Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Висновки спеціального призначення - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 28
Аудиторські висновки спеціального призначення
Зміст Параграфи
Вступ 1-2
Аудиторські висновки по результатах тематичного аудиту 3-8
Аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства 9-11
, підготовлену у відповідності з іншими принципами
обліку
Висновок про окремі частини фінансової звітності 12-17
підприємства
Аудиторська перевірка дотримання договірних відносин 18-20
Висновок про узагальнену фінансову звітність підприємства 21-25
Додаток № 1. Приклад аудиторського висновку про фінансову
інформацію, підготовлену у відповідності з іншими
принципами бухгалтерського обліку
Додаток № 2. Аудиторський висновок про окрему позицію
бухгалтерської звітності
Додаток № 3. Аудиторський висновок з окремих питань
Додаток № 4. Аудиторський висновок щодо фінансової
звітності підприємства, а також окремих положень
договору
Додаток № 5. Приклад аудиторського позитивного висновку
з зауваженнями про узагальнену фінансову звітність
підприємства

Вступ
1. Метою цього нормативу є встановлення порядку проведення
тематичної аудиторської перевірки, включаючи: перевірку фінансової
звітності, підготовленої у відповідності з іншими прийнятими
принципами бухгалтерського обліку; перевірку деяких рахунків,
елементів рахунків або розділів фінансової звітності (далі -
"частини фінансової звітності"); перевірку дотримання умов
договорів; перевірку фінансових звітів, складених задовільними
правилами і формою.
2. Аудитор повинен зробити дослідження і оцінити висновки,
отримані на підставі аудиторських доказів, які були зібрані під
час перевірки в якості основи для формування аудиторського
висновку спеціального призначення. В аудиторському висновку
спеціального призначення аудитору необхідно висловити своє чітке
уявлення про фінансову звітність підприємства.
Аудиторські висновки по результатах тематичного аудиту
З. Характер діяльності та обсяг робіт під час проведення
тематичного аудиту залежить від конкретних обставин. До того, як
прийняти пропозицію провести тематичний аудит, аудитору необхідно
впевнитися, що ним досягнуто необхідного рівня розуміння характеру
роботи, форми і змісту висновку.
4. При плануванні тематичного аудиту від аудитора вимагається
чітке уявлення про мету інформації, про яку складається висновок,
а також про майбутніх користувачів інформації. Щоб уникнути
використання висновку з іншою, ніж та котра раніше передбачена
умовами договору метою, аудитор може визначити в аудиторському
висновку цю мету і встановити обмеження на поширення і
використання свого висновку.
5. Висновок аудитора по результатах тематичного аудиту
складається задовільною формою, але він повинен включати в себе
основні елементи, які наводяться як правило в наступному порядку:
назва незалежного аудитора (аудиторської фірми);
назва підприємства;
вступ;
посилання на те, яка фінансова інформація перевірялася;
посилання на те, яку відповідальність несе керівництво
клієнта, а яку аудитор;
параграф, де описується характер тематичної перевірки, яка
проводилася;
інформація про правила чи практику, що використовувалися під
час перевірки;
опис роботи, зробленої аудитором;
параграф, де передбачається висновок аудитора про фінансову
звітність;
дата висновку;
адреса аудитора;
підпис аудитора.
6. У випадку, коли фінансова звітність підприємства надається
таким користувачам, як Національний банк України або Державна
комісія з цінних паперів і фондового ринку, може існувати
стандартна форма аудиторського висновку, яка не відповідає вимогам
цього нормативу. Наприклад, у випадку надання позитивного висновку
у таких користувачів або замовників може виникнути необхідність у
висновку аудитора з окремих питань, що виходить за межі його
компетенції, також можуть не наводитися окремі частини висновку зі
списку, наведеного в параграфі 6 цього нормативу. У випадку
існування спеціальних вимог до форми аудиторського висновку
аудитор повинен оцінити таку форму висновку і самостійно внести в
неї необхідні зміни з метою досягнення виконання спеціальних вимог
замовника або клієнта шляхом зміни висловлень в аудиторському
висновку або підготовки додаткової підсумкової інформації аудиту.
7. Аудитор повинен упевнитися, чи відповідають умови договору
про проведення тематичної перевірки спеціальним вимогам
користувача або замовника аудиторського висновку. Помилкове
уявлення про відповідність умов договору вимогам клієнта або
замовника є суттєвим тоді, коли інше розумне тлумачення могло б
привести аудитора до думки, що в підсумку твердження цього
висновку суттєво відрізняються від спеціальних вимог користувача
або замовника.
8. Аудитор має переглянути основні вимоги договорів та
встановити існування правильного розкриття цих вимог у фінансовій
звітності та примітках до неї. Аудитор може зробити посилання у
своєму висновку на примітки до фінансової звітності підприємства,
що відображають розуміння клієнтом основних умов договорів.
Аудиторський висновок про фінансову звітність, підготовлену
у відповідності з іншими принципами обліку
9. Інші принципи бухгалтерського обліку - це набір критеріїв
і принципів, які використовуються для підготовки фінансової
звітності і застосовується щодо всіх її суттєвих елементів і є
загально визнаними як в окремо взятій країні, так і багатьма
країнами. Фінансова звітність може бути підготовлена зі
спеціальною метою згідно з міжнародними обліковими принципами.
Можуть існувати наступні загальноприйняті форми спеціальної
фінансової звітності: податкові декларації; звіт про рух грошових
коштів; специфічна фінансова звітність, введена яким-небудь
регулюючим державним органом (наприклад, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку може встановити спеціальні вимоги щодо
форми і змісту представлення фінансової звітності).
10. В аудиторському висновку про фінансову інформацію,
підготовлену у відповідності з іншими міжнародними принципами
бухгалтерського обліку, необхідно вказувати на ці принципи
бухгалтерського обліку, або на розділ фінансової звітності, в
котрому міститься таке посилання. В аудиторському висновку
вказується, чи підготовлена фінансова звітність у відповідності з
такими принципами. Існують наступні терміни, які використовуються
для висловлення такого висновку аудитором: "дає правдиве і
неупереджене уявлення", або "представлена об'єктивно з усіх
поглядів, що відповідають" і т.д. Приклади таких висновків
наводяться у додатку до цього нормативу.
11. Аудитор повинен визначити, чи можна користувачу або
замовникові фінансової звітності підприємства, а також
аудиторського висновку зі спеціальних питань зрозуміти з назви або
з приміток до неї, що вона підготовлена згідно із спеціальними
вимогами замовника. Якщо у назві такої фінансової звітності або у
тексті немає відповідних посилань і вказівок, то аудитор повинен
зробити відповідні доповнення до вже підготовленого висновку.
Аудиторський висновок про окремі частини фінансової
звітності
12. Аудитора можуть попросити зробити висновок по одній або
декількох позиціях фінансової звітності підприємства, наприклад,
про стан дебіторської заборгованості, наявність матеріальних
ресурсів, правильність нарахування преміальних винагород
співробітникам або правильність розрахунку податків. Такі послуги
можуть проводитися окремо, або як частина аудиторської перевірки
фінансової звітності підприємства. Однак, такий вид перевірки не
зводиться зрештою до написання висновку про фінансову звітність у
цілому, і тому аудитор дає висновок тільки про те, чи
підготовлений цей компонент фінансової звітності у відповідності з
прийнятою на початку року системою обліку на підприємстві.
13. Багато елементів фінансової звітності підприємства
пов'язані між собою, наприклад, стаття "реалізація продукції,
робіт послуг" з одного боку і "розрахунки з покупцями" з іншого,
або існує зв'язок між статтею "залишки сировини і матеріалів" і
"розрахунки з кредиторами". При аудиті таких компонентів аудитор
інколи не може визначити значення їх відокремлено від суміжних
компонентів, тому йому слід проводити аудиторську перевірку з
урахуванням їх тісного зв'язку. Визначаючи масштаб процедур
перевірки, аудитор повинен проаналізувати ті статті фінансової
звітності підприємства, котрі пов'язані між собою суттєво
впливають на інформацію, про яку аудитор дає свій висновок.
14. У кожному разі, при дослідженні окремих компонентів
фінансової звітності аудитор повинен визначити розмір їх
суттєвості стосовно всієї звітності. Наприклад, дослідження
залишку на якомусь рахунку може привести аудитора до прийняття ним
меншого значення суттєвості, ніж встановлене ним значення при
розгляді фінансової звітності в цілому, виходячи з валюти балансу.
Як наслідок процедури аудиторської перевірки будуть значніші за
обсягом ніж у випадку, коли фінансова звітність перевірялася б у
цілому.
15. Щоб запобігти тому, щоб користувач висновку про окремі
позиції фінансової звітності не сприйняв цей висновок як такий, що
стосується фінансової звітності підприємства в цілому, аудитор
повинен попередити клієнта про те, що він не може оприлюднювати
цей висновок як такий, у якому говориться про повну фінансову
звітність підприємства.
16. Аудиторський висновок про окрему позицію фінансової
звітності підприємства повинен включати примітку про принципи
бухгалтерського обліку, які використовувалися протягом року, або
на пункт або розділ приміток до звітності підготовлених клієнтом,
де дається подібне посилання. У висновку необхідно вказати порядок
підготовки окремого компоненту фінансової звітності у
відповідності з принципами обліку, прийнятими на підприємстві. У
додатку до цього нормативу наводяться приклади таких висновків.
17. У випадку складення висновку негативного характеру або
відмовлення від висловлення висновку про фінансову звітність
підприємства, аудитор може зробити висновок про окрему позицію
фінансової звітності підприємства, який відрізняється від
негативного тільки в тому разі, якщо він не складає суттєву її
частину.
Аудиторська перевірка виконання договірних відносин
18. Аудитор може отримати замовлення на підготовку
аудиторського висновку про дотримання підприємством умов окремих
угод, наприклад, позикових договорів на придбання облігацій,
договорів на надання гарантій. У відповідності з такими договорами
підприємству треба дотримуватися певних положень їх, наприклад,
сплата процентів, дотримання окремих фінансових показників,
заборона на виплату дивідендів окремим особам і порядок
використання доходів від реалізації окремого майна.
29. Аудитор визначає своє ставлення до дотримання
підприємством окремих пунктів договорів тільки в тому випадку,
коли загальні питання такої роботи пов'язані з обліком або
фінансами, тобто знаходяться в межах компетенції аудитора. У тих
випадках, коли частина роботи знаходиться поза межами компетенції
аудитора, він повинен використати для її проведення роботу
експерта.
20. Наприкінці висновку необхідно навести судження аудитора
про те, чи виконані умови договору клієнтом.
Аудиторський висновок про узагальнену фінансову
звітність підприємства
21. Клієнт може підготувати фінансову звітність підприємства,
яка показує в динаміці його діяльність за декілька років,
використовуючи звіти підприємства, які раніше були підтверджені
аудитором, з метою найефективнішого інформування користувачів, які
таким чином мають змогу отримати більш обґрунтоване уявлення про
результати діяльності підприємства і зробити відповідні фінансові
аналізи. Аудитор повинен скласти висновок про узагальнену
фінансову звітність тільки в тому випадку, коли він вже має
обґрунтоване ставлення до фінансової звітності, використаної для
підготовки узагальненої фінансової звітності підприємства.
22. Узагальнена фінансова звітність - узагальнений фінансовий
звіт, який готується на основі річної бухгалтерської звітності та
висновку аудитора з метою інформування окремих користувачів, яких
цікавлять лише найголовніші показники діяльності та фінансового
стану підприємства. Узагальнена фінансова звітність значно менше
деталізована, ніж річна фінансова звітність по одній окремо взятій
юридичній особі. Тому в таких фінансових звітах необхідно чітко
вказати, що вони є узагальненими. Користувачу фінансової звітності
для кращого розуміння фінансового стану підприємства і результатів
його діяльності необхідно використовувати узагальнену фінансову
звітність разом з останніми, підтвердженими аудитором фінансовими
звітами підприємства, у яких наводилась інформація про систему
бухгалтерського обліку, яка використовувалась на підприємстві.
23. Назва узагальненому фінансовому звіту підприємства
присвоюється таким чином, щоб дати інформацію про ту річну
фінансову звітність, на підставі котрої він був підготовлений,
наприклад, "Узагальнений фінансовий звіт, підготовлений з
використанням фінансової звітності (назва підприємств) станом на
01 січня 19... року, яка перевірена аудитором (аудиторами) (назва
аудитора чи аудиторів)".
24. Узагальнена фінансова звітність може не містити всіх
передбачених законодавством форм фінансової звітності, що як
правило підтверджується аудитором. Тому такі фрази, як
"представлена об'єктивно в усіх відношеннях" і "представлена
неупереджено" не повинні використовуватися аудитором при
формуванні ним висновку стосовно узагальненої фінансової
звітності.
25. Висновок аудитора про узагальнену фінансову звітність
підприємства повинен включати наступні основні елементи: назву
незалежної аудиторської фірми; назву підприємства; посилання на
річну фінансову звітність, перевірену аудитором, на підставі
котрої підготовлена ця узагальнена фінансова звітність
підприємства; відображення дати аудиторського висновку про річну
фінансову звітність і виду аудиторського висновку; висновок
аудитора про те, чи збігається за змістом інформація в
узагальненій фінансовій звітності - річній звітності, яка
підтверджена аудитором. У разі існування позитивного висновку про
річну звітність і позитивного у висновку про узагальнену фінансову
звітність підприємства, в аудиторському висновку має бути вказано,
що узагальнений фінансовий звіт відповідає повному річному
фінансовому звітові, однак стосовно останнього був виданий
позитивний висновок, де були зауваження (розкривається характер
зауважень у цьому розділі, або вони наводяться у додатку до
аудиторського висновку); заяву або посилання на відповідний розділ
у примітках до фінансової звітності, де розповідається про те, що
для кращого розуміння фінансових результатів, а також стану
підприємства та виконаної аудитором роботи, узагальнений
фінансовий звіт слід вивчати разом з повною фінансовою звітністю і
аудиторським висновком до неї; дата висновку; адреса аудитора;
підпис аудитора.
Додаток № 1
до нормативу № 28
Приклад аудиторського висновку про фінансову
інформацію, підготовлену у відповідності з
іншими принципами бухгалтерського обліку
Звіт про рух грошових коштів
Аудиторський висновок для..
"Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності про
рух грошових коштів (назва підприємства) станом на 31 грудня
19.... За правильність підготовки звіту відповідальність несуть
службові особи Підприємства. Нашим обов'язком є висловлення
висновку по результатах зробленої перевірки про окрему форму
звітності "Рух оборотних коштів підприємства".
Перевірка проводилася у відповідності з Міжнародними
стандартами аудиту (або національними нормативами аудиту). За цими
нормативами ми повинні спланувати і провести аудиторську перевірку
з метою отримання достатнього рівня впевненості у тому, що
звітність не містить суттєвих перекручень. Аудиторська перевірка
включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують
показники у фінансовій звітності підприємства. Також у перевірку
входить оцінка використаних на підприємстві принципів
бухгалтерського обліку і виявлення суттєвих помилок, допущених
співробітниками підприємства, і оцінка загальних тверджень
фінансової звітності. Ми вважаємо, що проведена аудиторська
перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку.
Завданням підприємства була підготовка фінансової звітності,
основаної на обліку грошових коштів підприємства. У відповідності
з існуючими на підприємстві принципами визначення прибутків і
витрат прибуток визнається у час його отримання або нарахування, а
не тільки у час нарахування, а витрати визнаються в час
виникнення, а не тільки в час виплати.
На наш погляд, цей звіт дає правдиве і неупереджене
відображення (або "звітність представлена об'єктивно у всіх
відношеннях") отриманих прибутків і понесених витрат підприємства
в році, який закінчується 31 грудня 19..., у відповідності із
схемою отримання і видачі грошових коштів, описаною в додатку №...
до цього висновку."
Додаток № 2
до нормативу № 28
Аудиторський висновок про окрему позицію
фінансової звітності
Облік дебіторської заборгованості
Аудиторський висновок для...
"Ми провели аудиторську перевірку обліку дебіторської
заборгованості (наводиться назва підприємства) станом на 1 січня
19... року, яка є невід'ємною частиною аудиторського висновку. За
правильність і достовірність підготовки відомості обліку несе
відповідальність персонал підприємства. Нашим обов'язком є
висловлення висновку про відомість обліку, який ґрунтується на
результатах нашої перевірки.
Перевірка проводилася у відповідності з Міжнародними
аудиторськими стандартами (або національними нормативами аудиту).
У відповідності з цими стандартами ми повинні планувати і
проводити аудиторську перевірку з метою отримання достатнього
рівня впевненості в тому, що в обліку не існує суттєвих
перекручень. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом
тестування) доказів, які підтверджують показники обліку. Також у
перевірку входить оцінка принципів бухгалтерського обліку і
суттєвих оцінок, які були зроблені співробітниками Підприємства. і
оцінка загального уявлення про рахунки дебіторів.
На нашу думку, проведена перевірка забезпечує розумну основу
для аудиторського висновку. На нашу думку, облік правдиво і
неупереджено відображає (або "представляє об'єктивно в усіх
відношеннях") стан справ щодо рахунку дебіторів Підприємства в
році, який закінчився 31 грудня 19..., у відповідності з..."
Примітка. Така ж форма висновку дається щодо правильності
розподілу прибутку після оподаткування.
Додаток № 3
до нормативу № 28
Аудиторський висновок з окремих питань
Аудиторський висновок для (назва користувача).
"Ми провели аудиторську перевірку бухгалтерських та
фінансових аспектів дотримання (назва підприємства) розділів з
1... по 2... включно договору, підписаного 15 січня 19... року,
який підписаний з "Банком".
Перевірка проводилася у відповідності з Міжнародними
стандартами аудиту (або Національними нормативами аудиту), які
можна використовувати для проведення аудиторських перевірок на
відповідність. Згідно з цими стандартами ми повинні спланувати і
провести аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня
впевненості в тому, що (назва підприємства) дотримувалося
відповідних положень Договору. Аудиторська перевірка включає
отримання шляхом тестування необхідних доказів. На нашу думку,
проведена перевірка дає достатню підставу для формування висновку.
На нашу думку, Підприємство в усіх суттєвих аспектах
дотримувалося вимог Договору, що станом на 1 січня 19... року
підтверджується даними бухгалтерських і фінансових документів".
Додаток № 4
до нормативу № 28
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
підприємства, а також окремих положень договору
Аудиторський висновок для..
"Ми провели аудиторську перевірку балансу (наводиться назва
підприємства) станом на 1 січня 19... року і відповідних до нього
звіту про прибутки і збитки і звіту про рух грошових коштів на
таку саму дату. За підготовку цієї фінансової звітності
відповідальність несе керівництво підприємства. Нашим обов'язком є
висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на
підставі проведеного аудиту. Ми перевірили також дотримання "...
Підприємством" розділів з 1... по 2... включно договору
підписаного 15 січня 19... року, який підписано з "Банком".
Перевірка проводилася у відповідності з Міжнародними
стандартами аудиту (або національними нормативами), які
використовуються під час аудиторських перевірок фінансової
звітності підприємств і перевірок на відповідність. Ці нормативи
вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і
помилок у фінансовій звітності підприємства, а також того, що
(назва підприємства) дотримувалося окремих положень Договору.
Аудиторська перевірка складається з вивчення (шляхом тестування)
доказів, які підтверджують показники в фінансовій звітності
підприємства. Також в перевірку входить оцінка бухгалтерського
обліку і суттєвих оцінок, зроблених співробітниками Підприємства,
а також оцінка загального представлення бухгалтерської звітності.
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну
основу для аудиторського висновку.
Ми вважаємо, що фінансова звітність підприємства дає правдиве
і неупереджене відображення (або "представлена об'єктивно в усіх
відношеннях") фінансового стану Підприємства в році, який
закінчується 31 грудня 19... року і результатів її діяльності і
руху грошових коштів за той самий період, у відповідності з... (з
дотриманням...).
Підприємство в усіх суттєвих аспектах дотримувалося вимог
положень Договору, наведених вище станом на 1 січня 19... року.
На нашу думку, Підприємство в усіх суттєвих аспектах
дотримувалося вимог Договору, що станом на 1 січня 19... року
підтверджується даними бухгалтерських і фінансових документів".
Додаток № 5
до нормативу № 28
Приклад аудиторського позитивного висновку із зауваженнями
про узагальнену фінансову звітність підприємства
Аудиторський висновок для ....
"Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності
підприємства (назва підприємства) станом на 1 січня 19... року, на
підставі котрої була підготовлена узагальнена фінансова звітність
у відповідності з "Міжнародними стандартами аудиту" (або
"Національними нормативами аудиту"). У нашому висновку від 10
травня 19... року ми висловили думку, що фінансова звітність
підприємства, на підставі котрої була підготовлена узагальнена
фінансова звітність, представлена об'єктивно в усіх відношеннях ..
за винятком того, що оцінка вартості майна була завищена на ...
Вважаємо, що фінансова звітність підприємства відповідає в
усіх суттєвих аспектах фінансовій звітності, по якій зроблено
аудит, та на підставі якої вона була складена. Для кращого
розуміння фінансового стану Підприємства і результатів його
діяльності за вищенаведений період та характеру проведеної
перевірки узагальнена фінансова звітність повинна вивчатися разом
з фінансовою звітністю, на основі якої вона була підготовлена, і
пов'язаним з нею аудиторським висновком".   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »