Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Контроль якості - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 5
Контроль якості аудиторських послуг
Зміст Параграфи
Вступ                                                    1-3
Аудиторська фірма                              4-7
Організація аудиторської перевірки  8-17
Додаток № 1
Додаток № 2
Вступ
1. Метою цього нормативу є встановлення основних вимог до
здійснення керівництва та контролю за якістю аудиторських робіт,
політики і процедур аудиторської фірми, які стосуються
аудиторської практики в цілому, процедур, які стосуються окремо
взятого аудиту, дорученого виконувати помічникам (асистентам)
аудитора.
2. Політику контролю якості і процедури контролю необхідно
встановлювати як для аудиторської фірми, так і на рівні окремих
аудиторських перевірок.
3. У цьому та в інших нормативах використовують терміни,
котрі слід розуміти у наступному тлумаченні:
Співробітники - всі власники аудиторської фірми, керівники та
співробітники, які приймають участь у здійсненні аудиторської
практики фірми,
Асистенти - співробітники, які залучаються для проведення
перевірок з окремих питань; їх професія відрізняється від
аудиторської і вони не мають сертифіката аудитора України.
Аудиторська фірма
4. Аудиторська фірма зобов'язана дотримуватися політики і
процедур контролю якості аудиторських робіт, які гарантують, що
всі аудиторські перевірки проводяться у відповідності з
Національними нормативами аудиту та Законом України "Про
аудиторську діяльність" (3125-12).
5. Зміст, терміни і обсяг аудиторських процедур та політики
аудиторської фірми щодо контролю якості залежать від таких
факторів, як розміри і характер діяльності аудиторської фірми, її
дислокація, рівень організації перевірки і відповідних суджень про
собівартість такого контролю. Приклади процедур якості контролю
надано у додатку до цього Нормативу.
6. Мета політики контролю якості аудиторських робіт повинна
складатися з наступних чинників:
Професійні вимоги - співробітники аудиторської фірми мають
дотримуватися принципів незалежності, чесності, об'єктивності,
конфіденційності та професійної поведінки.
Компетентність - аудиторську фірму слід комплектувати
персоналом, який досягнув певного рівня професійної кваліфікації
та компетенції і який виконує з необхідною ретельністю норми, що
необхідні для виконання його професійних обов'язків.
Призначення на проведення аудиту - проведення аудиту
необхідно доручати працівникам аудиторської фірми, які мають
певний досвід роботи і рівень професійної підготовки, необхідної
для конкретних обставин.
Розподіл обов'язків - потрібен достатній рівень керівництва,
контролю та аналізу роботи на всіх ділянках для забезпечення
достатньої гарантії, що робота, яка виконується, відповідає
нормативам якості.
Отримання консультацій, пов'язаних з аудитом - у разі
необхідності аудитор повинен звертатися за консультацією до
представників інших, не аудиторських, професій, як тих, які
працюють в аудиторській фірмі, так і до спеціалістів інших
підприємств.
Одержання і утримання клієнтів - необхідне проведення
аналітичної роботи, що полягає у оцінці репутації ймовірних чи
існуючих клієнтів. При вирішенні питання про початок роботи з
клієнтом або продовження співробітництва зі старим клієнтом
необхідно влаштовувати свої господарські відносини на засадах
незалежності аудиторської фірми, її спроможності правильно надати
послугу і впевнитися у чесності та порядності керівництва клієнта.
Гнучкість політики - адекватність і ефективність внутрішньої
політики і процедур контролю якості робіт необхідно постійно
переглядати.
7. Загальну політику і процедури контролю якості необхідно
доводити до відома співробітників фірми у тій мірі, у котрій це
необхідно для забезпечення обґрунтованої гарантії того, що
політика і процедури контролю якості розуміються і
використовуються співробітниками правильно.
Організація аудиторської перевірки
8. Аудитор повинен використовувати тільки такі процедури
контролю та політику контролю, які разом з процедурами і політикою
контролю якості аудиту відповідають завданням конкретної
аудиторської перевірки.
9. Аудиторам, співробітникам з керівними функціями необхідно
постійно контролювати дотримання професійної компетенції
асистентів, які безпосередньо виконують доручену їм роботу,
визначаючи для кожного асистента окремо коло його обов'язків та
питань, контролюючи і аналізуючи його діяльність.
10. Делегування роботи співробітникам і асистентам необхідно
здійснювати таким чином, щоб забезпечити обґрунтовану гарантію
того, що вона буде виконана компетентно і ретельно, залежно від
обставин.
Керівництво аудитом
11. Аудитор має здійснювати відповідне керівництво
асистентами аудиторів, яким делегується виконання аудиторських
робіт. Асистентів необхідно поінформувати про їх відповідальність
і мету процедур перевірки, котрі вони повинні виконати, а також
про характер діяльності підприємства і можливі проблеми з питань
бухгалтерського обліку і аудиту, котрі, в свою чергу, можуть мати
вплив на характер, терміни і обсяг аудиторських процедур.
12. Підготовка програми, загального плану аудиту, визначення
термінів проведення перевірки є важливим інструментом керування
процесом аудиту.
Контроль
13. Складовою частиною контролю є керування та економічний
аналіз.
14. На аудиторів і співробітників аудиторської фірми, які
виконують контролюючі функції, під час проведення аудиту
покладаються наступні обов'язки:
- здійснювання контролю за процесом роботи для визначення
того, що:
асистенти мають необхідні знання і компетентність для
виконання отриманих ними завдань;
асистенти розуміють завдання керівництва фірми стосовно
порядку проведення аудиторської перевірки;
робота виконується у відповідності з загальним аудиторським
планом і програмою перевірки;
- бути в курсі всіх важливих справ з питань ведення
бухгалтерського обліку і порядку проведення аудиту, які виникають
під час проведення аудиту, оцінити їх значущість і, коли це треба,
змінити план і програму аудиту;
- вирішувати спірні питання в професійних дискусіях
співробітників фірми, організуючи відповідні консультації для них.
Аналіз
15. Виконану кожним аудитором, а також кожним асистентом
роботу слід контролювати аудитором вищої компетенції, у крайньому
випадку, рівної компетенції, для встановлення фактів, які
підтверджують, що:
робота здійснена у відповідності з програмою аудиту; виконана
робота і отримані результати оформлені відповідним чином;
всі суттєві питання аудиторської перевірки вирішені й
відображені в аудиторському висновку;
завдання аналітичних процедур виконані;
зроблені висновки обґрунтовані результатами виконаних робіт і
підтверджують твердження аудиторського висновку.
16. Необхідно своєчасно аналізувати наступні питання:
загальний план і програму аудиту;
оцінку ризику невідповідності системи внутрішнього контролю,
включаючи результати тестів якості внутрішнього контролю на
підприємстві і пов'язані з цими питаннями зміни, додатково внесені
в загальний план аудиту і програму аудиту;
документацію по аудиторських доказах, складену за
результатами аудиторських висновків і процедур на суттєвість,
включно з результатами отриманих консультацій;
фінансову звітність підприємства, зауваження аудитора до неї
і запропонований аудиторський звіт.
17. Під час контрольної перевірки якості проведеного аудиту
слід впевнитися, чи всі поставлені завдання вирішено. Можна
передбачити також, особливо у разі проведення великої комплексної
аудиторської перевірки, залучення до такої перевірки працівників
аудиторської фірми, які не брали участь в аудиті і які проведуть
певні додаткові процедури до часу надання клієнтові аудиторського
звіту.
Додаток № 1
до нормативу № 5
Процедури загального контролю якості аудиторських робіт
Аудиторська фірма повинна визначити політику і процедури
контролю якості робіт, котрі забезпечать обґрунтовану гарантію, що
всі аудиторські перевірки будуть виконані у відповідності з
основними принципами аудиту.
Особисті якості аудиторів
Співробітники аудиторської фірми повинні сповідувати принципи
цілісності, об'єктивності, незалежності та конфіденційності.
Процедури
1. Призначити окрему особу або групу осіб для вирішення
питань цілісності об'єктивності, незалежності та конфіденційності.
1.1. Розробити правила і розклад, згідно з якими буде
забезпечене документальне оформлення вирішених спірних питань.
1.2. Звертатися за консультаціями до відповідних
спеціалістів.
2. Довести до відома аудиторів і співробітників аудиторської
фірми внутрішні правила і вимоги до незалежності аудиторської
фірми під час проведення аудиту.
- Інформувати персонал про внутрішні правила і вимоги до
незалежності аудиторської фірми, а також порадити співробітникам
ознайомитися з цими рішеннями і процедурами.
- Підкреслити незалежність висновків аудиторів у програмах
підготовки, контролю і аналізу аудиторських перевірок.
- Своєчасно оцінити персонал тих підприємств, котрих
стосуються правила незалежності.
- Підготувати і зберігати список клієнтів аудиторської фірми
та філій, материнських підприємств і об'єднань, котрих стосуються
правила незалежності.
- Завести список співробітників, котрим необхідно керуватися
внутрішніми правилами, які стосуються підтримки їх незалежності
під час аудиту.
- Встановити порядок своєчасного внесення поправок у список
співробітників.
3. Керувати процесом виконання внутрішніх правил і розкладу,
які стосуються незалежності співробітників.
- Вимагати і отримувати від співробітників періодичну письмову
інформацію (як правило річну), яка підтверджує, що:
він ознайомлений з правилами незалежності фірми;
порушення правил не було і не могло бути протягом звітного
періоду;
заборонені взаємовідносини не існують.
- Призначити відповідальних за розгляд випадків порушення
принципів незалежності співробітниками аудиторської фірми.
- Періодично вивчати господарські відносини аудиторської фірми
з клієнтами для встановлення чинників, які можуть послабити
незалежність аудиторської фірми.
Знання і компетентність
В штаті аудиторської фірми повинні працювати тільки ті
співробітники, які мають і підтримують на постійному рівні свою
професійну компетентність.
Процедури
Завдання постійної наявності в штаті аудиторської фірми
кваліфікованого персоналу виконується шляхом підготовки
персональних службових інструкцій і обов'язків для кожного
співробітника, а також шляхом залучення до процесу прийняття нових
співробітників, кваліфікованих спеціалістів з питань кадрів. А
саме необхідно:
- Скласти інструкції службових обов'язків співробітників
аудиторської фірми, встановити кількісний склад залучення до
роботи нових співробітників на поточний рік, який розробляється з
урахуванням наявних клієнтів, сподіваного зросту кількості
клієнтів і їх загублення.
- Скласти програму досягнення завдань найму, яка передбачає:
встановлення джерел отримання потенційних співробітників;
методи перших співбесід з ними;
методи відбору потенційних співробітників аудиторської фірми
з числа претендентів;
методи залучення до роботи потенційних співробітників і
інформування їх про діяльність аудиторської фірми.
- Методи оцінки і відбору потенційних співробітників для
розширення пропозицій щодо найму, що складаються з:
інформування осіб, які беруть участь у найманні на роботу,
про вимоги фірми і умови найму;
покладення відповідальності за прийняття рішень стосовно
найму співробітників на осіб, які мають на це особисті
повноваження;
здійснення керівництва програмою ефективного використання
робочої сили аудиторської фірми шляхом періодичної оцінки та
періодичного аналізу результатів прийняття на роботу
співробітників, визначаючи вирішення завдань і виконання вимог
відповідними співробітниками.
2. Визначити кваліфікацію і підготувати інструкції для оцінки
фахового рівня потенційних співробітників.
- Встановити характеристики особистих якостей потенційних
співробітників: інтелігентність, чесність, схильність до
аудиторської професії.
Визначити професійний рівень і мінімальний досвід, необхідні
потенційному співробітникові на початковому етапі його роботи.
Наприклад, характер та рівень вищої освіти, особисті досягнення,
досвід роботи, особисті інтереси.
- Розробити інструкції щодо найму окремих осіб у таких
ситуаціях, як:
наймання персоналу;
наймання раніше працюючих співробітників;
наймання співробітників клієнта.
- Отримати такий матеріал:
підсумки, висновки;
форму співпраці;
співбесіда;
наукові роботи, твори;
особисті примітки;
характеристики колег по минулій роботі.
- Оцінити кваліфікацію нового співробітника, який приймається
у порядку, що відрізняється від звичайного (наприклад, прийняття
співробітника який буде працювати на фірмі з виконанням функцій
внутрішнього контролю або у випадку придбання або злиття
аудиторських фірм), щоб визначити, наскільки його особисті якості
відповідають вимогам і правилам аудиторської фірми.
3. Інформувати претендентів і нових співробітників фірми про
внутрішні правила і розклад роботи фірми, які на них поширюються.
- Використовувати рекламні матеріали фірми для отримання
потенційними співробітниками уявлення про діяльність фірми.
- Надрукувати внутрішні правила і розклад фірми для
розповсюдження між співробітниками аудиторської фірми.
- Розробити програму професійної орієнтації для нових
співробітників.
4. Затвердити вимоги до постійного підвищення фахової
кваліфікації та знань і довести їх до відома співробітників
аудиторської фірми.
- Визначити відповідальну особу за професійний розвиток
співробітників фірми.
- Забезпечити аналіз розроблених аудиторською фірмою програм
фахового навчання.
- Представити новому персоналові програму орієнтації, що
стосується фірми та аудиторської професії, а саме:
підготувати публікації та програми з метою інформування но-
вих співробітників про їх права і обов'язки;
призначити співробітника, який буде відповідати за проведення
навчання з професійної орієнтації фірми.
- Встановити вимоги, які передбачають постійне фахове
навчання для кожного рангу співробітників аудиторської фірми, для
цього:
вивчити вимоги Аудиторської палати України до професійного
навчання та підвищення професійної кваліфікації;
сприяти участі співробітників у програмах навчання, що
проводяться громадськими професійними організаціями та закладами
освіти, включаючи самостійну підготовку;
стимулювати участь співробітників у професійних організаціях,
розглянути можливість оплати фірмою витрат і заборгованості по
членських внесках співробітників у професійних організаціях;
стимулювати участь персоналу у професійних комітетах, участь
персоналу в підготовці статей у газетах та журналах і інших
професійних заходах.
- Керувати програмами постійного фахового навчання, а саме:
періодично проглядати записи участі персоналу в узгодженні
виконаної ними роботи з вимогами аудиторської фірми;
вивчати звіти й оцінки і інші записи, підготовлені для
програм постійного навчання, щоб оцінити їх ефективність і
виконання.
Розглянути необхідність підготовки нових програм і ліквідації
неефективних програм.
5. Представити у розпорядження співробітників інформацію про
розвиток Національних нормативів аудиту і правила та розклад
аудиторської фірми, а також стимулювати підвищення кваліфікації
співробітниками.
- Забезпечити співробітників фірми Національними нормативами
аудиту і супутніх робіт, а також Кодексом професійної етики
аудиторів України ( v0073230-98 ). Забезпечити співробітників
всіма законодавчими актами України, які регулюють питання
фінансово-господарської діяльності, оподаткування, ведення
бухгалтерського обліку та представлення фінансової звітності
підприємств у всіх галузях господарювання. Розробити для персоналу
внутрішні підручники, в яких наводяться рішення та політика фірми
вище перелічених питань. Підручники (або комп'ютерні програми)
слід своєчасно поновлювати залежно від змін у галузі обліку та
аудиту.
- Для розробки фірмою програм підготовки підібрати й
перевірити викладачів. Для цього:
встановити завдання для навчального процесу в програмах
фахової підготовки співробітників;
забезпечити високу кваліфікацію викладачів стосовно методів
навчання;
мати відгуки і оцінки змісту програми навчання; зібрати
фахівців з оцінки змісту програми і учасників навчального процесу;
обговорити програми, виходячи з принципу необхідності їх
постійного поновлення з урахуванням змін у нормах і правилах
обліку та аудиту;
мати в наявності літературу з професійних питань.
6. Забезпечувати необхідну кількість співробітників, які
мають право на експертизу в спеціальних галузях господарської
діяльності підприємств. Для цього:
- розробляти внутрішні програми для створення і підтримки
експертизи в таких галузях як, аудит при сприянні комп'ютерних
програм, методи статистичної вибірки;
- стимулювати участь у зовнішніх програмах навчання,
семінарах і конференціях для придбання досвіду в галузі оцінки
господарської діяльності підприємства;
- стимулювати членство і участь в організаціях, які
займаються питаннями розвитку галузей промисловості;
- представляти технічну літературу по цих питаннях.
7. Визначити кваліфікацію, яка необхідна на різних посадових
рівнях аудиторської фірми.
- Підготувати інструкції про відповідальність кожного
співробітника, рівень виконавчої дисципліни і кваліфікацію, які
необхідно мати кожному співробітнику, включаючи:
назву і види відповідальності;
мінімальний термін просування по службових сходинках;
- Встановити критерії в наступних питаннях, котрі будуть
розглянуті при оцінці індивідуальної роботи і майстерності:
техніка виконання роботи;
аналітичні здібності;
майстерність спілкування;
лідерство і рівень професійної підготовки;
стосунки з клієнтом;
особиста і професійна манера поведінки (характер, розум,
судження і мотивація);
кваліфікація професійного аудитора.
- Особисто керувати або використовувати необхідні заходи для
повідомлення співробітникам рішень і процедур просування по
службових сходинках аудиторської фірми.
8. Оцінити роботу співробітників і дати йому пораду у
вдосконаленні професійних якостей.
8.1. Отримати і оцінити інформацію про роботу співробітників:
визначити критерії оцінки відповідальності і вимог для
кожного співробітника, відзначаючи, хто буде робити таку оцінку і
коли вона буде оголошуватися;
поінформувати співробітників про важливість їх обов'язків і
критерії оцінки їх роботи;
використовувати форми, які можуть бути стандартними, для
оцінки роботи співробітників;
обговорити отримані оцінки з тими особами, діяльність котрих
була оцінена;
розробити правила, за якими в обов'язковому порядку зроблені
оцінки роботи співробітників повинні переглядатися керівником
аудиторської фірми;
вироблення остаточної оцінки роботи співробітників повинно
ґрунтуватися на оцінках їх роботи працівниками різних рівнів
управління;
зроблені оцінки роботи співробітників необхідно своєчасно
доводити до їх відома;
зберігати документацію про хід здійснення періодичних оцінок
роботи співробітників;
8.2. Періодично давати співробітникам поради з питань
вдосконалення їх професійних якостей а також можливостей
просування по службових сходинках аудиторської фірми. Періодично
обговорювати з кожним співробітником оцінку його роботи, включаючи
питання кар'єри. Під час співбесіди висвітлювати наступні питання:
Робота.
Майбутні завдання аудиторської фірми і кожного співробітника.
Надання переваги під час призначення.
Можливості кар'єри.
8.3. Періодично аналізувати систему оцінки співробітників і
порад для впевненості в тому, що:
процедури оцінки і документація використовуються своєчасно;
вимоги, які встановлені для успішної кар'єри виконуються;
рішення і дії співробітників відповідають зробленим оцінкам,
перевага надається високій якості виконання роботи.
9. Визначити відповідальність конкретних співробітників
аудиторської фірми за правильність прийняття рішень про службове
підвищення окремих співробітників аудиторської фірми, для чого:
- Затвердити відповідальність призначених осіб за підготовку
і прийняття рішень про службове підвищення, проведення оціночних
співбесід з особами, які пропонуються для службового підвищення,
за оформлення результатів співбесід і підтримку відповідних
записів у належному стані.
- Оцінити отримані дані - висловити рішення про службове
підвищення стосовно виконаної роботи.
- Періодично вивчати внутрішні правила аудиторської фірми про
службове підвищення співробітників для вироблення індивідуальних
критеріїв за умов зростаючого рівня відповідальності у зв'язку з
цим.
Призначення на аудиторську перевірку
1. Аудиторська робота делегується тільки тим співробітникам,
які мають належну технічну підготовку і майстерність.
Процедури
- Зробити опис підходу фірми у призначенні персоналу,
включаючи планування загальних вимог , а також заходи, які
використовуються для досягнення збалансованості вимог до
співробітників.
- Планувати вимоги для співробітників філій і представництв
аудиторської фірми.
- Своєчасно встановлювати вимоги до окремих аудиторських
перевірок.
- Підготувати бюджет часу на проведення аудиторських
перевірок для визначення терміну виконання аудиторських робіт.
- Проаналізувати наступні фактори:
масштаб аудиту і компетентність співробітників;
наявність співробітників;
необхідність залучення до роботи експертів;
термін проведення роботи;
постійна і періодична заміна персоналу;
можливості підготовки співробітників без відриву від
аудиторської роботи.
2. Призначити відповідальну особу для створення і
укомплектування робочих груп з проведення аудиторських перевірок.
Управління і контроль
Необхідно підтримувати управління і контроль аудиторських
послуг з гарантією того, що виконана аудиторською фірмою робота
відповідає встановленим нормам якості.
Операції
1. Передбачити наступні операції для планування аудиту:
Встановити рівень відповідальності за процес планування
аудиту.
Упорядкувати інформацію, отриману з попередніх аудиторських
перевірок.
Зробити опис наступних питань, які включаються в процес
планування:
підготовка робочих програм;
визначення вимог до співробітників;
розрахунок оцінки терміну проведення аудиторської перевірки;
аналіз поточних економічних умов.
Передбачити процедури підтримки внутрішніх правил якості
виконання робіт:
забезпечити відповідний контроль на всіх організаційних
рівнях;
підготувати і затвердити інструкцію про форму і зміст робочої
документації аудитора;
використовувати типові форми, перевірочні таблиці та
впровадити інші заходи, які необхідні для сприяння належному
виконанню аудиторських перевірок.
Одержання і утримання клієнтів
Аудиторська фірма повинна провести оцінку бізнесу
потенційного клієнта, яка передує прийняттю рішення про наступну
співпрацю з ним. Під час прийняття рішення про тривалість
співробітництва з клієнтом аудиторській фірмі необхідно
проаналізувати можливість надання аудиторських послуг з
дотриманням принципу незалежності і оцінити свою спроможність
надати послуги клієнтові на високому професійному рівні, а також
дістати уявлення про діяльність керівництва клієнта.
Операції
1. Встановити порядок оцінки бізнесу ймовірних клієнтів, а
також прийняття рішення про залучення їх до складу клієнтів
аудиторської фірми.
- Процедури оцінки можуть включати наступні заходи:
огляд і вивчення наявної фінансової інформації стосовно
потенційного клієнта, такої, як річна звітність, проміжна
фінансова звітність, звіт про прибутки і збитки;
визначення третіх сторін щодо інформації, яка стосується
потенційного клієнта і його керівництва, співбесіди з попереднім
аудитором;
вивчення обставин, котрі можуть зобов'язати аудитора звернути
особливу увагу або привести до виникнення незвичайних ризиків;
оцінити незалежність аудиторської фірми від клієнта і
спроможність його обслужити;
впевнитися, що бесіда з клієнтом не приведе до порушення з
боку аудитора положень Кодексу професійної етики (v0073230-98).
Перевірка
Аудиторська фірма повинна керувати процесом прийняття
ефективних рішень і якістю контролю.

Операції
1. Визначити масштаб і зміст програми аудиторської перевірки.
- Встановити процедури перевірки, які необхідно виконати для
забезпечення гарантії того, що інші рішення і процедури якості
контролю аудиторської фірми здійснюються ефективно. Для чого:
встановити завдання та підготувати інструкції і програми
аналізу для їх використання при проведенні аудиторських робіт:
надати вказівки щодо масштабу робіт і критеріїв вибору
зобов'язань для їх вивчення;
встановити необхідну кількість і термін проведення
аудиторських тестів діяльності клієнта;
виробити процедури і заходи для вирішення можливих
конфліктних ситуацій, котрі можуть виникнути між аудиторами і
керівництвом клієнта;
- Розподілити компетенцію і відповідальність співробітників
залежно від їх участі в аудиті у відповідності з встановленими
внутрішніми правилами. Для чого:
визначити критерії відбору співробітників, які будуть
здійснювати економічний і фінансовий аналіз, враховуючи рівень їх
відповідальності в аудиторській фірмі;
призначити відповідальних за підбір складу робочої групи по
проведенню аудиту осіб.
- Під час проведення аудиторської перевірки необхідно:
вивчити і перевірити виконання прийнятих рішень і порядок
здійснення контролю за якістю аудиторської перевірки;
вивчити взяті зобов'язання по дотриманню і виконанню вимог
Національних нормативів аудиту і внутрішніх правил аудиторської
фірми і порядку здійснення контролю за якістю робіт;
2. Передбачити порядок звіт по висновках, одержаних після
здійснення аудиторських процедур, від керівників аудиторських
перевірок, для забезпечення управління процесом аудиту та
здійснення контролю якості проведених робіт. Для цього керівництву
аудиторської фірми необхідно:
- Обговорити з керівниками аудиторських перевірок питання
виконання всіх зобов'язань, передбачених договором, підписаним з
клієнтом.
- Обговорити висновки щодо результатів здійсненої
аудиторської перевірки з керівним персоналом на відповідному
рівні.
Додаток № 2
до нормативу № 5
Розрахунок погодинних робочих ставок під час проведення
аудиту складу статутного фонду банку
   
Найменування робіт       Кількість годин Професійний рівень аудиторів
      Директор Спеціаліст   Голов.спец.
Молодший спец.

Ппанування аудиту ______________
Оформлення документації ______________
Обробка аналітичної інформації щодо складу статутного фонду ______________
Зустріч з керівництвом та обговорення результатів аудиту ______________
Обговорення форми та змісту аудиторського висновку ______________
Перевірка якості робіт ______________
Підготовка та підпис аудиторського висновку ______________
Всього:

 


 

 

 

 

 

 

 
   
Розрахунок винагороди за проведення аудиту статутного фонду
банку:  
  Співробітник  

 

Кількість
годин

 

 

Особиста
ставка

 

 

Підсумок
вартості

Директор Головний спеціаліст Спеціаліст Молодший спеціаліст Асистент            

__________
__________
__________
__________

 

 

 

_________
_________
_________
_________

 

 

 

 

_________
_________
_________
_________

 

 

 

Всього ___________________________________________________________
Знижка 25% _____________ грн.
Остаточна сума винагороди за аудит складу статутного фонду з
урахуванням знижки складатиме еквівалент _______________ грн. плюс
податок на добавлену вартість.
Підпис керівника аудиторської фірми   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »