Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Оцінка перспективної фінансової інформації - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 29
Оцінка перспективної фінансової інформації
Зміст Параграфи
Вступ 1-7
Розмір впевненості аудитора стосовно 8-9
перспективної фінансової інформації
Прийняття пропозицій 10-12
Необхідний розмір знань про бізнес клієнта 13-15
Період, на який розповсюджується фінансова 16
інформація
Процедури аудиторської перевірки 17-25
Представлення і розкриття 26
Висновок з результатів перевірки 27-34
перспективної фінансової інформації
Вступ
1. Метою цього нормативу є встановлення правил для тих
ситуацій, коли необхідно провести перевірку і підготувати
аудиторський висновок про фінансову інформацію перспективного
характеру. Тобто перевірку інформації, підготовленої на підставі
тверджень, отриманих шляхом використання методів оцінки і
інформації, основаної на гіпотетичних твердженнях (розгляданих як
можливий варіант). Цей норматив не використовується при перевірці
перспективної фінансової інформації, висловленої в загальних або
розповідних виразах, котрі можуть зустрітися в обговореннях
керівників підприємства і аналізі річного звіту клієнта, хоча
багато процедур, наведених у цьому нормативі, можуть бути
використані і для цих ситуацій.
2. У разі перевірки фінансової інформації перспективного
характеру аудитор повинен отримати докази того, що: твердження,
отримані клієнтом при використанні ним найкращого методу оцінки,
мають розумну основу, а твердження гіпотетичного характеру
відповідають меті підготовки такої інформації; фінансова
інформація перспективного характеру ґрунтується на вищезгаданих
ствердженнях; фінансова інформація перспективного характеру
правильно підготовлена, розкриті всі суттєві твердження, в тому
числі відзначено, чи підготовлені вони шляхом використання методу
найкращої оцінки або є гіпотетичними, фінансова інформація
перспективного характеру підготовлена з урахуванням даних
попередньої фінансової звітності з використанням принципів
бухгалтерського обліку, які вимагаються за певних обставин.
3. Фінансова інформація перспективного характеру - це
фінансова інформація, підготовлена на підставі проведення аналізу
подій, котрі можуть виникнути в майбутньому, і ймовірних кроків та
заходів клієнта у випадку виникнення таких подій. Вона досить
суб'єктивна по суті, і для її підготовки вимагається більший
досвід та вміння. Фінансова інформація перспективного характеру
може бути представлена і у формі прогнозу, проекту або їх
сполучення, наприклад, річний прогноз (план) разом з п'ятирічним.
4. Прогноз - це фінансова інформація перспективного
характеру, основана на твердженнях, які стосуються майбутніх
подій, котрі на розсуд керівництва клієнта, можуть існувати, і
майбутніх заходів, котрі керівництво збирається вжити (під
майбутнім розуміється майбутній час стосовно дати, станом на яку
підготовлена інформація). Такі твердження називаються
твердженнями, зробленими при використанні найкращого методу
оцінки.
5. Проект - це інформація перспективного характеру, яка
підготовлена шляхом використання: гіпотетичних тверджень стосовно
майбутніх подій і заходів керівництва клієнта, котрі можуть не
відбутися в майбутньому, наприклад, у ситуації, коли клієнт тільки
почав свою роботу або збирається координально змінити характер
своїх операцій; сукупність тверджень, зроблених шляхом
використання найкращих методів оцінки, і гіпотетичних тверджень.
Якщо заплановані події виникнуть і будуть здійснені, інформація
перспективного характеру дає можливість оцінити можливі наслідки в
майбутньому та своєчасно підготувати необхідну інформацію.
6. Фінансова інформація перспективного характеру може
включати фінансову звітність або одну чи декілька частин
фінансової звітності і може бути підготовлена: з метою
внутрішнього користування, наприклад, для оцінки ймовірних
капітальних внесків;
для поширення серед третіх осіб, наприклад для можливих
інвесторів; річний звіт для акціонерів, органів державної влади та
інших зацікавлених осіб; інформація для кредиторів, наприклад,
прогноз руху оборотних коштів.
7. За підготовку і надання фінансової інформації
перспективного характеру (встановлення і включення у фінансову
звітність тверджень, на котрих вона ґрунтується) несе
відповідальність керівництво клієнта. Аудитора можуть попросити
провести перевірку і скласти аудиторський висновок про фінансову
інформацію перспективного характеру незалежно від того, чи
призначається вона для третіх осіб, чи для внутрішнього
користування.
Рівень впевненості аудитора стосовно перспективної
фінансової інформації
8. Перспективна фінансова інформація пов'язана з подіями,
котрі ще не виникали і взагалі можуть не виникнути. Хоча докази
для підтвердження припущень, на підставі яких підготовлена
перспективна інформація, можуть існувати. Такі докази, в
основному, зорієнтовані на майбутнє і тому за своїм характером
умоглядні, на відміну від доказів для підтвердження фінансової
інформації минулих періодів. Тому аудитор не має права
висловлювати думку стосовно того, чи будуть досягнуті результати,
наведені в фінансовій звітності підприємства.
9. З урахуванням різних видів доказів щодо оцінки припущень,
на підставі котрих підготовлена перспективна фінансова інформація,
може статися, що аудитору буде складно отримати необхідний рівень
впевненості, який дозволить йому висловити позитивний висновок про
те, що припущення не мають суттєвих перекручень. Тому в цьому
нормативі при формуванні висновку про доцільність зроблених
керівництвом клієнта припущень аудитор може отримати тільки
середній рівень впевненості. Однак коли, на розсуд аудитора,
достатній рівень впевненості отриманий, аудитору не забороняється
висловити позитивну впевненість стосовно цих припущень.
Прийняття пропозицій
10. До того моменту, як прийняти пропозицію на проведення
перевірки перспективної фінансової інформації, аудитору необхідно
приділити увагу деяким питанням, серед котрих необхідно виділити
наступні. З якою метою аудитор збирається використати цю
інформацію? Чи буде інформація широко розповсюджуватися або тільки
серед обмеженої кількості користувачів? Який характер припущень,
тобто припущення, зроблені шляхом використання найкращого методу
оцінки або гіпотетичного припущення? Які елементи необхідно
включати в фінансову інформацію? На який період розповсюджується
фінансова інформація?
11. Аудитор не повинен приймати пропозиції або відмовитися
від пропозицій, якщо припущення нереалістичні або якщо аудитор
вважає, що перспективна фінансова інформація не відповідає тій
меті використання, для якої вона призначалася.
12. Аудитор і клієнт повинні обговорити умови аудиторської
перевірки. В інтересах і клієнта, і аудитора краще, коли аудитор
підготує лист керівництву для того, щоб уникнути неоднозначного
тлумачення умов перевірки. В листі керівництву необхідно навести
питання, викладені в параграфі № 10, а також наголосити на
відповідальності керівництва підприємства за зроблені припущення і
за представлення аудитору всієї необхідної інформації і джерел
даних, які використовуються при підготовці таких припущень.
Знання бізнесу клієнта
13. Необхідні знання бізнесу клієнта дають можливість
аудитору визначити, чи всі суттєві припущення, які є необхідними
для підготовки перспективної фінансової інформації, були ним
зроблені. Аудитору також, треба ознайомитися з процесом підготовки
на підприємстві перспективної фінансової інформації шляхом
дослідження наступних питань:
внутрішній контроль за системою підготовки перспективної
фінансової інформації, компетенція і досвід тих посадових осіб,
котрі брали безпосередню участь у підготовці фінансової
інформації; характер підготовленої підприємством документації,
покладеної в основу підготовки припущень; об'єкт, де статистичні,
математичні і комп'ютерні технічні заходи були використані;
точність, з котрою перспективна фінансова інформація була
підготовлена в попередніх періодах і причини суттєвих розбіжностей
між даними попередніх періодів і перспективної фінансової
інформації.
14. Аудитор повинен визначити для себе ступінь довіри до
фінансової інформації клієнта, яка стосується вже здійснених
фактів. Від аудитора вимагається знання інформації, яка стосується
попередніх періодів, для оцінки того, чи була перспективна
фінансова інформація підготовлена з урахуванням інформації, яка
стосується попередніх періодів, а також для встановлення критеріїв
оцінки припущень, підготовлених керівництвом підприємства.
Аудитору необхідно ознайомитися інформацію за попередній період,
та принципами обліку, які використовувалися в цьому періоді, і
визначити їх прийнятність.
15. Якщо аудиторський висновок, який стосується фінансової
інформації минулих періодів, відрізняється від позитивного, або
якщо підприємство тільки почало роботу, аудитору необхідно
враховувати вплив зовнішніх факторів на процес дослідження
перспективної фінансової інформації.
Період, на який розповсюджується фінансова інформація
16. Аудитору необхідно брати до уваги той період, на котрий
розповсюджується перспективна фінансова інформація. З урахуванням
того, що при збільшенні періоду в майбутньому припущення стають
більш умоглядними, спроможність керівництва клієнта робити
припущення з використанням найкращого методу оцінки зменшується.
Період не буде продовжуватися довше того терміну, коли у
керівництва не буде розумної підстави для прийняття припущень.
Аудитор повинен розглянути питання про період, на котрий
поширюється перспективна фінансова інформація, з урахуванням таких
факторів: операційний цикл, наприклад, у випадку з будівельними
роботами період може залежати від часу, який вимагається для
завершення робіт, надійності припущень, наприклад, якщо
організація починає підготовку до випуску нової продукції у
виробництво, період може бути порівняно коротким і розділеним на
маленькі частини, такі як неділі або місяці. І навпаки, якщо
підприємство використовує майно на умовах довготермінової оренди,
то доцільніше заглянути у порівняно більший майбутній період;
потреби користувачів інформації, наприклад, перспективна фінансова
інформація, може бути підготовлена у зв'язку з наданням позики на
період, який необхідний для отримання достатніх коштів для
покриття заборгованості. Наприклад, інформація може бути
підготовлена для інвесторів у зв'язку з розкриттям інформації про
боргові зобов'язання для того, щоб показати, як буде
використовуватися виручка в наступному періоді.

Процедури аудиторської перевірки
17. При визначенні характеру, тривалості і обсягу процедур
аудиторської перевірки аудитор повинен враховувати наступне:
ймовірність існування суттєвих перекручень; знання, отримані під
час проведення попередніх перевірок; компетентність керівництва
клієнта, яка стосується підготовки перспективної фінансової
інформації; обсяг впливу суджень керівництва на перспективну
фінансову інформацію; адекватність і надійність даних, які
використовуються при їх підготовці.
18. Аудитор повинен оцінити джерело і надійність доказів, які
підтверджують припущення керівництва, зроблені при використанні
найкращого методу оцінки. Надійність доказів про припущення,
зроблені керівництвом, можуть підтверджуватися тим, що вони
отримані як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел, включаючи
розгляд припущень з огляду на фактичні дані попереднього періоду і
оцінку того, чи будуються ці докази на реальних з погляду
виконання планах.
19. Аудитор повинен упевнитися, що у випадку використання
гіпотетичних припущень будуть враховані всі обставини, які
стосуються цього. Наприклад, якщо існує припущення, що рівень
продаж перевищить спроможність фабрики по виробництву продукції, у
перспективній фінансовій інформації мають враховуватися необхідні
в майбутньому інвестиції в додаткове виробниче обладнання або
витрати, на альтернативні заходи, а саме укладення контрактів з
іншими виробниками для координації спільних зусиль по виробництву
продукції.
20. Незважаючи на те, що від аудитора не вимагається
отримання доказів, які підтверджують гіпотетичні припущення, йому
все-таки необхідно впевнитися, що такі припущення відповідають
меті перспективної фінансової інформації і що немає жодних причин
вважати, що вони абсолютно нереальні.
21. Аудитору слід впевнитися, що перспективна фінансова
інформація правильно підготовлена у відповідності з припущеннями,
зробленими керівництвом клієнта, наприклад, шляхом перевірок,
таких як підрахунок, або перевірок на логічність операцій, тобто
того, чи узгоджуються дії керівництва і чи сполучаються між собою
суми, розраховані при використанні змінних показників, таких як
процентна ставка.
22. Аудитор повинен сконцентрувати свою увагу на тому,
наскільки взаємозалежні результати, відображені в перспективній
фінансовій інформації, від тих розділів, котрі пов'язані із
змінними показниками. Тому що ці фактори впливають на обсяг
необхідних аудиторських процедур. Вони також впливають на оцінку
відповідності рівню і адекватності розкриття інформації, який
вимагається у певних ситуаціях.
23. У випадку одного або численних елементів перспективної
фінансової інформації, таких як окремий фінансовий звіт, аудитор
має обов'язково розглянути пов'язані з ним інші компоненти
фінансової звітності.
24. Коли в перспективну фінансову інформацію включається
якась частина поточного періоду, що вже минула аудитору, необхідно
оцінити обсяг роботи, що його слід виконати стосовно фактичної
інформації. Тривалість і обсяг процедур залежать від конкретних
обставин, наприклад, від періоду, протягом якого робиться
перевірка.
25. Аудитор має отримати письмову заяву керівництва де
вказано, для кого призначається перспективна фінансова інформація,
повнота суттєвих припущень, зроблених керівництвом, і
відповідальність керівництва за перспективну фінансову інформацію.
Представлення і розкриття
26. При оцінці представлення і розкриття перспективної
фінансової інформації, в доповнення до особливих вимог діючого
законодавства і професійних вимог, аудитору також необхідно
впевнитися у наступному: перспективна фінансова інформація
представлена повно і нікого не може ввести в оману, принципи
бухгалтерського обліку розкриті в примітках до перспективної
фінансової інформації; припущення належним чином розкриті в
примітках до перспективної фінансової інформації. Необхідно чітко
встановити: припущення основані на методах найкращої оцінки або
вони мають гіпотетичний характер; також у випадку, коли припущення
зроблені по галузевих показниках і характеризуються більшим рівнем
невизначеності, ця невизначеність результатів повинна бути
адекватно розкрита; наявність дати, на яку підготовлена
інформація. Керівництво повинно підтвердити, що припущення можна
застосовувати з огляду на конкретну дату, навіть якщо інформація
збиралася протягом тривалого часу; коли результати в перспективній
фінансовій інформації наводяться у вигляді діагнозу, то основа для
визначення одиниці в діапазоні (галузі, в рамках котрої показник
може змінюватися) має бути чітко вказана і що ці межі встановлені
об'єктивно і не можуть ввести в оману; мати інформацію про всі
зміни в обліковій політиці з моменту, коли була підготовлена
остання фінансова звітність, а також мати записи про причини змін
і їх вплив на перспективну фінансову інформацію.
Висновок з результатів перевірки перспективної
фінансової інформації
Висновок аудитора з перспективної фінансової інформації
повинен включати наступні пункти: назву аудиторської фірми; назву
підприємства; посилання на перспективну фінансову інформацію;
посилання на використання Національних нормативів аудиту або
практику перевірки перспективної фінансової інформації;
висловлення про те, що керівництво несе відповідальність за
перспективну фінансову інформацію, включаючи й припущення, на
котрих вона ґрунтується; у разі необхідності розкриваються
обмеження на поширення перспективної фінансової інформації, заява
про відсутність невпевненості в тому, що припущення не дають
розумної підстави для підтвердження перспективної фінансової
інформації; висновок про те, чи підготовлена перспективна
інформація відповідним чином з урахуванням зроблених припущень і
чи представлена вона у відповідності з системою фінансової чи
бухгалтерської звітності, яка використовувалася на підприємстві;
необхідні застереження стосовно можливості досягнення результатів,
встановлених у перспективній фінансовій звітності; дата висновку,
котра повинна збігатися з датою закінчення всіх процедур
перевірки; адреса аудитора; підпис аудитора.
28. На підставі перевірки доказів, які підтверджують
припущення, в такому висновку аудитор вказує на все те, що,
привернуло його увагу і змусило вважати, що припущення не можуть
дати достатніх підстав для підтвердження перспективної фінансової
інформації.
28.1. Дається висновок про те, чи підготовлена перспективна
фінансова інформація на підставі припущень і чи представлена вона
у відповідності з системою фінансової звітності, яка
використовувалася. Наголошується на тому, що фактичні результати,
цілком ймовірно, будуть відрізнятися від перспективної фінансової
інформації, оскільки події, що передбачаються часто відбуваються
не так, як сподівалося, і різниця може бути суттєвою. Аналогічним
чином, коли перспективна фінансова інформація розкрита у вигляді
проміжку, треба вказувати, що немає повної впевненості в тому, що
фактичні результати попадуть у проміжок, який досліджується; (у
випадку проекту, перспективна фінансова інформація була
підготовлена для мети (вказати мету), базуючись на певних
припущеннях, зокрема таких, як гіпотетичні припущення стосовно
подій у майбутньому і заходів керівництва, котрі можуть і не
відбутися. Тому користувачів висновку попереджають, що
перспективна інформація не використовується з іншою метою, ніж
вищенаведена).
29. Приклад фрагменту з позитивного аудиторського висновку
про здійснений прогноз:
"Ми перевірили прогноз, підготовлений у відповідності з
Національними нормативами аудиту, які використовуються у разі
перевірки перспективної фінансової інформації. Керівництво
підприємства несе відповідальність за здійснений прогноз,
включаючи наведені у Примітках №... припущення, на яких він
ґрунтується.
На підставі нашої перевірки доказів, які підтверджують
припущення, ніщо з того, що могло б привести нас до висновку, що
ці припущення не дають розумної основи для підготовки прогнозу, не
привернуло нашої уваги. На наш погляд, прогноз підготовлений
необхідним чином на основі цих припущень і представлений у
відповідності з (вказати ...).
Фактичні результати можуть відрізнятися від прогнозу,
оскільки події, які передбачаються, не виникають у тому вигляді, в
якому очікувалися, і різниця може бути суттєвою."
30. Приклад фрагменту з позитивного аудиторського висновку
про проект:
"Ми перевірили проект у відповідності з Національними
нормативами аудиту, які використовувалися у випадку перевірки
перспективної фінансової інформації. Керівництво підприємства несе
відповідальність за проект, включаючи й (проводяться в Примітках
№ ...) припущення, на яких він оснований.
Цей проект підготовлений з метою (вказується мета). Через те,
що Підприємство тільки почало свою роботу, проект був
підготовлений з використанням певної кількості припущень, деякі з
яких є гіпотетичними припущеннями про майбутні події і заходи
керівництва, котрі можуть і не наступати. Тому користувачів
попереджають, що перспективна інформація не використовується з
іншою метою ніж та, що наводиться вище.
На підставі зробленої перевірки доказів, що підтверджують
припущення, ніщо з того, що могло б привести нас до висновку, що
ці припущення не дають розумної основи для проекту, не привернуло
нашої уваги, враховуючи те, що ... (вказати або послатися на
гіпотетичні припущення). На нашу думку, проект певним чином
підготовлений на основі цих припущень і представлений у
відповідності з ....
Навіть якщо події, які передбачаються на основі наведених
вище припущень, виникнуть, то фактичні результати можуть
відрізнятися від проекту, оскільки події, які передбачаються, не
виникають у тому вигляді, в якому вони очікувались, і різниця між
ними може бути суттєвою".
32. Коли аудитор вважає, що дається неадекватне представлення
і розкриття перспективної фінансової інформації, він повинен
видати позитивний висновок з зауваженнями або негативний висновок
про перспективну фінансову інформацію, або навіть дати відмову від
висновку, якщо це можливо. Прикладом може служити інформація, в
котрій неадекватно розкрито все, що стосується надзвичайно
чутливих до змін припущень.
33. Коли аудитор вважає, що одне або численні суттєві
припущення не дають розумної основи для підтвердження
перспективної фінансової інформації, підготовленої з урахуванням
припущень, основаних на використанні найкращого методу оцінки, або
одне або декілька суттєвих припущень не дають розумної підстави
для підтвердження перспективної фінансової інформації, яка
підготовлена з використанням гіпотетичних припущень, то аудитору
необхідно видати негативний висновок або дати відмову від
висновку.
34. Коли при перевірці, у зв'язку з певними обставинами,
неможливо використати одну або більше процедур перевірки, які є
необхідними за конкретних обставин, аудитор мусить відмовитися від
висновку і розкрити наявні обмеження.  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »