Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Аудит облікових оцінок - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 18
Аудит облікових оцінок
Зміст Параграфи
Вступ 1-4
Характер облікових оцінок 5-7
Процедури аудиторської перевірки 8-10
Огляд і перевірка підходів, які використовуються 11-21
керівництвом клієнта під час здійснення ним оцінок
Здійснення альтернативних оцінок 22
Огляд подій, які сталися до завершення аудиту 23
та після закінчення фінансового періоду
Оцінка результатів процедур аудиту 24-27
Вступ
1. Метою цього нормативу є встановлення правил аудиту
облікових оцінок, які є одним із принципів обліку підприємства і
тому мають вплив на його фінансову звітність. Цей норматив не
використовується для вивчення і оцінки перспективної фінансової
інформації, хоча багато з процедур, які включені в цей норматив,
цілком ймовірно, можуть використовуватися і для таких оцінок.
2. Під час перевірки аудитор повинен дійти до висновку про
правильність зроблених клієнтом облікових оцінок.
3. Облікові оцінки - це розрахункові суми вартості показників
обліку при відсутності точного засобу виміру. Наприклад:
скорочення (зменшення) вартості інвентарю або залишків
дебіторської заборгованості до визначення їх ринкової вартості
(або відпускної ціни реалізації); нарахований прибуток; прибуток
майбутніх періодів; страховий резерв під збитки від судових
процесів; збитки по незавершених будівельних контрактах; страховий
резерв під обґрунтовані претензії.
4. Керівництво клієнта відповідає за зроблені облікові
оцінки, які є складовою частиною фінансової звітності
підприємства. Ці оцінки, як правило, здійснюються в умовах
невпевненості стосовно результатів подій, котрі відбулися, або
існує ймовірність таких подій у майбутньому і тому під час оцінки
вимагається зважений підхід. Ризик суттєвих помилок збільшується,
якщо в обліку клієнта використовуються облікові оцінки.
Характер облікових оцінок
5. Визначення облікових оцінок може бути простим або складним
залежно від характеру статті обліку, по котрій вони визначаються.
Наприклад, вартість зростання орендної плати можна легко
підрахувати, тоді як оцінка страхового резерву за наслідками
звітного податкового періоду, коли відбувається зменшення
сукупного розміру нестандартних або безнадійних кредитів у зв'язку
з їх переведенням до стандартної категорії, може включати аналіз
минулих і поточних даних і прогноз на майбутнє. При комплексних
оцінках може виникнути необхідність у спеціальних знаннях.
6. Облікові оцінки можуть визначатися як частина встановленої
бухгалтерської системи, що діє на постійній (безперервній) основі
або може бути запрограмована діяти на кінець періоду. В багатьох
випадках облікові оцінки здійснюються з урахуванням норм, що
ґрунтуються на досвіді, такому як створення страхового резерву,
достатнього для повного покриття ризиків неповернення основного
боргу за кредитами, визнаними нестандартними. В такому разі
керівництво клієнта повинне контролювати постійне дотримання
єдиного підходу до оцінки.
7. Невизначеність стосовно статі або дефіцит об'єктивних
даних може привести до неспроможності провести реальну оцінку. У
цих випадках аудитору слід вирішити питання, чи є необхідність
переглянути аудиторський звіт та видати новий вид звіту у
відповідності з вимогами нормативу 26 "Аудиторський висновок".
Процедури аудиторської перевірки
8. Аудитор повинен упевнитися, чи є облікові оцінки
прийнятними за конкретних обставин і чи дається вичерпне
роз'яснення щодо використаних методах оцінки.
9. Розуміння процедур і методів, включаючи облікові системи і
системи внутрішнього контролю, які використовуються керівництвом
клієнта для прийняття облікових оцінок, часто бувають важливими
для аудитора при плануванні характеру, терміну і обсягу процедур
аудиторської перевірки.
10. Аудитор має вибрати один або комбінацію наступних
підходів при аудиті облікових оцінок: огляд і тестування процесу
оцінок, який використовується керівництвом; використання
незалежних оцінок для порівняння з даними, підготовленими
керівництвом клієнта; огляд подій, які настають після підготовки
фінансової звітності і котрі підтверджують зроблену оцінку.
Огляд і перевірка підходів, які використовуються
керівництвом клієнта під час здійснення ними облікових оцінок
11. Заходи, які, як правило, здійснюються аудитором при
відборі і тестуванні підходів, використаних керівництвом під час
здійснення ними облікових оцінок: оцінка даних і аналіз
пропозицій, на котрих ґрунтується ця оцінка; тестування
розрахунків, які використовуються при здійсненні оцінки;
порівняння, коли це можливо, з оцінками, зробленими по минулих
періодах з реальними результатами за ці періоди; розгляд порядку
ухвалення та санкціонування керівництвом підприємства проведення
оцінок.
Оцінка і розгляд пропозицій
12. Аудитор повинен оцінити, чи були точними, повними і
доцільними дані, використання котрих піддається обліковій оцінці.
При використанні облікових даних для проведення оцінки необхідно,
щоб вони складалися з даних облікової системи клієнта. Наприклад,
при підтвердженні доцільності створеного резерву на уцінювання
товарів аудитор повинен отримати аудиторські докази того, що дані,
які стосуються вартості продукції протягом звітного періоду або на
кінець періоду збігають з інформацією про її реалізацію в системі
обліку клієнта.
13. Аудитор повинен також знаходити докази правильності
вжитих підходів до порядку облікової оцінки з альтернативних
джерел поза межами підприємства. Наприклад, при вивченні
нарахованого резерву на уцінювання товарів, розрахованого стосовно
майбутньої реалізації, аудитор може, в доповнення до вивчення
внутрішніх даних, таких як минулі показники ціни реалізації цих
товарів клієнтом, знайти докази в прогнозах від реалізації по
галузі або під час аналізу ринку продукції або послуг. Також при
вивченню оцінок керівництва клієнта щодо справ у суді і претензій
аудитор має шукати можливість прямих співбесід з адвокатом або
юристом підприємства.
14. Аудитор повинен оцінити якість зробленого керівництвом
аналізу даних і прогнозів для формування потрібної основи при
встановленні правильності зробленої ним облікової оцінки.
Прикладом цього є аналіз термінів дебіторської заборгованості і
прогноз числа місяців поставки товарів на основі минулих операцій
або використання результатів прогнозів.
15. Аудитор повинен оцінити, чи існують відповідні
обґрунтування по основних твердженнях, які використовувалися при
облікових оцінках. У деяких випадках твердження ґрунтуються на
даних статистики галузі і державної статистики, таких як майбутній
рівень інфляції, процентні ставки, рівень зайнятості і майбутнє
імовірне поліпшення ринкових відносин. В інших випадках твердження
будуть специфічними для клієнта і будуть спиратися на дані,
зібрані з внутрішніх джерел інформації підприємства.
16. При визначенні тверджень, на котрі спирається оцінка,
аудитор має поставити наступні запитання: чи були вони розроблені
з огляду на реальні результати в попередніх періодах і чи
збігаються вони з планами керівництва, котрі відповідним чином
оформлені?
16.1. Аудитор повинен звернути особливу увагу на твердження,
котрі є дуже чутливі до змін, суб'єктивні або чутливі до суттєвих
помилок.
17. У випадку комплексних процесів оцінки, при яких
використовується спеціальна техніка, аудитору доцільніше
використовувати також роботу інших фахівців, наприклад, інженера
для оцінки кількості запасів корисних копалин, кількості зерна в
елеваторах.
18. Аудитор повинен перевірити коректність формул,
використаних керівництвом клієнта при розробці облікових оцінок.
Такий огляд буде відображати обізнаність аудитора з фінансовими
результатами діяльності підприємства за попередні періоди,
практикою використання оцінок іншими підприємствами цієї галузі
діяльності, а також майбутніми планами керівництва.
Тестування підрахунків
19. Аудитор має зробити тести підрахунків клієнта. Характер,
термін і розмір глибини тестування цих процедур залежить від таких
факторів, як комплексність розрахунків облікової оцінки, порядку
оцінки аудитором процедур і методів, які використовуються
керівництвом клієнта при проведенні оцінки, суттєвості цієї оцінки
в порівнянні з показниками фінансової звітності підприємства.
Порівняння попередньої оцінки з фактичними результатами
20. Коли це можливо, аудитор повинен порівняти облікові
операції, зроблені за попередній період, з фактичними результатами
за ці періоди, що може допомогти йому при: отриманні доказів
загальної надійності оціночних процедур; аналізі можливості змін
оціночних формул; оцінці відповідності розрахунку різниці між
фактичними результатами і попередніми оцінками, і відповідності
коригування і розкриття інформації про такі розрахунки.
Розгляд процедур затвердження результатів облікових оцінок
керівництвом
21. Існуючі облікові оцінки, як правило, контролюються і
затверджуються керівництвом. Аудитор повинен проаналізувати рівень
відповідності такого контролю і дотримування прийнятого порядку
затвердження, а також те, як це відображено у первинних облікових
документах.
Здійснення альтернативних оцінок
22. Аудитор може зробити свої особисті альтернативні оцінки і
порівняти їх з обліковими оцінками, зробленими керівництвом
клієнта. При проведенні альтернативних оцінок аудитору, як
правило, треба оцінити дані, упевнитися, чи були вони належним
чином затверджені і зробити необхідні тести порядку їх розрахунку.
Можна також порівняти облікові оцінки, зроблені у попередніх
періодах з фактичними результатами цих періодів.
Огляд подій, які сталися до завершення аудиту та після
закінчення фінансового періоду
23. Підписані угоди та події в цей період можуть дати
аудитору додаткові докази по окремих моментах облікових оцінок.
Аудиторський огляд таких угод і подій може скоротити або відмінити
необхідність контролю чи тестів або використання незалежних оцінок
під час проведення оцінки правильності облікових оцінок, зроблених
керівництвом.
Оцінка результатів проведених процедур аудиту
24. Аудитору слід оцінити правильність і сенс прийнятих
оцінок, використовуючи свої знання бізнесу підприємства і того,
наскільки його оцінка збігається з іншими доказами, отриманими під
час аудиту.
25. Аудитор має визначити, чи існували угоди або події, котрі
вплинули на подальші ствердження, покладені в основу облікових
оцінок.
26. Аудит облікових оцінок може бути більш складною складовою
частиною аудиту підприємства з причини нечіткої визначеності таких
процедур. У випадках, коли існує розбіжність між аудиторською
оцінкою суми, яка підкріплена доступними аудиторськими доказами і
сумами оцінок, які включені в фінансову звітність підприємства,
він повинен упевнитися в необхідності внесення виправлень в облік
підприємства і по можливості у фінансову звітність. Якщо аудитор
вважає, що розбіжності між його оцінками і оцінками керівництва
суттєві або не обґрунтовані, він повинен запропонувати клієнтові
переглянути їх. Якщо керівництво відмовляється зробити перегляд
зроблених оцінок, ця розбіжність повинна розглядатися аудитором як
перекручення і буде використовуватися разом з усіма іншими
перекрученнями при оцінці їх впливу на фінансову звітність
підприємства.
27. Аудитор повинен також перевірити, чи було отримано
необхідне обґрунтування розбіжностей окремо по кожному показнику
та в сукупності, і чи можуть вони вплинути в сукупності на
фінансову звітність підприємства. У такому разі аудитору необхідно
також оцінити можливий ефект на фінансову звітність облікових
оцінок, взятих у сукупності.   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »