Начало >> Учеба >> Психопрофілактична робота в органах внутрішніх справ

Положення про групу посиленої психологічної уваги - Психопрофілактична робота в органах внутрішніх справ

Печать
Оглавление
Психопрофілактична робота в органах внутрішніх справ
Положення про групу посиленої психологічної уваги
Методика поглибленого вивчення соціально-психологічного клімату

ІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ ПОСИЛЕНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ УВАГИ В ОРГАНАХ  ВНУТРІШНІХ СПРАВ

2.1. Загальні засади

  • Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах та підрозділах внутрішніх справ Донецької області визначає підстави, порядок зарахування й виключення з неї працівників органів і підрозділів внутрішніх справ та надання їм психологічної допомоги.
  • Посилена психологічна увагаце система комплексних заходів психологічного характеру, що здійснюються з метою своєчасної профілактики та попередження надзвичайних подій серед персоналу, підвищення рівня адаптаційних можливостей особистості працівників до умов службової діяльності, забезпечення їх психологічного благополуччя, збереження психічного й фізичного здоров’я, запобігання службовому та побутовому травматизму.
  • Групи посиленої психологічної уваги утворюються з метою диференційного розподілу заходів первинної психопрофілактики та зусиль психологів за рахунок визначення кола осіб, які потребують першочергової психологічної допомоги у зв’язку з особливостями впливу на них стресогенних факторів службової і позаслужбової діяльності.
  • До ГППУ включаються особи, які потребують додаткових індивідуальних заходів первинної психопрофілактики.
  • Робота з ГППУ здійснюється із суворим дотриманням Конституції України, Закону України “Про міліцію”, інших законодавчих актів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Загальної Декларації прав людини, міжнародних правових норм, ратифікованих у встановленому порядку, Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України , Етичного Кодексу психолога України та цього Положення.
  • В основу роботи з особами, яких віднесено до ГППУ, покладено принципи:      
 • науковості;
 • об’єктивності; 
 • неупередженості;
 • комплексності;  
 • юридичної правомірності; 
 • дотримання норм професійної етики, деонтології й прав людини;
 • відповідальності;
 • компетентності;
 • добровільності;
 • конфіденційності.
  • Рішення про включення працівника до ГППУ приймається начальником Центру практичної психології при УМВС області за ініціативою психолога, який здійснює психологічне супроводження органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також за письмовим зверненням керівника органу (підрозділу) внутрішніх справ, або особистим проханням працівника.
  • Посадові особи, які приймають рішення про зарахування працівників до ГППУ, щокварталу звітують ДРП МВС України, начальнику УМВС області та його заступнику по роботі з персоналом про динаміку її кількісного складу та здійснені заходи первинної психопрофілактики за встановленою МВС України формою в узагальненому вигляді, без надання прізвищ осіб.
  •  Організація та проведення психопрофілактичної роботи з особами, яких віднесено до ГППУ, безпосередньо здійснюються фахівцями Центру  практичної психології при  УМВС області.
  • У разі застосування працівниками вогнепальної зброї на поразку, після їх перебування в екстремальних ситуаціях, пов’язаних із загибеллю людей, або у випадку виявлення у працівника негативного психоемоційного чи психофізіологічного стану за результатами психологічної експрес-діагностики психологи Центру практичної психології при УМВС області мають право тимчасово (терміном до 1 доби) усувати працівників органів внутрішніх справ від виконання службових обов’язків зі збереженням грошового утримання для надання невідкладної психологічної допомоги та здійснення з ними заходів первинної психопрофілактики з подальшим вирішенням питання про їх допуск до самостійного несення служби та розгляду питання про необхідність зарахування їх до ГППУ.
  • Обґрунтоване рішення про усунення працівників органів внутрішніх справ від виконання ними службових обов’язків оформляється психологом у письмовому вигляді та надається керівництву органу, підрозділу внутрішніх справ з обов’язковим ознайомленням кожного працівника під особистий підпис.
  • Працівники, яких було усунуто від виконання службових обов’язків, зобов’язані пройти психологічне консультування та психологічне діагностування. У разі відмови працівника від здійснення стосовно нього психокорекційних заходів психолог, передусім, пояснює йому корисливість, ефективність і безпеку цих заходів. За умов повторної незгоди психолог в обов’язковому порядку інформує про це керівництво органу, підрозділу внутрішніх справ для прийняття рішення.

 

2. Підстави, умови та порядок включення працівників до ГППУ

НАВОДЯТЬСЯ ТА ДЕТЕЛЬНО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

 • 2.3. Порядок виключення працівника  із ГППУ
  • Підставою для виключення працівника  з ГППУ є аргументований висновок психолога Центру практичної психології при  УМВС області, який здійснював психологічне супроводження службової діяльності під час його перебування в даній групі.
  • Приводом для виключення працівника з ГППУ можуть бути:
   • Успішне здійснення заходів психопрофілактики та отримання позитивних та стійких змін у психоемоційному стані, навчальній та службовій діяльності чи поведінці особи як на службі, так і в побуті.
   • Позитивні результати повторної психодіагностики.
   • Оптимальна адаптації до умов служби, навчання.
  • Висновок психолога Центру практичної психології при УМВС області повинен містити в собі рекомендації щодо доцільності використання працівника в окремих видах діяльності або обмеження виконання деяких видів службових обов’язків. За необхідності, психологом надаються рекомендації керівникам органів, підрозділів, уповноваженим посадовим особам, близьким родичам особи з проведення заходів індивідуально-виховної роботи щодо неї.
  • Про виключення працівника з ГППУ психолог Центру практичної психології при  УМВС області повідомляє його особисто та проводить із ним співбесіду.
  • При необхідності здійснення з працівниками заходів вторинної психопрофілактики або надання їм психіатричної допомоги, за їх згодою, вони направляються до Центрів психіатричної допомоги та професійного психофізіолгічного відбору. Порядок направлення визначається окремо у відповідності із законом України “Про психіатричну допомогу”.
 • 2.4. Порядок оформлення та збереження матеріалів на осіб, які зараховані до ГППУ
  • Матеріали мають суто конфіденційний характер та зберігаються в карті психологічного супроводження працівника впродовж проходження служби.
  • У разі отримання інформації під час психологічного супроводження працівника  щодо загрози інтересам служби або безпеки працівників та громадян вона обов’язково надається до підрозділів внутрішньої безпеки.
  • Результати психопрофілактичної роботи з працівником, якого віднесено до ГППУ, надаються її ініціатору у вигляді консультативного висновку й носять рекомендаційний характер.
  • Інформація про проведення психопрофілактичної роботи з особою фіксується психологом Центру практичної психології при УМВС області в журналі обліку психопрофілактичної роботи.
  • Повна інформація та матеріали стосовно особи, яку віднесено до ГППУ, додаються до карти психологічного супроводження працівника та з усіма супутніми матеріалами є робочою документацією психолога, знаходиться виключно в його користуванні і не надається іншим особам, окрім випадків:
   • Установлених чинним законодавством.
   • Учинення особою чи вияву нею реальних намірів вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможність самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або загрози завдання значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.
   • Письмового звернення самої особи до психолога з проханням про передачу інформації іншим особам у її інтересах.
   • Направлення особи для поглибленого обстеження в ЦПД та ППВ.
  • При переміщенні працівника по службі психолог передає карту психологічного супроводження та додаткові матеріали в запечатаному конверті до Центру (групи) практичної психології, підрозділу психологічного забезпечення вищого навчального закладу, в який направлена особа.

 

 • 2.5. Обов’язки психологів Центру  практичної психології при УМВС області та посадових осіб органів і підрозділів внутрішніх справ щодо захисту прав працівника, якого зараховано до ГППУ
  •  Керівництво органів (підрозділів) внутрішніх справ, психологи Центру  практичної психології при УМВС області не мають права змушувати працівників  повідомляти відомості проти їх волі, вживати примусових заходів для одержання даних, що стосуються їх особистого життя.
  • Керівництво органів (підрозділів) внутрішніх справ, психологи Центру практичної психології при УМВС області не мають права змушувати особу розповідати про свою життєву філософію, політичні, релігійні чи етичні переконання, вимагати відмовлятися від них. 
  • Працівники Центру практичної психології при УМВС області уповноважені особисто запобігати розголошенню та некоректному і неетичному використанню результатів досліджень і повинні виконувати цей обов’язок незалежно від посадової субординації.
  • Психологи Центру практичної психології при  УМВС області не збирають додаткових відомостей про обстежуваного без його згоди і задовольняються лише тією інформацією, яка потрібна для виконання професійного завдання. Запис на магнітну стрічку і відеоплівку, фотографування і занесення інформації про особистість до комп’ютерних банків даних здійснюється лише за її згодою.
  • Психологи Центру практичної психології при УМВС області обов’язково попереджають працівника про те, хто і для чого має право і може використати ці дані, не приховують від особи можливість офіційних рішень, які можуть бути винесені на підставі їх висновків.
  • Психологи Центру практичної психології при УМВС області зобов’язані додержуватися конфіденційності в усьому, що стосується взаємин з особою, яка звернулася до них, її особистого життя і життєвих обставин. Виняток становлять випадки, коли виявлені прояви є небезпечними для життя особи та інших людей. 
  • Документація роботи психологів Центру практичної психології при УМВС області повинна вміщувати лише професійно необхідні матеріали. До цих матеріалів, пов’язаних із конфіденційним змістом діяльності психологів, виключається доступ сторонньої людини. У тих випадках, коли психологи звертаються за допомогою до інших фахівців, потрібно спеціально ознайомити їх із питаннями, що стосуються умов використання таких матеріалів, а також обмежень у використанні інформації про особистість, і попередити про відповідальність за недодержання конфіденційності.
  • Психологічна допомога особам, включеним до ГППУ, здійснюється в спеціально обладнаних психотренінгових та психокорекційних комплексах.
 • 2.6. Порядок направлення працівників, у тому числі зарахованих до ГППУ, до Центрів психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

 

НАВОДИТЬСЯ ДОКЛАДНО ЗА ПУНКТАМИ ПОЛОЖЕННЯ, З НЕОБХІДНИМИ ПОЯСНЕННЯМИ 
« Психологічні аспекти перебування співробітників ОВС в екстремальних ситуаціях   Расследование контрабанды »