Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Планування - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 9
Планування аудиту
Зміст Параграф
Вступ 1-4
Планування аудиту 5-8
Загальний план аудиту 9-10
Аудиторська програма 11
Зміни та уточнення у загальному плані 12
аудиту та в аудиторській програмі
Вступ
1. Цей норматив визначає порядок планування, тобто порядок
підготовки загального плану і розробки програми проведення аудиту.
В ньому роз'яснюється, яким чином стадія планування вписується у
загальні рамки аудиту.
2. Аудитор повинен планувати свою роботу так, щоб мати
можливість ефективно провести аудиторську перевірку. Планування
має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу
клієнта.
3. Планування - це вироблення головної стратегії і конкретних
підходів до характеру, періоду а також часу проведення аудиту.
Аудиторський план розробляється з огляду на те, що в ньому
визначається час проведення кожної конкретної аудиторської
процедури.
4. Аудитори і аудиторські фірми України під час розробки
плану аудиту та на протязі тривалості аудиту мають право
самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного
законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із
замовником, професійних знань та досвіду.
Планування аудиту
5. Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на
найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід
перевірити найретельніше. Планування допоможе аудиторові належним
чином організувати свою роботу і здійснювати нагляд за роботою
асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати
роботу, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцями інших
професій.
6. Характер планування залежить від організаційної форми,
розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного
уявлення аудитора про стан справ на підприємстві.
7. Найважливіша складова частина планування аудиту -
отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві.
Детальніше про порядок отримання інформації про стан справ на
підприємстві наводиться в ННА № 10 "Знання бізнесу клієнта".
Усвідомлення аудитором цього питання допоможе йому визначити
події, операції та заходи, які могли істотно вплинути на звітність
підприємства і зменшити ризик аудиту (загальний ризик).
Ризик аудиту полягає в тому, що аудитор може висловити
неадекватну думку у тих випадках, коли в документах бухгалтерської
звітності існують значні перекручення, іншими словами за невірно
підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок
без зауважень. Більш детально про ризик аудиту йдеться в ННА № 12
"Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику,
пов'язаного з ефективністю її функціонування".
8. Для досягнення ефективності та результативності аудиту, а
також для узгодження порядку проведення аудиторських процедур з
внутрішнім розкладом роботи фахівців підприємства. Аудитор
обговорює з керівництвом та співробітниками підприємства елементи
загального аудиторського плану і аудиторські процедури.
Загальний план аудиту
9. У Національному нормативі № 06 "Документальне оформлення
аудиторської перевірки" підкреслено, що робоча документація
допомагає в плануванні та проведенні аудиту. Тобто підкреслюється
доцільність і необхідність документального оформлення планування
аудиту. Аудиторові слід розробити і документально оформити
загальний план аудиту, визначити в ньому істотність помилок, а
потім здійснити аудит за цим планом.
9.1. Загальний план аудиту розробляється настільки детально,
щоб аудитор мав можливість завдяки йому підготувати програму
аудиту. В свою чергу програма аудиту, її зміст та розмір залежать
від розміру, виду і специфіки підприємства, умов договору на
проведення аудиту, а також особливостей методики і техніки, що їх
використовує аудитор під час перевірки.
10. Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз
наступних питань:
Розуміння аудитором бізнесу клієнта:
головних факторів, які мають вплив на діяльність
підприємства;
найважливіших характеристик підприємницької діяльності
підприємства, його організаційної структури, процесу виробництва,
надання послуг, фінансового стану, а також порядку його
звітування, включаючи зміни, які, можливо, мали місце після
попереднього аудиту;
розподілу обов'язків між керівництвом підприємства.
Розуміння обліку і системи внутрішнього контролю:
методології і принципів бухгалтерського обліку, які
застосовувались бухгалтерією підприємства;
можливого ефекту від змін в обліковій політиці чи
термінології аудиту;
знання аудитора з питань бухгалтерського обліку і системи
внутрішнього контролю, які можуть бути використані аудитором у
тестах оцінки надійності внутрішнього контролю підприємства та в
незалежних аудиторських процедурах.
Визначення ризиків і суттєвості:
оцінка аудитором ризику внутрішнього контролю - ефективності
системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, тобто її
спроможності попереджати і виявляти помилки на підприємстві,
оцінка розміру особистого аудиторського ризику не виявлення
суттєвих помилок у звітності підприємства, яка існує під час
проведення аудитором аудиторських процедур, і визначення на
підставі цього найважливіших напрямків аудиту;
визначення порогу суттєвості помилок для цілей аудиту з
кожного виду операцій;
ймовірність існування суттєвих помилок в обліку, яка
оцінюється аудитором з огляду на попередній період перевірки і
знайдені ним раніш помилки;
визначення складних бухгалтерських операцій, включаючи ті,
які робилися з використанням суб'єктивної думки бухгалтера
(нарахування резервів тощо).
Види, час і повнота процедур:
існування можливості оперативного внесення змін в окремі
напрямки аудиту;
вплив інформаційних технологій на процес аудиту;
робота внутрішніх аудиторів підприємства та можливий вплив її
на аудиторські процедури зовнішніх аудиторів.
Координація, керівництво, супроводження і нагляд:
участь в аудиті інших аудиторів, аудиторських фірм (перевірка
іншими аудиторами дочірніх підприємств, філій та відділень
головного підприємства);
участь в аудиті експертів та інших фахівців, які не є
аудиторами;
дислокація (місцезнаходження) підрозділів підприємства;
підбір виконавців аудиту і розподіл між ними обов'язків,
враховуючи їх професійний рівень і стаж роботи.
Інші питання:
можливість оперативного включення до програми аудиту
наприкінці аудиторської перевірки питання безперервності
діяльності підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність
буде продовжувати у найближчий час;
умови, які повинні привернути особливу увагу аудитора
відносини підприємства зі спорідненими сторонами. Порядок
визначення споріднених сторін наводиться в ННА № 19 "Споріднені
сторони".
Аудиторська програма
11. У програмі аудиту види, зміст та час проведення
запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими
до роботи показниками загального плану аудиту. Аудиторська
програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх
роботу. До аудиторської програми включається також перелік
об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно
витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторську процедуру.
11.1. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього
контролю та свій особистий ризик не виявлення суттєвих помилок у
звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур,
визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних
процедур - координує роботу всіх можливих помічників, залучених з
числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших
виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі. Під час
розробки аудиторської програми інші питання, які наводяться в
параграфі 9 цього нормативу, також розкриваються з більшою
деталізацією.
11.2. Записи і висновки аудитора по кожному розділу
аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим
фактичним матеріалом, котрий використовується аудитором у процесі
підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівництву
клієнта.
Зміни та уточнення у загальному плані аудиту та
в аудиторській програмі
12. Протягом усієї тривалості аудиту його загальний план
аудиту і програма переглядаються та уточнюються аудитором. Аудитор
постійно уточнює свої плани, тому що існує ймовірність зміни умов
і напрямків аудиту, а також можливість отримання інших результатів
після проведення аудиторських процедур, ніж ті, які раніше
очікувалися аудитором. Події чи мотиви, що примусили аудитора
внести значні зміни до аудиторської програми оформляються ним
документально.
Додаток
до нормативу № 9
Загальний план аудиту
-
Організація, що перевіряється -
-
Період аудиту -
-
Кількість людино-годин на перевірку -
-
Керівник аудиторської перевірки -
-
Запланований аудиторський ризик -
-
Запланована суттєвість -
№ Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Примітки
- -
- -
- -
Керівник аудиторської фірми
Керівник аудиторської перевірки
Програма аудиту
-
Організація, що перевіряється -
-
Період аудиту -
-
Кількість людино-годин -
-
Керівник аудиторської перевірки -
-
Склад аудиторської групи -
-
Запланований аудиторський ризик -
-
Запланована суттєвість -
№ Перелік ауди- Період про- Виконавець Назва робочих Примітки
торських про- ведення документів
цедур за роз- процедур аудитор
ділами аудиту перевірки

Керівник аудиторської фірми
Керівник аудиторської перевірки  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »