Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Залучення експертів - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 25
Залучення експертів
Зміст Параграфи
Вступ 1-5
Визначення необхідності використання в аудиті 6-7
підприємства експертів
Компетенція і об'єктивність експерта 8-10
Обсяг робіт експерта 11
Оцінка роботи експерта 12-14
Посилання на роботу експертів в аудиторському звіті 15-16
Вступ
1. У цьому нормативі наводиться порядок залучення аудиторами
експертів під час проведення аудиту фінансової звітності
підприємства.
2. У ситуаціях, коли аудитор залучає експертів, він повинен
отримати відповідні та достатні аудиторські докази того, що кожен
вид виконаних ними робіт відповідає завданням аудиту.
3. Експерт - фізична особа або підприємство, що володіє
спеціальними знаннями, освітою і досвідом у галузі діяльності, яка
відрізняється від аудиторської і бухгалтерської.
4. Аудиторська професійна освіта та досвід дають змогу
аудитору лише бути в загальних рисах обізнаним з галуззю
комерційної діяльності підприємства, але він навіть не може
розраховувати на те, щоб мати необхідний професійний досвід, аби
виконувати спеціальні експертизи і тести на рівні представника
іншої професії, яка відрізняється від аудиторської.
5. Експертом може бути тільки та особа, яка: запропонована
підприємством, що перевіряється; запропонована аудитором; найнята
підприємством; найнята аудитором.
5.1. Якщо експерт залучається аудиторською фірмою, аудитор
використовує його в якості співробітника на відміну від
делегування роботи асистента з аудиту, як передбачено в ННА № 05
"Контроль якості аудиторських послуг". За подібних обставин він
повинен використовувати відповідні процедури, передбачені цим
нормативом, щоб особисто впевнитися в результатах роботи і
доказах, які наводить йому експерт.
Визначення необхідності використання в аудиті експертів
6. Під час проведення аудиторської перевірки аудитор разом з
клієнтом або без нього може отримати аудиторські докази по
фінансовій звітності підприємства, зроблені у формі висновків та
оцінок шляхом використання роботи та звітів експертів, як
безпосередньо зі складу співробітників аудиторської фірми, так і
експертів інших підприємств.
Експерт може надати аудитору докази з наступних основних
питань:
оцінка конкретної позиції активів, наприклад, вартості землі
або будівель, незавершеного будівництва, вартості споруд і машин;
картин живопису та скульптури; визначення кількості та фізичної
вартості активів, кількості або складу сировини, палива, корисних
копалин, які знаходяться на зберіганні в цистернах, камбузах,
сховищах; визначення реальної залишкової вартості обладнання та
машин; визначення ринкової вартості спеціальних технологій та
методологій виробництва; визначення обсягу зроблених робіт
(незавершене будівництво) або оцінка вартості роботи, яка буде
зроблена за контрактом; юридичний висновок стосовно відповідності
вимогам українського законодавства окремих положень укладених
договорів.
7. Як тільки аудитор прийме рішення про використання в роботі
експертів, він повинен проаналізувати: характер і складність
обставин, які підлягають дослідженню експерта; суттєвість по
позиціях переглянутої фінансової звітності підприємства; оцінку
ризику існування перекручень та помилок залежно від виду та складу
розглянутих речей; оцінки розміру, кількості та якості необхідних
аудиторських доказів; оцінки необхідності та надійності
спеціальних аналітичних процедур стосовно обставин, які
досліджуються.
Компетенція і об'єктивність експерта
8. Під час прийняття рішення про залучення до роботи
експертів аудитор повинен оцінити його професійну компетентність.
Експерту необхідно мати такі особисті якості: відповідну
кваліфікацію, яка підтверджується атестатом, дипломом,
посвідченням;
наявність документу, що підтверджує право займатися
конкретним видом діяльності, де послуги експерта необхідні
аудитору (сертифікат, ліцензія на право займатися такою
діяльністю); достатній досвід і професійну репутацію.
9. Аудитор повинен оцінити об'єктивність роботи експерта.
10. Об'єктивність експерта стосовно до підприємства, що буде
перевірятися, пов'язана з його незалежністю від цього
підприємства. Існує ймовірність того, що незалежність експерта
буде порушуватися з причини того, що він:
а) працює на підприємстві, яке перевіряється;
б) має якусь матеріальну залежність від підприємства, тобто
володіє цінними паперами підприємства, які можуть принести йому
дивіденди.
10.1. Якщо аудитор розглядає питання компетенції і
об'єктивності експерта, йому слід обговорити з керівництвом
підприємства всі питання, з яких існує сумнів, щоб вжити вичерпних
заходів для отримання достатніх і необхідних свідчень його
об'єктивності. Цілком можливо, що аудитор прийме рішення провести
додаткові аудиторські процедури або розгляне можливість отримання
таких самих аудиторських доказів від іншого експерта (після
проведення процедур, які перераховуються в параграфі № 7 цього
нормативу).
Обсяг роботи експерта
11. Аудитор повинен переконатися, що обсяг роботи експертів
відповідає меті аудиторської перевірки. Такі аудиторські докази
можуть бути отримані шляхом вивчення умов внутрішніх службових
інструкцій підприємства, які регламентують роботу експерта. Кожна
службова інструкція може дати відповіді на такі питання:
об'єкт і обсяг роботи експерта на підприємстві; головні
обов'язки експерта і специфічні речі, які аудитор очікує побачити
в звіті експерта при проведенні аудиту; ймовірність використання
робити експерта за його приналежністю, включаючи можливість
спілкування з третіми особами, які мають такі самі професійні дані
і службові обов'язки; рівень спроможності експерта підготувати
належним чином документацію; класифікувати службове становище
експерта на підприємстві; про рівні конфіденційності інформації на
підприємстві; про інформацію щодо прийнятих рішень і методів
роботи експерта та їх зміст у попередніх періодах його роботи.
11.1. У випадку, якщо аудитор виявить, що існують неясні для
нього питання в службових інструкціях експерта, йому необхідно
звернутися безпосередньо до нього для з'ясування всіх неясностей.
Оцінка роботи експерта
12. Аудитор повинен оцінити відповідність роботи експерта та
його аудиторських доказів твердженням переглянутої фінансової
звітності підприємства. Це може означати оцінку того, чи
відповідають за характером і змістом висновки експерта твердженням
фінансової звітності підприємства, або додатковим розкриттям, які
наводяться у цій фінансовій звітності.
13. Відповідальність за правильність прийнятих рішень і
використаних методів при виконанні поставлених аудитором завдань
покладається на експерта. Аудитор не має професійного досвіду
фахівця іншої професії, внаслідок цього він не може завжди брати
під сумнів прийняті ним рішення і використані методи. Однак,
аудитор повинен розуміти зміст цих рішень та використаних
експертом методів перевірки для з'ясування їх доцільності і
прийнятності, виходячи зі свого загального знання діяльності
підприємства і результатів інших аудиторських тестів.
14. Якщо результат роботи експерта не дає необхідної
кількості аудиторських доказів, або результат його роботи не
збігається з іншими аудиторськими доказами, аудитор має вжити
додаткових заходів. Додаткові заходи можуть полягати у проведенні
додаткових співбесід на підприємстві з експертом, проведенні
додаткових заходів і процедур із залученням іншого експерта або
внесенні змін у підготовлений аудиторський звіт.
Посилання на роботу експертів в аудиторському звіті
15. Під час представлення клієнтові аудиторського звіту, до
якого аудитор вніс зміни, пов'язані з результатами роботи
експерта, він не посилається в ньому на відповідальність
останнього за результати проведених ним спеціальних тестів та
процедур перевірки. Такі посилання можуть бути неправильно
інтерпретовані користувачами фінансової звітності при визначенні
ними кваліфікації аудиторського звіту.
16. Після того, як аудитор отримав результати роботи експерта
і дійшов висновку про необхідність внести зміни у вже
підготовлений аудиторський звіт, в деяких ситуаціях може бути
доречним розкрити характер і зміст таких змін. У таких випадках до
внесення аудитором змін в аудиторський звіт він повинен
обов'язково отримати від експерта дозвіл на це. Якщо існує незгода
між експертом і аудитором щодо розкриття характеру і змісту
пропонованих останнім змін в аудиторському звіті, аудитору
необхідно отримати юридичну консультацію з цього питання.  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »