Начало >> Учеба >> Дослідження особливостей самосвідомості - диплом

Дослідження особливостей самосвідомості - диплом

Печать
Оглавление
Дослідження особливостей самосвідомості - диплом
Проблема вивчення самосвідомості в психології
Компоненти Я-концепції та фактори що впливають на їх розвиток
Особливості самосвідомості студентів
Методи дослідження компонентів самосвідомості
Практичне вивчення компонентів самосвідомості студентів
Аналіз результатів дослідження та висновки
Використана література

РІВЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Допустити до захисту:
зав.кафедрою “Психологія”
к. пс. н., доцент Макарова Л.Л.
__________________________
“___”_______________2008 р.

 

Дипломна робота
На тему: «Дослідження особливостей самосвідомості студентів ВНЗу”

студента V курсу
факультету права і психології
спеціальності 7.040101 Психологія
Шкурова Дениса Генадійовича

Науковий керівник:
к. пс. н., доцент Макарова Л.Л.

 

Рївне 2008 р.

Зміст

Стор.
ВСТуп
1. Теоретична частина. Проблема дослідження особливостей самовідомості студентів.
1.1. Проблема вивчення самосвідомості в психології.
1.2. Компоненти Я-концепції та фактори що впливають на їх розвиток.
1.3. Особливості самосвідомості студентів.
1.4. Методи дослідження компонентів самосвідомості.
2. Практичне вивчення компонентів самосвідомості студентів..
2.1. Планування і проведення дослідження.
2.2. Описання використаних методик
2.2. Аналіз результатів дослідження та висновки.
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури:
Додатки

 

Вступ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується високим динамізмом, якісними новоутвореннями в усіх сферах життя. Соціально-економічні і політичні зміни, ускладнення умов життя і труду вимагають зусиль творчої активності особистості, зростання вимог до себе та своєї діяльності.
В більшості життя людини, її характер визначається сформованими стійкими якостями особистості. Формування цих якостей відбувається під впливом умов соціального оточення, організації виховання в родині, у школі, в інституті.
Дуже важливий для поліпшення емоційного самопочуття в процесі життя розвиток самосвідомості, визначення власного „Я”, своїх особистісних особливостей для правильної організації взаємин з оточуючими людьми.
Щастя людини багато в чому визначається тим, наскільки людина змогла реалізувати свої потенційні можливості, знайти відповідну їм професійну діяльність. Правильність професійного вибору також визначається рівнем самосвідомості.
Студентство є періодом становлення характеру – у цей час формується більшість характерологічних рис. Саме в цьому віці різні типологічні варіанти норми виступають найбільш яскраво. З віком риси характеру можуть згладжуватися або компенсуватися життєвим досвідом.
У свій час питанням дослідження компонентів самосвідомості та їх особливостей  займалися: Дж. Роттер, Д. Волстон, Г. Фарес, І. Сільверман (дослідження локуса контролю); Ч. Осгуд, Л. Керолл (семантичній диференціал); Дж. Тейлор (самооцінка особистісної тривоги); М.Балашова (шкала дипресії); Ч.Спілбергер (самооцінка ситуативної тривоги); С.А.Будассі (самооцінка особистості).
Виходячи з вищезазначеного, темою дипломної роботи є: “Дослідження особливостей самосвідомості студентів ВНЗу”
Об'єкт дослідження:  самосвідомості студентів  ВНЗу.
Предмет дослідження:  особливості компонентів самосвідомості: самооцінка, локус контролю та риси особистості студентів 1-го та 2-го курсів спеціальності „Психологія” та „Іноземна мова та література”.

Метою дипломної роботи є визначення взаємозв'язку між рівнем суб'єктивного контролю, самооцінкою та силою і активністю.
Гіпотеза дослідження: під час навчання у ВНЗі відбуваються зміни у розвитку особливостей образу Я студентів:
- самооцінка стає адекватною ;
- модальність локусу контролю студентів різних спеціальностей має певні особливості: студентів – психологів характеризує інтернальний локус контролю, а студентів – філологів – екстернальний;
- у характеристиках рис особистості – силі, активності та оцінці.
Завдання дослідження:

  1. Вивчення літератури з питання дослідження особливостей самосвідомості у вітчизняній і зарубіжній літературі;
  2. Складання гіпотези дослідження;
  3. Підбір ефективних методик дослідження особливостей самосвідомості студентів ВНЗу;
  4. Проведення дослідження особливостей самосвідомості студентів спеціальностей „Психологія” та „Іноземна мова та література”;
  5. Обробка й інтерпретування результатів, отриманих в ході дослідження.

Методи дослідження:
- теоретичний аналіз;
- організаційні (порівняльний);
- емпіричні (тестування);
- статистична обробка отриманих даних.
Дослідження проходило в два етапи: діагностичний і етап обробки результатів. На першому етапі були практично проведені наступні методики: рівень самооцінки; рівень суб'єктивного контролю Д. Роттера; особистісний диференціал Ч. Осгуда.
Наукова новизна і теоретичне значення полягає у здійсненні системного підходу до вивчення особливостей самосвідомості студентів спеціальностей „Психологія” і „Іноземна мова та література”.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці комплексу методів вивчення особливостей самосвідомості студентів, які можуть бути використані у роботі практичного психолога. 
« Доклад по заработной плате в угольной промышленности   Дослідження особливостей самосвідомості студентів »