Начало >> Законы >> Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Контроль за дотриманням економічних нормативів - Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Печать
Оглавление
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Регулятивний капітал
Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів
Нормативи капіталу
Нормативи ліквідності
Нормативи кредитного ризику
Нормативи інвестування
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції
Спеціальні вимоги
Контроль за дотриманням економічних нормативів


Розділ X. Контроль за дотриманням банками
економічних нормативів та вимог щодо регулятивного
капіталу банків

Глава 1. Періодичність надання банками інформації про
дотримання економічних нормативів
1.1. Контроль за дотриманням банками встановлених економічних
нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями
та підрозділами центрального апарату банківського нагляду
Національного банку на постійній основі.

1.2. Розрахунок економічних нормативів банки (юридичні особи)
проводять на підставі щоденних балансів.
При цьому звітними є дані про дотримання економічних
нормативів, що розраховані:
а) за щоденними розрахунками:
нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банку
(Н1), максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального
розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному
інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);
б) за формулою середньозваженої величини (за місяць):
нормативи адекватності основного капіталу (Н3), миттєвої
ліквідності (Н4), інвестування в цінні папери окремо за кожною
установою (Н11), загальної суми інвестування (Н12), норматив
ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції
банку (Н13);
в) за станом на 1-ше, 11-те та 21-ше число кожного місяця:
нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної
ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6).

1.3. Якщо за результатами безвиїзного нагляду або
інспекційної перевірки встановлено факти невиконання банками
економічних нормативів, то до банків мають застосовуватися заходи
впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" (2121-14) та відповідними нормативно-правовими
актами Національного банку з питань застосування заходів впливу.

1.4. Алгоритм розрахунку економічних нормативів регулювання
діяльності банків розробляється відповідно до цієї Інструкції та
затверджується окремою постановою Правління Національного банку.
(Глава 1 розділу X в редакції Постанови Національного банку N 151
(z0352-03) від 16.04.2003)

Глава 2. Вимоги до подання звітності та здійснення нагляду
на консолідованій основі
2.1. Банки та банківські об'єднання (материнський
банк/центральний кооперативний банк) зобов'язані складати
консолідовану фінансову звітність згідно з Інструкцією про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
07.12.2004 N 598 (z1660-04) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 28.12.2004 за N 1660/10259 (далі - Інструкція про
консолідацію). (Пункт 2.1 глави 2 розділу X в редакції Постанови
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

2.2. З метою встановлення характеру впливу учасників
консолідованої групи на фінансовий стан материнського
банку/центрального кооперативного банку, вкладень материнського
банку/центрального кооперативного банку в капітали інших юридичних
осіб та операцій з цими юридичними особами, можливості впливати на
діяльність учасників консолідованої групи, а також з метою
визначення загальної величини ризику та капіталу банківської та
консолідованої групи материнський банк/центральний кооперативний
банк зобов'язаний розраховувати економічні нормативи на підставі
консолідованої фінансової звітності. Про стан дотримання
економічних нормативів материнський банк/центральний кооперативний
банк подає консолідовану статистичну звітність згідно з вимогами
цієї глави та додатка.

2.3. Нагляд на підставі консолідованої фінансової та
статистичної звітностей застосовується до всіх консолідованих
груп.

2.4. Для материнського банку/центрального кооперативного
банку встановлюються такі економічні нормативи, розраховані на
підставі консолідованої фінансової звітності:
регулятивний капітал банку - Н1к;
адекватність регулятивного капіталу - Н2к;
максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента -
Н7к;
великі кредитні ризики - Н8к;
максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру - Н9к;
інвестування в цінні папери окремо за кожною установою -
Н11к;
загальна сума інвестування - Н12к;
максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10к). (Пункт 2.4 глави 2
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 279
(z0606-03) від 01.07.2003)

2.5. Розрахунок економічних нормативів на підставі
консолідованої фінансової звітності здійснюється з урахуванням
порядку, встановленого цією Інструкцією.
Якщо до консолідованої групи входять небанківські установи та
підприємства, то норматив адекватності регулятивного капіталу
(Н2к) розраховується з урахуванням даних перехідної таблиці за
статтями балансу підприємства (додаток до цієї Інструкції).

2.6. Значення економічних нормативів, розрахованих на
підставі консолідованої фінансової звітності, встановлюються на
рівні значень економічних нормативів відповідно до цієї Інструкції
(крім нормативу максимального розміру ризику на одного контрагента
(Н7) та глави 5 Положення про порядок видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.07.2001 N 275 (z0730-01) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921, у частині
мінімального розміру регулятивного капіталу.
Значення нормативу максимального розміру ризику на одного
контрагента (Н7), розрахованого материнським банком/центральним

кооперативним банком на підставі консолідованої фінансової
звітності, не має перевищувати 20% регулятивного капіталу
консолідованої групи. Ця норма не застосовується, якщо сукупний
капітал учасників консолідованої групи становить менше ніж 20
відсотків статутного капіталу консолідованої групи. (Абзац другий
пункту 2.6 глави 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
Материнський банк/центральний кооперативний банк зобов'язаний
дотримуватися економічних нормативів, зазначених у пунктах 2.4-2.6
цієї глави, що розраховуються ним за даними консолідованої
фінансової звітності.

2.7. При розрахунку регулятивного капіталу банку на
індивідуальній основі материнський банк/центральний кооперативний
банк, який підлягає нагляду на консолідованій основі, не повинен
враховувати свої капіталовкладення в інші установи, що включені до
консолідованої групи.

2.8. Якщо материнський банк/центральний кооперативний банк не
включає дочірню установу до консолідованої фінансової звітності в
одному з випадків відповідно до пункту 4.2 глави 4 розділу II
Інструкції про консолідацію, банки зобов'язані за запитом
Національного банку надавати потрібну інформацію про діяльність
дочірньої установи (її власників), яка може сприяти нагляду за
цією дочірньою установою. (Пункт 2.8 глави 2 розділу X із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)

2.9. Якщо материнський банк/центральний кооперативний банк і
будь-яка з його дочірніх установ здійснюють свою діяльність на
території всієї України, то підрозділи банківського нагляду
територіальних управлінь Національного банку, на території яких
розташовані ці дочірні установи, повинні передавати один одному
(за запитом інших підрозділів банківського нагляду територіальних
управлінь Національного банку) інформацію про діяльність цих
дочірніх установ для здійснення нагляду на консолідованій основі.

2.10. Материнський банк/центральний кооперативний банк за
запитом підрозділів банківського нагляду територіального
управління Національного банку (або структурного підрозділу
центрального апарату Національного банку, що безпосередньо
здійснює нагляд за материнським банком) має надавати інформацію
про всі його дочірні установи, які розташовані за межами України.

2.11. Генеральний департамент банківського нагляду має право
вимагати та перевіряти звітність афілійованих з банком осіб,
дочірніх установ, інших учасників консолідованої групи з метою
визначення їх впливу на діяльність і стан банку, а також
будь-якого власника істотної участі банку, якщо вважає, що він
негативно впливає на банк.

2.12. Генеральний департамент банківського нагляду має право
вимагати і отримувати потрібну інформацію від банків та від їх
споріднених осіб незалежно від виду їх діяльності, якщо вважає, що
ці особи мають суттєве значення з точки зору фінансового стану
банку або оцінки ризиків банку.

2.13. Материнський банк/центральний кооперативний банк та
інші учасники консолідованої групи зобов'язані надавати
уповноваженим працівникам Національного банку повну інформацію, що
потрібна для виконання ними наглядових функцій щодо їх діяльності
та перевірки достовірності отриманих консолідованої фінансової та
статистичної звітностей.

2.14. Банківський нагляд на підставі консолідованої
фінансової звітності здійснюють територіальні управління
Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату
Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд) за
місцезнаходженням материнського банку/центрального кооперативного
банку.
Територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ центрального апарату Національного банку, що
безпосередньо здійснює нагляд) за місцезнаходженням учасників
консолідованих груп використовує інформацію, яка отримується від
територіального управління Національного банку (структурного
підрозділу центрального апарату Національного банку, що
безпосередньо здійснює нагляд) за місцезнаходженням материнського
банку/центрального кооперативного банку.

2.15. Материнський банк/центральний кооперативний банк за
своїм місцезнаходженням подає до територіального управління
Національного банку (структурного підрозділу центрального апарату
Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд) звітність
про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої
фінансової звітності у строк до 25 квітня року, наступного за
звітним.

2.16. Материнський банк/центральний кооперативний банк подає
консолідований звіт з питань банківського нагляду, що включає
таке:
розрахунок економічних нормативів на підставі консолідованої
фінансової звітності (щорічно);
консолідований звіт про склад учасників консолідованої групи
(щокварталу до 10 числа другого місяця після звітного кварталу).
(Абзац третій пункту 2.16 глави 2 розділу X в редакції Постанови
НБУ N 267 (z0825-04) від 17.06.2004)

2.17. Територіальне управління Національного банку
(структурний підрозділ центрального апарату Національного банку,
що безпосередньо здійснює нагляд) за місцезнаходженням
материнського банку/центрального кооперативного банку здійснює
аналіз на підставі консолідованої фінансової звітності з метою
нагляду.
Відповідальність за подання консолідованої фінансової та
статистичної звітностей несуть керівники материнського
банку/центрального кооперативного банку.
Територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ центрального апарату Національного банку, що
безпосередньо здійснює нагляд) за місцезнаходженням материнського
банку/центрального кооперативного банку щокварталу інформує
відповідні територіальні управління Національного банку про склад
учасників консолідованих груп регіону. Територіальне управління
Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату
Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд) за
місцезнаходженням цих учасників консолідованих груп під час
здійснення нагляду за їх діяльністю (якщо учасниками
консолідованої групи є банки) враховують цю інформацію та
визначають вплив учасників консолідованої групи на материнський
банк/центральний кооперативний банк.
За банками - учасниками консолідованої групи нагляд
здійснюється на індивідуальній основі територіальними управліннями
Національного банку (структурним підрозділом центрального апарату
Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд) за їх
місцезнаходженням.
Якщо банк є учасником фінансової холдингової групи,
материнською компанією якої є фінансова установа (небанківська),
то територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ центрального апарату Національного банку, що
безпосередньо здійснює нагляд) за місцезнаходженням такого банку
має перевіряти чи здійснює нагляд за такою групою уповноважений
орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових
послуг на підставі консолідованої фінансової звітності.

2.18. Для забезпечення нагляду за діяльністю материнського
банку/центрального кооперативного банку на підставі консолідованої
фінансової звітності відповідні територіальні управління
Національного банку мають проводити таку роботу:
порівнювати значення величини власних коштів (чистих
активів), розрахованих на підставі індивідуальної звітності
материнського банку/центрального кооперативного банку, та
консолідованої фінансової звітності;
порівнювати значення економічних нормативів, розрахованих на
підставі консолідованої фінансової звітності, із відповідними
значеннями, розрахованими материнським банком/центральним
кооперативним банком на підставі індивідуальної звітності;
визначати розмір (рівень) впливу операцій, які були виключені
під час складання консолідованої фінансової звітності, на
показники економічних нормативів материнського банку/центрального
кооперативного банку порівняно з його індивідуальною звітністю;
визначати склад учасників консолідованої групи.

2.19. Висновок територіального управління Національного банку
щодо діяльності материнського банку/центрального кооперативного
банку на паперових носіях подається до "епартаменту банківського
регулювання і нагляду до 25 травня року, наступного за звітним, та
має містити: (Абзац перший пункту 2.19 глави 2 розділу X в
редакції Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)
дані про балансові та позабалансові активи і зобов'язання,
прибутки і збитки із супровідними поясненнями та розшифрування
балансових і позабалансових позицій і резервів, які включені до
капіталу;
оцінку дотримання економічних нормативів, розрахованих на
підставі консолідованої фінансової звітності;
інформацію про великі сумарні обсяги наданих кредитів,
класифікацію кредитів та формування резервів під активні операції;
інформацію про факти застосування заходів впливу до
материнського банку/центрального кооперативного банку.

2.20. Учасники консолідованої групи зобов'язані мати
внутрішні контрольні механізми, адміністративні та єдині облікові
процедури, які дають можливість у будь-який час провести перевірку
відповідності діяльності банків вимогам законодавства.

2.21. У разі порушення економічних нормативів, розрахованих
на підставі консолідованої фінансової звітності, заходи впливу
застосовуються до материнського банку/центрального кооперативного
банку відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" (2121-14) та нормативно-правових актів Національного
банку з питань застосування до банків заходів впливу за порушення
вимог банківського законодавства.
(Глава 2 розділу X в редакції Постанови Національного банку N 7
(z0070-03) від 13.01.2003)

Глава 3. Механізм розрахунку економічних нормативів банку
3.1. Розрахунок середньоарифметичної величини здійснюється за
такою формулою
n
Xs = E (Xi/n)
i=1

3.2. Розрахунок середньолінійного відхилення здійснюється за
такою формулою

n
Ds = E (Xi - Xs)/n,
i=1

де E - знак суми;
Xi - фактичне значення економічного нормативу за i-й робочий
день;
Xi - Xs - абсолютне значення відхилення за i-й робочий день;
n - кількість робочих днів у місяці, а для розрахунку
нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної
позиції банку - кількість робочих днів, у які відкривалася
довга/коротка валютна позиція.

3.3. Перерахування середньозваженої Xd здійснюється за такою
формулою
n
Xd = E (Ai/n).
i=1

При розрахунку Xd складова Ai розраховується за такими
варіантами:
а) для нормативів Н3, Н4:
Ai = Xi, якщо Xi <= (Xs + Ds),
Ai = Xs + Ds, якщо Xi > (Xs + Ds);
б) для нормативів Н11, Н12, Н13:
Ai = Xi, якщо Xi >= (Xs - Ds),
Аi = Xs - Ds, якщо Xi < (Xs - Ds).

Розрахунок середньозваженої величини за нормативами ризику
загальної відкритої валютної позиції банку (Н13), у тому числі
довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і короткої
відкритої валютної позиції банку (Н13-2), здійснюється за ті дні,
за які банк відкривав довгу/коротку валютну позицію.
(Глава 3 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002, в редакції
Постанови Національного банку N 151 (z0352-03) від 16.04.2003)

Глава 4. Звітність банків
4.1. Форми звітності банків поділяються на щоденні,
щодекадні, щомісячні, квартальні та річні.

4.2. До щоденної форми звітності належить форма N 1Д "Баланс
банку".
Разом із щоденним балансом (файл 01) надається відповідна
інформація за спеціальним файлом 42 для розрахунку таких
економічних нормативів, як:
регулятивний капітал банку (Н1);
максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента
(Н7);
великі кредитні ризики (Н8);
максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9);
максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10);
інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11).

4.3. До щодекадних форм звітності належать такі:
"Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках";
"Звіт про структуру активів та пасивів за строками";
"Звіт про активні операції банків".
Щодекади надається відповідна інформація за спеціальними
файлами 26 та A7 - для розрахунку таких економічних нормативів,
як:
адекватність регулятивного капіталу (Н2);
поточна ліквідність (Н5);
короткострокова ліквідність (Н6).

4.4. До щомісячних форм звітності належать такі:
"Звіт про дотримання економічних нормативів";
"Звіт про класифіковані кредитні операції за формами
власності";
"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями";
"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат
від дебіторської заборгованості";
"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих
збитків від операцій з цінними паперами";
"Звіт про формування резерву за простроченими та сумнівними
до отримання нарахованими доходами за активними операціями
банків";
"Інформація про врахування субординованого боргу до
розрахунку капіталу банку";
"Інформація про заборгованість держави перед банком";
"Звіт про 20 найбільших кредиторів банку".

4.5. До квартальних форм звітності належать такі:
"Інформація про вклади фізичних осіб у банках";
"Звіт про афілійованих осіб банку";
"Звіт про двадцять найбільших учасників банку".

4.6. До річних форм звітності належать такі:
"Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких
власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10
відсотків";
"Звіт про дотримання економічних нормативів на основі
консолідованої фінансової звітності".

4.7. Вимоги щодо порядку складання та подання форм
статистичної звітності встановлюються відповідними
нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують
правила організації статистичної звітності, що подається банками
до Національного банку України (далі - Правила).
Якщо банк допустив помилку під час подання статистичної
звітності, виправлення якої призведе до виконання таких
показників, як величина економічних нормативів, формування
спеціальних резервів (що були порушені за даними первісної
звітності, яка підлягає виправленню), та/або допустив помилку щодо
ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку
пов'язаних осіб банку, то банк має право виправити зазначену
помилку на підставі відповідного дозволу Національного банку на
виправлення помилки.
Для отримання дозволу Національного банку на виправлення
помилки банк має подати до Національного банку в строки, визначені
Правилами, обґрунтування причини виникнення такої помилки та копії
документів (у разі потреби), які підтверджують причини та суть
помилки.
У разі своєчасного виправлення банком звітності на підставі
відповідного дозволу Національного банку така звітність уважається
достовірною.
Якщо за результатами інспекційної перевірки, безвиїзного
нагляду або аудиторської перевірки виявлено, що дані звітності не
відповідають реальній дійсності та впливають на такі показники, як
величина економічних нормативів, а виправлення даних звітності
призведе до невиконання хоча б одного з цих показників (які до
виправлення помилки були виконані), та/або виявлено помилки щодо
ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку
пов'язаних осіб банку, то такі помилки є суттєвими, а звітність -
недостовірною.
(Пункт 4.7 глави 4 розділу X в редакції Постанови Національного
банку N 494 (z1431-04) від 20.10.2004)

4.8. Усі форми звітності, крім форми "Звіт про дотримання
економічних нормативів", подаються електронною поштою.

4.9. Результати економічного аналізу діяльності кожного банку
та висновки щодо його діяльності подаються територіальними
управліннями Департаменту банківського регулювання і нагляду в
строки, що встановлюються за рішенням Комісії Національного
банку. (Пункт 4.9 глави 4 розділу X в редакції Постанови
Національного банку N 346 (z1222-05) від 28.09.2005)

4.10. Висновок щодо діяльності банку має містити загальну
оцінку фінансового стану банку, а саме:
аналіз показників діяльності банку порівняно з показниками
діяльності групи банків, до якої цей банк належить;
структуру капіталу;
інформацію про подання банком документів щодо збільшення
статутного капіталу, які перебувають на розгляді в територіальному
управлінні;
інформацію про якість активів та структуру зобов'язань;
інформацію про структуру банківських доходів;
інформацію про формування резервів під активні операції
банків;
інформацію про дотримання банком економічних нормативів
(ліквідності, кредитного ризику, інвестування, відкритої валютної
позиції) та нормативу обов'язкового резервування;
аналіз статистичних форм звітності;
основні відомості про проведені перевірки діяльності банку;
обґрунтовані пропозиції територіального управління щодо
подальшої діяльності банку;
іншу інформацію про банк.
(Глава 4 розділу X в редакції Постанови Національного банку N 151
(z0352-03) від 16.04.2003)

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду К.Е.Раєвський


 Додаток

до Інструкції про порядок

регулювання діяльності

банків в Україні

ПЕРЕХІДНА ТАБЛИЦЯ

за статтями балансу підприємства для розрахунку

нормативу адекватності регулятивного капіталу

(розподіл активів за групами ризику)

--------------------------------------------------------------------------------------

| N |Стаття |Код рядка |Група за |Рахунки |Номер |Найменування|Коефіцієнт |

|з/п |балансу |балансу |планом | |статті |статті |ризику |

| |підприємства|підприємства|рахунків | |консолі-|консолідова-| |

| | | |банку | |дованого|ного балансу| |

| | | | | |балансу | | |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 1 |Грошові |230, 240 |150, 151,|1500-1589| 3 |Кошти в | 100 |

| |кошти та їх | |152, 158 | | |інших банках| |

| |еквіваленти | | | | | | |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 2 |Дебіторська |050, | 351 |3510, | 5 |Кредити та | 100 |

| |заборго- |(160+161) | |3511, | |заборго- | |

| |ваність |- 162* | |3519 | |ваність | |

| |за товари, | | | | |клієнтів | |

| |роботи, | | | | | | |

| |послуги | | | | | | |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 3 |Дебіторська |060, 170, |352, 355,|3520, | 11.А |Активи | 100 |

| |заборго- |180, 190, |357, 358,|3521, | |небанків- | |

| |ваність за |200, 210 |359 |3522, | |ських | |

| |розрахун- | | |3570, | |установ | |

| |ками, інша | | |3578, | | | |

| |дебіторська | | |3579, | | | |

| |заборго- | | |3580, | | | |

| |ваність | | |3589 | | | |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 4 |Витрати |270 | 350 |3500 | 11.А |Активи | 100 |

| |майбутніх | | | | |небанків- | |

| |періодів | | | | |ських | |

| | | | | | |установ | |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 5 |Основні |(030+031) | 200 |4400, | 9 |Основні | 100 |

| |засоби |- 032** | |4409 | |засоби та | |

| | | | | | |нематері- | |

| | | | | | |альні | |

| | | | | | |активи*** | |

|----+------------+------------+---------+---------+--------+------------+-----------|

| 6 |Незавершене |020 | 443 |4430, | 9 |Основні | 100 |

| |будівництво | | |4431 | |засоби та | |

| | | | | | |нематері- | |

| | | | | | |альні | |

| | | | | | |активи | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Залишки за кодом рядка 162 не зважуються на ризик та

одночасно відраховуються із активів, що зважуються на відповідні

коефіцієнти ризику.** Залишки за кодом рядка 032 не зважуються на ризик та

одночасно відраховуються із активів, що зважуються на відповідні

коефіцієнти ризику.*** Стаття 9 консолідованого балансу заповнюється окремо за

основними засобами та нематеріальними активами.(Інструкцію доповнено додатком згідно з Постановою Національного

банку N 7 (z0070-03) від 13.01.2003)


 
« Господарський процесуальний кодекс України   Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна »