Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Документальне оформлення аудиторської перевірки - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 6
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Зміст Параграф
Вступ 1-3
Зміст і форма робочої документації 4-11
Конфіденційність, володіння та порядок 12-13
зберігання робочої документації
Додаткова підсумкова документація 14-17
Додаток № 1
Вступ
1. Документальне оформлення аудиторської перевірки
складається з двох видів документації - робочої та підсумкової.
2. У цьому нормативі дається приблизний зміст та порядок
оформлення та зберігання робочої документації аудитора.
Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які
стосуються прийнятих рішень по результатах проведеної аудиторської
перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу
аудиторського висновку.
Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор
фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і
відповідні висновки, які здійснюються під час проведення
аудиторської перевірки. У робочу документацію включається
інформація, яка на думку аудитора є важливою для того, щоб
правильно виконати аудиторську перевірку і яка повинна підтвердити
висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча
документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і
таблиць на папері, або зафіксована на електронних носіях
інформації або на кіно чи відеоплівку.
Під час планування та проведення аудиту робоча документація,
допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над
процесом її проведення, в ній реєструються результати аудиторських
експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень.
3. Підсумкова документація складається з аудиторського
висновку та документації, яка передається замовникові перевірки.
Аудиторський висновок є обов'язковим компонентом підсумкової
документації.
Принцип та порядок підготовки аудиторського висновку
наводяться у нормативі № 26 "Аудиторський висновок". Принципи та
порядок складення підсумкової документації наводяться в цьому
нормативі.
Зміст і форма робочої документації
4. Робоча документація виконує наступні функції:
обґрунтовує твердження в аудиторському висновку та свідчить
про відповідність зроблених процедур аудиту прийнятим нормативам:
полегшує процес керування, нагляду та контролю за якістю
проведення аудиторської перевірки;
сприяє виробленню методологічного підходу до процесу
аудиторської перевірки, допомагає аудиторові в роботі.
5. Робоча документація має відображати наступну інформацію по
кожному з аспектів, які перевіряються:
методика проведеної аудиторської перевірки;
проведені під час перевірки тести;
зроблені аудитором висновки та прийняті рішення і
пропозиції.
6. Зміст робочої документації, значною мірою є питанням
професійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні
необхідності документувати кожне спостереження або обстеження.
При визначенні майбутнього змісту документації аудиторові
доцільно взяти за орієнтир те, що робочою документацією буде
користуватися, наприклад, інший аудитор, котрий не має великого
досвіду роботи в галузі аудиту. Переглянувши цю документацію,
інший аудитор зміг би зрозуміти основний зміст проведеної
перевірки та прийнятих рішень з результатів перевірки без
визначення окремих деталей процедур перевірки. Окремі деталі
процедур перевірки інший аудитор може зрозуміти лише тоді, коли
він обговорить їх з аудитором, котрий підготував робочу
документацію.
7. Робочі документи необхідно професійно та грамотно
оформляти. Оформлення документів здійснюється так, щоб забезпечити
доступність для прочитання і усвідомлення змісту. Конкретні форми
робочих документів визначаються аудиторами (аудиторськими фірмами)
з урахуванням специфіки окремих питань аудиту. Оскільки
використання стандартних форм робочої документації (наприклад,
стандартні бланки і тощо) позитивно впливає на ефективність і
якість аудиторської роботи, необхідно впроваджувати в аудиторських
фірмах єдині форми ведення робочої документації. Доцільно
використовувати. в якості робочої документації матеріал,
підготовлений клієнтом. Це прискорює процес оформлення робочої
документації. У таких випадках аудиторові необхідно переконатися в
тому, що ці матеріали відповідають дійсному стану справ і
перевірити їх ретельність та правильність. Бажано до початку
перевірки попросити клієнта підготувати необхідні матеріали для
використання їх в якості аудиторської документації.
8. З огляду на те, що клієнт буде постійно перевірятися
аудитором, робочі документи доцільно поділити на:
постійні, тобто такі, які вміщують інформацію, що стосується
насамперед перевірки окремих питань, які повторюються з року в рік
(копії статутних та реєстраційних документів тощо);
поточні, тобто такі, які вміщують інформацію, яка стосується
насамперед аудиторської перевірки поточних періодів
фінансово-господарської діяльності клієнта (каса, банк, реалізація
та ін.).
9. При оформленні робочої документації необхідно
дотримуватися таких вимог:
на першій сторінці кожного робочого документу вказується
назва аудиторської фірми, назва підприємства, період перевірки чи
дата перевірки документації клієнта; кожному робочому документу
дається назва, наприклад : "Аудит обліку основних засобів", "Аудит
порядку проведення інвентаризації..."; для прискорення пошуку
необхідної робочої документації кожному документові присвоюється
код (шифр). Існує багато різноманітних систем присвоєння індексів,
такі як алфавіт, цифри, номери рахунків балансу, різноманітні
сполучення цих систем (приклад організації документального
оформлення аудиту приводиться у додатку № 1 до цього нормативу).
Сторінки кожного робочого документа в межах однієї назви необхідно
пронумеровувати; в кожному робочому документі проставляється
прізвище аудитора, який фактично підготував його (або скорочені
ініціали), та дату остаточного виконання процедур аудиторської
перевірки, відображених у цьому документі.
10. Робочі документи складаються з таких частин:
інформації про юридичну та організаційну структуру
підприємства: необхідних витягів або копій юридичних документів,
угод і протоколів, інформації про галузь діяльності підприємства
та нормативної документації, яка регулює діяльність підприємства;
документації про вивчення та оцінку систем обліку та внутрішнього
контролю підприємства; документації про порядок планування аудиту;
аналізу важливих показників та тенденцій; документації, яка
відображає час проведення аудиторських операцій та отриманий
результат по кожній з них; списку фахівців, які виконували
аудиторські процедури, та часу їх роботи; висновків сторонніх
аудиторів або експертів, яких залучали до перевірки окремих питань
діяльності підприємства, листування з клієнтом з окремих питань,
якщо таке мало місце, або нотатки про проведені бесіди та
обговорення; копій листів, надісланих (чи отриманих) до третіх
осіб, які мають відношення до перевірки, копій фінансових звітів
клієнта; опису змісту відповідей аудитора на запитання клієнта;
висновків, зроблених аудитором по різноманітних аспектах
перевірки, в тому числі по випадкових ситуаціях та незвичайних
моментах, розкритих під час перевірки, а також інформації про те,
як вони були вирішені, розкриття фактів та міркувань, які
стосуються цих висновків.
11. Необхідно забезпечити достатній рівень розкриття та
деталізації процедур аудиту в робочій документації для того, щоб:
забезпечити можливість контролю будь-яким аудитором процесу
проведення аудиторської перевірки поточного року; підтверджувати
обґрунтування аудиторського висновку; підтверджувати відповідність
проведеної перевірки прийнятим аудиторським нормативам;
забезпечувати ефективну допомогу будь-яким аудиторам у плануванні
та проведені наступних перевірок підприємства; служити аудитору
довідковим матеріалом, щоб у разі необхідності він міг надати
будь-кому пояснення щодо змісту проведеної перевірки.
Конфіденційність та володіння робочими документами,
порядок їх зберігання
12. Після завершення перевірки робочі документи залишаються у
аудитора. Робочі документи знаходяться у власності аудитора, він
має право складати різноманітні довідки на підставі витягів із
своїх робочих документів. Але його право власності обмежене
етичними нормами та зобов'язанням конфіденційності перед
клієнтами. Робочі документи аудитора не можуть використовуватися
як частина фінансової документації клієнта або як її заміна.
Робочі документи не можна вимагати або вилучати в аудитора, за
винятком тих випадків, коли це передбачено українським
законодавством. А саме тоді, коли органами міліції на аудиторську
фірму буде заведено кримінальну справу.
13. Аудитор повинен забезпечити надійне зберігання робочих
документів, щоб задовольняло вимоги до зберігання та
конфіденційності. Термін зберігання документації визначається як
практикою аудиторської діяльності, так і терміном позовної
давності у разі, якщо клієнт порушить справу проти аудитора, а
також залежить від інших додаткових міркувань. Виходячи з цього
мінімальний термін зберігання документації повинен бути не менше
ніж три роки з моменту надання аудиторського висновку клієнтові.
Додаткова підсумкова документація
14. Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і
видається замовникові тільки в тому випадку, якщо аудитор вважає
це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено у договорі чи
додатковій угоді між аудитором та клієнтом.
15. Додаткова підсумкова документація оформлюється як додаток
до аудиторського висновку або як самостійний документ. Додаткова
підсумкова документація оформлюється як додаток до аудиторського
висновку, якщо аудитор у висновку посилається на цю документацію.
В іншому випадку додаткова документація є самостійним документом.
Аудитор може не посилатися у висновку на додаткову документацію в
тому разі, якщо викладене в ній не є настільки істотним, щоб
вплинути на зміст аудиторського висновку.
16. Аудитор самостійно визначає необхідний зміст та форму
додаткової підсумкової документації аудиту. Додаткова підсумкова
документація аудиту оформлюється під одною з наступних назв:
"Аудиторський звіт", "Звіт про проведення аудиту", "Звіт про
результати проведення аудиту", "Звіт про експрес-огляд",
"Експертний огляд", "Зауваження та рекомендації за результатами
аудиторської перевірки", "Лист-інформування клієнта".
17. Після завершення аудиту щонайменше один примірник всієї
підсумкової документації (аудиторського висновку та додаткової
документації) залишається у аудитора (аудиторської фірми).
Порядок зберігання підсумкової документації встановлюється
аудиторською фірмою з урахуванням забезпечення вимог зберігання та
конфіденційності. Підсумкову документацію не можна вимагати або
вилучати в аудитора (аудиторської фірми) за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством. Термін зберігання підсумкової
документації визначається, виходячи з практики аудиторської
діяльності, юридичних вимог та інших додаткових міркувань.
Додаток № 1
до нормативу № 6
Приклад організації документального оформлення
аудиту та присвоєння кодів (шифрів)
Коди, які наводяться в цьому прикладі, не є догмою в роботі.
Якщо якийсь код не використовується у зв'язку з відсутністю
операцій, він може бути використаний для іншого виду операцій.
Види документації мають відповідати галузевим ознакам клієнта
і змісту прийнятих аудиторською групою рішень.
Цілком зрозуміло, що під час перевірки підприємств з
незначним обсягом операцій більшість документів не буде
започатковуватися та відкриватися аудитором.

Розділ № 1. Фінансова звітність    
№ Назва документу     Один об'єкт перевірки звітність Зведена
(консолідована)

1. Код розділу 2. Робоча програма 3. Бухгалтерський баланс (активи) 4. Бухгалтерський баланс (пасиви) 5. Звіт про прибутки і збитки 6. Список виправних проводок, запропонованих клієнту 7. Список запропонованих клієнту виправних проводок, які стосуються рекласифікації бухгалтерських рахунків 8. Опис системи бухгалтерського обліку клієнта 9. Взаємозникаючі статті під час проведення консолідації бухгалтерської звітності 10. Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій бухгалтерських рахунків, пов'язаних з процедурами консолідації 11. Звіт про рух грошових коштів (виправлення вносяться в звіт) 12. Пояснювальна записка від керівництва про достовірність і повноту наданої на адресу аудиторів інформації 13. Підписана клієнтом фінансова звітність 14. Огляд операцій зі спорідненими сторонами 15. Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Міністерства статистики до порядку підготовки та представлення фінансової звітності 16. Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Аудиторської палати України до порядку підготовки та представлення аудиторського висновку 17. Інформація про судові справи та виставлені на адресу клієнта претензії і оцінка їх з точки зору вимог українського законодавства 18. Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором ймовірності нормального функціонування клієнта в реальному майбутньому 19. Огляд деяких аспектів фінансової звітності 20. Річна звітність клієнта за попередній рік 21. Додаткова або спеціальна звітність клієнта перед державними органами 22. Інформація про розподіл дивідендів по акціях клієнта

 

Ф/Код Ф/Прог. Ф-1 Ф-1 Ф-3 Ф-4

 

Ф-5

 

Ф-6

 

-

 

 

-

 

Ф-9

 

Ф-10

 

Ф-15 Ф-20

 

 

 

Ф-21

 

 

 

Ф-22

 

 

Ф-23

 

 

Ф-25

 

Ф-30 по Ф-39 Ф-40 по Ф-69

 

Ф-70 по Ф-89

 

Ф-90 по Ф-99
  КФ/Код
КФ/Прог.
Кф-1
КФ-1
КФ-3
КФ-4
КФ-5

КФ-6
КФ-7

КФ-8
КФ-9

КФ-10
КФ-15
КФ-20

КФ-21

КФ-22
КФ-23
КФ-25
КФ-30 по КФ-39
КФ-40 по КФ-39
КФ-70 по КФ-89
КФ-90 по КФ-99

Розділ II. Керівництво для документального оформлення аудиторських робіт
 
 
Назва документу
 

 

Код
документу


Актив Грошові кошти і документи в банку і в касі

 


А

Дебітори

Б

Матеріальні цінності

В

Аванси, передплати та інші поточні активи

Г

Дебітори по зовнішньоекономічних операціях

Д

Інвестиції

Є

Майно у власності

Ж

Накопичена зношуваність основних засобів

З

Нематеріальні активи

І

Інші активи

К

  Пасиви і власний капітал Розкриття інформації про короткотермінову кредиторську заборгованість


АА

Кредиторська заборгованість

ББ

Відкладені зобов'язання

ВВ

Інші поточні зобов'язання

ГГ

Рахунок № 80 Прибутки і збитки з метою оподаткування


ДД

Нарахування по результатах перевірок, сума і перелік юридичних консультацій, не передбачені витрати


ЄЄ

Кредиторська заборгованість по зовнішньоекономічних операціях


ЖЖ

Довготермінова кредиторська заборгованість

ЗЗ

Інші активи

ІІ

Власний (акціонерний) капітал

КК

Нормо-дні, нормо-години, витрачені на проведення аудиту


ХХ

Звіт про прибутки і збитки
Обсяг реалізації
Собівартість реалізованої продукції, послуг
Операційні витрати
Інші доходи
Нарахування податку на прибуток

10
20
30
40
50
60
70
80
90


Розділ III. Оцінка ризику і планування аудиту
Назва документу

Коди


Код розділу Робоча програма Довідка (інформація) про підхід та процеси планування Документація з оцінки ризику аудита Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту (включаючи лист-опитування якості попередньо проведеної аудиторської перевірки) Таблиця проблемних питань аудиту Вказівки стосовно оцінки ризику бізнесу Вказівки стосовно ризику перекручень на рівні фінансової звітності   Оцінка ризиків Вказівки відносно ризикових моментів здійснення діяльності в конкретній галузі підприємництва Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питань Економічні нормативи коефіцієнти та різноманітні економічні аналізи Оцінка ризику не виявлення Загальна оцінка ризиків Пропозиції по плануванню процесу аудиту   Оцінка функцій системи контролю клієнта Оцінка організації контролю Оцінка ризику з боку органів контролю   Оцінка процесу контролю над поточними операціями   Оцінка контролю над функціонуванням інформаційних систем (результати і висновки)  

 

Р/Код
Р/Програма
Р-1
Р-2

Р-3 по Р-6
Р-7
Р-8
Р-9

Р-10
Р-15
Р-20 по Р-25
Р-30
Р-35
Р-40
Р-50
Р-51
Р-52
Р-55

Примітки до Розділу III. Більшість з вищенаведених документів
можна отримати за допомогою використання спеціальних аудиторських
програм, а також шляхом використання типових форм аудиторської
фірми. Такі заходи значно скорочують процес документального
оформлення аудиту.

 

Розділ IV. Керівництво виконанням аудиторських послуг  
Назва документу Код

Індекс розділу Робоча програма Лист-пропозиція клієнту Дати виконання етапів аудиту та його завершення

 

У/Код
У/Програма
У-1
У-10
Кореспонденція (листи, факси) Внутрішній контроль над процесом аудиту та інші питання Документація розрахунків з клієнтом Контроль своєчасності виконання аудиторських послуг Контроль фактичної оплати за виконані аудиторські послуги Контроль отримання різноманітних підтверджень (акти звірки, акти виконаних робіт, податкова накладна) Дискети з договорами і листами-пропозиціями У-15
У-20 по У-39
У-40 по У-49
У-50 по У-59
У-60 по У-69
У-70 по У-79
У-80

Розділ V. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті  

Зміст документації

 

Коди

Робота внутрішніх аудиторів Робота інших аудиторів Робота інших фахівців (юристів, податківців) Робота, яка делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської фірми   Роб-1 по Роб-2
Роб-20 по Роб-29
Роб-30 по Роб 39
Роб-40 по Роб-89

Розділ VI. Оцінка окремих питань системи внутрішнього
контролю клієнта
Така оцінка організовується на рівні господарчих операцій або
окремих циклів операцій. Наприклад, процесу складання фінансового
звіту або виробничих циклів. Нижченаведені коди можуть бути
використані як для окремих операцій, так і для операційних циклів,
а саме:  
Фінансового обліку і звітності Ф03
Фінансових оцінок в обліку Доходів Конвертації і підрахунків Операційних витрат Інших операцій або виробничих циклів, які є суто специфічними для конкретної галузі господарювання 2. Керівництво, яке регулює підприємницьку діяльність і окремі операції стосовно кожної з них окремо Код розділу Програма тестів контролю Документація фактично проведених тестів контролю і висновки Документація змін та відхилень у структурі контролю клієнта Графік операцій і документообігу клієнта, а також інші види облікової інформації про клієнта Тести систем контролю ОЦ
ДОХ
КОНП
ОВ
Галузь

П
П/програма
П-1
П-2
П-3 по п-9
П-10 по П-89 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »