Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Вибіркова перевірка - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 17
Вибіркова перевірка
Зміст Параграфи
Вступ 1-4
Побудова аудиторської вибірки 5-18
Методи вибіркової перевірки 19-26
Вступ
1. Цей норматив встановлює норми і правила використання
аудиторської вибірки під час аудиторської перевірки, а також
порядку визначення і побудови вибіркових тестів. Він однаковою
мірою стосується як статистичних, так і нестатистичних методів
вибіркової перевірки, тому що кожен з перелічених методів, при
доцільному їх використанні, спроможний забезпечити необхідну для
мети аудиту доказовість даних.
2. Для того, щоб досягнути необхідного розміру доказовості
даних, аудитор при використанні як статистичних, так і
нестатистичних методів вибіркової перевірки повинен визначити і
розробити метод вибірки, виконати процедури вибіркової перевірки,
а потім зробити оцінку отриманих результатів в цілому.
3. Термін "аудиторська вибірка" або "вибіркова перевірка"
означає використання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100%
бухгалтерських проводок або показників фінансової звітності, котрі
дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі
характеристики відібраних даних, розповсюдити дієвість цих доказів
на всю сукупність даних.
4. Вибіркова перевірка повинна бути репрезентативною, іншими
словами, відображати всі основні властивості генеральної
сукупності (набору елементів, котрі складають окрему статтю в
балансі або окремий клас операцій).
Побудова аудиторської вибірки
5. При побудові аудиторської вибірки аудитор повинен
враховувати конкретну мету аудиту, сукупності даних - генеральної
сукупності і обсягу вибірки.
Мета вибіркової перевірки
6. Насамперед аудитор має визначити конкретну мету
аудиторської вибірки і процедур аудиту, шляхом котрих така мета
може бути досягнута найкращим чином. У разі, коли вибірка
відповідає поставленим завданням перевірки, можна говорити про
обґрунтованість аудиторського доказу і можливі умови визначення
помилки, що в свою чергу допомагає аудитору визначити, в чому
конкретно полягає помилка і яку сукупність даних необхідно
використовувати під час вибіркової перевірки. Наприклад, при
перевірці організації контролю закупок клієнта, аудитор зосередить
свою увагу на правильності оформлення і реєстрації рахунків-фактур
чи накладних. Під час здійснення незалежних процедур аудиторської
перевірки рахунків-фактур і накладних за певний період аудитору
необхідно зосередитися на питаннях правильного відображення їх
вартості в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
підприємства.
Генеральна сукупність даних
7. Під генеральною сукупністю даних розуміється набір
інформації, стосовно якої аудитор хотів би зробити аудиторську
вибірку. Наприклад, якщо метою аудиту є перевірка на предмет
необґрунтованого завищення дебіторської заборгованості, то
генеральною сукупністю даних може бути перелік усіх дебіторів.
8. Окремі дані, які складають генеральну сукупність,
вважаються елементами вибірки. Вибірка елементів з генеральної
сукупності може бути здійснена різноманітними методами.
Стратифікація
9. Для досягнення найефективнішого побудування вибірки можна
використати метод стратифікації. Під стратифікацією слід розуміти
процес розподілу генеральної сукупності на більш дрібні
підсукупності, кожна з котрих має свою власну вартісну
характеристику. Кожна під сукупність повинна чітко визначатися для
того, щоб кожний елемент вибірки включався тільки в одну виділену
під сукупність. Стратифікація дозволяє аудитору скерувати свої
зусилля на ті дані, котрі, наприклад, містять найвищий ризик
помилки.
Обсяг вибірки
10. При визначенні обсягу вибірки аудитор повинен брати до
уваги існування ризику неефективності вибіркової перевірки,
припустиму помилку і очікувану помилку.
Ризик неефективності вибіркової перевірки
11. Ризик неефективності вибіркової перевірки - це
ймовірність того, що аудиторський висновок, підготовлений на
засадах вибіркового дослідження, може відрізнятися від висновку,
котрий було б зроблено, коли б аудитор зробив таку перевірку
шляхом суцільної перевірки з використанням тих самих аналітичних
процедур.
12. Ризик неефективності вибіркової перевірки свідчить про
ймовірність помилкового рішення, яке може бути прийняте на
підставі даних вибірки. Він існує і при статистичних, і при
нестатистичних методах вибіркової перевірки. Його не можна
обминути при вибірковому контролі. Щоправда при статистичному
методі вибіркової перевірки його можна поміняти, а при
використанні достатньо більшого розміру вибірки навіть
контролювати. При нестатистичному методі вибіркової перевірки його
не можна вимірити, але можна підрахувати. Аудитор може
контролювати ризик неефективності вибіркової перевірки шляхом
відповідного планування аудиторських процедур і спостереження за
ними, а також спостереження за персоналом, наявністю політики і
процедур якісного контролю за проведенням аудиту і наявністю
системи внутрішнього контролю на підприємстві.
а). Перевірка відповідності управління підприємством:
ризик недостатньої довіри - ризик того, що незважаючи на те,
що результати проведеної аудитором вибіркової перевірки не
підтверджують розмір ризику невідповідності управління
підприємством, визначений ним, насправді розмір ризику був
визначений правильно;
ризик надмірної довіри - ризик того, що результати проведеної
аудитором вибіркової перевірки підтверджують визначений аудитором
розмір ризику невідповідності управління підприємством, але
реальне значення такого ризику значно більше.
б) незалежні процедури вибіркової перевірки:
ризик неправомірної відмови - ризик того, що незважаючи на
те, що результати вибіркової перевірки підтверджують аудиторські
висновки про необхідність змін в бухгалтерському обліку,
пов'язаних з внесенням виправлень помилок, насправді суттєвих
перекручень фінансової звітності не існує;
ризик помилкового підтвердження - ризик того, що незважаючи
на те, що результати вибіркової перевірки підтверджують
аудиторські висновки про відсутність в бухгалтерському балансі і
проводках суттєвих перекручень фінансової звітності, насправді
такі перекручення існують.
13. Ризик недостатньої довіри та ризик неправомірної відмови
впливають на ефективність аудиту, тому що вони приводять до
збільшення обсягу роботи аудитора. Ризик надмірної довіри і ризик
помилкового підтвердження впливають значно більше на ефективність
аудиту, тому що сприяють формуванню неправильних висновків
стосовно звітності підприємства.
14. Обсяг аудиторської вибірки лежить у прямій залежності від
розміру ризику вибіркової перевірки, який приймається аудитором.
Чим нижче ризик, який визначає аудитор, тим більше може бути обсяг
вибірки.
Припустима помилка
15. Припустима помилка - це максимальне значення помилки в
сукупності даних, котра стає суттєвою при прийнятті рішення про
ефективність вибіркової перевірки. Допустима помилка визначається
на етапі планування та при здійсненні аудитором процедур перевірки
і є складовою частиною суттєвості. Що менша припустимість помилки,
то більше треба використовувати обсяг вибірки.
16. Під час здійснення тестів внутрішнього контролю
підприємства під допустимою помилкою розуміється максимальний
розмір відхилення від контрольної процедури, котрий визначається
аудитором на підставі попередньої оцінки розміру ризику
невідповідності внутрішнього контролю підприємства. При здійсненні
незалежних процедур перевірки припустима помилка - це максимально
припустима сума відхилення в бухгалтерському балансі та проводках,
яка приймається аудитором.
Очікувана помилка
17. У випадку, коли аудитор припускає наявність великої
помилки в сукупності даних, йому необхідно застосовувати більший
розмір вибірки, ніж у випадку, коли він передбачає наявність
меншої помилки. Вимагається, щоб аудитор впевнився в тому, що
реальна помилка у загальній сукупності не перевищує рівень
визначеної ним припустимої помилки.
Визначення вибірки
18. Аудитор повинен визначити елементи вибірки таким чином,
щоб вибірка була репрезентативною. Можна досягнути
репрезентативності вибірки шляхом випадкового вибору елементів
вибірки з генеральної сукупності. Вибірка вважається випадковою,
якщо кожен елемент генеральної сукупності має однакову ймовірність
бути включеним у неї. Втім, така вибірка буде репрезентативною
тільки у випадку достатньої однорідності генеральної сукупності,
яка досліджується. Для побудови репрезентативної вибірки з
неоднорідної генеральної сукупності необхідно використовувати,
наприклад, вибір елементів у грошовому вимірі.
Методи вибіркової перевірки
19. Незважаючи на існування великої кількості методів
вибіркової перевірки, найпоширенішими вважаються наступні:
метод випадкового відбору, котрий забезпечує рівні шанси для
потрапляння у вибірку кожного елементу генеральної сукупності,
використовуючи, наприклад, таблицю випадкових чисел; систематичний
вибір, котрий являє собою вибір даних для перевірки з
використанням постійного інтервалу між вибірками і випадкового
старту для першого інтервалу. Інтервал може визначатися на певній
кількості даних, наприклад, кожний 20-й номер грошового документа,
або збільшення сукупності вартості на десять тисяч гривень. При
використанні системного вибору аудитор повинен визначити, що
сукупність даних не структурована таким чином, що інтервал вибірки
буде відповідати певній сукупності даних. Безсистемний вибір,
котрий може бути прийнятною альтернативою випадкового вибору, є
спробою аудитора здійснити відбір даних, які складають
репрезентативну вибірку, з генеральної сукупності без намірів
включити або виключити які-небудь конкретні дані. При використанні
цього методу аудитор повинен передбачити захист від упередженого
вибору, наприклад, стосовно легкодоступних даних, котрі можуть
складати нерепрезентативну вибірку.
Оцінка результатів вибіркової перевірки
20. Здійснивши стосовно кожного елементу вибірки необхідні
процедури перевірки, аудитор повинен:
зробити аналіз всіх помилок, виявлених шляхом вибіркової
перевірки; порівняти помилки, виявлені вибірковою перевіркою з
генеральною сукупністю показників і порівняти отримані помилки з
встановленим допустимим розміром; переглянути ризики вибіркової
перевірки (сумарні показники отриманої помилки більше допустимого
рівня).
Аналіз помилок у вибірці
21. При аналізі помилок, виявлених шляхом вибіркової
перевірки, насамперед аудитор повинен визначити, чи справді дані,
які викликають сумнів, є помилкою. При побудуванні вибірки аудитор
повинен визначити ті умови, котрі приводять до помилки, виходячи з
мети перевірки. Наприклад, при проведенні незалежних процедур
перевірки дебіторської заборгованості помилкова проводка по
розрахунках з покупцями неістотно впливає на загальну ситуацію в
обліку дебіторської заборгованості. Таким чином, можна вважати
недоцільним розглядати це як помилку при оцінці результатів
вибіркової перевірки в конкретній процедурі, навіть незважаючи на
те, що це може вплинути на інші аспекти аудиторської перевірки,
наприклад при оцінці сумлінних боргів.
22. У ситуації, коли неможливо отримати очікуваний
аудиторський доказ щодо конкретного елементу вибірки, аудитор може
отримати такі докази шляхом використання альтернативних процедур
перевірки. Наприклад, у випадку, коли на запит про підтвердження
певної позиції дебіторської заборгованості не було отримано
відповіді, аудитор може отримати достатні докази про достовірність
рахунку шляхом перевірки надходження платежів від покупця по
банківських виписках. Якщо така альтернативна процедура перевірки
не дала задовільного результату або є недостатньою для отримання
необхідного рівня доказовості, то такий елемент вибірки
розглядається аудитором як помилка.
23. Аудитор повинен брати до уваги якісні аспекти помилок.
Тобто визначати характер і мотиви помилок, а також можливий ефект
такої помилки на решту етапів аудиторської перевірки.
24. При аналізі виявлених помилок аудитор може звернути увагу
на те, що більша кількість з них мають загальні риси, наприклад,
за типом проводок, місцем виникнення, періодом здійснення. За цих
обставин аудитор може прийняти рішення ідентифікувати всі елементи
сукупності з такими рисами, визначити їх як під сукупність і
провести аудиторські процедури додатково по отриманій під
сукупності.
Порівняння з генеральною сукупністю
25. Аудитор порівнює помилки, виявлені під час вибіркової
перевірки, з генеральною сукупністю. Існує певна кількість методів
такого порівняння. Але у кожному випадку метод порівняння повинен
відповідати методу визначення елементів вибірки. Аудитор повинен
враховувати якісні характеристики виявлених помилок. У разі, коли
сукупність була розділена на дрібніші під сукупності, порівняння
помилок робиться окремо по кожній з них з подальшим узагальненням
результатів.
Перегляд розміру ризику вибіркової перевірки
26. Аудитор повинен зробити додаткове порівняння отриманих
фактів помилок після порівняння з припустимим розміром помилки,
беручи до уваги результати інших процедур перевірки, які
стосуються його оцінки системи контролю або формування фінансової
звітності підприємства. При додатковому порівнянні таких помилок з
допустимим рівнем, за умову проведення незалежних процедур,
поправки, зроблені клієнтом, не беруться до уваги. Коли така
помилка перевищує розмір припустимої помилки, аудитор повинен
переглянути прийнятий ним розмір ризику вибіркової перевірки, і,
якщо такий розмір ризику буде неприйнятним, він повинен розглянути
можливість розширення процедур перевірки або здійснити
альтернативні процедури перевірки.  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »