Содержание материала

ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО КУРСУ

“ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”

для студентів неекономічних спеціальностей

ЗМІСТ


Вступ....

....

Тема 1

Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції

Тема 2

Форми організації суспільного виробництва

Тема 3

Капітал і наймана праця

Тема 4

Ринок, його структура і функції

Тема 5

Теорія поведінки споживача

Тема 6

Теорія виробництва

Тема 7

Ринки факторів виробництва

Тема 8

Національна економіка: структура, результати та їх вимірювання. Державне регулювання економіки

Тема 9

Циклічні коливання економіки. Макроекономічна рівновага. Економічне зростання.

Тема 10

Споживання, заощадження та інвестиції

Тема 11

Безробіття та інфляція в системі макроекономічної рівноваги

Тема 12

Фінансово-грошова система

Тема 13

Доходи та споживання населення. Соціальна політика держави..

Тема 14

Сучасне світове господарство

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання з виконання контрольної роботи

Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к. е. н., доцента Александрової Є. Г.

Методичні матеріали містять програму курсу “Основи економічної теорії”, що відповідає змісту та логічній послідовності нормативної програми дисципліни. По кожній темі курсу наведено основну літературу, практичні завдання, тести, вправи, а також рекомендації студентам заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи.

Укладачі: Александрова Є. Г., канд. економ. наук, доцент,
Герасименко В. П., ст. викладач,
Федоренко Т. О., асистент,
Шевченко Л. П., асистент

Рецензент: Кравчук Н. В., к. е. н., доцент

Відповідальний за випуск В.В.Дементьєв, д. е. н., проф.

Вступ

Становлення ринкових відносин у народному господарстві України потребує підготовки спеціалістів, що володіють системою сучасних економічних знань, розуміють закономірності функціонування ринку та його інфраструктури, мають здібності до прийняття ефективних рішень в умовах обмеженості ресурсів і часу.
Економічна теорія – це інструмент осмислення економічної дійсності, наукове керівництво до її пізнання. Знання курсу дає студенту, керівнику підприємства, робітнику, споживачу уяву про те, якими будуть найкращі рішення щодо виробництва, розподілу, обміну, споживанню, діяльності підприємств, вибору сфери вкладання грошей, купівлі і продажу товарів, сутності національної і світової економіки.
Нагромаджений досвід викладання економічної теорії у студентській аудиторії свідчить, що при вивченні дисципліни більше уваги треба приділяти практичним питанням. Тому методичний посібник містить усі питання, що передбачені програмою курсу “Основи економічної теорії”, а також завдання, складені на основі матеріалів вітчизняної і зарубіжної статистики, а також конкретних ситуацій, що виникають при становленні ринкової економіки в Україні.
Добір матеріалу і спосіб його викладу забезпечують засвоєння того реального мінімуму знань, який визначає основи економічної культури і в той же час забезпечує цілісне, а не фрагментарне сприйняття економіки. Структура учбово-методичного посібника дозволяє використовувати його матеріал також для самоперевірки знань.
Даний навчально-методичний посібник розраховано на студентів неекономічних спеціальностей, що вивчають курс “Основи економічної економії”.