Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Початкові залишки по рахунках - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 15
Ставлення аудитора до початкових залишків по рахунках
обліку підприємства під час першої аудиторської перевірки

Зміст Параграфи
Вступ 1-3
Процедури аудиту 4-10
Аудиторський висновок і аудиторський звіт 11-14
Вступ
1. Метою цього нормативу є встановлення правил проведення
аудиту сум вхідних залишків по рахунках у випадку, коли аудит
фінансової звітності підприємств здійснюється вперше або якщо
звіти за попередній період перевіряв інший аудитор. В цьому
нормативі немає вимог щодо процесу аудиту та підготовки
аудиторського звіту.
2. Якщо аудиторська перевірка проводиться аудитором вперше,
йому необхідно отримати докази того, що: у початкових залишках по
рахунках бухгалтерського обліку не існує невірних даних, котрі
можуть істотно вплинути на фінансові звіти за попередній період;
кінцеві залишки попереднього періоду були правильно перенесені в
фінансову звітність поточного періоду; послідовно
використовувалася відповідна облікова політика або інформація про
зміни, які вносилися в неї і були розкриті у встановленому
порядку.
3. Термін "вхідний залишок по рахунку" означає ті залишки по
балансових рахунках, котрі існують на початок кожного нового
звітного періоду. Вхідний залишок нового звітного періоду, який
розглядається аудитором, відповідає вихідному залишку попереднього
періоду і є результатом: операцій, які проведені в попередній
період; облікової політики, яка використовувалася в попередній
період. Здійснюючи аудиторську перевірку вперше, аудитор з самого
початку не має доказів, які підтверджують правильність вхідних
залишків по рахунках.
Процедури аудиту
4. Для отримання аудиторських доказів аудитору необхідно
розглянути наступні питання:
облікову політику, яка використовується підприємством у
поточному році; чи перевірялася іншим аудитором фінансова
звітність підприємства в попередніх періодах і, якщо так, то чи
вносилися зміни в неї пізніше за їх результатами, чи існували
зауваження в аудиторському звіті; характер рахунків обліку, які
використовувалися і ризик відображення в фінансовому звіті
поточного періоду неправильної інформації; суттєвість сум вхідних
залишків по балансових рахунках стосовно фінансової звітності
поточного фінансового періоду.
5. Аудитору необхідно розглянути питання про те, чи
відображають початкові залишки по балансових рахунках облікову
політику клієнта і чи змінювалась облікова політика клієнта на
початку поточного періоду. Якщо в облікову політику вносилися
зміни, аудитору слід з'ясувати, чи здійснювалися належним чином
облікові операції і чи своєчасно давалося відповідне розпорядження
керівництва підприємства про зміну на поточний рік облікової
політики.
6. У ситуації, коли фінансова звітність підприємства за
попередні фінансові періоди перевірялася іншим аудитором, він може
отримати аудиторські докази стосовно правильності вхідних залишків
по балансових рахунках, вивчивши робочу документацію попереднього
аудитора. В цьому випадкові аудитору необхідно розглянути питання
про компетентність та незалежність попереднього аудитора. Якщо
аудиторський звіт за попередній період мав декілька змін до
остаточної передачі користувачам, аудитору має звернути особливу
увагу на наслідки таких змін у поточному періоді.
7. Звертатися до попереднього аудитора може тільки той
аудитор, який знає вимоги Кодексу професійної етики аудиторів
України (v0073230-98).
8. Якщо фінансова звітність підприємства за попередні періоди
не перевірялася або якщо аудитор незадоволений процедурами, які
наводяться в пункті 6 цього нормативу, йому необхідно здійснити
інші заходи, описані в пунктах 9 і 10.
9. Докази правильності поточних активів і пасивів можуть бути
отримані проведенням процедур перевірки поточного періоду.
Наприклад, погашення вхідних залишків по дебіторській
заборгованості протягом поточного періоду забезпечить докази їх
існування, завершення та оцінку операцій попереднього періоду на
початок поточного періоду. Зауважимо, що під час оцінки
товарно-матеріальних цінностей аудитору складніше досягнути
необхідної доказовості й правильності подання вхідних залишків у
фінансовій звітності, оскільки вони могли змінитися, наприклад,
після проведеної переоцінки на кінець фінансового періоду. Тому
найчастіше, необхідно провести додаткові процедури, такі як
перевірка фактичних надходжень товарно-матеріальних цінностей і
перерахунок вартості їх на початок періоду, перевірки оцінки
вхідних залишків по рахунках товарних або матеріальних запасів і
перевірка рахунку прибутків і збитків. Використання таких процедур
у сукупності може забезпечити достатню доказовість правильності
представлення вхідних залишків.
10. Для активів і пасивів, котрі не належать до поточних,
зокрема це основні засоби, довготермінові фінансові внески,
аудитору необхідно перевірити записи по вхідних залишках
відповідних рахунків. У деяких випадках, аудитор може отримати
підтвердження про правильність і повноту вхідних залишків від
третіх осіб, як у випадку довготермінової заборгованості та
інвестицій в інші підприємства. В інших випадках може виникнути
необхідність у проведенні додаткових процедур перевірки.
Аудиторський висновок і аудиторський звіт
11. Якщо після проведення процедур перевірки, включно з
процедурами, переліченими у попередніх параграфах, аудитор не може
отримати необхідні докази по вхідних залишках, то в аудиторський
звіт слід внести наступні висловлювання:
"Ми переглянули залишки по рахунку "Товарні запаси",
відображеному в бухгалтерському балансі ... станом на 31 грудня
19... року, тому що це остання дата перед тим, як ми були
призначені аудиторами. Ми не могли отримати підтвердження сум, які
обліковувалися на рахунку "Товарні запаси" станом на цю дату,
навіть використовуючи інші процедури перевірки.
На нашу думку, за винятком впливу результатів від зроблених
виправлень, котрі можуть бути необхідними для того, щоб ми змогли
розглянути рахунок товарних запасів і отримати підтвердження по
вхідних залишках, фінансова звітність підприємства дає достовірну,
у всіх суттєвих аспектах, інформацію про фінансовий стан (назва
підприємства) станом на 01 січня 19... року, результатах його
операцій на кінець року ... у відповідності з ...".
Відмова від надання висновку
В тих випадках, коли це дозволяється, можна давати позитивний
висновок, негативний висновок або може висловлюватися відмова від
надання висновку - все залежить від розміру фундаментальної або
не фундаментальної незгоди з проведеними операціями, наприклад:
"Ми не розглядали рахунок "Товарні запаси", відображений в
балансі (повна назва підприємства) станом на 31 грудня 19... року,
тому, що ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Ми не
отримали підтвердження про стан рахунку "Товарні запаси" на
зазначену дату, навіть вдаючись до інших заходів і процедур
перевірки.
Враховуючи важливість впливу вищенаведеного на результат від
діяльності підприємства (повна назва підприємства) станом на 01
січня 19... року, ми не маємо можливості зробити висновок по
результатах діяльності підприємства до зазначеної дати навіть
використовуючи альтернативні аудиторські процедури."
12. Якщо стосовно вхідного залишку по рахунку існують
неточності, котрі можуть істотно вплинути на фінансову звітність
поточного періоду, аудитору необхідно проінформувати керівництво
підприємства і, тільки у разі згоди керівництва, проінформувати
попереднього аудитора. Якщо ефект від обліку неточних даних не
відображено відповідним чином і така інформація неадекватно
розкрита, аудиторам необхідно зробити висновок з обмовленнями або
відмовитися від висловлення висновку, залежно від ситуації.
13. У випадку, коли в поточному періоді використовувалася
облікова політика підприємства, яка своїм змістом не збігалася з
значенням вхідних залишків по рахунках або якщо зміни не були
враховані відповідним чином і не адекватно відображені, аудитору
необхідно зробити умовно позитивний чи негативний висновок або
дати відмову від надання аудиторського висновку залежно від
ситуації.
14. У випадку, якщо зміст аудиторського звіту за попередній
період був переглянутий попереднім аудитором, наявному аудиторові
необхідно звернути увагу на вплив змін на фінансову звітність
поточного періоду. Наприклад, якщо існують суттєві зміни в
аудиторському звіті, які стосуються звітності підприємства за
попередній період і пов'язані (кореспондують) з поточною звітністю
підприємства, аудитор повинен внести в поточний аудиторський звіт
відповідні зміни.
Зразок листа замовника до попереднього аудитора
Повідомляємо, що аудит нашої бухгалтерської звітності за
19... рік буде здійснювати (назва аудиторської фірми).
У зв'язку з цим просимо надати можливість представникові цієї
фірми (посада, прізвище, ініціали) ознайомитися з матеріалами
аудиту бухгалтерської звітності за попередній рік і дати відповідь
на певні питання з цього приводу.
Наперед вдячні за допомогу. Ваші відповіді не будуть
розглядатись як порушення конфіденційності щодо наших відносин.
(дата) (підпис) (розшифровка підпису)
Зразок листа наявного аудитора до попереднього
Згідно отриманій пропозиції від (назва підприємства, посада,
прізвище, ініціали керівника) провести аудит річної бухгалтерської
звітності за 19... рік звертаємось до Вас з проханням, якщо це
можливо, відповісти на ряд питань, пов'язаних з аудитом за
попередній рік. П. _______ повідомив, що надав дозвіл отримати
необхідну нам інформацію. Ваші відповіді допоможуть нам прийняти
рішення щодо вказаної пропозиції. Отримана інформація буде
збережена у повній таємниці.
За умови укладення договору на проведення аудиту ми
сподіваємось продовжити нашу співпрацю.
Наперед вдячні за сприяння у вирішенні даної проблеми.
Додаток: перелік питань щодо аудиту звітності _______________
за 19... рік.
Дата Підпис Прізвище особи   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »