Начало >> Законы >> Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Спеціальні вимоги - Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Печать
Оглавление
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Регулятивний капітал
Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів
Нормативи капіталу
Нормативи ліквідності
Нормативи кредитного ризику
Нормативи інвестування
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції
Спеціальні вимоги
Контроль за дотриманням економічних нормативів


Розділ IX. Спеціальні вимоги щодо діяльності банків

Глава 1. Встановлення спеціальних значень економічних
нормативів
1.1. Національний банк здійснює регулювання діяльності
спеціалізованих банків і встановлює спеціальні вимоги стосовно
певного виду діяльності банків.
Банк набуває статусу спеціалізованого банку, якщо більше 50
відсотків його активів є активами одного типу, пов'язаного з
іпотекою, інвестиційною діяльністю, кліринговою діяльністю, а
також статусу ощадного банку, - якщо більше 50 відсотків його
пасивів є вкладами фізичних осіб.

1.2. Спеціалізованим банкам та уповноваженим банкам, що
спеціалізуються на здійсненні однієї чи декількох банківських
операцій, залучають кошти фізичних осіб для довгострокового
кредитування будівництва житла, у зв'язку із концентрацією ризиків
установлюються спеціальні (підвищені) значення економічних
нормативів для забезпечення більш високого, порівняно з
універсальними банками, рівня адекватності регулятивного та
основного капіталу, рівня ліквідності та запобігання надмірному
перекладанню банками ризиків на своїх кредиторів (вкладників).

1.3. Для спеціалізованих ощадних банків установлюються
спеціальні значення таких економічних нормативів:
нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 30
відсотків;
нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7) у розмірі:
не більше ніж 20 відсотків - для банків, які мають обсяг
негативно класифікованих активів не більше ніж 10 відсотків від
загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості,
портфеля цінних паперів та коштів, що містяться на
кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках (далі -
відповідна група активів);
не більше ніж 15 відсотків - для банків, які мають обсяг
негативно класифікованих активів від 10 до 20 відсотків від
відповідної групи активів;
не більше ніж 10 відсотків - для банків, які мають обсяг
негативно класифікованих активів від 20 до 30 відсотків від
відповідної групи активів;
не більше ніж 5 відсотків - для банків, які мають обсяг
негативно класифікованих активів більше ніж 30 відсотків від
відповідної групи активів або якщо формування резервів під активні
операції здійснено не в повному обсязі;
нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), - не більше ніж 2
відсотки;
норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) - у розмірі:
не більше ніж 20 відсотків - для банків, які мають обсяг
негативно класифікованих активів менше ніж 7 відсотків від
відповідної групи активів;
не більше ніж 10 відсотків - для банків, які мають обсяг
негативно класифікованих активів від 7 до 10 відсотків від
відповідної групи активів.
Якщо обсяг негативно класифікованих активів банку становить
більше 10 відсотків від відповідної групи активів, то банк не має
право збільшувати обсяг операцій з інсайдерами банку
(забороняється укладати нові договори або продовжувати строк
діючих з такими особами) до часу зниження обсягу негативно
класифікованих активів нижче ніж 10 відсотків.
(Пункт 1.3 глави 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
Постановами НБУ N 443 (z1261-04) від 15.09.2004, N 407
(z1400-05) від 01.11.2005)

1.4. Для спеціалізованих іпотечних банків установлюються
спеціальні значення таких економічних нормативів:
нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 30
відсотків;
нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7) - не більше ніж 5 відсотків;
нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), - не більше ніж 2
відсотки;
нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), - не більше ніж 20
відсотків;

1.5. Для спеціалізованих розрахункових (клірингових) банків
установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) - не менше
ніж 20 відсотків;
нормативу адекватності основного капіталу (Н3) - не менше ніж
12 відсотків;
нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 90
відсотків;
нормативу великих кредитних ризиків (Н8) - не більше ніж 100
відсотків;
нормативу загальної суми інвестування (Н12) - не більше ніж
10 відсотків та обмежується вкладанням коштів у статутні фонди
бірж, позабіржових/торговельних систем, депозитаріїв та установ,
що займаються клірингом і розрахунками на біржовому та
позабіржовому ринках; (Абзац шостий пункту 1.5 глави 1 розділу IX
в редакції Постанови Національного банку N 489 (z1079-03) від
12.11.2003)
залучення вкладів фізичних осіб має бути не більше 5
відсотків регулятивного капіталу банку;
надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку має
бути не більше 100 відсотків регулятивного капіталу банку.
(Пункту 1.5 глави 1 розділу IX доповнено абзацом восьмим згідно з
Постановою Національного банку N 489 (z1079-03) від 12.11.2003)

1.6. Для спеціалізованих інвестиційних банків установлюються
спеціальні значення таких економічних нормативів:
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) - не менше
ніж 20 відсотків;
нормативу адекватності основного капіталу (Н3) - не менше ніж

12 відсотків;
нормативу загальної суми інвестування (Н12) - не більше ніж
90 відсотків;
залучення вкладів фізичних осіб має бути не більше 5
відсотків регулятивного капіталу банку.


(Пункт 1.7 глави 1 розділу IX виключено на підставі
Постанови Національного банку N 430 (z1401-05) від 16.11.2005)


1.7. Нормативні значення інших економічних нормативів для
спеціалізованих банків та уповноважених банків, що залучають кошти
фізичних осіб для фінансування житлового будівництва,
установлюються такі самі, як для універсальних банків.

1.8. Залежно від виду спеціалізації вищезазначених
спеціалізованих банків та уповноважених банків, що залучають кошти
фізичних осіб для фінансування житлового будівництва, рівня
капіталу банку Національний банк може висувати до них додаткові
вимоги з метою забезпечення фінансової стійкості цих банків.

1.9. Залучення вкладів фізичних осіб спеціалізованими
банками (крім спеціалізованих ощадних банків) не може становити
більше 5 відсотків регулятивного капіталу банку. (Абзац перший
пункту в редакції Постанови Національного банку N 39 (z0138-02)
від 28.01.2002)
До зобов'язань банку за вкладами фізичних осіб належать:
поточні рахунки фізичних осіб;
кошти фізичних осіб у довірчому управлінні;
кошти в розрахунках фізичних осіб;
кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками;
нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб;
короткострокові депозити фізичних осіб;
довгострокові депозити фізичних осіб;
нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб;
ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком (тільки у
частині іменних ощадних сертифікатів);
нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком (тільки в частині іменних ощадних
сертифікатів).
Максимальний розмір залучення вкладів фізичних осіб
недокапіталізованих банків не повинен становити більше 100%
регулятивного капіталу банку.
Для значно недокапіталізованих і критично недокапіталізованих
банків забороняється додаткове залучення вкладів фізичних осіб або
продовження дії угод з фізичними особами до часу досягнення такими
банками рівня не нижче достатньо капіталізованих банків.
Максимальний розмір залучення вкладів фізичних осіб для всіх
новостворених банків має становити:
протягом першого року діяльності - співвідношення вкладів
фізичних осіб до регулятивного капіталу має бути не більше ніж 50
відсотків;
протягом другого року діяльності - співвідношення вкладів
фізичних осіб до регулятивного капіталу має бути не більше ніж 100
відсотків.
Надалі, якщо банк має високий і стабільний рівень надходжень,
що забезпечує його прибуткову діяльність, основні показники
фінансової діяльності банку відповідають нормативним вимогам або
перевищують їх, за результатами інспекційної перевірки банк є
добре або достатньо капіталізованим, то він може залучати вклади
фізичних осіб без цих обмежень.
(Пункт глави 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
Постановою НБУ N 443 (z1261-04) від 15.09.2004)

1.10. Недотримання банками встановлених спеціальних значень
економічних нормативів є підставою для вжиття Національним банком
відповідних заходів впливу згідно з Законом України "Про банки і
банківську діяльність" (2121-14) та нормативно-правовими актами
Національного банку з питань застосування до банків заходів впливу
за порушення вимог банківського законодавства.

Глава 2. Порядок дотримання спеціальних значень економічних
нормативів, установлених для спеціалізованих ощадних банків

2.1. Банки самостійно визначають напрями своєї діяльності і
спеціалізацію за видами операцій.
Якщо більше ніж 50 відсотків пасивів банку є вкладами
фізичних осіб (незалежно від типу активів), то такий банк набуває
статусу спеціалізованого ощадного банку і має дотримуватися
економічних нормативів у розмірі, що встановлений для
спеціалізованих ощадних банків, у порядку, визначеному цією
главою.

2.2. Банки зобов'язані постійно за станом на кожний робочий
день визначати співвідношення середньоарифметичних залишків за
вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів
банку (далі - співвідношення) за останні 30 календарних днів
поспіль згідно з даними форми "1Д "Баланс банку" без урахування
розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку.
(Пункт 2.2 глави 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)

2.3. Якщо визначене співвідношення досягне більше ніж 50
відсотків пасивів, то банк зобов'язаний з наступного робочого дня
дотримуватися економічних нормативів у значеннях, що встановлені
для спеціалізованих ощадних банків з урахуванням вимог цієї глави.

2.4. Визначення співвідношення та контроль за дотриманням
економічних нормативів банками здійснюються таким чином:
а) територіальне управління Національного банку (Департамент
банківського регулювання і нагляду) щоденно контролює значення
визначеного вище співвідношення.
Якщо на певну дату (за останні 30 календарних днів поспіль)
співвідношення за розрахунками банку досягне 45 відсотків і
більше, то банк має надіслати до територіального управління
Національного банку (Департаменту банківського регулювання і
нагляду) обгрунтовані пояснення щодо причин, унаслідок яких
утворилося таке співвідношення, або про намір банку (визначений у
стратегії банку) набути статус спеціалізованого ощадного;
б) якщо на певну дату співвідношення за розрахунками банку
становитиме більше ніж 50 відсотків пасивів, то банк з наступного
робочого дня має дотримуватися протягом 180 календарних днів
значень економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих
ощадних банків відповідно до пункту 1.3 глави 1 цього розділу.
Крім того, банки мають дотримуватися нормативів кредитного
ризику в такому порядку:
за новими угодами, що укладаються банком з дня застосування
економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих ощадних
банків, - у розмірі, що встановлений для спеціалізованих ощадних
банків;

за кредитами та іншими вкладеннями, які розміщені до дня
застосування економічних нормативів, що встановлені для
спеціалізованих ощадних банків, - у розмірі, що встановлений для
універсальних банків, у разі пролонгації угод за цими кредитами та
вкладеннями - у розмірі, що встановлений для спеціалізованих
ощадних банків.
Банк, отримавши від Національного банку протокольне
повідомлення щодо перевищення визначеного співвідношення більше
ніж 50 відсотків пасивів, надсилає підтвердження до
територіального управління Національного банку (Департаменту
банківського регулювання і нагляду) про потребу дотримання з
наступного робочого дня визначених у цьому пункті нормативів;
в) якщо через 180 календарних днів з дня застосування
економічних нормативів у значеннях, що встановлені для
спеціалізованих ощадних банків, співвідношення за цей період
становитиме 50 і менше відсотків, то банк, починаючи з наступного
робочого дня, має дотримуватися економічних нормативів у
значеннях, що встановлені для універсальних банків.
Якщо за 180 календарних днів з дня застосування економічних
нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих ощадних
банків, співвідношення за цей період становитиме більше ніж 50
відсотків, то банк має дотримуватися протягом наступних 360 днів
значень економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих
ощадних банків відповідно до пункту 1.3 глави 1 цього розділу;
г) якщо через 360 днів з дня застосування економічних
нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих ощадних
банків, співвідношення, визначене за останні 180 календарних днів,
становитиме 50 відсотків і менше, то банк з наступного робочого
дня має дотримуватися економічних нормативів у значеннях, що
встановлені для універсальних банків.
Якщо через 360 днів з дня застосування економічних нормативів

у значеннях, що встановлені для спеціалізованих ощадних банків,
співвідношення, визначене за останні 180 календарних днів,
становитиме більше 50 відсотків, то банк має дотримуватися
економічних нормативів у значеннях, що встановлені для
спеціалізованих ощадних банків протягом наступних 360 днів.
(Розділ IX доповнено главою 2 згідно з Постановою НБУ N 443
(z1261-04) від 15.09.2004) 
« Господарський процесуальний кодекс України   Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна »