Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Інформація від керівництва підприємства - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 22
Інформація, яка надається аудитору керівництвом
підприємства

Зміст Параграфи
Вступ 1-3
Відповідальність керівництва клієнта за 4
достовірність інформації стосовно фінансової
звітності підприємства, котру він надає аудитору
Інформація як аудиторські докази, що надається 5-10
керівництвом
Документальне оформлення інформації, що 11-12
отримується від керівництва клієнта
Основні елементи листа від керівництва клієнта 13-15
Дії аудитора у разі відмови керівництва клієнта 16
надати інформацію
Додаток
Вступ
1. Метою нормативу є встановлення правил використання
інформації, наданої керівництвом підприємства в якості
аудиторських доказів.
2. Цей норматив визначає процедури оцінки і документальне
оформлення даних, які отримуються від керівництва, а також заходи,
котрі необхідно зробити у випадку, коли керівництво підприємства
відмовляється надавати відповідну інформацію.
3. Аудитор повинен отримати від керівництва підприємства
інформацію, яка необхідна для досягнення мети його роботи.
Відповідальність керівництва підприємства за достовірність
інформації стосовно фінансової звітності, яку він надає
аудитору підприємства
4. Аудитору необхідно отримати докази того, що керівництво
підприємства, яке перевіряється, знає міру своєї відповідальності
за надання аудитору достовірної фінансової звітності підприємства,
складеної з урахуванням вимог українського законодавства, і що
керівництво підтверджує її достовірність і повноту. Подібні докази
аудитор може отримати шляхом співбесіди з членами ради директорів
клієнта та отримання від них запевнювальних листів.
Інформація як аудиторські докази, що надається
керівництвом
5. Аудитору необхідно отримати письмові докази достовірності
всіх суттєвих аспектів фінансової звітності підприємства, з
припущенням того, що жодних інших доказів, цілком напевно, не
існує. Імовірність виникнення непорозуміння між аудитором і
керівництвом клієнта знижується, коли усні бесіди підтверджуються
документальними записами. Наприклад, листи керівництву з питань
інформації, наданої ним з деякими основними деталями проведеної
зустрічі.
6. Під час отримання документально оформленої інформації від
керівництва можна обмежитися інформацією, визнаною аудитором,
окремо або в сукупності, суттєвою для звітності підприємства. За
певних обставин, може виникнути потреба пояснити керівництву
клієнта, що саме розуміє аудитор під суттєвістю в конкретному
випадку.
7. Під час аудиторської перевірки аудитор може отримувати
безліч інформації від керівництва підприємства, яка надається як
за власним бажанням керівництва, так і на вимогу аудитора.
Причому, якщо така інформація стосується суттєвих позицій
фінансової звітності підприємства, від аудитора вимагається:
отримати перевірені докази з внутрішніх джерел інформації
підприємства або із зовнішніх; оцінити зрозумілість та
відповідність даних, наданих керівництвом клієнта та зіставити їх
з іншими аудиторськими доказами, в тому числі з іншою інформацією,
отриманою від керівництва підприємства; вирішити для себе, чи
особи, які надають інформацію стосовно фінансової звітності
підприємства, в достатній мірі можуть пояснити її зміст.
8. Інформація, яка надається керівництвом підприємства, не
може заміняти інші докази, котрі аудитор може отримати. Наприклад,
нова інформація про витрати на придбання того чи іншого активу не
може заміняти інші аудиторські докази з цього питання. Якщо
аудитору не вдалося отримати необхідну кількість доказів щодо
показників, як визнані суттєвими, а такі докази на думку аудитора
існують в принципі, можливість скласти думку з цього питання
вважається обмеженою, навіть при умові, що з цього питання
інформація від керівництва отримана.
9. Аудитор може опинитися в ситуації, коли інформація, надана
керівництвом клієнта, буде єдиним доступним джерелом аудиторських
доказів. Наприклад, вважається сумнівною можливість отримання
будь-яких доказів щодо операцій підприємства, крім інформації від
керівництва на підтвердження його намірів.
10. Якщо інформація, отримана від керівництва клієнта,
суперечить іншим аудиторським доказам, аудитору необхідно
з'ясувати причину цих суперечностей і, в разі необхідності,
переглянути надійність всіх інших наданих керівництвом даних.
Документальне оформлення інформації, що отримується
від керівництва клієнта
11. Як правило, аудитор повинен включити в свої робочі
документи докази, отримані від керівництва клієнта у вигляді
нотаток змісту бесід з представниками керівництва або письмової
інформації від них.
12. У якості аудиторського доказу бажано було б отримати
письмову інформацію від керівництва клієнта, причому така
інформація може бути надана в одній з наступних форм: лист,
підписаний керівництвом клієнта; документ, підготовлений
аудитором, який включає інформацію, отриману від керівництва
клієнта відповідним чином підписаний керівництвом; копія протоколу
засідання ради директорів або правління підприємства чи завірена
копія звіту підприємства.
Основні елементи листа від керівництва клієнта
13. Аудитору необхідно проконтролювати, щоб в листі від
керівництва було зазначено, кому він адресований, зміст листа має
передавати необхідну інформацію. На листі повинна бути дата і
підпис особи, що його склала.
14. За звичайних обставин, на листі від керівництва
проставляється така сама дата, що і в аудиторському звіті. В
окремих ситуаціях лист, який стосується окремої операції або
написаний з конкретного питання, можна отримати під час перевірки
або після дати аудиторського висновку, наприклад на день початку
офіційного розміщення акцій.
15. Лист керівництва з поставлених аудитором питань про
відповідність їх знань, які вони повинні мати на рівні їх
службового становища, як правило підписується кожним керівником
особисто (директор або фінансовий директор). У деяких випадках
аудитор може отримати такі свідчення від інших співробітників
підприємства. Наприклад, аудитор може вимагати інформацію про
повноту представлених протоколів зборів засновників, засідань ради
директорів, інших важливих засідань від особи, яка відповідає за
зберігання подібної інформації.
Відмова керівництва клієнта надати інформацію
16. Якщо керівництво відмовляється надати інформацію,
необхідну для аудиторської перевірки, то можливість аудитора
сформувати висновок вважається обмеженою і він може скласти
аудиторський висновок, який відрізняється від позитивного. У таких
випадках аудитору необхідно оцінити надійність всієї іншої,
наданої керівництвом, інформації і визначити розмір впливу такої
відмови керівництва на твердження аудиторського висновку.
Додаток
до нормативу № 22
Приклад листа від керівництва клієнта
Примітка. Цей лист не є стандартним документом. Інформація в
ньому може змінюватися залежно від виду діяльності, типу
підприємства, яке перевіряється, і періоду проведення аудиторської
перевірки.
Назва організації, адреса і т.д.
Аудитору (назва аудиторської фірми).
Дата.
"Цей інформаційний лист складено у зв'язку з аудитом, який Ви
проводите на підприємстві (назва підприємства) за рік, котрий
закінчився 31 грудня 19...р., з метою встановлення, чи правильно
відображає фінансова звітність фінансовий стан підприємства (назва
підприємства), результати його діяльності на вищенаведену дату з
урахуванням вимог інструкції із складання річної бухгалтерської
звітності на 19... рік.
Ми підтверджуємо, що знаємо вищезгадані вимоги щодо
підготовки фінансової звітності, які передбачені інструкцією із
складання річної фінансової звітності.
Керуючись нашими знаннями і уявленням з цього питання, ми
підтверджуємо наступне:
(Далі керівництво повинно вказати
чи не було порушень з його боку або інших працівників, які
займають керівні посади;
чи не було порушень, котрі могли істотно вплинути на
звітність підприємства).
Ми надали в ваше розпорядження всі реєстри бухгалтерського
обліку і супроводжувальну документацію, всі протоколи зборів
акціонерів і засідань ради директорів (а саме: ... 19... і ...
19..., відповідно).
Ми підтверджуємо повноту наданої інформації, яка стосується
споріднених сторін у діяльності підприємства.
Фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства не містить
суттєвих помилок, а також пропусків (тобто дані представлені
повністю).
У разі необхідності необхідно додати: "Від імені ради
директорів (або подібного органу)".  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »