Начало >> Учеба >> Основи економічної теорії

Теорія поведінки споживача - Основи економічної теорії

Печать
Оглавление
Основи економічної теорії
Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції
Форми організації суспільного виробництва
Капітал і наймана праця
Ринок, його структура і функції
Теорія поведінки споживача
Теорія виробництва
Ринки факторів виробництва
Національна економіка. Державне регулювання економіки
Циклічні коливання економіки
Споживання, заощадження та інвестиції
Безробіття та інфляція
Фінансово-грошова система
Доходи та споживання населення
Сучасне світове господарство
ТЕМА 5. Теорія поведінки споживача

Споживацькі переваги.
Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Сукупна та гранична корисності. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності блага.
Рівновага споживача з кардиналістських позицій
Вибір споживача з ординалістських позицій. Криві байдужості, їх властивості.
Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія.
Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору.

Література

 1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. - М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 290 -315.
 2. Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплин. - К.: Изд-во Европейского унив-та, 2004, с.19-41.
 3. Економічна теорія. Посібник для вищої школи / Воробйов Е., Гриценко А., Соболєв В. - Харків-Київ, 2003, с.290-306.
 4. Основи економічної теорії. Підручник / Мамалуй О., Грищенко О., Дарнопих Т. та інш - К.: Юрінком інтер, 2003, с. 115-І26.
 5. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, пер. с англ.- М.: “Республика”, І992. - Т. 2, с. 30-44.
 6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики - М.: Норма, 1996, с. 130-147.
 7. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. -Киров: “АСА”, 2004, с. 121-128.
Контрольні завдання
  1. Які чинники визначають вибір споживача у ринковій системі? У яких випадках поведінку споживача слід вважати раціональною? Чому раціональна поведінка не завжди притаманна реальним споживачам?
  2. Правильні чи ні наступні твердження:

а) у раціонального споживача граничні корисності всіх товарів, які він споживає, рівні;
б) ефект заміщення полягає у тому, що в результаті зміни ціни споживач змінює структуру споживання.

  1. Яке з наступних значень спадної корисності ілюструє закон спадної корисності?

а) 200, 150, 100, 50;
б) 200, 300, 400, 500;
в) 200, 250, 270, 280;
г) 200, 150, 150, 150.

  1. Правильні чи ні наступні твердження:

а) бюджетні лінії ніколи не перетинаються;
б) чим більш гострим є кут нахилу бюджетної лінії до горизонтальної вісі, тим більш обмеженим є бюджет споживача.

  1. Бюджетна лінія є:

а) лінією загальної корисності товару;
б) лінією спадної корисності товару;
в) обмеженням, яке накладається на вибір споживача;
г) лінією максимального задоволення споживача.

  1. Ціна товару X - 1,5 грн., ціна товару У – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У у 30 ютіл. і бажає максимізувати задоволення від купівлі товарів X і У, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

а) 15 ютіл.; б) 20 ютіл.; в) 30 ютіл.; г) 45 ютіл.

  1. Який економічний зміст кривої байдужості?

 

економічний зміст

Що визначає форма та положення кривої U1 на малюнку? Що показують криві байдужості, що розташовані вище чи нижче U1?

  1. Споживач витрачає 200 грн. на споживання товару А по ціні 5 грн. та товару В по ціні 20 грн. Побудуйте бюджетну лінію. Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

а) бюджет споживача зросте на 100 грн.;
б) при новому бюджеті ціна на товар В буде складати 25 грн.

  1. Припустимо, що споживач має дохід у 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 дол., а ціна В - 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій товарів знаходиться на бюджетній лінії?

а) 8А і 1В;
б) 7А і 1В:
в) 6А і 6В;
г) 5А і 6В;
д) 4А і 4В.

  1. Сформулюйте правило максимізації корисності споживача.
  2. Намалюйте карту кривих байдужості для наступних пар товарів: червоні та жовті яблука; хліб і вода; солоні огірки і шоколад.
  3. Яке з наступних тверджень є неправильним:

а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;
б) кожна точка на бюджетній лінії означає однаковий рівень корисності;
в) усі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;
г) усі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності.

  1. В таблиці надані набори байдужості двох товарів.

Набір

1

2

3

4

5

6

Товар А

20

27

33

38

44

50

Товар В

25

20

17

15

І3

12

А) Виконайте наступні завдання: накресліть криву байдужості; розрахуйте граничну норму заміщення товару В на А; дайте характеристику динаміки граничної норми заміщення.
Б) Припустимо, що доход споживача дорівнює 67 гр. од., ціна А = 1гр.од., ціна В = 2 гр. од. Знайдіть комбінацію доступних для нього товарів і точку рівноваги споживача, використовуючи криву байдужості з завдання.
В) Яким чином зміна ціни благ впливає на зміну добробуту споживача в ринковій системі?

  1. Споживач витрачає 20 гр. од. у день на апельсини та яблука. Гранична корисність яблук дорівнює (20 – 3x), де х - кількість яблук, гранична корисність апельсинів – (40 - 5у), де у - кількість апельсинів. Ціна одного яблука – 1 гр. од., ціна апельси­ну – 5 гр. од. Яку кількість яблук і апельсинів придбає раціональний споживач?
  2. Надано набір байдужості товарів А і В. Накресліть криву байдужості, розрахуйте граничну норму заміщення товару В на А на кожному інтервалі. Визначте положення споживача, якщо його доход дорівнює 15 гр. од., ціна А = 1гр. од., В = 4 гр. од. і він максимізує корисність.

Набір

1

2

3

4

Товар А

2

4

7

10

Товар В

4

3

2

1

  1. Гранична норма заміщення показує:

а) співвідношення рівнів товарних цін X і У;
б) відношення граничної корисності блага У до блага X;
в) пропорцію заміщення благом У блага X;
г) пропорцію заміщення благом X блага У.

   • Поясніть причину і продемонструйте на графіку ситуацію, коли зміна співвідношення цін на товари призводить до зміни кута нахилу бюджетної лінії.
    1. На малюнку зображена бюджетна лінія господарства, яке споживає товари X і У.

    

   бюджетна лінія господарства

   Якщо доход господарства дорівнює 600 гр. од., то:
   а) Рх = 75 гр. од.; Ру = 50 гр. од.;
   б) Рх = 100 гр. од.; Ру = 75 гр. од.;
   в) Рх і Ру не можуть бути однорідно визначені;
   г) Рх / Ру = 3/2.

    1. Згідно з графіком визначити, яка комбінація товарів X і У і чому буде рівноважним вибором споживача?

    

   вибіро споживача

    1. Заповніть таблицю.

   Кількість спожитих
   одиниць

   Загальна корисність

   Гранична корисність

   1

   8


   2


   8

   3

   25

   10

   4

   30


   5


   3

   6

   34
 
« Органы исполнительной власти   Основи судової психіатрії »