Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Знання бізнесу клієнта - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 10
Знання бізнесу клієнта
Зміст Параграфи
Вступ 1-3
Отримання інформації 4-8
Використання отриманої інформації 9-12
Додаток
Вступ
1. Мета нормативу - дати роз'яснення необхідності отримання
аудитором знання бізнесу підприємства. В ньому даються відповіді
на питання: чому ці знання так важливі для аудитора та членів
аудиторської групи, які здійснюють аудиторську перевірку
підприємства, чому це стосується всіх стадій і напрямків аудиту і
яким чином аудитор отримує та використовує на практиці ці знання?
2. Під час проведення аудиторської перевірки фінансової
звітності аудитор повинен мати або одержати інформацію про бізнес
клієнта; ці знання дають аудиторові можливість встановити та
осягнути події, операції та практичні дії, які на думку аудитора,
можуть серйозно вплинути на фінансову звітність або на процес
проведення аудиту чи на складення аудиторського висновку.
Наприклад, такі знання використовуються аудитором при оцінці
властивого ризику або ризику невідповідності внутрішнього
контролю, а також для визначення характеру, термінів та масштабу
аудиторських процедур.
3. Вважаються достатніми знання аудитора про бізнес
підприємства, якщо вони охоплюють загальновідому інформацію про
економіку та галузь, в межах якої здійснює діяльність
підприємство, що підлягає аудиторській перевірці, а також більш
детальну інформацію про те, як це підприємство працює. Однак,
інформація, яка необхідна аудитору, як правило менша за обсягом,
ніж дані, що є у розпорядженні керівництва. Перелік основних
питань, які розглядаються в ході роботи над конкретним проектом,
наводиться в Додатку № 1 до цього нормативу.
Отримання інформації
4. Перш ніж прийняти пропозицію від клієнта щодо проведення
аудиту, аудиторові треба отримати попередню інформацію про галузь
економічної діяльності та про форму власності підприємства,
систему управління і види здійснених операцій, а також оцінити
свою економічну інформацію про діяльність клієнта, що буде сприяти
якісному і кваліфікованому проведенню аудиту.
5. Після того, як угода про роботу над проектом буде
ухвалена, необхідно одержати детальнішу інформацію про бізнес
підприємства. Як свідчить практика, аудитор повинен отримати таку
інформацію до початку проведення процедур перевірки. Протягом
проведення аудиторської перевірки така інформація оцінюється і
коригується аудитором згідно з новими обставинами та фактами, які
виникають під час роботи.
6. Отримання необхідних знань про бізнес клієнта - це
безперервний процес накопичування та оцінки даних, а також
співвідношення набутої інформації з новими даними протягом усієї
аудиторської перевірки. Наприклад, інформація про бізнес
підприємства збирається на стадії планування, але, як правило,
вона проходить обробку та доповнюється новими даними пізніше, коли
аудитор та його асистенти отримають більше даних про діяльність
клієнта.
7. Для продовження аудиторської перевірки аудитору необхідно
внести відповідні коригування та проаналізувати інформацію,
зібрану раніше, в тому числі й дані в робочих документах
попередніх років. Аудитор також повинен проаналізувати та виявити
значні зміни, що мали місце після проведення останнього аудиту.
8. Аудитор може отримувати інформацію про галузь економічної
діяльності підприємства з різних джерел. Основні з них такі:
попередній досвід співпраці з підприємством та робота в
економічній галузі, в межах якої воно працює. Співбесіди з
співробітниками підприємства (наприклад, з директорами та старшим
персоналом). Співбесіди зі спеціалістами служби внутрішнього
аудиту та аналізу звітів про проведення процедур внутрішнього
аудиту. Співбесіди з іншими аудиторами, а також з юрисконсультами
та іншими радниками, які надавали послуги підприємству або
працювали в даній сфері. Співбесіди з обізнаними особами, які не
входять до штату співробітників даного підприємства (наприклад, з
економістами цієї галузі, її керівним персоналом, клієнтами,
постачальниками, конкурентами). Публікації та видання про
конкретну галузь діяльності підприємств (наприклад, урядова
статистика, опубліковані дані досліджень та оглядів, комерційні
бюлетені, звіти, підготовлені банками або торгівцями цінними
паперами, фінансова преса). Законодавчі акти та розпорядження, що
значною мірою впливають на діяльність підприємства. Результати
відвідування офісів підприємства та виробничих приміщень.
Документація підприємства (наприклад, протоколів засідань
правління та ради директорів, матеріалів, надісланих акціонерам
або зданих в архів органів державного регулювання, літератури, що
сприяє підвищенню активної діяльності та росту виробництва, річних
та фінансових звітів за попередні роки, даних бюджету та
кошторисів, звітів внутрішнього керівництва, поточних звітів,
керівництва з питань політики управління, посібників з
бухгалтерського обліку та внутрішньої системи контролю, плану
рахунків, посадових інструкцій, планів щодо реалізації та
продажу).
Використання отриманої інформації
9. Знання про галузь господарської діяльності є інформаційною
базою, на підставі якої аудитор дає свою професійну оцінку бізнесу
підприємства. Розуміння особливостей діяльності у конкретній
галузі та використання цих знань належним чином допомагає аудитору
під час надання оцінки різноманітних видів ризик та виявлення
проблем, планування та проведення кваліфікованого і ефективного
аудиту, оцінки аудиторських даних, забезпечення кращого рівня
обслуговування клієнта.
10. Під час проведення аудиторської перевірки, аудитор дає
висновки з багатьох питань, при чому важливу роль у цьому процесі
відіграє інформація про діяльність клієнта. Наприклад, під час
оцінки властивого ризику та ризику невідповідності внутрішнього
контролю; аналізу підприємницького ризику та відповідної реакції й
дій керівництва; розробки загального аудиторського плану та
програми аудиту; визначення розміру суттєвості та процесу оцінки
відповідності вибраного розміру суттєвості; оцінки фактичних даних
аудиту для встановлення їх відповідності та з'ясування придатності
відповідних тверджень фінансової звітності; оцінки бухгалтерських
кошторисів та роз'яснень керівництва; визначення ділянок, де
окремі міркування аудитора та його практичний досвід можуть
виявитися необхідними; визначення споріднених сторін та операцій,
які вони проводять; виділення інформації, яка приводить до
конфліктів (наприклад, роз'яснень або тлумачень українських
законодавчих актів подвійного значення); визначення незвичайних
обставин (наприклад, фальсифікація даних і невідповідність вимогам
законодавства та облікових норм, непередбачене співвідношення
статистичних даних про операції з поданими фінансовими
результатами); проведення інформаційних запитів та оцінки
отриманих відповідей; розгляду відповідності облікової політики
розкриттям інформації в фінансовій звітності.
11. Аудитор повинен забезпечити знання бізнесу клієнта
асистентами, залученими до роботи, що полегшить проведення
аудиторської перевірки. Аудитор також повинен впевнитися, що
асистенти розуміють необхідність бути готовими до сприйняття
додаткової інформації щодо діяльності клієнта і будуть доводити цю
інформацію до відома аудитора та інших асистентів.
12. Для ефективного використання інформації, яка стосується
діяльності клієнта, аудитор повинен розглянути, яким чином вона
впливає на фінансову звітність в цілому, і чи узгоджуються
твердження фінансової звітності з даними аудитора про таку
діяльність.
Додаток
до нормативу № 10
Знання про бізнес підприємства, питання для розгляду
Цей перелік включає коло питань, які застосовуються під час
проведення аудиторської перевірки. Однак, не всі ці питання
стосуються кожної, взятої окремо, аудиторської перевірки, а їх
перелік подано не в повному обсязі, необхідному для виконання
завдань аудиту.
А. Загальні економічні фактори:
Загальна економічна активність (наприклад, спад, зростання).
Відсоткові ставки та наявність джерел фінансування.
Інфляція, девальвація валюти.
Політика уряду України: грошово-кредитна; фінансово-бюджетна;
податкова; корпоративна та інші; політика матеріального
стимулювання (наприклад, урядові програми з надання допомоги);
політика встановлення тарифів, торгових обмежень.
Курси іноземних валют та валютний контроль.
Б. Промисловість - важливі умови, що мають вплив на
економічну діяльність клієнта:
Ринок та конкуренція.
Циклічний або сезонний характер діяльності.
Зміни в технології виробництва продукту.
Ризик ділової активності (наприклад, найновіша технологія,
найсучасніша модель, висока конкурентоспроможність).
Зменшення або розширення виробничої діяльності.
Негативні умови (наприклад, зниження попиту, надлишкова
виробнича потужність, значна цінова конкуренція).
Ключові показники та операційна статистика.
Характерна облікова практика та проблеми, що виникають при
веденні бухгалтерського обліку.
Вимоги та проблеми навколишнього середовища.
Законодавчий простір.
Енергопостачання та витрати, пов'язані з ним.
Характерна або специфічна практика (наприклад, стосовно
трудових договорів, методів фінансування, методів бухгалтерського
обліку).
В. Господарська одиниця (підприємство)
1. Організація виробництва та форма власності - важливі
характерні риси.
Корпоративна структура - приватна, громадська, урядова (в
тому числі будь-які зміни, що відбулися нещодавно, або були
заплановані).
Власники, що отримують прибуток, та споріднені сторони
(місцеві, іноземні, репутація в бізнесі та досвід).
Структура капіталу (в тому числі будь-які зміни, що відбулися
нещодавно, або заплановані).
Організаційна структура.
Мета та завдання керівництва, його "політика", "філософія
бізнесу" та стратегічні плани.
Придбання, злиття або відмова від господарської діяльності
(заплановані або здійснені нещодавно).
Джерела та методи фінансування (поточні, первинні).
Рада директорів: склад, ділова репутація та особистий досвід
кожного, незалежність від оперативного керівництва та контроль над
ним, частота проведення зустрічей, наявність аудиторського
комітету та коло питань, охоплених його діяльністю, існування
політики щодо корпоративної поведінки, зміни в складі професійних
консультантів (наприклад, серед юристів).
Оперативне керівництво: досвід та репутація; плинність
кадрів; провідні фахівці-фінансисти та їх права й обов'язки у
даній організації; укомплектування бухгалтерії кадрами; система
стимулювання або виплати премій як частина оплати праці
(наприклад, на підставі прибутку); використання прогнозів та
бюджету; тиск на керівництво (наприклад, надмірне перевантаження
обов'язками, домінування з боку однієї особи, підтримка курсів
акцій, недоцільно встановлені кінцеві терміни для оголошення
результатів); системи управлінської інформації.
Функція внутрішнього аудиту (наявність, якість).
Ставлення до умов здійснення внутрішнього контролю.
2. Діяльність підприємства: продукція, ринки, постачальники,
витрати, операції.
Характер господарської діяльності (наприклад, виробник,
оптовий торговець тощо).
Місцезнаходження виробничих потужностей, складських
приміщень, офісів.
Займаність (наприклад, за місцем знаходження, джерелами
постачання, рівнем заробітної плати, колективними договорами,
пенсійними зобов'язаннями, державним регулюванням).
Продукція і послуги та ринки (наприклад, основні клієнти та
контракти, терміни оплати, рентабельність, частка ринку,
конкуренти, експорт, політика ціноутворення, репутація продукції,
гарантії, книга замовлень, тенденції, маркетингова стратегія та
мета, виробничі процеси).
Важливі постачальники товарів та послуг (наприклад,
довгострокові контракти, стабільність при постачанні, терміни
оплати, імпорт, способи постачання, такі як "своєчасна" поставка).
Товарні та виробничі запаси (наприклад, місцезнаходження,
чисельність).
Дозволи, ліцензії, патенти.
Важливі категорії витрат.
Науково-дослідна робота.
Активи, пасиви та операції з іноземною валютою - за видом
валюти, страхування.
Законодавство та правила, що впливають на діяльність
підприємства.
Інформаційні системи - поточні плани щодо проведення змін.
Структура боргу, в тому числі умови та обмеження.
3. Фінансові результати - фактори, що стосуються фінансового
стану та прибутковості підприємства:
Ключові показники та оперативні статистичні дані.
Тенденції.
4. Умови звітування - зовнішні фактори, що впливають на
підготовку керівництвом фінансової звітності.
5. Законодавчі акти:
Законодавче середовище та його вимоги.
Оподаткування.
Вимірювання та розкриття результатів, властивих для даної
діяльності.
Вимоги до представлення аудиторської звітності.
Користувачі фінансової звітності.  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »