Начало >> Законы >> Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів - Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Печать
Оглавление
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Регулятивний капітал
Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів
Нормативи капіталу
Нормативи ліквідності
Нормативи кредитного ризику
Нормативи інвестування
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції
Спеціальні вимоги
Контроль за дотриманням економічних нормативів


Розділ III. Порядок отримання дозволу на врахування
залучених коштів на умовах субординованого боргу
до капіталу банку

(У тексті розділу III слова "ощадний/депозитний сертифікат" та
"депозитний договір" у всіх відмінках виключено на підставі
Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

Глава 1. Вимоги щодо залучення коштів

1.1. Відповідно до вимог цієї Інструкції банки, строк
діяльності яких становить не менше одного року (з метою підвищення
рівня капіталізації), можуть залучати незабезпечені кошти
юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів
(далі - Інвестор) у грошовій формі як у національній, так і в
іноземній вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора
іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 04.02.98 N 34 (v0521500-98) (у редакції
постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002
N 378 (z0841-02), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.10.2002 за N 841/7129) (далі - іноземна валюта), на умовах
субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до
капіталу банку (капіталу 2-го рівня).

1.2. Залучення коштів на умовах субординованого боргу з
метою їх врахування до додаткового капіталу банку у вигляді позик,
кредитів, депозитів юридичних осіб може здійснюватися як шляхом
укладення прямих договорів між банком-боржником та Інвестором [про
що укладається договір про залучення коштів на умовах
субординованого боргу (далі - угода)], так і шляхом випуску
банком-боржником облігацій [про що укладається договір про
залучення коштів шляхом випуску облігацій (далі - договір)].
(Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Постанови НБУ N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)

1.3. Залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом
випуску облігацій здійснюється з урахуванням особливих умов щодо
випуску та погашення облігацій згідно з главою 4 цього розділу.
(Пункт 1.3 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004; із змінами, внесеними
згідно з Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

1.4. Не допускається заміна облігацій на прямі договори або,
навпаки, протягом усього періоду дії угоди (договору) про
залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу
банку. (Пункт 1.4 глави 1 розділу III в редакції Постанови
Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004; із змінами,
внесеними згідно з Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

1.5. Мінімальна сума залучених коштів на умовах
субординованого боргу шляхом випуску облігацій для врахування цих
коштів до капіталу банку становить 100 тис. грн. (Абзац перший
пункту 1.5 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)
У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від
однієї особи в сумі більше ніж 2 млн. грн. кошти залучаються
шляхом укладення прямих договорів.
(Пункт 1.5 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

1.6. Банк має право залучати кошти на умовах субординованого
боргу в іноземній валюті, якщо він отримав письмовий дозвіл
Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями
в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України та/або залучення та розміщення іноземної валюти на
міжнародних ринках України.

1.7. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу
банк зобов'язаний здійснити ідентифікацію особи, у якої залучає ці
кошти, згідно з вимогами законодавства України.
(Главу 1 розділу III доповнено пунктом 1.7 згідно з Постановою
Національного банку N 377 (z1043-04) від 10.08.2004)

1.8. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу
від нерезидента в іноземній валюті такий договір підлягає
обов'язковій реєстрації в Національному банку відповідно до
Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в
іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в
іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 17.06. 2004 N 270 (z0885-04) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за
N 885/9484 (зі змінами).
(Главу 1 розділу III доповнено пунктом 1.8 згідно з Постановою
НБУ N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

Глава 2. Документи, що подають банки для отримання дозволу на
врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до
капіталу банку

2.1. Клопотання про надання Національним банком дозволу на
врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до
капіталу банку (далі - Дозвіл) банк-боржник подає до відповідного
територіального управління Національного банку (структурного
підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд
за діяльністю банку).
Рішення про надання/скасування Дозволу приймає Комісія
Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків (далі - Комісія Національного банку) із
зазначенням конкретного строку дії Дозволу або його скасування.
У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу
шляхом випуску облігацій серед обмеженого кола юридичних осіб
(розміщення облігацій шляхом закритого продажу) у Дозволі має
міститися повний перелік цих осіб. (Пункт 2.1 глави 2 розділу III
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

2.2. Для отримання Дозволу банк-боржник має у 10-денний
термін після укладення угоди, договору з Інвестором подати такі
документи (залежно від статусу інвестора): (Абзац перший пункту
2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)
а) клопотання банку-боржника про отримання Дозволу;
б) письмове підтвердження банку-боржника, що Інвестор та
пов'язані з ним особи не мають майнових зобов'язань перед
банком-боржником на дату укладання угоди (договору) разом із
списком цих осіб (якщо Інвестором є фізична особа, то зазначається
перелік асоційованих з ним осіб). Пов'язані з Інвестором особи
визначаються в порядку, установленому пунктами 1.8-1.12 глави 1
розділу VI цієї Інструкції; (Підпункт "б" пункту 2.2 глави 2
розділу III в редакції Постанови Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
в) засвідчену в установленому порядку копію угоди про
залучення коштів на умовах субординованого боргу, що укладається
між Інвестором і банком-боржником, - подається в разі залучення
коштів шляхом укладання прямих договорів. У разі залучення коштів
на умовах субординованого боргу від юридичної особи-нерезидента -
засвідчений в нотаріальному порядку переклад угоди. Доцільно
зазначену угоду укладати українською та іноземною мовами, які
матимуть однакову юридичну силу; (Підпункт "в" пункту 2.2 глави 2
розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
г) засвідчену в установленому порядку копію договору - у разі
залучення коштів шляхом випуску облігацій.
У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від
юридичної особи-нерезидента - засвідчений в нотаріальному порядку
переклад договору. Доцільно зазначений договір укладати
українською та іноземною мовами, які матимуть однакову юридичну
силу;
(Підпункт "г" пункту 2.2 глави 2 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004; в редакції Постанови НБУ N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
ґ) копію рішення банку про випуск та умови випуску облігацій
із зазначенням їх номіналу та загальної кількості; (Підпункт "ґ"
пункту 2.2 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004; із змінами, внесеними
згідно з Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
д) документальне підтвердження про дотримання Інвестором
(банком-резидентом) нормативів капіталу та ліквідності протягом
останніх трьох місяців;
е) копію свідоцтва про державну реєстрацію Інвестора -
юридичної особи, засвідчену в установленому порядку;

(Підпункт "є" пункту 2.2 глави 2 розділу III виключено на
підставі Постанови Національного банку N 112 (z0445-04) від
17.03.2004)

(Підпункт "ж" пункту 2.2 глави 2 розділу III виключено на
підставі Постанови Національного банку N 112 (z0445-04) від
17.03.2004)

(Підпункт "з" пункту 2.2 глави 2 розділу III виключено на
підставі Постанови Національного банку N 112 (z0445-04) від
17.03.2004)

(Підпункт "є" пункту 2.2 глави 2 розділу III виключено на
підставі Постанови Національного банку N 377 (z1043-04) від
10.08.2004)

(Підпункт "ж" пункту 2.2 глави 2 розділу III виключено на
підставі Постанови Національного банку N 377 (z1043-04) від
10.08.2004)

є) документи, що стосуються юридичної особи-нерезидента,
мають бути перекладені на українську мову та легалізовані в
консульській установі України, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України; (Підпункт пункту 2.2 глави 2 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 377 (z1043-04) від 10.08.2004)
ж) копії платіжних документів про перерахування на балансовий
рахунок 3660 "Субординований борг банку" коштів, залучених на
умовах субординованого боргу для врахування до капіталу банку
(копії мають бути засвідчені підписами керівників банку та
відбитком печатки);
з) бізнес-план, розроблений банком-боржником, у якому мають
бути передбачені: економічне обґрунтування щодо доцільності
залучення коштів на умовах субординованого боргу; програма
капіталізації банку (з урахуванням усіх раніше укладених договорів
про залучення коштів на умовах субординованого боргу) про
відповідне збільшення основного капіталу банку (капіталу 1-го
рівня) на суму щорічного зменшення розміру субординованого боргу
протягом останніх п'яти років дії угоди, що враховується до
капіталу відповідно до пунктів 5.7 та 5.8 цього розділу;
прогнозний розрахунок прибутковості банку та дотримання нормативу
мінімального розміру регулятивного капіталу; первинні напрями
використання залучених коштів на умовах субординованого боргу
протягом перших шести місяців;
и) копію реєстраційного свідоцтва, отриманого згідно з
Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в
іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в
іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 17.06.2004 N 270 (z0885-04) та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за
N 885/9484 (зі змінами). (Пункт 2.2 глави 2 розділу III доповнено
підпунктом "и" згідно з Постановою НБУ N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

Глава 3. Вимоги щодо укладання угоди (депозитного договору)
про залучення коштів на умовах субординованого боргу

3.1. Кошти на умовах субординованого боргу залучаються на
визначений строк, але не менше ніж п'ять років.

3.2. В угоді про залучення коштів на умовах субординованого
боргу (в умовах випуску облігацій) має бути передбачено, що в разі
ліквідації (банкрутства) банку-боржника задоволення вимог
Інвестора здійснюватиметься після задоволення вимог усіх інших
кредиторів (відповідно до статті 96 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" (2121-14). (Пункт 3.2 глави 3 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 112 (z0445-04) від 17.03.2004, N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

3.3. Процентна ставка за субординованим боргом у
національній або в іноземній валюті не може перевищувати протягом
усього періоду дії угоди (договору) максимальної ставки залучення
субординованих коштів, що встановлюється за рішенням Правління
Національного банку з огляду на економічні умови на ринку
банківських послуг та приймається банком на відповідну дату:
у разі залучення коштів шляхом укладання прямих договорів -
на дату укладання угоди;


(Абзац третій пункту 3.3 глави 3 розділу III виключено на
підставі Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)


у разі залучення коштів шляхом випуску облігацій - на дату
випуску облігацій.
(Пункт 3.3 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

3.4. У разі зміни максимальної ставки залучення
субординованих коштів Національний банк офіційно повідомляє не
пізніше ніж за місяць до введення їх у дію. (Пункт 3.4 глави 3
розділу III в редакції Постанови Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004)

3.5. (Абзац перший пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено
на підставі Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)
У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу
шляхом випуску облігацій процентна ставка залишається незмінною
протягом усього періоду обігу облігацій, визначеного в рішенні про
випуск облігацій.
(Пункт 3.5 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

3.6. Капіталізація процентів за субординованим боргом не
допускається.

3.7. Нарахування процентів за субординованим боргом
здійснюється щомісяця згідно з правилами бухгалтерського обліку
процентних та комісійних доходів і витрат банків.
Авансова сплата процентів за залученими коштами на умовах
субординованого боргу не дозволяється, про що зазначається в угоді
(договорі).
(Пункт 3.7 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

3.8. В угоді передбачається призупинення сплати процентів за
субординованим боргом за ініціативою банку-боржника або за вимогою
Національного банку до банку-боржника (за рішенням Комісії
Національного банку) щодо призупинення такої сплати в разі:
(Абзац перший пункту 3.8 глави 3 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
погіршення фінансового стану банку-боржника (невиконання
нормативів обов'язкового резервування, мінімального розміру
регулятивного капіталу (Н1), адекватності регулятивного капіталу
(Н2), адекватності основного капіталу (Н3), нормативів ліквідності
(Н4, Н5, Н6), якщо питома вага негативно класифікованих активів (з
урахуванням сформованих резервів за активними операціями)
перевищує 60 відсотків від загальної суми активів банку; немає
позитивного фінансового результату за відповідний період
(квартал);
укладення письмової угоди банку з Національним банком щодо
програми фінансового оздоровлення банку.

3.9. На період чинності укладеної угоди (до часу погашення
облігації) банк-боржник не має права передавати Інвестору (або
пов'язаним з ним особам) кошти в будь-якій формі (майно, кредит,
будь-які операції з векселями, факторингові послуги, не покриті
безумовним забезпеченням гарантії, поруки за кредиторів
банку-боржника тощо), крім тих випадків, якщо таке передавання
банком-боржником майна або векселів є сплатою процентів за
залученими на умовах субординованого боргу коштами та оформлене
відповідною угодою. (Абзац перший пункту 3.9 глави 3 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
Також банки можуть здійснювати розрахункові операції з
Інвестором (або пов'язаними з ним особами), якщо вони не
призводять до кредитування або іншого розміщення коштів у
Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) або до зустрічних вкладень
між банком та Інвестором (або пов'язаними з ним особами). (Пункт
3.9 глави 3 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)
Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, не можуть
бути заставою за кредитами та іншими операціями банку-боржника.
(Пункт 3.9 глави 3 розділу III доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

3.10. В угоді (договорі) доцільно передбачити строки (графік)
поступового повернення банком коштів, залучених на умовах
субординованого боргу, залежно від обсягу залучених коштів.
(Пункт 3.10 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

3.11. Якщо кореспондентський рахунок банку-боржника
використовується для списання сум за дорученнями банку-інвестора,
що стосуються його власних операцій та операцій його клієнтів і
кореспондентів, а також для зарахування коштів на їх користь, то
вимоги пункту 3.9 цієї глави на сторони угоди про залучення
коштів на умовах субординованого боргу не поширюється.

3.12. Дострокове погашення субординованого боргу може
відбуватися за ініціативою банку-боржника та за згодою Інвестора
за умови отримання дозволу Національного банку на дострокове
погашення субординованого боргу.
Для отримання цього дозволу банк-боржник має подати до
територіального управління Національного банку (Департаменту
банківського регулювання і нагляду) клопотання про дострокове
погашення субординованого боргу.
Клопотання має містити інформацію щодо:
причини дострокового погашення субординованого боргу;
дотримання банком-боржником економічних нормативів, нормативу
обов'язкового резервування, формування резервів за активними
операціями в повному обсязі;
збільшення банком-боржником основного капіталу в розмірі
згідно з програмою капіталізації, але не меншому, ніж розмір
залучених коштів на умовах субординованого боргу, який банк планує
погасити Інвестору.
Територіальне управління Національного банку (Департамент
банківського регулювання і нагляду) протягом 10 робочих днів з дня
отримання клопотання банку-боржника про дострокове погашення
субординованого боргу перевіряє надану інформацію та подає
відповідний висновок щодо можливості дострокового погашення
субординованого боргу на розгляд Комісії Національного банку.
Комісія Національного банку протягом п'яти робочих днів
приймає рішення про надання дозволу про дострокове погашення
субординованого боргу або обґрунтовану відмову, що надсилається
банку-боржнику.
(Пункт 3.12 глави 3 розділу III в редакції Постанови
Національного банку N 386 (z0870-03) від 08.09.2003, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004, в редакції Постанови Національного
банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

3.13. У разі пролонгації угоди про залучення коштів на умовах
субординованого боргу дія Дозволу не продовжується.

3.14. В угоді (договорі) про залучення коштів на умовах
субординованого боргу мають передбачатися всі вимоги, що
встановлені цією главою. (Пункт 3.14 глави 3 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004)

3.15. Будь-які зміни до угоди мають попередньо погоджуватися
з відповідним територіальним управлінням Національного банку
(структурним підрозділом центрального апарату Національного банку,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником). Протягом
п'яти робочих днів з дня внесення відповідних змін до угоди банк
має надіслати нотаріально засвідчену копію угоди відповідному
підрозділу банківського нагляду.

3.16. У разі заміни Інвестора банк-боржник зобов'язаний
протягом 10 робочих днів отримати дозвіл щодо залучення коштів на
умовах субординованого боргу від нового Інвестора (далі - дозвіл
щодо нового Інвестора) у порядку, передбаченому цим розділом.
Заміна Інвестора полягає в переході прав та обов'язків до
нового Інвестора на підставі укладеного договору про відступлення

первісним Інвестором права вимоги за угодою (договором) новому
Інвестору або внаслідок правонаступництва чи спадкоємства тощо.
Заміна Інвестора за договором про залучення коштів на умовах
субординованого боргу шляхом випуску облігацій допускається лише
серед кола осіб, які були визначені банком-боржником у рішенні про
випуск облігацій.
Для отримання дозволу щодо нового Інвестора банк-боржник
подає нотаріально засвідчену копію документа, що свідчить про
перехід прав та обов'язків до нового Інвестора, та документи,
передбачені підпунктами "а", "б", "в", "д", "е", "є" пункту 2.2
глави 2 цього розділу.
За умови своєчасного подання банком-боржником відповідних
документів на період розгляду Національним банком питання про
надання дозволу щодо нового Інвестора сума залучених коштів на
умовах субординованого боргу, за якими відбувається заміна
Інвестора, не виключається із регулятивного капіталу банку.
У дозволі щодо нового Інвестора додатково мають зазначатися
реквізити Дозволу щодо залучення коштів на умовах субординованого
боргу від первісного Інвестора (дата, номер, назва Інвестора, сума
та строк дії Дозволу).
Одночасно з прийняттям рішення про надання дозволу щодо
нового Інвестора Комісія Національного банку приймає рішення про
скасування Дозволу щодо первісного Інвестора.
У разі несвоєчасного подання банком-боржником документів або
прийняття Комісією Національного банку обґрунтованого рішення про
відмову банку-боржнику в наданні дозволу щодо нового Інвестора,
сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, за якими
відбувається заміна Інвестора, не враховується до регулятивного
капіталу з часу такої заміни. У цьому разі банк-боржник
зобов'язаний здійснити коригування регулятивного капіталу та
звітності.
(Главу 3 розділу III доповнено пунктом 3.16 згідно з Постановою
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)


(Главу 4 розділу III виключено на підставі Постанови
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)


Глава 4. Вимоги щодо випуску облігацій
(Назва глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

4.1. Облігації, емітовані банком-боржником на умовах
субординованого боргу, є цінними паперами, що засвідчують внесення
їх власником грошових коштів на визначений період часу, на певних
умовах і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну
вартість цих цінних паперів в передбачений умовами випуску строк з
виплатою фіксованого процента, з урахуванням установлених вимог
щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.

4.2. Облігації мають випускатися у бездокументарній формі та
бути іменними, строковими і процентними та з обмеженим колом обігу
(розміщення облігацій шляхом закритого продажу). Такі облігації
мають обслуговуватися в одному з депозитаріїв Національної
депозитарної системи. Якщо в умовах випуску облігацій містяться
умови щодо їх дострокового погашення емітентом, то Дозвіл не
надається. (Абзац перший пункту 4.2 глави 4 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
За закритим продажем розміщення та обіг облігацій
здійснюються між юридичними особами, коло (перелік) яких
заздалегідь визначено банком-боржником у рішенні про випуск
облігацій. Облігації випускаються під певний договірний процент та
на визначений строк, але не менше ніж п'ять років з урахуванням
вимог глави 3 цього розділу.

4.3. Юридичні особи придбавають облігації за рахунок коштів,
що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів
за банківські кредити.

4.4. Облігації сплачуються в гривнях, а у випадках,
передбачених умовами їх випуску, - в іноземній валюті. Незалежно
від виду валюти, в якій проведено оплату облігацій, їх номінальну
вартість виражають у гривнях.

4.5. Дохід за облігаціями виплачується відповідно до умов їх
випуску.

4.6. Володіння облігацією, що випущена на умовах
субординованого боргу, не дає права на участь в управлінні банком.

4.7. Облігації на умовах субординованого боргу не можуть бути
дисконтними.

4.8. Облігації на умовах субординованого боргу підлягають
обігу на вторинному ринку тільки в межах кола осіб, які
заздалегідь визначені банком-боржником у рішенні про випуск
облігацій.
(Розділ III доповнено главою згідно з Постановою Національного
банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

Глава 5. Порядок обліку залучених коштів та подання звітності

5.1. Територіальне управління Національного банку
(структурний підрозділ центрального апарату Національного банку,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) перевіряє
достовірність та повноту поданих документів, а також дотримання
Інвестором (банком-резидентом) установленого мінімального розміру
регулятивного капіталу банку (Н1), нормативів адекватності
регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного капіталу
(Н3), готує обґрунтований висновок щодо достовірності та повноти
поданих документів та їх відповідності встановленим вимогам.
Протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів та
за умови відповідності умов угоди (облігації) вимогам, що
визначені в пунктах 1.6-1.8, 3.1-3.15, 4.1-4.7 цього розділу,
дотримання Інвестором (банком-резидентом) мінімального розміру
регулятивного капіталу банку, нормативів адекватності
регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного капіталу
(Н3) та повної сплати Інвестором коштів територіальне управління
Національного банку (або структурний підрозділ центрального
апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за
банком) подає до Комісії Національного банку документи, зазначені
в пункті 2.2 цього розділу, свій висновок і пропозиції для
прийняття остаточного рішення щодо надання Дозволу. (Абзац другий
пункту глави розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004,
N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
Якщо угода (облігація) не відповідає вимогам пунктів 1.6-1.8,
3.1-3.15, 4.1-4.7 цього розділу або банк подав неповний пакет
документів, перелік яких визначений у пункті 2.2 цього розділу, то
територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ центрального апарату Національного банку, що
безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) повертає пакет
документів на доопрацювання протягом 20 робочих днів з дня
отримання всіх документів. (Абзац третій пункту глави розділу III
із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 112 (z0445-04) від 17.03.2004, N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)
5.2. Комісія Національного банку розглядає клопотання банку
на наступному засіданні та надає (чи не надає) Дозвіл, про що
приймається відповідне рішення.
Комісія Національного банку має право відмовити банку в
наданні Дозволу, якщо дійде висновку, що залучення коштів на
умовах субординованого боргу є ризиковою операцією та такою, що
загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

5.3. У разі надання Дозволу (якщо Інвестором є банк-резидент)
вкладені/залучені на умовах субординованого боргу кошти
обліковуються так:
а) банком-Інвестором:
у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу
шляхом укладення прямих договорів - за балансовими рахунками 1516
"Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого
боргу" та 1524/2 "Довгострокові кредити, які надані на умовах
субординованого боргу" за даними аналітичного обліку; (Абзац
другий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу
шляхом придбання облігацій - за балансовим рахунком 3212/2
"Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до
погашення, які придбані на умовах субординованого боргу" за даними
аналітичного обліку; (Абзац третій підпункту "а" пункту глави
розділу III в редакції Постанови Національного банку N 112
(z0445-04) від 17.03.2004, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
б) банком-боржником - за балансовим рахунком 3660
"Субординований борг банку".

5.4. У разі невідповідності умов угоди (договору, облігації)
вимогам, що визначені в пунктах 1.6-1.8, 2.2, 3.1-3.15, 4.1-4.7
цього розділу, та неотримання банком-боржником Дозволу протягом 30
робочих днів із дня подання клопотання про отримання Дозволу або
несвоєчасного подання клопотання і до часу отримання
банком-боржником Дозволу, а також у разі прийняття Комісією
Національного банку рішення про дострокове погашення
субординованого боргу (з одночасним скасуванням Дозволу) кошти, що
залучені/розміщені на умовах субординованого боргу, з наступного
робочого дня після дня прийняття Комісією рішення, обліковуються
так: (Абзац перший пункту глави розділу III із змінами, внесеними
згідно з Постановами Національного банку N 386 (z0870-03) від
08.09.2003, N 112 (z0445-04) від 17.03.2004, N 407 (z1400-05)
від 01.11.2005)
а) банком-боржником:
у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу
шляхом укладення прямих договорів - за балансовими рахунками 2615
"Довгострокові депозити суб'єктів господарської діяльності"; 2635
"Довгострокові депозити фізичних осіб", 1624 "Довгострокові
кредити, що отримані від інших банків"; (Абзац другий підпункту
"а" пункту 5.4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)


(Абзац третій підпункту "а" пункту 5.4 глави 5 розділу III
виключено на підставі Постанови Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)


у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу
шляхом випуску облігацій - за балансовим рахунком 3315 "Інші
довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком";
(Підпункт "а" пункту глави розділу III доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)
б) банком-інвестором:
у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу
шляхом укладення прямих договорів - за балансовим рахунком 1515
"Довгострокові депозити, що розміщені в інших банках", 1524/1
"Довгострокові кредити, що надані іншим банкам" за даними
аналітичного обліку; (Абзац другий підпункту "б" пункту 5.4 глави
5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу
шляхом випуску облігацій - за балансовим рахунком 3212/1 "Боргові
цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення" за
даними аналітичного обліку. (Абзац третій підпункту "б" пункту
глави розділу III доповнено абзацом згідно з Постановами
Національного банку N 112 (z0445-04) від 17.03.2004, N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
5.5. Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу,
враховуються до капіталу банку після дати прийняття Комісією
Національного банку рішення про надання Дозволу, починаючи з дня
отримання від банку-боржника форми звітності N 610 "Інформація про
врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"
(далі - форма звітності N 610), яка подається банком-боржником до
Національного банку щодекадно. (Пункт глави розділу III в
редакції Постанови Національного банку N 112 (z0445-04) від
17.03.2004)

5.6. Якщо кошти на умовах субординованого боргу залучені в
іноземній валюті, то для визначення розміру субординованого боргу,
що має враховуватися до капіталу банку, вони перераховуються в
гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Національним банком на дату зарахування коштів на
кореспондентський рахунок банку-боржника, та їх розмір фіксується
в Дозволі.
Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу,
враховуються до капіталу банку в розмірі відповідно до наданого
Дозволу, але не більше ніж сума, яка обліковується на балансовому
рахунку 3660 "Субординований борг банку" з урахуванням строку, що
залишився до дати погашення (без урахування пролонгації угоди).

5.7. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені
строком на п'ять років, то сума субординованого боргу враховується
до капіталу банку зі щорічним зменшенням розміру цих коштів на
20 відсотків на кінець кожного року за таким графіком:

 

Строк до закінчення дії угодиСума, що враховується до капіталу
Від 5 до 4 років100%
Від 4 до 3 років80%
Від 3 до 2 років60%
Від 2 до 1 року40%
Менше 1 року20%


(Пункт глави розділу III в редакції Постанови Національного банку
N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

5.8. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені на
строк понад п'ять років, то банк може здійснювати часткове
погашення субординованого боргу, але не раніше ніж через п'ять
років від дати його залучення з урахуванням вимог пункту 3.12
глави 3 цього розділу. Кошти, залучені на умовах субординованого
боргу, мають враховуватися до капіталу банку в останні п'ять років
дії угоди з урахуванням розміру амортизації від залишкової суми
субординованого боргу, що обліковується на рахунку 3660
"Субординований борг банку".

Приклад:
Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2003 до
31.01.2010).
Сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, на яку
отримано Дозвіл на врахування до капіталу банку, - 600 000 грн.
Розрахунок суми, що враховується до капіталу, здійснюється
так:
з 01.02.2003 до 31.01.2005 - 100% - 600 000 грн.;
з 01.02.2005 до 31.01.2006 - 100% - 600 000 грн.;
з 01.02.2006 до 31.01.2007 - 80% - 480 000 грн.;
з 01.02.2007 до 31.01.2008 - 60% - 360 000 грн.;
з 01.02.2008 до 31.01.2009 - 40% - 240 000 грн.;
з 01.02.2009 до 31.01.2010 - 20% - 120 000 грн.
(Пункт глави розділу III в редакції Постанови Національного банку
N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)

Глава 6. Контроль за коштами, залученими на умовах
субординованого боргу

6.1. Територіальне управління Національного банку
(структурний підрозділ центрального апарату Національного банку,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) не рідше ніж
один раз на шість місяців здійснює контроль за виконанням
банком-боржником умов угоди (договору) та бізнес-плану (у тому
числі програми капіталізації) та за тим, що в Інвестора
(пов'язаних з ним осіб) немає заборгованості перед
банком-боржником. (Пункт глави розділу III із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 112 (z0445-04) від
17.03.2004)

6.2. У разі порушення порядку залучення коштів на умовах
субординованого боргу або порядку врахування до регулятивного
капіталу банку залучених коштів на умовах субординованого боргу,
або порядку погашення субординованого боргу відповідне
територіальне управління Національного банку (Департамент
банківського регулювання і нагляду) подає Комісії Національного
банку пропозиції щодо скасування Дозволу. Виявлені порушення є
також підставою для застосування до банку-боржника адекватних
заходів впливу.
У разі невиконання банком-боржником програми капіталізації,
яку він подавав для отримання Дозволу, банк-боржник позбавляється
права на отримання Дозволу протягом одного року.
(Пункт глави розділу III в редакції Постанов Національного банку
N 112 (z0445-04) від 17.03.2004, N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

6.3. У разі прийняття Комісією Національного банку рішення
про скасування Дозволу сума субординованих коштів не враховується
до регулятивного капіталу банку після дати прийняття цього
рішення, починаючи з наступної звітної дати, установленої для
подання форми звітності N 610.
Банки зобов'язані не пізніше наступної звітної дати,
установленої для подання форми звітності N 610, після дати
прийняття Комісією Національного банку рішення про скасування
Дозволу подати Національному банку змінену форму звітності N 610.
(Пункт глави розділу III в редакції Постанови Національного банку
N 112 (z0445-04) від 17.03.2004)
(Розділ III із змінами, внесенними згідно з Постановами
Національного банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002, N 81
(z0272-02) від 28.02.2002, N 55 (z0126-03) від 12.02.2003; в
редакції Постанови Національного банку N 118 (z0296-03) від
19.03.2003) 
« Господарський процесуальний кодекс України   Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна »