Начало >> Учеба >> Основи економічної теорії

Ринки факторів виробництва - Основи економічної теорії

Печать
Оглавление
Основи економічної теорії
Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції
Форми організації суспільного виробництва
Капітал і наймана праця
Ринок, його структура і функції
Теорія поведінки споживача
Теорія виробництва
Ринки факторів виробництва
Національна економіка. Державне регулювання економіки
Циклічні коливання економіки
Споживання, заощадження та інвестиції
Безробіття та інфляція
Фінансово-грошова система
Доходи та споживання населення
Сучасне світове господарство
ТЕМА 7. Ринки факторів виробництва

Попит на економічні ресурси та їх пропозиція. Правило використання ресурсів.
Специфіка ринку праці. Гранична продуктивність праці і рівень заробітної плати. Моделі ринку праці.
Ринок капіталу. Поняття дисконтованої вартості. Оптимальний рівень інвестування.
Особливості ринку землі. Еластичність пропозиції землі. Рентні відносини та ціна землі.

Література

  1. Грантовська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004, с.123-136, 246-258, 301-314.
  2. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: АСА, 2004, с. 230-277.
  3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, пер. с англ.-М.: - І992. - Т.2, с.142-187.
  4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 1996, с. 293-369.
  5. Приходченко Т.А. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплин - К.: Изд-во Европейского унив-та, 2004, с. 144-154.
  6. Экономическая теория (политэкономия). Учебник. / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г.- М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 254-289.

Контрольні завдання

7.1. У чому різниця між зміною попиту на ресурс і зміною кількості ресурсу, на який пред’являється попит? Які конкретні чинники можуть викликати зміну попиту на ресурс? Зміну кількості ресурсу, на який пред’являється попит?
7.2. Які особливості формування цін на ресурси? Чим різняться чинники, що визначають попит на ресурси, від чинників, що визначають попит на продукт? Поясніть, як ви розумієте значення твердження, що попит на ресурс – похідний попиту на продукт. Чому криві попиту на ресурс, як правило, спадні?
7.3. Попит на ресурси залежить від:
а) ціни продукту, який вироблено за допомогою певного ресурсу;
б) ціни ресурсів-замінників;
в) ціни певного ресурсу;
г) все перелічене – правильне.
7.4. Граничний продукт фактора виробництва в грошовому виразі дорівнює:
а) ціні одиниці продукту, що продана останньою;
б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці виробничого фактору;
в) зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактору.
7.5. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс за ціною 10 грн., то чому дорівнює грошове вираження граничного продукту ресурсу?
7.6. Припустимо, що фірма купує ресурс за ціною 100 грн., продає продукцію за ціною 5 грн. Визначте, яку кількість ресурсів їй вигідно використовувати при наступних умовах:

Кількість ресурсу

1

2

3

4

5

6

Обсяг виробництва

40

70

95

115

130

140

7.7. Фірмі вигідно збільшувати використання ресурсу до тих пір, поки:
а) ціна ресурсу нижче граничного доходу від нього;
б) ціна ресурсу дорівнює середньому доходу від нього;
в) граничний дохід ресурсу дорівнює ціні;
г) середній дохід ресурсу дорівнює ціні.
7.8. Фірма-монополіст закуповує ресурс за ціною 100 грн. Визначить, яку кількість даного ресурсу фірмі вигідно використовувати при наступній залежності попиту на продукцію від ціни:

Ціна продукції

10

9

8

7

6

5

Обсяг попиту

20

42

65

85

100

110

Кількість ресурсу

1

2

3

4

5

6

7.9. Хто є суб'єктом попиту та пропозиції на ринку праці досконалої конкуренції? Розгляньте графік на малюнку та дайте відповіді на наступні питання: крива виражає ринкову чи галузеву пропозицію праці? Чому крива має позитивний нахил? Яке економічне пояснення можна дати зсуву кривої пропозиції праці з точки К у точку С?

пропозиція праці

7.10. За наведеними даними обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн. і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.:

Кількість робітників

0

1

2

3

4

5

6

7

Сукупний продукт праці

0

12

22

28

33

37

40

42

7.11. Конкурентна фірма продає продукцію по ціні 10 грн. і наймає робітників, яким сплачує заробітну плату у розмірі 150 грн. Визначте, яка кількість робітників для фірми є оптимальною, якщо продуктивність праці робітників така:

Кількість робітників

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску /одиниць/

20

42

65

85

100

112

7.12 Гранична продуктивність праці за виручкою (MRPL) становить:
а) MPL / МС;
б) МС / MPL;
в) W х MPL ;
г) MR х MPL ;
7.13. Фірма наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:
а) W = Р х MPL ;
б) W = МRСL;
в) МС = MRPL ;
г) МС = MPL ;
7.14. Припустимо, що конкурентний ринок праці продавців знаходиться в рівновазі. При цьому зайнято 100 тис. чоловік. Середня заробітна плата 100 гр. од. Внаслідок деяких причин попит на працю продавців збільшився на 10%. Що відбудеться з розміром заробітної плати та чисельністю зайнятих? Виконайте завдання графічно.
7.15. Сукупний фізичний продукт для 3-х одиниць праці - 32, для 4-х -40. Ціна продукту - 8 дол. Яку максимальну зарплату здатна сплачувати фірма за 4-ту одиницю праці в умовах досконалої конкуренції?
7.16. Що є граничним доходом праці?
а) граничний продукт, помножений на ставку зарплати;
б) середній продукт, помножений на ставку зарплати;
в) граничний продукт, помножений на ціну виробленого продукту;
г) середній продукт, помножений на ціну виробленого продукту.
7.17. Поясніть, як формується ринкова ставка позичкового проценту в умовах досконалої конкуренції.
7.18. Очікувана норма прибутку від інвестицій - 7%, ринкова ставка відсотка – 12%, щорічний темп інфляції - 7%. Чи буде здійснено даний проект інвестицій (з точки зору раціональної економічної поведінки)?
7.19. Фірма у короткостроковому періоді інвестує кошти у виробництво. Визначить розміри вигідних інвестицій при умові, що ставка позичкового відсотка дорівнює 12%.


Величина інвестицій

100

200

300

400

500

Прибуток від інвестицій

50

90

125

140

150


7.20. Визначте ефективний варіант інвестицій, якщо за першим варіантом прибуток складає 300 тис. грн.: 150 тис. грн. у цей рік і 150 - через рік; за другим варіантом прибуток складає 350 тис. грн. : 50 тис. грн. у цей рік і по 150 тис. в наступні 2 роки при ставці 5%.
7.21. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату, якщо він коштує 16 тис. грн. і приносить 4 тис. грн. щорічного доходу протягом 4 років. По закінченні цього терміну верстат можна продати за 8 тис. грн., норма відсотку – 10 % річних. Чи буде вигідним це придбання за умов 12% річних; 18% річних?
7.22. Студент має 100 грн. і вирішує - зберегти їх чи витратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 112 грн. Інфляція складає 14% в рік. Визначте номінальну і реальну ставку відсотка. Яким має бути раціональний вибір студента? Яким чином вплинуло на вибір студента зниження темпів інфляції до 10% при незмінній номінальній ставці відсотка?
7.23. Припустимо, що Вам пообіцяли сплатити 10 тис. грн. через 3 роки. Коли ставка позичкового відсотка, яку Ви можете отримати, складає 12%. Підрахуйте поточну вартість цих 10 тис. грн.
7.24. Якщо загальний обсяг інвестицій фірми складав 200 тис. дол., амортизація також 200 тис. дол., то чому дорівнюють чисті інвестиції?
7.25. Чи правильне твердження: “Земля, її ресурси, а також нерухомість приносять їх власникам диференційну ренту тому, що пропозиція цих факторів виробництва нееластична”?
7.26. На графіку зображені криві попиту і пропозиції землі, рівень земельної ренти. Поясніть, чому крива пропозиції землі має вид вертикальної прямої? Як зміниться пропозиція землі і рента, якщо попит на землю а) зросте, б) зменшиться? Покажіть на графіку.

 

крива попиту і пропозиції землі


7.27. Середньорічна земельна рента з ділянки землі становить 250 гр. од. Ставка позичкового відсотка – 12%. Визначить ціну даної земельної ділянки. Як зміниться ціна землі, якщо: а) рента зменшиться до 200 гр. од.; б) ставка позичкового відсотка знизиться до 10%;. в) рента збільшиться до 300 гр. од. 
« Органы исполнительной власти   Основи судової психіатрії »