Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Договір - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

 

Норматив № 4

Договір на проведення аудиту

   


Зміст  

 

Параграфи
Вступ 1-4
Зміст договору
5-6
Структура договору
7-16
Додаток до договору
17

Вступ
1. Договір на проведення аудиту е основним документом, який
засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та
виконавцем про проведення аудиторської перевірки.
2. Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з
усіх пунктів, обумовлених у ньому. Для того, щоб уникнути
неправильного розуміння сторонами взятих на себе обов'язків, умов
їх виконання та прийнятого розміру відповідальності, необхідно
максимально ясно обумовити у договорі всі суттєві аспекти
взаємовідносин, які виникають у зв'язку з його укладанням.
3. Укладанню договору може передувати обмін листами між
аудитором та клієнтом. Лист-пропозиція аудитора підтверджує його
згоду з поставленим завданням, і масштабом аудита й може містити
положення, які стосуються меж відповідальності аудитора перед
клієнтом, форми подання звіту аудитора та його висновків, та інші
моменти, про які аудитор вважає необхідним домовитися до початку
перевірки. Надсиланню листа-пропозиції може передувати етап
обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо
аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження.
4. Після обміну листами та на їх основі складається договір
на проведення аудиту. Листи можуть бути невід'ємною складовою
частиною або додатком до договору, якщо це буде обумовлено умовами
договору.
Зміст договору
5. Зміст договору на проведення аудиту може бути різним
залежно від конкретних обставин, проте існує ряд моментів, які у
будь-якому випадку повинні знайти відображення у договорі.
Обов'язково у договорі мають бути обумовлені наступні положення:
- мета аудиту;
- масштаб аудиту, включаючи посилання на діюче законодавство,
нормативи (поняття масштабу аудиту включає в себе необхідний обсяг
та глибину перевірки; склад, кількість, обсяг аудиторських
процедур);
- можливість доступу до будь-яких записів, документацій та
іншої інформації, замовленої у зв'язку з аудитом;
- відповідальність керівництва підприємства, яке
перевіряється, за надану аудиторам інформацію (у разі необхідності
обумовлюється вимога про одержання від керівництва підприємства
письмового підтвердження, що стосується наданої інформації);
- умови відповідальності за початкові залишки при першому
проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим
аудитором;
- вказівка на те, що у зв'язку з рівнем суттєвості перевірки
та інших властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть
ймовірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишитись
не знайденими;
- форма, у якій замовникові буде видана інформація про
результати проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої
замовнику документації).
6. Крім того, у договір можуть бути включені такі пункти:
- угоди, які стосуються планування аудиту;
- угоди, які стосуються залучення до перевірки інших
аудиторів та фахівців інших галузей з деяких аспектів аудиту;
- угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх
аудиторів та іншого персоналу клієнта;
- порядок розрахунків за виконання робіт з аудиту;
- будь-які можливості обмеження аудиторського зобов'язання;
- посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та
клієнтом.
Структура договору
7. Детальна структура договору може бути різною, проте його
форма в цілому повинна відповідати загальноприйнятій в Україні
формі складання договорів. У преамбулі договору після зазначення
назви та номера договору, місця й дати його підписання, повинні
бути наведені назви сторін, які склали договір (замовник та
виконавець), прізвища посадових осіб, які підписали договір від
імені кожної сторони.
8. У розділі "Предмет договору" вказується назва аудиторської
послуги ("проведення аудиту" або "аудиторська перевірка"), мета
аудиту і характеризується масштаб аудиту.
9. У розділі "Зобов'язання сторін" вказується перелік та
характеристика зобов'язань, які бере на себе кожна зі сторін. При
цьому перелік зобов'язань замовника повинен містити наступні
положення:
- надання аудиторам можливості доступу до будь-яких записів,
документації та іншої інформації, яка запрошена у зв'язку з
аудитом;
- відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу
на думку аудитора;
- зобов'язання щодо прийому й оплати робіт;
- інші зобов'язання.
У переліку зобов'язань аудитора необхідно вказувати про:
- дотримання умов конфіденційності інформації та інших
принципів аудиту;
- зазначення форми, у якій замовникові буде видана інформація
про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад
переданої замовникові документації);
- дотримання вимог до якості згідно із стандартами та нормами
аудиту, законодавчих актів України та іншими (вказати, яких саме)
критеріями;
- зобов'язання інформування замовника у випадку, якщо у
процесі роботи виявиться їх недоцільність;
- інші зобов'язання.
10. У розділі "Порядок здавання та приймання робіт"
вказується перелік, характеристика та послідовність процедур, які
виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також
умови та порядок оформлення відмови замовника прийняти виконану
роботу.
11. У розділі "Термін виконання робіт" вказується тривалість
виконання роботи, дати початку та закінчення, а також терміни
надання результатів виконаної роботи.
12. У розділі "Вартість робіт та порядок розрахунків"
вказуються відомості про розмір та порядок виплати винагороди за
виконання робіт.
13. Розділ "Відповідальність сторін" містить умови
відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть настання
відповідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність).
Доцільно також обумовити аспекти, за які та чи інша сторона не
несе відповідальність.
В умовах відповідальності замовника мають бути положення:
- відповідальність за достовірність наданої аудиторам
інформації;
- відповідальність за виявлені відхилення та порушення, за
фінансові результати та звітність по них;
- відповідальність у випадку невиконання рекомендацій
аудитора;
- відповідальність за невиконання зобов'язань прийому та
сплати винагороди за роботу;
- інші види й умови відповідальності.
В умовах відповідальності виконавця необхідно помістити
положення;
- відповідальність за якість виконаних робіт;
- відповідальність за дотримання термінів робіт;
- відповідальність за дотримання принципів аудиту при
виконанні робіт;
- інші види й умови відповідальності.
У цьому ж розділі обумовлюється відповідальність за початкові
залишки при першому проведенні аудиту або відповідальність у
випадку, якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором. У
даному розділі повинна також бути відмітка про термін дії такої
відповідальності.
14. У розділі "Термін дії договору" наводиться вказівка про
дату початку та закінчення дії договору.
15. У розділі " Реквізити сторін" вказується юридичні адреси
та платіжні реквізити кожної сторони.
16. У розділі "Особливі умови" вказуються питання, які
сторони в договорі вважають за необхідне обумовити і які не
знайшли відображення попередніх розділах договору. Зокрема,
обумовлюються наступне:
- питання про те, що в залежності від рівня суттєвості
перевірки та інших притаманних аудиту обмежень, існує можливість
і навіть ймовірність того, що будь-які навіть суттєві помилки
можуть залишитися не віднайденими;
- умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому
етапі їх виконання;
- умови продовження терміну виконання робіт;
- посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а
також на додатки до договору;
- порядок розв'язання спорів по даному договору;
- інші умови.
Додаток до договору
17. Окремі положення договору можуть пояснюватися додатковими
документами (додатками до договору). Наприклад, термін виконання
робіт може регламентуватися календарним планом робіт. Розмір та
порядок виплати винагороди за роботу - протоколом узгодження
договірної ціни та інше. В цьому випадку в тексті договору
робиться посилання на ці документи й на те, що вони є невід'ємною
частиною договору. Склад та зміст додатків можуть бути різними і
залежати від конкретних обставин.   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »