Начало >> Учеба >> Основи економічної теорії

Ринок, його структура і функції - Основи економічної теорії

Печать
Оглавление
Основи економічної теорії
Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції
Форми організації суспільного виробництва
Капітал і наймана праця
Ринок, його структура і функції
Теорія поведінки споживача
Теорія виробництва
Ринки факторів виробництва
Національна економіка. Державне регулювання економіки
Циклічні коливання економіки
Споживання, заощадження та інвестиції
Безробіття та інфляція
Фінансово-грошова система
Доходи та споживання населення
Сучасне світове господарство

ТЕМА 4. Ринок, його структура і функції

Інституціональні основи ринкової економіки. Сутність ринку, його функції. Структура ринку.
Ринковий механізм. Попит, пропозиція, ціна. Еластичність попиту і пропозиції.
Конкуренція, її форми, методи, соціально-економічні наслідки. Сутність монополії. Монополія та конкуренція. Антимонопольна політика держави.
Можливості і обмеженості ринку. Держава у ринковій економіці.
Ринкова інфраструктура, її роль в регулюванні економічних процесів. Особливості ринкової трансформації економіки України.

Література

 1. Башнянин Г., Медведчук С., Шевчук Є. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Башнянина Г., Шевчук Є. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004, с. 119-133.
 2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2004, с. 185-190.
 3. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 244-308.
 4. Мочерний С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 179-252.
 5. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 182-199.
 6. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ніколенка Ю. – К.: ЦУЛ, 2003, с. 138-147.

Контрольні завдання

  1. Дайте критичну оцінку такого твердження: Ринок – це місце (ринкова площа), де здійснюється купівля або продаж товарів”.
  2. Що таке "невидима рука" в економічному аналізі?

а) намагання максимізувати прибуток;
б) малопомітна роль держави в економіці;
в) науково-технічна революція;
г) ринкове регулювання.

  1. Чисто ринковий механізм ефективно забезпечує:

а) виробництво приватних благ;
б) виробництво суспільних благ;
в) збереження навколишнього середовища;
г) перерозподіл національного доходу.

  1. Яка ознака лежить в основі поділу ринку на різні типи?

а) вид продукції, що реалізується на ринку;
б) призначення продукції, що реалізується на ринку;
в) рівень конкурентності середовища, що склався, на ринку.

  1. Що є найважливішою рушійною силою розвитку ринку та організованої на його принципах економіки?

а) рішення органів державної влади;
б) взаємодія суперечливих інтересів ринкових суб'єктів;
в) ступінь свободи дій ринкових суб'єктів.

  1. Яким чином ринок вирішує основні питання економіки: що, як, для кого виробляти?
  2. Різноманіття форм власності в умовах ринку може бути пояснено тим, що:

а) конкуренція потребує великої кількості ринкових суб'єктів;
б) ринок не може існувати без приватної власності;
в) ринкові відносини потребують наявності колективної власності;
г) державній власності повинна протистояти приватнокапіталістична.

  1. Поясніть, що означає поняття “вільний ринок”. Кому надається при цьому перевага: виробнику чи споживачу?
  2. Через які причини характер ринку і ринковий механізм у різних країнах мають значні відмінності? У чому вони полягають?
  3. Від чого більше виграють споживачі – від монополії чи від конкуренції? Відповідь аргументуйте.
  4. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) подібні товари;
б) багато виробників, що діють незалежно;
в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;
г) труднощі входу нових виробників на ринок зі своїми товарами.

  1. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками за умов вільної конкуренції?
  2. Охарактеризуйте негативні і позитивні наслідки конкурентної боротьби. Які функції виконує конкуренція в економіці?
  3. Виробник свої зусилля спрямовує на зниження витрат виробництва. Який метод конкуренції він використовує? А якщо він підвищує якість продукції?
  4. Попит - це:

а) потреба, яку бажає задовольнити економічний суб'єкт;
б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;
в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;
г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.

  1. Якщо попит зменшується, крива попиту зрушується:

а) униз та ліворуч;
б) за годинниковою стрілкою;
в) угору та праворуч;
г) проти годинникової стрілки.

  1. Чому крива попиту має від’ємний нахил?

4.15. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту:
а) смаки та переваги споживачів;
б) розмір та розподіл національного доходу;
в) ціна товару;
г) кількість або вік споживачів.
4.16. На присадибній ділянці Ви виростили 800 кг картоплі і помістили його у погріб для споживання вашою родиною взимку. Як цей врожай картоплі вплинув на обсяг ринкової пропозиції картоплі?
4.17. Удосконалення технології зрушує:
а) криву попиту вгору та ліворуч;
б) криву попиту вниз та праворуч;
в) криву пропозиції вниз та праворуч;
г) криву пропозиції вгору та ліворуч.
4.18. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, виявляється у:
а) зростанні пропозиції;
б) зниженні пропозиції;
в) зростанні обсягу пропозиції;
г) зниженні обсягу пропозиції.
4.19. У таблиці наведено дані, які характеризують різні ситуації на ринку консервованої квасолі:

Ціна
(дол. за банку)

Попит
(млн. банок на рік)

Пропозиція
(млн. банок на рік)

8

70

10

16

60

30

24

50

50

32

40

70

40

30

90

Виконайте наступні завдання:
а) за даними таблиці зобразіть криву попиту та пропозиції;
б) якщо ринкова ціна за банку квасолі дорівнює 10 дол., що є характерним для даного ринку - дефіцит або надлишок;
в) збільшення споживацьких витрат підвищило споживання консервованої квасолі на 15 млн. банок при кожному рівні цін. Якими будуть рівноважна ціна та обсяг виробництва?

4.20. Визначить ціну ринкової рівноваги:

Ціна, грн.

3

5

7

9

11

Обсяг попиту, шт.

30

24

18

12

6

Обсяг пропозиції, шт.

3

8

13

18

23

Тепер припустимо, що ціна знизилася на 30%, попит збільшився на 15%, а пропозиція скоротилася на 20%. Як змінилася ринкова ситуація? Завдання виконайте графічно.
4.21. Попит та пропозиція на товар характеризується такими рівняннями: QD = 2500 – 200 P; QS = 1000 + 100P (де Q – кількість товару, P – ціна товару).
А) визначити параметри рівноваги на ринку цього товару;
Б) держава встановила на цей товар фіксовану ціну в 3 гр. од. За один товар. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.

4.22. Якщо зменшення ціни на 10% приведе до підвищення величини попиту на 16%, то такий попит:

а) нееластичний;
б) одиничної еластичності;
в) еластичний;
г) абсолютно еластичний.
4.23. Ціна товару знизилася з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар:
а) знизився;
б) має одиничну еластичність;
в) нееластичний;
г) еластичний.
4.24. Визначте еластичність попиту і пропозиції, використовуючи дані, які містяться в наведеній нижче таблиці:

Коефіцієнт еластичності пропозиції

Обсяг пропозиції, тис. од.

Ціна продукції, грн.

Обсяг попиту, тис. од.

Загальна виручка, тис. грн.

Коефіцієнт еластичності попиту


56

20

20
45

18

26
34

16

34
26

14

44
22

12

504.25. В Україні 26 грудня 1992 р. тарифи на всі види міського транспорту були підвищені в десять разів. Кількість людей, що користуються цими видами транспорту, зменшилася на 10%. Яка буде еластичність попиту на цей транспорт?
4.26. Квітникар продає на ринку щодня 300 гвоздик по 2 гривні за штуку. Як Ви вважаєте, чи є йому сенс знизити ціну до 1,80, щоб збільшити кількість продажу, враховуючи, що коефіцієнт еластичності дорівнює 0,7 ?
4.27. Оксана завжди купує на сніданок сосиски. Ольга вважає, що вранці краще вживати що-небудь з молочних продуктів. Чий попит на продукти харчування буде більш еластичний?
4.28. Розрахуйте коефіцієнт перехресної еластичності , якщо відомо, що зниження ціни на масло на 10% обумовило зниження попиту на маргарин на 15%. Як Ви можете охарактеризувати названі товари, як субститути чи компліментарні блага? 
« Органы исполнительной власти   Основи судової психіатрії »