Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Використання результатів роботи іншого аудитора - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 23
Використання результатів роботи іншого аудитора
Зміст Параграфи
Вступ 1-5
Визначення основного аудитора 6
Процедури перевірки, які виконує основний аудитор 7-14
Співробітництво аудиторів 15
Узагальнення інформації для підготовки 16-17
аудиторського звіту
Розподіл відповідальності за аудиторський висновок 18
Вступ
1. Метою нормативу є встановлення правил роботи аудитора в
тих ситуаціях, коли він дає висновок про фінансову звітність
підприємства, використовуючи результати роботи іншого аудитора,
який перевіряв фінансову інформацію одного або декількох
підрозділів підприємства, показники діяльності котрих є складовою
частиною фінансової звітності підприємства. Дія цього нормативу не
стосується ситуацій, коли призначаються два або більше аудиторів у
якості аудиторських фірм, які проводять спільний аудит (за умовами
договору про спільну діяльність), а також тих випадків, коли нові
аудитори запитують у попередніх аудиторів про результати
проведеного ними аудиту підприємств. Крім цього, цей норматив
також не стосується тих ситуацій, коли основний аудитор приходить
до висновку, що фінансова інформація по якомусь із підрозділів не
є суттєвою. Необхідно здійснити процедури, передбачені цим
нормативом у тих ситуаціях, коли інформація по окремих підрозділах
не є суттєвою, але якщо її скласти разом, то в цілому по
підприємству вона стає суттєвою.
2. Якщо основний аудитор використовує результати роботи
іншого аудитора, основному аудиторові треба визначити, яким чином
результати роботи іншого аудитора впливають на результати
аудиторської перевірки в цілому.
3. Основний аудитор - це аудитор, котрий відповідає за зміст
аудиторської перевірки підприємства у випадку, якщо фінансову
інформацію в окремих підрозділах перевіряв інший аудитор.
4. Інший аудитор - це аудитор, який є неосновним аудитором,
котрий несе відповідальність за зміст фінансової інформації, яка
включена у поточну фінансову звітність підприємства, що її
перевіряє. Термін "інший аудитор" поширюється також на філії
аудиторської фірми, які використовують або не використовують ім'я
головної фірми, представництва.
5. Підрозділ підприємства - філія, відділення, дочірнє
підприємство, представництво фінансова інформація про діяльність
котрих включається до зведеної фінансової звітності підприємства,
що перевіряється основним аудитором.
Визначення основного аудитора
6. Аудитору належить розглянути питання про те, наскільки
вагома його участь в аудиті, щоб вважатися основним аудитором. Для
визначення себе як основного аудитора йому необхідно розглянути
наступні питання:
суттєвість конкретних позицій частини фінансової звітності
підприємства, яка перевіряється основним аудитором;
рівень поінформованості основного аудитора про стан справ у
підрозділах підприємства;
рівень ризику існування суттєвих перекручень фінансової
звітності структурних підрозділів підприємства, яка перевіряється
іншим аудитором;
питання про проведення основним аудитором додаткових
процедур, які передбачаються цим нормативом, стосовно підрозділів
підприємства, які перевіряються іншим аудитором, у випадку, коли
більшу частину роботи виконує основний аудитор.
Процедури перевірки, які виконує основний аудитор
7. Якщо основний аудитор має намір використовувати результати
роботи іншого аудитора, йому необхідно оцінити професійну
компетенцію іншого аудитора з питань, які стосуються виконання ним
конкретного завдання. Одним із джерел інформації для такої оцінки
може бути інформація про просте членство або об'єднання зусиль чи
спільну діяльність з іншою, відомою основному аудитору, фірмою.
8. Основному аудитору необхідно провести ряд заходів для
отримання достатніх аудиторських доказів того, що результати
роботи іншого аудитора відповідають меті аудиту та поставленим
перед ним завданням.
9. Основному аудиторові слід проінформувати іншого аудитора
про: наявні вимоги до незалежності стосовно підприємства й
підрозділу та до складання фінансових звітів; про існуючі вимоги
та правила ведення бухгалтерського обліку, про використання
результатів роботи і звіту іншого аудитора і про проведення
відповідних процедур з координації їх дій на початковому етапі
планування аудиту. Основному аудитору необхідно поінформувати
іншого аудитора про питання, які вимагають найбільшої уваги з боку
іншого аудитора, процедури по визначенню внутрішніх операцій
підприємства, які можливо треба буде розглядати окремо, а також
про час завершення аудиторської перевірки; підприємстві за період
його перевірки, вимоги до аудиту і правила складення звіту
підприємства, а також конкретні національні нормативи, які
регламентують складення аудиторського висновку і звіту.
10. Основний аудитор, також, може обговорити з іншим
аудитором зміст аудиторських процедур, які ним використовуються в
процесі аудиту, перевірити всі основні складові частини зроблених
іншим аудитором процедур перевірки (список процедур або анкету
процедур), перевірити робочі документи іншого аудитора. Основний
аудитор може провести вищенаведені процедури відвідавши основне
місцезнаходження іншого аудитора. Характер, час і обсяг таких
процедур залежать від конкретних обставин і від знання основного
аудитора про рівень професійної компетенції іншого аудитора.
Знання про це основний аудитор може отримати під час вивчення
робочої документації проведених іншим аудитором аудиторських
перевірок.
11. Основний аудитор може прийти до висновку, що немає
необхідності в проведенні процедур перевірки, які зазначені в
параграфі 10, якщо він раніш пересвідчився, що на протязі
проведення аудиту іншим аудитором використовувалися відповідні
процедури контролю якості аудиторських робіт. Наприклад, у випадку
діяльності споріднених аудиторських фірм, основний аудитор і інший
аудитор можуть мати довготермінову практику періодичних,
перехресних, взаємних перевірок якості аудиторських послуг,
тестування операційної політики і процедур аудиторської фірми,
багаторівневої перевірки робочих документів по зроблених
аудиторських перевірках.
12. Основному аудитору необхідно зробити дослідження суттєвих
висновків, які були зроблені іншим аудитором.
13. Основний аудитор може визнати за доцільне обговорити з
іншим аудитором і керівництвом підрозділу підприємства, яке
перевіряється, висновки, зроблені аудиторами і інші питання, які
мають вплив на фінансову інформацію цього підрозділу, а також може
прийти до висновку про необхідність проведення додаткового
тестування бухгалтерських записів або фінансової інформації
підрозділу підприємства.
14. Основному аудитору необхідно відобразити в робочій
документації перевірки підрозділів, фінансова інформація котрих
перевірялася іншими аудиторами, вплив фінансової інформації
підрозділів на сводну фінансову звітність підприємства в цілому,
відобразити повну назву інших аудиторів (аудиторських фірм) і
привести всі висновки про ті компоненти фінансової інформації, які
не є суттєвими. Крім цього, основному аудитору необхідно
документально оформити всі проведені процедури і зроблені висновки
по них. Наприклад, необхідно визначити перелік робочих документів
іншого аудитора, які будуть перевірятися основним аудитором і
документально оформити результати співбесід з іншим аудитором.
Співробітництво аудиторів
15. Інший аудитор, у відповідності з умовами договору між
двома аудиторськими фірмами, повинен щільно співпрацювати з
основним аудитором. Наприклад, іншому аудитору необхідно звернути
увагу основного аудитора на кожний аспект своєї роботи, котрий
може бути виконаний у відповідності з умовами складеного договору.
І навпаки умови договору повинні бути такими, щоб дозволити іншому
аудитору бути поінформованим основним аудитором по питаннях, які
можуть мати для його роботи важливе значення, та які відомі
основному аудитору.
Узагальнення інформації для підготовки аудиторського звіту
16. Якщо основний аудитор приходить до висновку, що
результати роботи іншого аудитора не можуть бути використані і, що
він не може провести необхідну кількість додаткових процедур у
відношенні фінансової інформації про діяльність підрозділу, який
перевірявся іншим аудитором, основному аудитору необхідно скласти
аудиторський висновок в якому висловлюється фундаментальна
непевність або офіційно відмовитися від надання аудиторського
висновку з причини значних обмежень аудиту.
17. Якщо інший аудитор складає, або має намір скласти
модифікований аудиторський висновок, основному аудитору необхідно
розглянути питання про можливий вплив цих змін на його
аудиторський звіт.
Розподіл відповідальності за аудиторський висновок
18. Беручи до уваги, що виконання вимог попередніх параграфів
цього нормативу є обов'язковим, основний аудитор може скласти
також аудиторський висновок про діяльність і фінансову звітність
підприємства в цілому, використовуючи тільки інформацію, яка
міститься в аудиторському звіті іншого аудитора, який проводив
перевірку одного або декількох підрозділів підприємства. Якщо
основний аудитор приходить до цього, в його аудиторському звіті
повинно зазначатися про це, і в ньому необхідно відзначити, яку
частину фінансової звітності підприємства перевіряв інший аудитор.
Якщо основний аудитор робить таке посилання в аудиторському звіті,
він, як правило, обмежується виконанням аудиторських процедур
зазначених в параграфах 7 і 9 цього нормативу.   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »