Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 24
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Зміст Параграфи
Вступ 1-4
Можливості і мета діяльності служби 5
внутрішнього аудиту підприємства
Взаємодія внутрішнього і зовнішнього аудиту 6-8
Дослідження і попередня оцінка результатів 9-13
роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Взаємодія і координація робіт з внутрішнім 14-15
аудитором
Оцінка і тестування роботи внутрішнього аудитора 16-19
Вступ
1. Мета нормативу полягає в тому, щоб встановити правила для
зовнішніх аудиторів з процедур дослідження роботи внутрішнього
аудитора. Цей норматив не регулює питання допомоги зовнішньому
аудитору співробітниками внутрішньої аудиторської служби
підприємства. Процедури перевірки, про які йдеться в цьому
нормативі, торкаються тільки окремих питань роботи служби
внутрішнього аудиту, котрі безпосередньо стосуються зовнішнього
аудиту фінансової звітності підприємства.
2. Зовнішньому аудитору необхідно дослідити діяльність
внутрішнього аудитора і дати їй оцінку на предмет придатності
окремих аспектів діяльності для використання під час проведення
зовнішніх аудиторських процедур.
3. Термін "Внутрішній аудит" означає діяльність внутрішньої
аудиторської служби (або служби внутрішніх ревізорів)
підприємства, яку, незалежно від назви, можна розглядати як
окремий вид аудиторських послуг, що надаються незалежним аудитором
підприємству. Основні функції служби внутрішнього аудиту, як
правило, складаються з процедур дослідження окремих операцій
підприємства, оцінки цих операцій і контролю відповідності
відображення їх в бухгалтерському обліку, а також контролю за
функціями внутрішньої системи контролю підприємства.
4. Під час визначення характеру, часу і обсягів зовнішніх
аудиторських процедур зовнішньому аудитору слід враховувати
можливості використання деяких результатів роботи внутрішнього
аудитора. Але ні за яких обставин використання результатів роботи
внутрішньої аудиторської служби підприємства не знімає
відповідальності із зовнішнього аудитора за наданий ним
аудиторський висновок.
Можливості і мета діяльності служби внутрішнього
аудиту підприємства
5. Можливості і мета діяльності служби внутрішнього аудиту
мають дуже широкий спектр та напрямки і залежать від розміру та
структури підприємства, а також потреб керівництва. Як правило,
функції внутрішнього аудитора складаються: з контролю за
функціонуванням та організацією систем бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю. Контроль за організацією систем
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю - це виконання
частини функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього
аудиту, як правило, відповідає перед керівництвом підприємства за
постійне спостереження та контроль за функціонуванням цих систем.
Фахівці служби внутрішнього аудиту надають рекомендації з
удосконалення цих систем; експертизи фінансової і оперативної
інформації, огляду коштів, які використовуються для ідентифікації,
виміру, класифікації і інформування; підготовки оглядів
ефективності діяльності підприємства, включаючи нефінансові засоби
керівництва; контролю за дотриманням українського законодавства і
виконанням всіма підрозділами підприємства його внутрішньої
політики щодо здійснення діяльності.
Взаємодія внутрішнього і зовнішнього аудиту
6. На відміну від ролі та функцій зовнішнього аудитора,
основна функція котрого полягає у формуванні незалежного висновку
про достовірність фінансової звітності підприємства, роль і
функції внутрішнього аудиту визначаються керівництвом підприємства
і метою його розвитку. Функції внутрішнього аудиту змінюються
залежно від вимог керівництва підприємства. Головна мета
внутрішнього аудитора - визначити, чи має фінансова звітність
підприємства суттєві перекручення.
7. Трапляються ситуації, коли засоби досягнення мети з
окремих питань перевірки діяльності підприємства є однаковими як
для зовнішнього, так і для внутрішнього аудитора. Тому деякі
результати роботи внутрішнього аудитора можуть бути використані
при визначенні характеру, строків і обсягів зовнішніх аудиторських
процедур.
8. Внутрішній аудит - це складова частина організаційної
структури підприємства. І тому, незалежно від рівня автономності і
об'єктивності, він не може досягнути того самого рівня
незалежності, що і зовнішній аудит при висловленні незалежної
думки щодо фінансової звітності підприємства. Навіть за умови
нормального функціонування внутрішнього аудиту відповідальність
зовнішнього аудитора не може бути зменшена. Зовнішній аудитор
персонально відповідає за наданий аудиторський висновок.
Дослідження і попередня оцінка результатів роботи
спеціалістів внутрішнього аудиту
9. Щоб належним чином спланувати аудит і розробити ефективний
підхід до його проведення, зовнішньому аудитору необхідно отримати
правильне розуміння результатів проведених внутрішнім аудитором
робіт.
10. Ефективна діяльність служби внутрішнього аудиту дозволить
зовнішньому аудитору змінювати характер і термін виконання та
скорочувати обсяги аудиторських процедур, але не може привести
його до повного невиконання раніше запланованих процедур
перевірки. У деяких випадках, після розгляду результатів
діяльності служби внутрішнього аудиту підприємства, зовнішній
аудитор може прийняти рішення про те, що ці результати не
впливають на попередньо заплановані процедури перевірки
підприємства. І тому зовнішній аудитор буде виконувати раніше
передбачені аудиторські процедури в повному запланованому обсязі.
11. Під час планування аудиту зовнішній аудитор повинен
провести попередню оцінку результатів діяльності служби
внутрішнього аудиту.
12. Попередня оцінка зовнішнім аудитором діяльності служби
внутрішнього аудиту підприємства буде впливати на його судження
про можливість використання результатів роботи спеціалістів
внутрішнього аудиту при визначенні характеру, строків і обсягів
зовнішніх процедур перевірки.
13. Під час вивчення і проведення попередньої оцінки
діяльності внутрішнього аудиту слід враховувати такі важливі
критерії:
Організаційний статус. Певний статус служби внутрішнього
аудиту на підприємстві і вплив його на спроможність підтримувати
об'єктивність в роботі. В ідеальній ситуації служба внутрішнього
аудиту має підпорядковуватися виключно керівництву підприємства
найвищого рівня. Зовнішній аудитор повинен зробити аналіз кожного
обмеження дієздатності служби внутрішнього аудиту з боку
керівництва, чи власників підприємства. Наприклад, внутрішні
аудитори повинні мати можливість необмеженого з боку керівництва
підприємства спілкування та зв'язку з зовнішнім аудитором.
Функції. Характер і обсяги функцій внутрішнього контролю
підприємства. Зовнішній аудитор також повинен зробити дослідження
повноти виконання рекомендацій спеціалістів внутрішнього аудиту
керівництвом підприємства.
Компетентність. Здійснення процедур внутрішнього аудиту
особами, які мають відповідну фахову освіту і досвід роботи за
фахом. Зовнішній аудитор може, наприклад, зробити дослідження
політики прийняття на роботу співробітників внутрішнього аудиту та
їх навчання, досвіду їх роботи та фахової кваліфікації.
Професійне виконання службових обов'язків фахівцями
внутрішнього аудиту, дотримання порядку здійснення планування,
контролю та документування результатів роботи. Зовнішньому
аудитору слід оцінити форму і зміст положення про внутрішню
аудиторську службу підприємства, її робочі програми та
документацію.
Взаємодія і координація робіт з внутрішнім аудитором
14. На початку аудиту підприємства, коли зовнішній аудитор
планує використати результати роботи служби внутрішнього аудиту,
він повинен проглянути попередній план роботи служби внутрішнього
аудиту підприємства і обговорити його із спеціалістами
внутрішнього аудиту. В разі, коли результати робіт спеціалістів
служби внутрішнього аудиту будуть впливати на визначення зовнішнім
аудитором характеру, терміну і обсягу процедур аудиту
підприємства, останньому бажано до початку проведення аудиту
підприємства з'ясувати зі спеціалістами внутрішнього аудиту обсяги
проведених ними робіт, термін і використані методи аудиторської
вибірки, процедури і форму документування результатів проведених
ними тестів аудиту.
15. Взаємодія зі службою внутрішнього аудиту буде
ефективнішою, якщо співпраця і зустрічі відбуваються постійно
протягом усього процесу аудиту. Зовнішньому аудитору треба мати
доступ до всієї фінансової звітності внутрішнього аудитора, він
повинен володіти інформацією про всі важливі отримані внутрішнім
аудитором факти, котрі могли б бути йому корисними. Так само
зовнішній аудитор обов'язково інформує внутрішнього аудитора про
кожні суттєві питання, котрі можуть бути корисними для роботи
внутрішнього аудитора.
Оцінка і тестування роботи внутрішнього аудитора
16. Якщо зовнішній аудитор має намір використати результати
роботи внутрішнього аудитора, він повинен оцінити і перевірити
його діяльність, щоб підтвердити відповідність роботи внутрішнього
аудитора завданням зовнішнього аудиту підприємства.
17. Аналіз роботи внутрішнього аудитора передбачає розгляд
відповідності обсягів та планів роботи, програм перевірки меті
зовнішнього аудиту, а також попередню оцінку того, чи залишиться
без змін попереднє уявлення зовнішнього аудитора про діяльність
служби внутрішнього аудиту. Така оцінка може включати наступні
пункти:
- внутрішній аудит проводиться особами, які мають відповідний
рівень професійної освіти, досвіду і компетенції, а робота
помічників належним чином контролюється, аналізується і
документально оформлюється;
- внутрішніми аудиторами отримані необхідні аудиторські
докази для формування на розумній основі аудиторських висновків;
- виходячи з конкретних обставин, внутрішні аудитори зробили
адекватні висновки; кожен звіт реально висвітлює результати
фактично виконаних робіт;
- кожні незвичайні питання або винятки з правил, розкриті
внутрішнім аудитором, і належним чином вирішені.
18. Характер, термін і обсяги тестування роботи внутрішнього
аудитора будуть залежати від судження зовнішнього аудитора про
ризик і суттєвість для певної позиції фінансової звітності,
попередньої оцінки роботи служби внутрішнього аудиту підприємства
та її працівників окремо. Такі тести можуть включати експертизу
питань, з яких вже проведено дослідження спеціалістами
внутрішнього аудиту, експертизу інших подібних питань і аналіз
внутрішніх аудиторських процедур.
19. Зовнішній аудитор має документально оформлювати
результати тестування та свою оцінку діяльності служби
внутрішнього аудиту.  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »