Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Перевірка дотримання вимог законодавчих актів - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 8
Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих
та нормативно-правових актів України

Зміст Параграфи
Вступ 1-6
Діяльність керівництва клієнта, спрямована забезпе- 7-9
чити виконання вимог законодавчих та нормативно-
правових актів
Діяльність аудитора під час підготовки і проведення 10-21
аудиторської перевірки, пов'язаної з вивченням і за-
стосуванням законодавчих та нормативно-правових актів
Діяльність аудитора під час виявлення фактів неви- 22-27
конання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-
правових актів
Повідомлення аудитором про факти невиконання клієнтом 28-35
вимог законодавчих та нормативно-правових актів
Припинення проведення незалежного аудиту 36-37
Вступ
1. Метою цього Нормативу є встановлення правил, котрими
повинен керуватися аудитор при аудиті фінансової звітності
підприємства у разі перевірки виконання клієнтом вимог
законодавчих та нормативно-правових актів України .
2. При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінці
отриманих матеріалів і представленні результатів перевірки аудитор
повинен враховувати, що невиконання клієнтом вимог законодавчих та
нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення
фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові
результати діяльності клієнта.
3. Виявлення випадків невиконання клієнтом вимог законодавчих
та нормативно-правових актів України не є метою і обов'язком
аудитора.
4. Встановлення фактів невиконання вимог нормативних актів,
незалежно від їх значення, вимагає поставлення і обговорення
питання про чесність керівництва і робочого персоналу клієнта, а
також про вплив такого невиконання на інші напрямки аудиту.
5. Термін "невиконання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів", який використовується в цьому
національному нормативі аудиту, стосується дій (або бездіяльності)
керівництва і персоналу клієнта, що суперечать вимогам
законодавчих та нормативно-правових актів України.
6. Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових
актів підлягають спеціальній юридичній експертизі і є поза
професійною компетенцією та знаннями аудитора. Рівень професійної
підготовки аудитора, його досвід і знання господарської галузі
діяльності клієнта і організації виробництва можуть дозволити йому
зробити висновок тільки про те, що окремі факти діяльності
підприємства, можливо, не відповідають вимогам законодавчих та
нормативно-правових актів України.
Діяльність керівництва клієнта, спрямована забезпечити
виконання законодавчих та нормативно-правових актів
7. Керівництво клієнта, виступаючи від імені свого
підприємства, має діяти сумлінно і зважено, дотримуючись при цьому
вимог законодавчих та нормативно-правових актів України.
Керівництво клієнта зобов'язане вжити заходів, спрямованих на
виявлення і запобігання таких порушень.
8. Для забезпечення відповідності дій клієнта вимогам
законодавчих та нормативно-правових актів, його керівництво
зобов'язане: забезпечити відповідність діяльності підприємства
вимогам законодавчих та нормативно-правових актів шляхом створення
власної юридичної служби; залучити фахівців юридичних установ для
отримання необхідних вичерпних консультацій; організувати
дієздатну систему обліку і внутрішнього контролю; розробити
внутрішні правила і встановити контроль за їх виконанням;
передбачити і застосовувати заходи впливу на персонал, за умов при
недотримання ним вимог нормативних актів; провести навчання
персоналу; здійснити систематизацію нормативних актів, які
регламентують діяльність підприємства.
9. Аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта
вимог законодавчих та нормативно-правових актів.
Діяльність аудитора під час підготовки і проведення
аудиторської перевірки, пов'язаної з вивченням і
використанням законодавчих та нормативно-правових актів
10. Проведення тільки однієї аудиторської перевірки
фінансової звітності підприємства може допомогти службовим особам
підприємства не здійснювати в подальшому суттєвих порушень вимог
нормативних актів.
11. Однак, аудитору необхідно врахувати, що при проведенні
аудиторських перевірок завжди існує ризик не виявлення помилок,
навіть якщо перевірка добре спланована і проведена у відповідності
з вимогами Національних нормативів аудиту. Зазначена ймовірність
значно зростає внаслідок впливу таких факторів: наявність значної
кількості нормативних актів, які регулюють окремі галузі
діяльності клієнта, що не справляють безпосереднього впливу на
звітність підприємства, або не потрапляють в коло систем обліку і
внутрішнього контролю; неминуча відносна обмеженість систем обліку
і внутрішнього контролю, котрі при всій своїй деталізації не
можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта, в тому числі
фінансову, а також відносна суб'єктивність, що супроводжує таку
аудиторську процедуру, як тестування; визнання тих обставин, що
значна кількість аудиторських доказів, отриманих аудитором, носить
не доказовий, а інформативний характер.
12. Враховуючи, що аудиторська перевірка може розкрити факти,
котрі викличуть у аудитора сумніви у належному дотриманні клієнтом
вимог законодавчих та нормативно-правових актів , аудитор повинен
планувати і проводити аудит з достатнім рівнем професійного
скептицизму.
13. У випадках, коли від аудитора вимагається підготовка
звіту з окремих питань, а саме про виконання клієнтом вимог
законодавчих та нормативно-правових актів України, які
регламентують діяльність галузі господарювання, аудитор повинен
спланувати аудиторську перевірку в цьому розділі так, щоб
забезпечити максимальну участь у такій спеціальній перевірці
юристів та спеціалістів інших професій, які володіють знаннями в
окремих галузях господарства і знання яких не мають стосунки до
професійної компетенції аудитора.
14. При плануванні аудиторської перевірки аудитору необхідно
скласти загальне уявлення про вимоги, котрим повинна відповідати
діяльність клієнта, зокрема, окремим вимогам, які діють у
конкретній галузі діяльності підприємств, а також, отримати
достовірне уявлення про те, якою мірою клієнт виконує ці вимоги.
15. Аудитор повинен звернути особливу увагу на такі
нормативні акти, невиконання вимог котрих може стати причиною
припинення або призупинення діяльності клієнта.
16. У зв'язку з вищенаведеним, аудиторові слід: вивчити
наявну інформацію і нормативно-правову базу, яка регулює
діяльність галузі господарювання в цілому і стосується особисто
клієнта; визначити, чи існують законодавчі та нормативно-правові
акти, котрі безпосередньо регулюють діяльність клієнта (банк,
страхова організація, товарна біржа тощо); отримати у керівництва
клієнта інформацію про заходи, які вжиті ним для забезпечення
виконання вимог нормативних актів; з'ясувати, чи існують якісь
відпрацьовані спеціальні процедури, прийняті клієнтом, для
вирішення питання про захист його інтересів шляхом вирішення
справи в суді; обговорити з колегами по професії питання, які
приводять до суперечок, тобто мають подвійне тлумачення у
законодавчих і нормативно-правових актах і відіграють важливу роль
у проведенні аудиторської перевірки.
17. Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки
аудитор має ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові
акти, невиконання вимог котрих може спричинити до перекручення
фінансової звітності підприємства. Для цього необхідно провести
наступні заходи: отримати достовірну інформацію у керівництва
клієнта про те, чи він дотримується вимог таких законодавчих та
нормативно-правових актів; перевірити наявність документів про
реєстрацію клієнта в органах державної влади, необхідних ліцензій,
а також інших документів, без котрих клієнт не має право
здійснювати господарську діяльність.
18. Коли аудитором складається або перевіряється фінансова
звітність підприємства, необхідно керуватися положеннями тих
законодавчих та нормативно-правових актів, котрі регулюють порядок
її підготовки і ведення.
19. Аудитор повинен старатися досягнути того, щоб керівництво
клієнта розкрило йому всі виявлені ним факти порушень вимог
законодавчих та нормативно-правових актів України, або факти, які
викликають великий сумнів і можуть спричинити перекручення
звітність клієнта.
20. Аудиторові слід добре знати, розуміти і правильно
тлумачити законодавчі та нормативно-правові акти, щоб
використовувати свої знання під час проведення аудиту.
21. У разі відсутності доказів протилежного характеру,
аудитор повинен зробити висновок про дотримання клієнтом вимог
законодавчих та нормативно-правових актів.
Діяльність аудитора під час виявлення фактів невиконання
клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів
22. Якщо аудитор знає про факти невиконання клієнтом вимог
законодавчих та нормативно-правових актів, він повинен при першій
можливості більш повно і ретельно проаналізувати обставини, за
яких були припущені порушення, а також оцінити можливий вплив
виявлених порушень на достовірність і повноту фінансової звітності
підприємства.
23. Оцінюючи ймовірність впливу виявлених порушень на
достовірність і повноту фінансової звітності підприємства, аудитор
має врахувати такі фактори: можливість негативних наслідків, таких
як застосування до клієнта штрафних санкцій, накладення
адміністративних санкцій на керівництво, можливість виникнення
загрози вилучення майна, припинення діяльності підприємства, чи
можливість серйозних фінансових наслідків, внаслідок чого буде
поставлено під сумнів правдивість і достовірність даних,
відображених у звітності клієнта; чи існує, в цілому, необхідність
розкривати можливі майбутні фінансові наслідки від припущених
клієнтом порушень.
24. Якщо аудитором виявлено факт, або аудитор передбачає
наявність факту невиконання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів, доцільно обов'язково з використанням
документації, яка підтверджує наявність (чи можливість) порушення,
обговорити цю ситуацію з керівництвом клієнта, а також з усіма
співробітниками, які мають стосунок до таких фактів. Документація
може включати копії записів і документів, а також ведення, у разі
необхідності, протоколів чи записів бесід.
25. Аудитор може опинитися у ситуації, коли перед ним виникне
питання його кримінальної відповідальності у випадку приховування
виявлених фактів, які підтверджують наявність складу злочину в
діях (або бездіяльності) клієнта. Тому при виникненні подібних
обставин аудитор має звернутися за консультацією до юристів і
обговорити можливі наслідки своїх дій.
26. У випадку, якщо неможливо отримати інформацію про
фактичне або ймовірне порушення вимог законодавчих та
нормативно-правових актів, аудитор повинен оцінити вплив
відсутності необхідних документів на достовірність аудиторського
висновку.
27. Аудитору має враховувати вплив невиконання вимог
законодавчих та нормативно-правових актів клієнтом на інші
напрямки аудиту, особливо на достовірність інформації, наданої
клієнтом. У випадку, якщо порушень не було виявлено системою
внутрішнього контролю або не було включено в інформацію, надану
керівництвом, аудитор повинен переглянути оцінку можливих ризиків,
а також рівень достовірності інформації, наданої керівництвом
клієнта.
Повідомлення аудитором про факти невиконання вимог
законодавчих та нормативно-правових актів
Керівництву клієнта
29. Якщо, на думку аудитора, має місце факт недотримання
вимог законодавчих та нормативно-правових актів, він зобов'язаний
повідомити керівництво клієнта про виявлений факт у найкоротший
термін.
30. Якщо аудитор має всі підстави вважати, що керівництво
клієнта причетне до фактів невиконання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів, він повинен повідомити про це вищому
органові, що керує клієнтом.
31. У разі відсутності вищого органу керівництва або коли в
аудитора є підстави вважати, що його повідомлення не буде взято до
уваги, аудитор повинен проконсультуватися з юристом.
Користувачам аудиторського висновку
32. Якщо аудитор дійшов висновку, що факти невиконання вимог
законодавчих та нормативно-правових актів справді існують і
суттєво впливають на результати бізнесу підприємства, він повинен
представити керівництву негативний висновок або відмовитися від
висновку.
33. Якщо керівництво чи персонал клієнта перешкоджають
аудитору в отриманні достатньої інформації про те, що факти
невиконання вимог нормативних актів суттєво перекручують фінансову
звітність, або такі факти могли статися чи вже сталися, він видає
негативний висновок з цих питань.
34. Якщо аудитор не може встановити факт порушення вимог
нормативних актів з причини випадкових обставин, а не дій
керівництва чи персоналу клієнта, то йому необхідно видати
позитивний висновок стосовно цих питань.
Органам державної влади і управління
35. Обов'язок дотримуватись конфіденційності щодо інформації
про клієнта і результатів аудиторської перевірки аудитор повинен
суворо виконувати. Ніхто окрім замовника аудиту не може вимагати
від аудитора конфіденційної інформації, окрім випадків, коли
законодавством України прямо передбачено обов'язковість
представлення аудиторами окремої інформації або висновків
контролюючим органам, органам державної влади або іншим
потенційним споживачам конфіденційної інформації згідно з їх
повноваженнями. У таких випадках аудитор повинен звернутися за
консультацією до юристів і отримати відповідне обґрунтування своїх
дій щодо можливості й правомірності розкриття конфіденційної
інформації, і отримати від них обґрунтоване роз'яснення - чи є
підстави, або чи мають право контролюючі органи і органи державної
влади або інші потенційні споживачі інформації, вимагати таку
інформацію від нього, або отримати консультацію про те, чому він
не може представити інформацію таким органам влади і управління і
чи зобов'язаний аудитор надавати інформацію про такі види
кримінальних злочинів, про які йому стало відомо під час
аудиторської перевірки. У кожному випадку вимоги контролюючих
органів та органів державної влади розкрити інформацію, яка
стосується діяльності клієнта, аудитор зобов'язаний у найкоротший
час повідомити про це клієнта. Конфіденційна інформація про
діяльність клієнта може надаватися контролюючим органам та органам
державної влади тільки з письмового дозволу клієнта.
Припинення проведення незалежного аудиту
36. Аудитор може дійти висновку, що необхідно зупинити
проведення аудиту, якщо керівництво і персонал не вжили заходів
щодо усунення фактів порушення вимог законодавчих та
нормативно-правових актів, котрі він вважає за необхідне усунути
за конкретних обставин, навіть якщо такі порушення не суттєво
впливають на фінансову звітність підприємства. Аудитор може
прийняти рішення про зупинення перевірки у випадку, якщо вищі
органи влади беруть участь в керівництві діяльністю клієнта і це
впливає на аудитора в частині його взаємостосунків з клієнтом.
Таке рішення обґрунтовується юридичною консультацією.
37. При отриманні письмового запиту від нового аудитора, який
прийшов на зміну діючому, діючий аудитор повинен повідомити про
всі наявні суттєві професійні причини, з яких новому аудитору не
слід укладати договір з клієнтом. Розкриття конфіденційної
інформації у справах клієнта діючим аудитором новому аудиторові,
залежатиме від наявності відповідного письмового дозволу клієнта.
Якщо існують якісь факти, котрі необхідно повідомити новому
аудиторові, то діючий аудитор, беручи до уваги юридичні та етичні
вимоги та правила, а також відповідний дозвіл клієнта, надає
інформацію новому аудиторові і обговорює з ним питання, пов'язані
з укладанням договору і наданням новим аудитором послуг
клієнтові. Якщо дозволу клієнта на обговорення справи з новим
аудитором не отримано, то такий факт заборони має бути доведений
до уваги нового аудитора.  

 
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »