Начало >> Законы >> Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Нормативи ліквідності - Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Печать
Оглавление
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Регулятивний капітал
Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів
Нормативи капіталу
Нормативи ліквідності
Нормативи кредитного ризику
Нормативи інвестування
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції
Спеціальні вимоги
Контроль за дотриманням економічних нормативів


Розділ V. Нормативи ліквідності

Глава 1. Вимоги до ліквідності банків
1.1. Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити
своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається
збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів
та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками
та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання
кредитів, інші витрати).
Ліквідними активами є кошти в касі, які відкриті в
Національному банку та інших банках, а також активи, що можуть
бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.
Банківська діяльність піддається ризику ліквідності - ризику
недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу,
тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за
власними зобов'язаннями у зв'язку з неможливістю за певних умов
швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без
суттєвих втрат.
У зв'язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю,
підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх
прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів,
строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне
співвідношення між власними та залученими коштами, формувати
оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних
активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання
правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.

1.2. З метою контролю за станом ліквідності банків
Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої
ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової
ліквідності (Н6).

Глава 2. Норматив миттєвої ліквідності (Н4)
2.1. Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для
контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх
грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у
касі та на кореспондентських рахунках).

2.2. Норматив миттєвої ліквідності визначається як
співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках
до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками.

2.3. Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж
20 відсотків.

Глава 3. Норматив поточної ліквідності (Н5)
3.1. Норматив поточної ліквідності встановлюється для
визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та
зобов'язань банку.
Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються
вимоги і зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня
(включно). (Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 39 (z0138-02) від
28.01.2002)

3.2. Норматив поточної ліквідності визначається як
співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до
зобов'язань банку з відповідними строками виконання.

3.3. До активів первинної та вторинної ліквідності при
розрахунку нормативу поточної ліквідності належать:
готівкові кошти;
банківські метали;
кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в
Національному банку та інших банках;
строкові депозити, які розміщені в Національному банку та
інших банках;
боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком,
у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в
портфелі банку до погашення; (Абзац шостий пункту 3.3 глави 3
розділу V в редакції Постанови Національного банку N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)
боргові цінні папери, емітовані Національним банком, у
портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення; (Абзац
сьомий пункту 3.3 глави 3 розділу V в редакції Постанови
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі
банку на продаж та в портфелі банку до погашення; (Пункт 3.3
глави 3 розділу V доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)
надані кредити.

3.4. До зобов'язань належать:
кошти до запитання;
короткострокові та довгострокові кредити, які одержані від
Національного банку та інших банків;
кошти бюджету України;
строкові депозити інших банків та клієнтів;
цінні папери власного боргу, емітовані банком;
субординований борг банку;
зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук,
авалів;
зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

3.5. Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж:
30 відсотків, з 01.07.2002 - 35 відсотків, з 01.01.2003 - 40
відсотків.

Глава 4. Норматив короткострокової ліквідності (Н6)
4.1. Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для
контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним
короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів.

4.2. Норматив короткострокової ліквідності визначається як
співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.

4.3. До розрахунку нормативу короткострокової ліквідності
включаються ліквідні активи та короткострокові зобов'язання з
початковим строком погашення до одного року.

4.4. До ліквідних активів при розрахунку нормативу
короткострокової ліквідності включаються:
готівкові кошти;
банківські метали;
кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в
Національному банку та інших банках;
короткострокові депозити, що розміщені в Національному банку
та інших банках;
короткострокові кредити, що надані іншим банкам;
боргові цінні папери органів державної влади в торговому
портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до
погашення. (Пункт 4.4 глави 4 розділу V доповнено абзацом згідно
з Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

4.5. До короткострокових зобов'язань включаються:
кошти до запитання;
кошти бюджету України;
короткострокові кредити, які одержані від Національного банку
та інших банків;
короткострокові депозити інших банків і клієнтів;
короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані
банком;
зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук,
авалів;
зобов'язання з кредитування, які надані банкам і клієнтам.

4.6. Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж
20 відсотків. 
« Господарський процесуальний кодекс України   Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна »