Начало >> Законы >> Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Нормативи капіталу - Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Печать
Оглавление
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Регулятивний капітал
Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів
Нормативи капіталу
Нормативи ліквідності
Нормативи кредитного ризику
Нормативи інвестування
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції
Спеціальні вимоги
Контроль за дотриманням економічних нормативів


Розділ IV. Нормативи капіталу

Глава 1. Норматив адекватності регулятивного
капіталу/платоспроможності (Н2)
1.1. Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив
платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в
повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що
випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового
характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного
капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе
власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим
більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники
банку.

1.2. Норматив адекватності регулятивного капіталу
встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком
кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на
кредиторів/вкладників банку.
Значення показника адекватності регулятивного капіталу
визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до
сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за
ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених
відповідних резервів за активними операціями та на суму
забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним
зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових
прав (за умови, що забезпечення відповідає вимогам пунктів 2.5-2.7
глави 2 розділу VI цієї Інструкції). (Абзац другий пункту 1.2
глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ
N 267 (z0825-04) від 17.06.2004)

1.3. Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку
його активи поділяються на п'ять груп за ступенем ризику та
підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:
а) I група активів із ступенем ризику 0 відсотків:
готівкові кошти;
банківські метали;
кошти в Національному банку;
боргові цінні папери органів державної влади, що
рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у
портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;
боргові цінні папери, емітовані Національним банком, у
портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;
нараховані доходи за борговими цінними паперами органів
державної влади, що рефінансуються Національним банком, у
торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі
банку до погашення;
нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими
Національним банком, у портфелі банку на продаж та в портфелі
банку до погашення;
боргові цінні папери органів державної влади в торговому
портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до
погашення;
зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам та за якими
банк не бере на себе ризик;
валюта та банківські метали до отримання, за купленими
опціонними контрактами з метою хеджування;
(Підпункт "а" пункту 1.3 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Постановою НБУ N 443 (z1261-04) від 15.09.2004, в
редакції Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)
б) II група активів із ступенем ризику 10 відсотків:
короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам
державної влади;
нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної
влади;
(Підпункт "б" пункту 1.3 глави 1 розділу IV в редакції Постанови
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
в) III група активів зі ступенем ризику 20 відсотків:
боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, що
рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у
портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення; (Абзац
другий підпункту "в" пункту 1.3 глави 1 розділу IV в редакції
Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в
торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі
банку до погашення; (Абзац третій підпункту "в" пункту 1.3 глави
1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
нараховані доходи за борговими цінними паперами органів
місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком, у
торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі
банку до погашення; (Підпункт "в" пункту 1.3 глави 1 розділу IV
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
кошти до запитання, що розміщені в банку, який має офіційний
кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;
нараховані доходи за коштами до запитання, що розміщені в
банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж
інвестиційний клас;
депозити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний
кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;
інші короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має
офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;
нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими
короткостроковими депозитами, що розміщені в банку, який має
офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;
(Абзац восьмий підпункту "в" пункту 1.3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 39 (z0138-02) від
28.01.2002)
кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити,
що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не
нижчий, ніж інвестиційний клас;
нараховані доходи за кредитами овердрафт, овернайт та іншими
короткостроковими кредитами, що розміщені в банку, який має
офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;
валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот у
банку-контрагента, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий,
ніж інвестиційний клас; (Підпункт "в" пункту 1.3 глави 1 розділу
IV доповнено абзацом згідно з Постановою НБУ N 443 (z1261-04)
від 15.09.2004)
г) IV група активів зі ступенем ризику 50 відсотків:
кошти до запитання в інших банках, що не належать до
інвестиційного класу;
нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках, що
не належать до інвестиційного класу;
депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не
належать до інвестиційного класу;
короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам
місцевого самоврядування; (Абзац п'ятий підпункту "г" пункту 1.3
глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого
самоврядування; (Абзац шостий підпункту "г" пункту 1.3 глави 1
розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
гарантійні депозити в інших банках (покриті);
зобов'язання з кредитування, які надані банкам; (Абзац
восьмий підпункту "г" пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002)
валюта та банківські метали, які куплені за форвардними
контрактами;
активи до одержання;
валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот у
банку-контрагента, що не належить до інвестиційного класу;
кредити овернайт, які надані іншим банкам, що не належать до
інвестиційного класу;
валюта та банківські метали до отримання за іншими опціонними
контрактами;
дисконт/премія до отримання за форвардними валютними
контрактами;
хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній
валюті;
витрати майбутніх періодів, які хеджовані;
(Підпункт "г" пункту 1.3 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Постановою НБУ N 443 (z1261-04) від 15.09.2004)
ґ) V група активів із ступенем ризику 100 відсотків:
прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших
банках;
прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам
державної влади та місцевого самоврядування;
короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших
банках, що не належать до інвестиційного класу;
нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що
розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;
довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках;
гарантійні депозити в інших банках (непокриті) за даними
аналітичного обліку;
прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за
строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках;
кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші
короткострокові кредити, які надані іншим банкам, що не належать
до інвестиційного класу;
довгострокові кредити, що надані іншим банкам;
нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, що не
належать до інвестиційного класу;
фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам;
прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за
кредитами, що надані іншим банкам;
кредити, що надані суб'єктам господарювання;
нараховані доходи за кредитами, що надані суб'єктам
господарювання;
прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за
кредитами, що надані суб'єктам господарювання;
сумнівна заборгованість інших банків і за кредитами, що
надані суб'єктам господарювання;
сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями;
дебіторська заборгованість за операціями з банками та за
операціями з клієнтами банків;
сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками
та за операціями з клієнтами банків;
транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними
картками через банкомат;
прострочена та сумнівна заборгованість за кредитами, які
надані органам державної влади та місцевого самоврядування;
кредити, які надані фізичним особам;
нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам;
прострочена заборгованість та прострочені нараховані доходи
за кредитами, що надані фізичним особам;
сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним
особам;
сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами;
акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж;
боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими
фінансовими установами та нефінансовими підприємствами, у
торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі
банку до погашення;
нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку та в портфелі
банку на продаж;
нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому
портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до
погашення;
прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;
товарно-матеріальні цінності;
основні засоби (у разі виключення з регулятивного капіталу
банку суми перевищення основних засобів над регулятивним капіталом
банку така сума перевищення не зважується на коефіцієнт ризику);
інші активи банку;
зобов'язання за всіма видами гарантій (акцептами, авалями);
непокриті акредитиви;
сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими
металами;
цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу;
сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами,
крім інструментів валютного обміну;
інші зобов'язання, що надані клієнтам.
(Підпункт "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Постановами Національного банку N 39 (z0138-02) від
28.01.2002, N 279 (z0606-03) від 01.07.2003, N 267 (z0825-04)
від 17.06.2004, N 443 (z1261-04) від 15.09.2004, в редакції
Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

1.4. Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути
не меншим, ніж 8 відсотків, починаючи з 01.03.2004 - не меншим,
ніж 10 відсотків.
Для банків, що розпочинають операційну діяльність, цей
норматив має становити:
протягом перших 12 місяців діяльності (з дня отримання
ліцензії) - не менше 15 відсотків;
протягом наступних 12 місяців - не менше 12 відсотків;
надалі - не менше 10 відсотків.
(Пункт 1.4 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного
банку N 240 (z0510-03) від 04.06.2003)


Глава 2. Норматив адекватності основного капіталу (Н3)
2.1. Норматив адекватності основного капіталу встановлюється
з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і
вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у
процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних
ризиків.

2.2. Показник адекватності основного капіталу банку
розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних
активів банку. (Пункт 2.2 в редакції Постанови Національного
банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002)

2.3. Для розрахунку нормативу адекватності основного капіталу
загальний розмір основного капіталу коригується (зменшується) на
суму:
недосформованих резервів під можливі збитки за активними
операціями банків;
нематеріальних активів за мінусом суми зносу;
капітальних вкладень у нематеріальні активи;
збитків минулих років і збитків минулих років, що очікують
затвердження;
збитків поточного року.

2.4. Загальні активи банку для розрахунку адекватності
основного капіталу включають:
готівкові кошти;
банківські метали;
кошти в Національному банку;
казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та
емітовані Національним банком;
кошти в інших банках;
сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями;
дебіторську заборгованість за операціями з банками;
кредити, що надані органам державної влади та місцевого
самоврядування, суб'єктам господарювання, фізичним особам; (Абзац
дев'ятий пункту 2.4 глави 2 розділу IV в редакції Постанови
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами;
транзитний рахунок за операціями з клієнтами;
цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на
продаж та в портфелі банку до погашення; (Абзац дванадцятий
пункту 2.4 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного
банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
інвестиції в асоційовані та дочірні компанії; (Пункт 2.4
глави 2 розділу IV доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
товарно-матеріальні цінності;
інші активи банку;
суми до з'ясування та транзитні рахунки;
основні засоби. (Абзац сімнадцятий пункту 2.4 глави 2
розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
2.5. При розрахунку нормативу адекватності основного капіталу
сума загальних активів відповідно зменшується на розрахункову суму
резервів за всіма активними операціями банку, на суму
неамортизованого дисконту за цінними паперами та зносу основних
засобів.

2.6. Нормативне значення нормативу Н3 має бути не меншим, ніж
4 відсотки.

Глава 3. Групи банків за рівнем капіталу
3.1. Для забезпечення реальної капіталізації банків України
всі банки поділяються за рівнем достатності капіталу на:
добре капіталізовані;
достатньо капіталізовані;
недокапіталізовані;
значно недокапіталізовані;
критично недокапіталізовані.

3.2. Добре капіталізованим уважається банк, в якого:
розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до
розділу II цієї Інструкції, відповідає встановленим мінімальним
вимогам;
співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних
активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику
(норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), перевищує його
нормативне значення і становить не менше ніж 17 відсотків;
співвідношення основного капіталу до загальних активів банку
(норматив адекватності основного капіталу Н3) більше ніж його
нормативне значення і становить 8 відсотків та більше.

3.3. Достатньо капіталізованим уважається банк, в якого:
розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до
розділу II цієї Інструкції, відповідає встановленим мінімальним
вимогам;
співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних
активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику
(норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), відповідає його
нормативному значенню і становить не менше ніж 8 відсотків або
наближається до 17 відсотків;
співвідношення основного капіталу до загальних активів банку
(норматив адекватності основного капіталу Н3) становить не менше
ніж 4 відсотки або наближається до 8 відсотків.

3.4. Недокапіталізованим уважається банк, в якого:
розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до
розділу II цієї Інструкції, відповідає встановленим мінімальним
вимогам;
співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних
активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику
(норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), менше ніж його
нормативне значення, але становить не менше ніж 6 відсотків;
співвідношення основного капіталу до загальних активів банку
(норматив адекватності основного капіталу Н3) менше ніж його
нормативне значення, але становить не менше ніж 3 відсотки, або
наближається до 4 відсотків.

3.5. Значно недокапіталізованим уважається банк, в якого:
розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до
розділу II цієї Інструкції, менше встановленого мінімального
розміру регулятивного капіталу, але не більше ніж 20 відсотків
установленого мінімального розміру регулятивного капіталу;
співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних
активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику
(норматив адекватності регулятивного капіталу Н2) менше ніж його
нормативне значення і перебуває в межах від 6 до 2 відсотків;
співвідношення основного капіталу до загальних активів банку
(норматив адекватності основного капіталу Н3) менше ніж його
нормативне значення і перебуває в межах від 3 до 1,3 відсотка;
обсяг активів з негативною класифікацією 5 (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) перебуває в межах від
45 до 60 відсотків регулятивного капіталу банку.
_____________
5 До негативно класифікованих активів належать: кредитні
операції, що класифіковані за ступенем ризику як "сумнівні",
"безнадійні", дебіторська заборгованість, що належить до III та IV
груп ризику; цінні папери, які підлягають перегляду на зменшення
корисності і сума очікуваного відшкодування за якими становить
менше 50 відсотків їх балансової вартості, прострочені понад 31
день та сумнівні до отримання нараховані доходи; кошти, що
розміщені на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і
нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за
рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних
зонах, а також в банках, що розташовані в країнах, рейтинг яких не
підтверджений однією з світових рейтингових компаній. (Виноска 5
глави 3 в редакції Постанов Національного банку N 279 (z0606-03)
від 01.07.2003, N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

3.6. Критично недокапіталізованим уважається банк, в якого:
розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до
розділу II цієї Інструкції, менше встановленого мінімального
розміру регулятивного капіталу на суму, що становить понад 20
відсотків установленого мінімального розміру регулятивного
капіталу;
співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних
активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику
(норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), менше ніж 2
відсотки;
співвідношення основного капіталу до загальних активів банку
(норматив адекватності основного капіталу Н3) менше ніж 1,3
відсотка;
обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) перевищує 60 відсотків
регулятивного капіталу банку.

3.7. Залежно від рівня достатності капіталу банку
Національний банк рекомендує вжити таких заходів:
а) банкам, що не дотримуються вимог Національного банку щодо
мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), нормативів
адекватності регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного
капіталу (Н3), - винести на розгляд правління та ради банку
перелік заходів щодо розвитку його капітальної бази (програму
капіталізації) або питання щодо його реорганізації шляхом
приєднання чи злиття.
У разі прийняття правлінням і радою банку відповідного
рішення банк має укласти з територіальним управлінням
Національного банку (Національним банком - якщо нагляд за банком
безпосередньо здійснює структурний підрозділ банківського нагляду
центрального апарату) письмову угоду щодо прийняття програми
капіталізації банку;
б) недокапіталізованим банкам - припинити в будь-якій формі
виплату дивідендів (крім виплати дивідендів у вигляді власних
акцій) та викуп власних акцій (паїв/часток учасників у статутному
капіталі), а також унести на розгляд правління та ради банку
перелік заходів (програму) фінансового оздоровлення банку.
Крім того, недокапіталізованим банкам рекомендується
встановити такі обмеження:
тимчасово припинити залучення коштів фізичних та юридичних
осіб;
обмежити активні операції з акціонерами та інсайдерами банку;
припинити вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних
осіб;
припинити надання бланкових та пільгових 6 кредитів;
____________
6 Пільговими кредитами вважаються кредити, що надані
позичальникам на більш сприятливих умовах, аніж це встановлено
внутрішніми документами банку, що визначають його кредитну та
облікову політику.

припинити нарахування і сплату відсотків за міжфілійними
кредитами;
в) значно недокапіталізованим банкам припинити:
виплату дивідендів у будь-якій формі (крім виплати дивідендів
у вигляді власних акцій/паїв/часток) та викуп власних акцій
(паїв/часток учасників у статутному капіталі);
відкриття нових депозитних рахунків фізичним особам і
поповнення діючих;
проведення подальшої емісії цінних паперів (крім випуску
власних акцій) та розширення кола фізичних і юридичних осіб -
клієнтів банку з обслуговування їх операцій на ринку цінних
паперів, збільшення обсягу цих операцій, у тому числі пов'язаних з
веденням рахунків депозитарного обліку;
г) критично недокапіталізованим банкам припинити виплату
процентів за субординованим боргом;
ґ) значно недокапіталізованим або критично
недокапіталізованим банкам унести на розгляд загальних зборів
акціонерів (учасників) питання щодо санації банку його акціонерами
(учасниками) або інвесторами. 
« Господарський процесуальний кодекс України   Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна »