Содержание материала

РІВЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Допустити до захисту:
зав.кафедрою “Психологія”
к. пс. н., доцент Макарова Л.Л.
__________________________
“___”_______________2008 р.

 

Дипломна робота
На тему: «Дослідження особливостей самосвідомості студентів ВНЗу”

студента V курсу
факультету права і психології
спеціальності 7.040101 Психологія
Шкурова Дениса Генадійовича

Науковий керівник:
к. пс. н., доцент Макарова Л.Л.

 

Рївне 2008 р.

Зміст

Стор.
ВСТуп
1. Теоретична частина. Проблема дослідження особливостей самовідомості студентів.
1.1. Проблема вивчення самосвідомості в психології.
1.2. Компоненти Я-концепції та фактори що впливають на їх розвиток.
1.3. Особливості самосвідомості студентів.
1.4. Методи дослідження компонентів самосвідомості.
2. Практичне вивчення компонентів самосвідомості студентів..
2.1. Планування і проведення дослідження.
2.2. Описання використаних методик
2.2. Аналіз результатів дослідження та висновки.
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури:
Додатки

 

Вступ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується високим динамізмом, якісними новоутвореннями в усіх сферах життя. Соціально-економічні і політичні зміни, ускладнення умов життя і труду вимагають зусиль творчої активності особистості, зростання вимог до себе та своєї діяльності.
В більшості життя людини, її характер визначається сформованими стійкими якостями особистості. Формування цих якостей відбувається під впливом умов соціального оточення, організації виховання в родині, у школі, в інституті.
Дуже важливий для поліпшення емоційного самопочуття в процесі життя розвиток самосвідомості, визначення власного „Я”, своїх особистісних особливостей для правильної організації взаємин з оточуючими людьми.
Щастя людини багато в чому визначається тим, наскільки людина змогла реалізувати свої потенційні можливості, знайти відповідну їм професійну діяльність. Правильність професійного вибору також визначається рівнем самосвідомості.
Студентство є періодом становлення характеру – у цей час формується більшість характерологічних рис. Саме в цьому віці різні типологічні варіанти норми виступають найбільш яскраво. З віком риси характеру можуть згладжуватися або компенсуватися життєвим досвідом.
У свій час питанням дослідження компонентів самосвідомості та їх особливостей  займалися: Дж. Роттер, Д. Волстон, Г. Фарес, І. Сільверман (дослідження локуса контролю); Ч. Осгуд, Л. Керолл (семантичній диференціал); Дж. Тейлор (самооцінка особистісної тривоги); М.Балашова (шкала дипресії); Ч.Спілбергер (самооцінка ситуативної тривоги); С.А.Будассі (самооцінка особистості).
Виходячи з вищезазначеного, темою дипломної роботи є: “Дослідження особливостей самосвідомості студентів ВНЗу”
Об'єкт дослідження:  самосвідомості студентів  ВНЗу.
Предмет дослідження:  особливості компонентів самосвідомості: самооцінка, локус контролю та риси особистості студентів 1-го та 2-го курсів спеціальності „Психологія” та „Іноземна мова та література”.

Метою дипломної роботи є визначення взаємозв'язку між рівнем суб'єктивного контролю, самооцінкою та силою і активністю.
Гіпотеза дослідження: під час навчання у ВНЗі відбуваються зміни у розвитку особливостей образу Я студентів:
- самооцінка стає адекватною ;
- модальність локусу контролю студентів різних спеціальностей має певні особливості: студентів – психологів характеризує інтернальний локус контролю, а студентів – філологів – екстернальний;
- у характеристиках рис особистості – силі, активності та оцінці.
Завдання дослідження:

  1. Вивчення літератури з питання дослідження особливостей самосвідомості у вітчизняній і зарубіжній літературі;
  2. Складання гіпотези дослідження;
  3. Підбір ефективних методик дослідження особливостей самосвідомості студентів ВНЗу;
  4. Проведення дослідження особливостей самосвідомості студентів спеціальностей „Психологія” та „Іноземна мова та література”;
  5. Обробка й інтерпретування результатів, отриманих в ході дослідження.

Методи дослідження:
- теоретичний аналіз;
- організаційні (порівняльний);
- емпіричні (тестування);
- статистична обробка отриманих даних.
Дослідження проходило в два етапи: діагностичний і етап обробки результатів. На першому етапі були практично проведені наступні методики: рівень самооцінки; рівень суб'єктивного контролю Д. Роттера; особистісний диференціал Ч. Осгуда.
Наукова новизна і теоретичне значення полягає у здійсненні системного підходу до вивчення особливостей самосвідомості студентів спеціальностей „Психологія” і „Іноземна мова та література”.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці комплексу методів вивчення особливостей самосвідомості студентів, які можуть бути використані у роботі практичного психолога.