Начало >> Законы >> Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Нормативи інвестування - Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Печать
Оглавление
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Регулятивний капітал
Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів
Нормативи капіталу
Нормативи ліквідності
Нормативи кредитного ризику
Нормативи інвестування
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції
Спеціальні вимоги
Контроль за дотриманням економічних нормативів


Розділ VII. Нормативи інвестування

Глава 1. Вимоги щодо прямих інвестицій, що здійснюють банки
1.1. З метою забезпечення контролю за інвестиційною
діяльністю банків, а саме за прямими інвестиціями, Національний
банк установлює нормативи інвестування.
Прямі інвестиції банків - це внесення банками власних коштів
або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на
корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою
юридичною особою.
Банки мають право здійснювати прямі інвестиції (за рахунок
власних коштів і від власного імені) лише на підставі письмового
дозволу Національного банку, що надається згідно з правилами,
установленими відповідними нормативно-правовими актами
Національного банку.

1.2. Банки мають право здійснити інвестицію без письмового
дозволу Національного банку, якщо:
інвестиція в будь-яку юридичну особу становить не більше ніж
5 відсотків регулятивного капіталу банку;
юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, веде виключно
діяльність з надання фінансових послуг;
регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам,
установленим цією Інструкцією, та вимогам для інвестицій,
установленим нормативно-правовими актами Національного банку.
Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство,
установу, статутом яких передбачено повну відповідальність його
власників.

1.3. З метою обмеження інвестиційного ризику, пов'язаного із
здійсненням інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу
інвестора, Національний банк установив такі нормативи
інвестування: норматив інвестування в цінні папери окремо за
кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування
(Н12).

1.4. До розрахунку нормативів інвестування не включаються
суми акцій та інших цінних паперів, придбаних банком:
а) у зв'язку з реалізацією права заставодержателя, та за
умови, що банк не утримує їх більше одного року;
б) з метою створення фінансової холдингової групи, за умови,
що емітентом придбаних акцій є інший банк;
в) у результаті андеррайтингу, за умови, що придбані цінні
папери перебувають у власності банку не більше одного року;
г) за рахунок та від імені своїх клієнтів.
Про невключення відповідних сум до розрахунку нормативів
інвестування банки зобов'язані повідомляти Національний банк
одночасно з поданням форм звітності щодо розрахунку цих
економічних нормативів, а також мають подавати план реалізації
одержаних цінних паперів у зв'язку з реалізацією права
заставодержателя та відповідного документального підтвердження, що
такі папери були одержані на погашення заборгованості за
попередньо наданим кредитом. (Абзац шостий пункту 1.4 в редакції
Постанови Національного банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002)

Глава 2. Норматив інвестування в цінні папери окремо за
кожною установою (Н11)
2.1. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною
установою встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з
операціями вкладання коштів банку до статутних фондів установ, що
може призвести до втрати капіталу банку.

2.2. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною
установою визначається як співвідношення розміру коштів, які
інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) окремо за кожною
установою, до регулятивного капіталу банку.

2.3. До коштів, що інвестуються, уключаються:
акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж, що
випущені установою; (Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу VII
в редакції Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)
вкладення в асоційовані та дочірні установи. (Абзац третій
пункту 2.3 глави 2 розділу VII в редакції Постанови Національного
банку N 81 (z0272-02) від 28.02.2002)

2.4. При обчисленні цього нормативу в знаменнику до суми
регулятивного капіталу банку додаються суми вкладень у цінні
папери в торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж,
що випущені банками, і вкладень у статутні фонди установ, на суму
яких зменшено регулятивний капітал згідно з пунктом 1.7 розділу II
цієї Інструкції. (Пункт 2.4 в редакції Постанови Національного
банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002, із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

2.5. Нормативне значення нормативу Н11 не має перевищувати 15
відсотків.

Глава 3. Норматив загальної суми інвестування (Н12)
3.1. Норматив загальної суми інвестування встановлюється для
обмеження ризику, пов'язаного з операціями вкладання (прямого чи
опосередкованого) коштів банку до статутних фондів будь-яких
юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу банку.
Цей норматив характеризує використання капіталу банку для
придбання акцій (паїв/часток) будь-якої юридичної особи.

3.2. Норматив загальної суми інвестування визначається як
співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій
(паїв/часток) будь-якої юридичної особи, до регулятивного капіталу
банку.

3.3. До коштів, що інвестуються, включаються:
акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж, що
випущені банками, небанківськими фінансовими установами та іншими
емітентами; (Абзац другий пункту 3.3 глави 3 розділу VII в
редакції Постанови Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)
вкладення в асоційовані та дочірні компанії.

3.4. При обчисленні цього нормативу в знаменнику до суми
регулятивного капіталу банку додаються суми вкладень у цінні
папери в торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж,
що випущені банками, і вкладень у статутні фонди установ, на суму
яких зменшено регулятивний капітал згідно з пунктом 1.7 розділу II
цієї Інструкції. (Пункт 3.4 в редакції Постанови Національного
банку N 39 (z0138-02) від 28.01.2002, із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від
01.11.2005)

3.5. Нормативне значення нормативу Н12 не має перевищувати 60
відсотків. 
« Господарський процесуальний кодекс України   Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна »