Содержание материала

Період переходу української економіки до ринкових відносин супроводжується кризою неплатежів, господарською взаємною заборгованістю, накопиченням боргів. Одним з засобів правового захисту від таких проблем є процедура банкрутства. З одного боку, банкрутство дозволяє „відсіювати" неефективні підприємства, з другого - сприяє оздоровленню господарюючих суб'єктів, що опинилися в тимчасових фінансових складнощах. Банкрутство - це невід'ємний елемент ринкової економіки.  

ВСТУП

Період переходу економіки України до ринкових відносин супроводжується кризою неплатежів, господарською взаємною заборгованістю, накопиченням боргів. Одним з механізмів правового захисту від таких проблем є процедура банкрутства. З однієї сторони, банкрутство дозволяє „відсіювати" неефективні підприємства, а з другої - сприяє оздоровленню господарюючих суб'єктів, що опинилися в тимчасових фінансових складнощах. Банкрутство - це невід'ємний елемент ринкової економіки.

Актуальність теми дослідження. Нормативно-правова база, що існувала до 2001 р. в Україні, яка регламентувала процес банкрутства, виявилася непрацездатною в сьогоденних економічних умовах та призвела до того, що великі підприємства отримали можливість, не лякаючись банкрутства, продовжувати поглиблювати кризу неплатежів. Але, не дивлячись на це, з кожним роком зростає кількість справ про неспроможність, розглянутих господарськими судами, що, без сумніву свідчить про те, що інститут банкрутства в Україні займає одне з провідних місць в розвитку нормальних економічних відносин серед учасників господарського обороту.
Недосконалість законодавства, що регламентує економічні відносини призвела до численних зловживань з боку господарюючих суб'єктів, які відчуваються на макрорівні економіки. Найбільш розповсюдженим правопорушенням в цій сфері є фіктивне банкрутство підприємств. Здійснюється воно, як правило, з метою зміни власника або ухиленню від боргових зобов'язань.
Перед юристами доволі часто постає проблема банкрутства підприємств, а літератури, що повною мірою висвітлює це питання, поки недостатньо, а та що є — не завжди відповідає якісним та професійним вимогам сьогодення.

Теоретична база дослідження. Багато відомих юристів та економістів в своїх публікаціях піднімають тему банкрутства: Вітрянський В.В., Баренбой П., Лопач В., Зінценко С, Лівшиц Н., Нікітіна О., Світ Ю. та інші. Це говорить про те, що тема банкрутства зацікавила достатньо велике коло учасників господарського обороту.

Мета і задачі дослідження. Мета цієї роботі полягає в узагальненні існуючого досвіду наукової розробки та законодавчої регламентації проблем правового регулювання банкрутства, виявленні недоліків та прогалин у чинному законодавстві, внесенні пропозицій щодо їх усунення та вдосконалення законодавства, що регулює цю сферу.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі:

  1. розкрити сутність поняття банкрутства, визначити види, вказати основні причини банкрутства підприємств;
  2. проаналізувати правову базу регулювання банкрутства підприємств;

- виявити недоліки законодавства про банкрутство та розглянути можливість їх виправлення;
- зробити висновки відносно перспектив розвитку законодавства про банкрутство.

Об'єктом дослідження є відносини, які виникають в сфері процедур банкрутства в Україні.

Предмет дослідження - особливості формування і розвитку інституту банкрутства в Україні.

Методологічна основа дослідження. Методологічну основу роботи складає діалектичний метод пізнання суспільних явищ і процесів. В роботі використовуються також загальноприйняті в юридичній науці методи наукового пізнання: формально-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, історико-правовий та інші загальнонаукові і спеціальні методи.

Наукова новизна роботи визначена метою і поставленими завданнями. Вона полягає в тому, що в роботі було проведено аналіз правового регулювання банкрутства в Україні.

Результатами проведеного дослідження є наступні основні положення та висновки:

1. Розглянуто проблему банкрутства підприємств, господарські та правові причини банкрутства, законодавство про банкрутство, процедуру банкрутства і роль у ній учасників банкрутства підприємства.
2.Узагальнено міжнародний досвід банкрутства підприємств.
3. Розглянуто проблеми, що виникають при проведенні санації, застосуванні мораторію. Проаналізовано проблеми, що виникають при банкрутстві по спрощеній процедурі відсутнього боржника, а також при ліквідації боржника в загальному порядку.
4.Виявлено основні недоліки законодавства про банкрутство та шляхи їх усунення. Встановлено, що для запобігання недобросовісному користуванню своїми правами учасниками справи про банкрутство в частині затягування розгляду справи, слід на законодавчому рівні ввести відповідні зміни.
5. Пропонується внести зміни до тієї частини закону, що регулює введення мораторію. Ці зміни обумовлені великими економічними втратами, які несуть кредитори та держава, а також метою розробки заходів зі запобігання застосуванню різних махінацій по переведенню державних об'єктів до недержавної власності.
6. Розглянуто можливість визнання угод боржника недійсними та запропоновано удосконалення законодавства в цій сфері.
7.Запропоновано застосування норм кримінального права стосовно деяких справ про банкрутство, що, на наш погляд, дасть змогу зменшити кількість справ про банкрутство в декілька разів.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що положення даної роботи можуть бути використані у подальшій науково-дослідницькій роботі та практичній роботі відповідних органів з питань банкрутства.

Структура роботи зумовлена метою дослідження. Робота складається зі вступу, основної частини, висновків (обсяг с), списку джерел (складається із найменувань).