Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Вимоги - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

 

Норматив № 1


Вимоги національних нормативів аудиту  

Зміст Параграф
Вступ 1-5  
Вимоги до фінансової звітності, що підтверджується аудитором 6

 

 
Вимоги до аудиту і супутніх йому послуг 7-8  
Рівень гарантії 9-13  
Аудит 14-16  
Супутні аудиту послуги 17-20  
Асоціювання імені аудитора з фінансовою інформацією клієнта 21

 

 

№№
Вступ
1. Аудиторська палата України (АПУ), визнаючи
відповідальність професії аудитора перед суспільством і враховуючи
те, що її роль полягає в забезпеченні кваліфікованих якісних
аудиторських послуг, прийняла рішення запровадити "Національні
нормативи аудиту", які разом із Законом України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) та "Кодексом професійної етики аудиторів
України" регулюють порядок проведення аудиту.
2. Починаючи з 1 січня 1999 року, відміняється дія тимчасових
нормативів аудиту:
№ 1 - "Мета та завдання проведення аудиту" (v0035230-95),
№ 2 - "Договір на проведення аудиту" (va035230-95),
№ 3 - "Основні принципи, які регулюють аудит",
№ 4 - "Планування аудиту" (v0054230-97),
№ 8 - "Аудиторські свідоцтва" (v0042230-96),
№ 9 - "Документальне оформлення аудиторської перевірки",
№ 13 - "Аудиторський висновок (v0036230-95).
3. Починаючи з 1 січня 1999 року вводиться обов'язковість
дотримання національних нормативів, наведених у "Переліку
національних нормативів аудиту". Нормативи № 12 - "Оцінка системи
внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з
ефективністю її функціонування", № 24 - "Врахування роботи
спеціалістів внутрішнього аудиту", № 13 - "Аудит в умовах
електронної обробки даних", № 17 - "Вибіркова перевірка", № 31 -
"Вплив системи електронної обробки даних на оцінку систем
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю", № 32 - "Оцінки
властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю,
їх вплив на незалежні процедури аудиторської перевірки"
використовуються аудиторами залежно від обсягу операцій клієнта і
наявності у нього системи внутрішнього контролю, служби
внутрішнього аудиту або системи електронної обробки даних.
4. Мета цього нормативу полягає в тому, щоб встановити
правила використання національних нормативів аудиту, прийнятих для
регулювання порядку надання аудиторських послуг.
Для спрощення усвідомлення та використання національних
нормативів аудиту в них використовується терміни, які треба
розуміти в наступному значенні:
5.1. Термін "Аудитор" у тексті національних нормативів аудиту
залежно від змісту тексту можна тлумачити так: аудитор як особа,
яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі
аудиторської фірми, або як аудиторська фірма (приватний аудитор),
яка/який має ліцензію на аудиторську діяльність. Ні в якому разі
не можна маніпулювати цим терміном при вирішенні спірних питань,
пов'язаних з ліцензуванням та сертифікацією аудиторів. Цей термін
не означає, що особа, яка надає послуги в галузі супутніх аудиту
робіт, повинна бути обов'язково сертифікованим аудитором.
5.2. Термін Підприємство в Національних нормативах аудиту це
- юридична особа (особи), створена (створені) з метою отримання
прибутку або без такої мети, включно з головним підприємством і
всіма його філіями та представництвами.
Види фінансової звітності, що підтверджується аудитором
6. Річна фінансова звітність та інформація, що міститься в
ній, необхідна і широкому колу споживачів. Велика кількість
споживачів фінансової звітності, що підтверджується аудитором,
використовує її як основне джерело отримання доказової інформації
про бізнес підприємства, оскільки вона не має практичної
можливості отримати потрібну додаткову детальнішу інформацію.
Аудитор підтверджує фінансову звітність, що готується згідно з
одним із наступних правил, або декількома правилами:
а) чинної в Україні інструкції із складання фінансової
звітності;
б) міжнародними обліковими стандартами (МОС);
в) іншими існуючими затвердженими загальними вимогами до
фінансової звітності, яка має бути представлена її користувачам і
розцінюватиметься як фінансова звітність.
Вимоги до аудиту та супутніх йому послуг
7. Ці правила відокремлюють аудит від супутніх йому послуг,
таких як: супутні послуги, узгоджені процедури, трансформація
системи обліку та звітності з урахуванням вимог інших правил
(компіляція). Як це показано в діаграмі, що наводиться нижче,
залежно від виду послуг існують різні ступені гарантування під час
проведення аудиту чи оглядової перевірки.  

 

Аудит

Супутні аудиту послуги

Вид послуги

Аудит

Оглядова
перевірка

Операційна
перевірка

Компіляція
(трансформація обліку)

Розміри гарантій, що
надаються
аудитором

Позитивна гарантія в затвердженнях аудитора.
Подається
висновок
про вірність і об'єктивність
звітних
даних

 

Дається негативна гарантія в затвердженнях
аудитора.

Тобто говориться що не
вказує аудитору на те, що дані обліку є невірними і не
об'єктивно
відображені.

Гарантія
відсутня в
завердженнях
містяться
висновки,
зроблені на
підставі раніш
узгоджених
виконаних
процедур

 

 

Гарантія відсутня, розкривається
інформація
про звітність, яка компільована

Зіставлений
розмір гарантії,
який надається аудитором

Високий,
але не абсолютний
розмір
гарантії

 

Середній
розмір гарантії

 

 

Гарантія
відсутня.

 

 

Гарантія відсутня.

Необхідність наявності
сертифіката
серії А чи
Б аудитора
України

Так

 

 

 

 

 

 

Так, бо клієнт має право розраховувати на певну гарантію якості
аудиторських
послуг

Так, але
клієнт буде
вимагати
наявність
відповідного
досвіду в
галузі обліку

Ні, тому що
для підготовки звітності використовується
робота бухгалтерів

     


7. Ці вимоги не регулюють інші послуги, що їх надають
аудитори: консультації з оподаткування, консалтингу, фінансові,
бухгалтерські супроводження.
Рівень гарантії
8. Термін "Гарантія" в тексті цих нормативів стосується
впевненості аудитора в тому чи іншому питанні, і означає надійні
судження, зроблені однією стороною для іншої. Для досягнення
надійної впевненості аудитор оцінює накопичені докази, отримані в
результаті зроблених процедур, і підсумовує їх. Глибина досягнутої
впевненості, тобто рівень гарантії, котра може бути надана,
визначається залежно від виду наданих послуг та їх результатів.
9. Під час проведення аудиту, аудитор дає високу, але не
абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від
суттєвих помилок. Це формулюється в аудиторському звіті як
позитивна, розумна гарантія.
10. Під час оглядової (експрес) перевірки аудитор
(бухгалтер)* надає гарантію того, що перевірена інформація е
вільною від істотних помилок. Така гарантія надається у формі
негативного висловлювання і є не такою високою як при аудиті.
Примітка. *Термін "бухгалтер" використовується у випадку
проведення компіляції (трансформації обліку) та інших
супутніх аудиту робіт, тому що ці роботи здійснюються
як сертифікованими аудиторами, так і бухгалтерами, які
мають відповідну вищу освіту.
11. Для процедур операційної перевірки, під час якої аудитор
(бухгалтер) складає звіт про ті чи інші окремі функції діяльності
підприємства, гарантування відсутнє. Тобто, користувачі звітності
оцінюють самостійно процедури і речі, про які звітує аудитор, і
роблять особисті висновки з результатів роботи аудиторів.
12. При компіляції (трансформації бухгалтерського обліку)
користувачі інформації очікують отримати бухгалтерські послуги,
при яких здійснюється трансформація обліку і звітності юридичних
осіб України за іншими, ніж в Україні, правилами; аудиторська
гарантія в звіті бухгалтерів відсутня.
Аудит
14. Як зазначено в національному нормативі № 03 "Мета та
загальні принципи аудиту фінансової звітності", "Метою аудиту
фінансової звітності є висловлення аудитором висновку про те, чи
відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах
інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення
фінансових звітів." Такі самі завдання ставляться під час аудиту
фінансової звітності, фінансової або іншої інформації,
підготовленої у відповідності з іншими, ніж українські, вимогами.
Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності з
іншими, ніж українські, вимогами, що здійснюється на території, де
поширюється дія законів України та для резидентів України може
проводитись тільки при наявності відповідної ліцензії Аудиторської
палати України. Аудиторський звіт, аудиторський висновок та інші
документи, які підсумовують результати аудиту фінансової
звітності, підготовленої у відповідності з іншими, ніж українські,
вимогами по результатах діяльності українських юридичних осіб, і
які проведено на території, на котру поширюється дія законів
України, підписуються від імені аудиторської фірми аудитором, який
має сертифікат аудитора України. Приклад такого аудиторського
висновку наводиться у додатках до нормативу № 28 "Аудиторські
висновки спеціального призначення".
15. Під час остаточного формулювання аудиторського висновку
аудитор отримує аудиторські докази, що дозволять йому виробити
остаточну думку, яку буде покладено в основу аудиторського
висновку.
16. Аудиторський висновок щодо надійності фінансової
звітності дає її користувачам високу, але не абсолюту аудиторську
гарантію. Абсолютна аудиторська гарантія недосяжна через такі
причини: необхідність судження, використання вибіркових тестів,
неповна гарантованість самої системи бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю, а також те, що більшість наявних
аудиторських доказів мають скоріше запевнювальний, а не
переконливий, стверджувальний характер.
Супутні аудиту послуги
Оглядові (експрес) перевірки

17. Завданням оглядової перевірки фінансової звітності є
надання аудиторові можливості встановити негативні факти, котрі
приводять його до висновку, що інформація, отримана на підставі
прийнятої облікової політики, неправдиво представляється
(негативна думка). При цьому він здійснює процедури перевірки, які
не забезпечують оцінку подій, оскільки це робиться при аудиті. Все
негативне, що потрапляє в коло зору аудитора, розцінюється ним як
те, що фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах, не складена у
відповідності з встановленими правилами її підготовки. Таке саме
завдання стоїть перед аудитором під час оглядової перевірки іншої
інформації, підготовленої у відповідності з окремими правилами.
18. Аудитор намагається бути в курсі всіх суттєвих питань.
Обмежені процедури оглядової перевірки і аналізу, пов'язаного з
нею, дають меншу ймовірність досягнення поставленої аудитором мети
порівняно з аудитом. Тобто під час оглядової перевірки
використовується досвід і знання в галузі аудиту, знання техніки
аудиту для отримання необхідних доказів. Але при оглядових
перевірках не вивчається так детально, як при аудиті, система
внутрішнього контролю і обліку підприємства, не перевіряється
первинна бухгалтерська документація на достовірність, а докази
отримуються більшою мірою шляхом інспектування, огляду,
підтвердження і розрахунків, що також використовується під час
проведення аудиту Крім того, аудитор намагається переглянути всі
важливі справи підприємства, процедура оглядової перевірки
передбачає менше вивчення цих справ порівняно з аудитом, тому
аудиторська гарантія, що надається в звіті оглядової перевірки,
відповідно менша порівняно з аудитом.
Операційна перевірка
19. Під час проведення операційної перевірки аудитор
зобов'язаний провести процедури перевірки з окремих питань, про
котрі він домовився з клієнтом. Узгоджені між аудитором і клієнтом
процедури перевірки здійснюються з метою задоволення інтересів
клієнта стосовно дослідження інформації з окремих питань.
Одержувачі такого звіту повинні скласти власні висновки з окремих
питань на підставі виконаних аудитором процедур перевірки. Такий
звіт має обмежене коло користувачів. Він стосується лише тих
сторін, котрі домовились про виконання процедур перевірки, тому що
інші сторони, які не мають уявлення про причини замовлення таких
процедур перевірки, можуть неправильно тлумачити результати
операційної перевірки.
Компіляція (трансформація бухгалтерського обліку)
20. Під час здійснення процедур трансформації обліку за
іншими обліковими стандартами бухгалтер залучається до проведення
бухгалтерських послуг, що на відміну від аудиторських пов'язане з
такими речами, як збереження, класифікація і підсумок фінансової
інформації. Як правило, така робота складається зі скороченого
обсягу деталізації даних і закінчується створенням сприятливих у
використанні зрозумілих таблиць та фінансової звітності. В цьому
випадку не вимагається отримання аудиторських доказів стосовно
цієї інформації. Однак, користувачі трансформованої фінансової
звітності отримують певну вигоду від участі фахівців бухгалтерів,
оскільки такі послуги виконуються з належними професійними
навичками і старанністю.
Асоціювання імені аудитора з фінансовою інформацією клієнта
21. Ім'я аудитора асоціюється з фінансовою інформацією тільки
в тому разі, коли він погоджується на використання свого
професійного імені (фірми) у зв'язку з цією фінансовою
інформацією. В іншому разі треті сторони не можуть покласти
відповідальність на нього. Разом з тим, якщо аудитор знає, що
підприємство неправомірно використовує його ім'я, асоціюючи його з
фінансовою інформацією, він повинен зробити позов про припинення
цих дій та обдумати, яким чином він обов'язково проінформує
користувачів фінансової інформації, яких він знає або треті
сторони про невідповідне використання його імені стосовно
фінансової інформації. В цьому випадку аудитор має право
звернутися до послуг юриста або адвоката без узгодження своїх дій
з підприємством або третіми сторонами.  


 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »