Начало >> Учеба >> Розмежування хуліганства від суміжних складів злочину
Печать
Оглавление
Розмежування хуліганства від суміжних складів злочину
Кримінально-правова характеристика хуліганства
Особливості суб’єктивної сторони складу злочину
Характеристика кваліфікуючих ознак хуліганства
Особливості відмежування хуліганства від подібних злочинів
Порядок розмежування хуліганства від злочинів проти життя та здоров
Методика розслідування хуліганства
Висновки
Джерела та література

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА
1.1. Ознаки об’єктивної сторони складу злочину хуліганства
1.2. Особливості суб’єктивної сторони складу злочину
1.3. Характеристика кваліфікуючих ознак хуліганства
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДМЕЖУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА ВІД ПОДІБНИХ ЗЛОЧИНІВ
2.1. Особливості розмежування хуліганства від адміністративних правопорушень
2.2. Порядок розмежування хуліганства від злочинів проти життя та здоров'я особи
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Актуальність теми. Криміногенна ситуація, яка склалася в Україна, перетворилася у найбільше небезпечне соціальне лихо, що створює серйозну загрозу розбудові незалежної держави, а небувале зростання злочинності зумовлене кризовими явищами в політичному i економічному розвитку у всіх сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю. Здiйснюванi заходи виявились недостатнiми для ефективного впливу на стан справ; закони, що приймаються, виконуються незадовiльно i не забезпечують своєчасного задоволення потреб ринкових відносин.
Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цiн призвели до падiння життєвого рiвня i, як наслiдок, втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. Спад виробництва та пов’язане з ним зростання безробіття зумовили стрімке зростання крадіжок, грабежів, розбійницьких нападів, вимагання, убивств; вчинення корисливих злочинів все частіше поєднується з використанням вогнепальної та холодної зброї.
Одним з небезпечних i все ще досить поширеним посяганням на громадський порядок є хуліганство. Так згідно довідки з інформаційного бюро УМВС України в Київській області за 2000-2005 роки на території області зареєстровано 1492 кримінальні справи, порушені за ознаками статті 296 КК України, i лише 609 iз них направлено до суду.
Скоюючи хулiганство, винна особа наносить шкоду громадському спокою i моралi, здоров’ю i тiлеснiй недоторканостi громадян, державному та приватному майну. Нерiдко, хулiганство переростає в iншi, бiльш важкi злочини: вбивство, нанесення тiлесних ушкоджень з хулiганських мотивів та iн. Скоюючи хулiганськi дiї, особа грубо протиставляє себе суспiльству, прийнятим у ньому правилам поведiнки. Все це сприяє формуванню в її свiдомостi антисоцiальних мотивiв, якi пiзнiше проявляються у скоєннi iнших, бiльш тяжких злочинiв.
Тому, боротьба iз злочиннiстю немислима без активiзацiї боротьби з хулiганством. Не зважаючи на те, що боротьбi з хулiганством придiлено увагу, багато її питань продовжують залишатись спiрними, iншi з них розробленi не досить глибоко i повно. Це стосується, насамперед, розумiння його квалiфiкуючих ознак, вiдмежування даного злочину вiд сумiжних делiктiв.
Має певнi проблеми, а деколи i допускає помилки при застосуваннi cтаттi 296 КК України i практика. Покращення потребує i саме кримiнальне законодавство, що регулює вiдповiдальнiсть за хулiганство. Саме це і обумовило вибiр даної теми в теми дослідження.
Об’єктом дослідження даної роботи виступає хуліганство та його розмежування з іншими подібними злочинами та правопорушеннями.
Предметом дослідження є матеріальні правові норми законодавства України, які регламентують суспільні відносини з приводу кримінальної відповідальності за хуліганство.
Мета і завдання роботи. Мета даної праці – неупереджене комплексне дослідження на основі вивчення теоретичних та нормативних матеріалів проблем розмежування хуліганства від подібних злочинів та правопорушень.
Вказана мета обумовила наступні завдання дослідження:

  • здійснити кримінально-правову характеристику складу злочину хуліганства;
  • охарактеризувати відмінність хуліганства від подібних складів злочинів;
  • дослідити різницю між хуліганством та адміністративними правопорушеннями.

Методологічну базу роботи складають закони і категорії діалектики, що передбачають об’єктивне і всебічне вивчення явищ в їхній єдності і взаємозв’язку, з урахуванням логіки суспільного розвитку. Використовувалися також метод порівняльного аналізу, методи статистичної обробки матеріалу, логічно-історичний, догматичний, пізнавальний, системно-структурний методи. Широке застосування в роботі знайшли і прийоми формальної логіки: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування. Зазначені методи застосовувались автором як окремо так і в поєднанні один з одним, з метою всебічного дослідження теми роботи.
Практичне значення отриманих результатів. Результати даного дослідження, можуть бути використані для подальшого опрацювання проблем особливої частини кримінального права, формування правосвідомості громадян та адаптації законодавства України до міжнародних стандартів.
Структура роботи. Відповідно до мети, завдань та предмета дослідження робота складається із вступу, двох розділів, відповідних підрозділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. 
« Расследование лжепредпринимательства   Совершенствование методов формирования фонда оплаты труда »