Начало >> Учеба >> Основи економічної теорії

Національна економіка. Державне регулювання економіки - Основи економічної теорії

Печать
Оглавление
Основи економічної теорії
Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції
Форми організації суспільного виробництва
Капітал і наймана праця
Ринок, його структура і функції
Теорія поведінки споживача
Теорія виробництва
Ринки факторів виробництва
Національна економіка. Державне регулювання економіки
Циклічні коливання економіки
Споживання, заощадження та інвестиції
Безробіття та інфляція
Фінансово-грошова система
Доходи та споживання населення
Сучасне світове господарство

ТЕМА 8. Національна економіка: структура, результати та їх вимірювання. Державне регулювання економіки

Національна економіка країни як взаємопов'язаний комплекс галузей. Структура народного господарства, основні пропорції, їх зміна під впливом НТП.
Цілі макроекономіки. Основні макроекономічні показники: валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт, національний дохід. Методи обчислювання ВНП.
ВВП і чистий економічний добробут.
Сутність державного регулювання економіки. Теоретичні концепції державного регулювання національного виробництва. Еволюція і сучасні тенденції державного регулювання економіки.

Література

1. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: “АСА”, 2004, с. 277-304, 358-379.
2. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В. Устенко А. Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с. 382-399.
3. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 2000, с. 136-147, 366-390.
4. Экономика / Под ред. Булатова А. - М.: Издательство БЕК, 1995, с. 201-213.
5. Экономическая теория / Под ред. Базылева Н., Гурко С. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001, с. 372-412.
6. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000, с. 256-274, 440-481.

Контрольні завдання
  1. Дайте оцінку структурі національної економіки України на сучасному етапі розвитку. Які чинники впливають на структурні зрушення економіки?
  2. Дайте визначення ВВП, ВНП. Що спільного і які відмінності існують між цими показниками?
  3. Припустимо, що ВВП дорівнює 5000 млрд. дол. Мешканці країни одержують у якості доходів від факторів виробництва, що знаходяться за границею, платежі в розмірі 150 млрд. дол. Іноземці одержують із цієї країни платежі в розмірі 90 млрд. дол. Розрахуйте величину ВНП.
  4. Як зросте ВНП в результаті наступних колективних дій: Олексій зрубав дерево і продав його Василю за 10 гривень. Василь зробив дошки і продав їх Григорію за 25 гривень. Григорій зробив книжкові полиці і продав їх за 100 гривень?
  5. Визначить внесок фірм у ВНП в результаті наступних спільних дій:

- сільськогосподарське підприємство виростило пшеницю, витратив на насіння 100 грн.;
- пшеницю за 600 грн. було продано борошномельному заводу, який виробив борошно і продав його пекарні за 1000 грн.;
- пекарня, витратив усе борошно на хліб і булки, продала хлібобулочні вироби магазинам за 1500 грн.;

 1. хлібні магазини реалізували продукцію і отримали виручку в розмірі 2000 грн.
  1. Сукупний суспільний продукт 992,1 млрд. дол., в тому числі засоби виробництва 644,4 млрд. дол. Матеріальні витрати 460,5 млрд. дол., фонд амортизації 27 млрд. дол. Визначить вартість предметів споживання, величину кінцевого продукту.
  2. Які методи розрахунку ВНП вам відомі?
  3. Що з переліченого включається у ВНП:

а) послуги домашньої господарки;
б) покупка у сусіда автомобіля, що був у експлуатації;
в) покупка у брокера нових акцій;
г) вартість нового підручника у книгарні?

  1. Що з переліченого не враховують при вимірюванні ВНП за сумою витрат:

а) чистий експорт;
б) трансфертні платежі;
в) державні закупівлі;
г) індивідуальні податки;
д) дивіденди.

  1. Які з перелічених показників включає у себе ВВП, що підраховується за доходами?

а) заробітну плату, заощадження та інвестиції;
б) заощадження, відсотки по вкладах і ренту;
в) споживчі витрати, податки та амортизацію;
г) державні закупівлі, ренту або орендну плату і податки.

  1. Поясніть, яка з перелічених агрегатних величин не використовується при визначенні обсягу національного доходу:

а) прибуток корпорацій;
б) державні трансфертні платежі;
в) відсотки, що сплачуються підприємцями за позичковий капітал;
г) рентний дохід;
д) заробітна плата.

  1. Оберіть правильну відповідь. Якщо з національного доходу відняти податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток та внески на соціальне страхування, потім додати чисті трансфертні платежі, то одержана сума – це:

а) особистий дохід;
б) амортизація;
в) валовий національний продукт;
г) дохід в особистому розпорядженні.

  1. Яка різниця між валовими і чистими інвестиціями?
  2. Використовуючи наведені дані, визначте ВНП за витратами та доходами:

Найменування рахунків

Млрд. гр. од.

Найменування рахунків

Млрд. гр. од

Особисті споживчі витрати

250

Валові внутрішні інвестиції

70

Непрямі податки на бізнес

18

Доходи від власності

25

Експорт товарів та послуг

16

Амортизація

15

Державні закупівлі

60

Рентні платежі

31

Відсотки

12

Прибуток корпорацій

75

Заробітна плата

200

Імпорт товарів та послуг

20

  1. Розрахуйте ВНП по доходам і по витратам, а також ЧНП, НД, особистий доход, доход після сплати податків.

Найменування рахунків

Млрд. гр. од.

Найменування рахунків

Млрд. гр. од

Заробітна плата

201

Експорт

15

Трансфертні платежі

12

Дивіденди

16

Рентні платежі

9

Державні закупівлі

72

Нерозподілений прибуток корпорацій

21

Відрахування у фонди пенсійного забезпечення

15

Індивідуальні податки

26

Імпорт

17

Відрахування у фонди страхування

30

Відрахування у фонд допомоги безробітним

15

Відсотки

13

Амортизація

7

Особисті споживчі витрати

245

Чисті приватні внутрішні інвестиції

13

Податок на прибуток корпорацій

19

Доход від індивідуальної власності

31

Непрямі податки на бізнес

18  1. Чи враховуються трансфертні платежі у ВНП? Чому?
  2. Як отримати показники ЧНП, НД?
  3. Припустимо, що ВНП дорівнює 5000 гр. од., витрати на споживання – 3200 гр. од., державні закупівлі товарів і послуг – 900 гр. од., чистий експорт – 80 гр. од., чистий експорт дорівнює 80 гр. од. Визначити:

а) величину чистого національного продукту при умові, що сума амортизації дорівнює 150 гр. од.;
б) величину інвестицій;
в) обсяг імпорту при умові, що експорт дорівнює 350 гр. од.

  1. ВВП країни становив 2256 трлн. руб. Склад його вартості такий: споживчі витрати - 47%, інвестиції - 20%, державні закупівлі товарів і послуг - 19%. Розрахуйте, яка сума ВВП країни йде на чистий експорт. Чи може чистий експорт бути від’ємною величиною?
  2. Припустимо, що залежність видатків споживачів (С) та інвестицій (І) від величини ВНП (Y) виражається у наступних рівняннях: С = 8 + 0,6Y; І = 0,1Y. За оцінками спеціалістів урядові витрати на закупівлю нових товарів і послуг в наступному році повинні скласти 50 млрд. гр. од., а чистий експорт – 5 млрд. гр. од. Розрахуйте очікуваний у наступному році обсяг ВНП.
  3. Поясніть, яка проблема виникає при зрівнянні ринкових вартостей різних обсягів виробництва на протязі певних відрізків часу? Яким чином можна розв’язати цю проблему?
  4. Що таке номінальний і реальний ВНП?
  5. Чи правильно, що дефлятор і індекс споживчих цін – одне і теж, тому що через ці показники розраховується реальний ВВП?
  6. Чому дорівнює дефлятор ВНП?

а) відношення номінального ВВП до реального;
б) відношення реального ВВП до номінального;
в) відношення вартості споживчого кошика даного року до вартості споживчого кошика базового року;
г) сумі індексів цін виробленої продукції даного року.

  1. У таблиці наведені дані, що характеризують величину номінального ВНП країни за три роки (млрд. дол.):

Рік

Номінальний ВНП

Індекс цін, %

Реальний ВНП

1

3700

92


2

4100

100


3

4830

115


Який рік є базовим? Розрахуйте реальний ВНП для кожного року і вкажіть, коли ви використали дефлятор, а коли інфлятор ВНП.

  1. Економіка країни у динаміці має наступні показники:

Роки

Номінальний ВНП, млрд. гр. од.

Індекс цін, % до попереднього року

Реальний ВНП, млрд. гр. од.

2000

171,5

988,4


2001

610,7

407,9


2002

1630

278,3


2003

2256

145,5


2004

2668

117,9


Розрахуйте реальний ВНП по кожному року. Одержані дані занесіть у таблицю.

  1. Заповніть таблицю:

Рік

Номінальний ВНП

Реальний ВНП

Дефлятор ВНП

1

3910

3600


2


3800

115

3

4800


120

  1. Власнику автомобілю в минулому році запропонували продати його автомобіль за 25 тис. грн. Він відмовився. Але в цьому році йому запропонували за автомобіль вже 28 тис. грн., і він його продав. Чи доцільно вчинив власник автомобілю, змінивши своє рішення, якщо врахувати, що рівень цін за рік, що минув, виріс на 20%?
  2. Наведено приклади певних видів діяльності: а) робота домогосподарки (приготування їжі, прибирання квартири тощо); б) виховання дітей у своєї родині; в) виробництво й продаж наркотиків; г) вирощування помідорів на дачній ділянці для домашнього споживання; д) утримання підпільного притону під виглядом надання ескортних послуг. Дайте відповідь на наступні питання:

а) як відбиваються в показнику ВНП перелічені види діяльності?
б) зменшують чи збільшують перелічені види діяльності чистий економічний добробут?
в) чи дійсно показник ВНП є точним вимірювачем добробуту країни?

  1. Проаналізуйте цілі макроекономіки (ВНП, зайнятість, стабільний рівень цін, тощо). Як Ви вважаєте, чи може держава досягнути перелічених цілей одночасно?
  2. Чи існує проблема несумісності цілей макроекономіки? У чому вона полягає? Наведіть приклади.
  3. Чи згодні ви з думкою неоконсерваторів: ніякий уряд не може бути мудрішим за ринок і тому спроби “скоректувати” його (у тому числі в області ефективного попиту) не тільки марні, але й шкідливі для нормальної господарської діяльності?
  4. Розгляньте необхідність, цілі та інструменти державного регулювання економіки.
  5. Які чинники, на Вашу думку, обумовлюють посилення й ослаблення ролі держави в економіці на різних етапах ринкового розвитку?
  6. Охарактеризуйте основні концептуальні моделі державного регулювання економіки. Що вони мають спільного і чим відрізняються?
  7. Яким інструментам державного регулювання надають перевагу представники кейнсіанської концепції, представники монетаризму, представники теорії раціональних очікувань?
  8. Які обставини обумовили кризу кейнсіанства у середині 70-х рр. ХХ ст.? До чого вона призвела?


 
« Органы исполнительной власти   Основи судової психіатрії »