Содержание материала

Ровенський економіко-гуманітарний інститут

Кафедра психології

Допустити до захисту:

зав.кафедрою “Психологія”

к. пс. н., доцент Сакарова Л.Л.

__________________________

“___”_______________2008 р.

Випускна кваліфікаційна робота

На тему: «Дослідження характерологічних особливостей студентів, що формуються протягом навчання у ВНЗі”

студента IV курсу

факультету права і психології

спеціальності 6.040100 Психологія

Шкурова Деніса Генадійовича

Науковий керівник:

к. пс. н., доцент Макарова Л.Л.

Рївне 2008 р. Зміст

Стор.

Вступ. 3

1. Теоретична частина. 6

Проблема дослідження характерологічних особливостей студентів, що формуються протягом навчання у ВНЗі. 6

    1.1. Поняття про особистість. Характер особистості. 6

   1.2. Характерологічні особливості студентів, що формуються протягом навчання у ВНЗі. 19

   1.3. Діагностика характерологічних особливостей студентів ВНЗу. 22

2. Практична частина. 35

   2.1. Планування і проведення дослідження характерологічних особливостей студентів. 35

   2.2. Аналіз результатів дослідження та висновки. 38

Висновки.. 4 4

Список використаної літератури: 4 6

Додатки.. 4 9

Вступ

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в даний час багато галузей трудової діяльності людини пов'язані з нервово-психічною напругою. Урбанізація, прискорення темпу життя, інформаційні перевантаження, підсилюючи цю напругу, найчастіше сприяють виникненню і розвитку прикордонних форм нервово-психічної патології, що виводить питання психогігієни і психопрофілактики в ряд найважливіших задач охорони психічного здоров'я людини. Вагому роль грає і діагностика характерологічних особливостей, що під впливом психотравмуючих факторів здатні переходити в патологічний стан.

Студентство є періодом становлення характеру – у цей час формується більшість характерологічних рис. Саме в цьому віці різні типологічні варіанти норми виступають найбільш яскраво. З віком риси характеру можуть згладжуватися або компенсуватися життєвим досвідом.

У свій час питанням дослідження компонентів самосвідомості та їх особливостей  займалися: Дж. Роттер, Д. Волстон, Г. Фарес, І. Сільверман (дослідження локуса контролю); Ч. Осгуд, Л. Керолл (семантичній диференціал).

Виходячи з вищезазначеного, темою дослідження є:

„Дослідження особливостей самосвідомості студентів, що формуються протягом навчання у ВНЗі”

Об'єкт дослідження: індивідуально-психологічні особливості самосвідомості студентів у ВНЗі.

Предмет  дослідження:  особливості компонентів самосвідомості студентів 2-го та 5-го курсів спеціальностей „Психологія” та „Іноземна мова та література”.

Метою даної випускної роботи є дослідження взаємозв'язку між рівнем суб'єктивного контролю, самооцінкою та силою і активністю.

Гіпотеза дослідження: під час навчання у ВНЗі відбуваються зміни у розвитку індивідуально-психологічних особливостях студентів:

-  набувають розвитку , що притамані обраній професії;

-  відбуваються зміни у ступені прояву локусу контролю, що характеризує дану професію. Студентів – психологів характеризує інтернальний локус контролю, а  студентів – філологів – екстернальний;

-  у характеристиках рис особистості – силі, активності та оцінці.

 Завдання дослідження:

1.     Вивчення літератури з питання дослідження особливостей самосвідомості у вітчизняній і зарубіжній літературі;

2.     Складання гіпотези дослідження;

3.     Підбір ефективних методик дослідження особливостей самосвідомості студентів  ВНЗу;

4.     Проведення дослідження особливостей самосвідомості студентів спеціальностей „Психологія” та „Іноземна мова та література”;

5.     Обробка й інтерпретування результатів, отриманих в ході дослідження.

Методи дослідження:

- теоретичний аналіз;

- організаційні (порівняльний);

- емпіричні (тестування);

- статистична обробка отриманих даних.

Дослідження проходило в два етапи: діагностичний і етап обробки результатів. На першому етапі були практично проведені наступні методики: рівень самооцінки Будассі; рівень суб'єктивного контролю Д. Роттера; особистісний диференціал Ч. Осгуда.

Наукова новизна і теоретичне значення полягає у здійсненні системного підходу до вивчення особливостей самосвідомості студентів спеціальностей „Психологія” і „Іноземна мова та література”.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці комплексу методів вивчення особливостей самосвідомості студентів, які можуть бути використані у роботі практичного психолога.