ВСТУП

У сучасному світі особливу роль відіграє громадська думка, яка стала важливою складовою нашої дійсності. Це покликало до життя цілий ряд наук, істотне місце серед яких посідає паблік рилейшнз, що іноді перекладається як комунікації з громадкістю, зв’язки з громадкістю.
У суті паблік рилейшнз лежить розвиток зворотнього зв’язку. Однією з важливих закономірностей паблік рилейшнз є необхідність працювати не просто з населенням, а виділяти ті чи інші його сегменти, для котрих розробляються свої власні повідомлення відповідно до необхідної саме для них техніки впливу, які потім розміщуються в каналах комунікації, використовуваних цими сегментами аудиторії.
Метою навчальної дисципліни “Паблік рилейшнз” є оволодіння основами PR.
Мета викладання дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні і повній інформованості.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.

Роль зв’язків з громадськістю у сучасному суспільстві.

Зв’язки з громадськістю: різноманіття визначень і понять. Становлення паблік рилейшнз як галузі знань і сфери діяльності. Об’єктивні причини виникнення і розвитку науки, професії і галузі “паблік рилейшнз”. Роль зв’язків з громадськістю у сучасному громадянському суспільстві і ринковій економіці. Цілі і функції зв’язків з громадськістю. Паблік рилейшнз в системі маркетингових комунікацій. Основні професійні терміни і поняття. Принципи, класифікація і основні напрямки послуг в області зв’язків з громадськістю.
Загальна характеристика функцій спеціаліста зі зв’язків з громадськістю. Вимоги до спеціалістів з паблік рилейшнз. Завдання PR - менеджера в системі кризових комунікацій. Управління проблемними ситуаціями.

Тема 2.

Цільові аудиторії та організаційні структури в зв’язках з громадськістю.

Процес впливу служб зв’язків з громадськістю на суспільну думку. Створення стереотипів як одна із завдань PR. Види цільових аудиторій в зв’язках з громадськістю. Журналісти як цільова аудиторія. Лідери громадської думки і групи особливих інтересів.
Основні організаційні структури у зв’язках з громадськістю. Поняття корпоративного іміджу, корпоративної культури, фірмового стилю. Корпоративний PR-департамент. Функції і задачі PR - спеціаліста в роботі з каналами ЗМІ. Відмінності і схожості в роботі спеціаліста зі зв’язків з громадськістю і прес-секретаря. Інтерактивний корпоративний веб-сайт. Види і роль внутрішньофірмових комунікацій у взаємовідносинах з персоналом.

Тема 3.

Канали виходу на різні аудиторії громадськості.

Види засобів масової інформації, які використовують у зв’язках з громадськістю. Переваги і недоліки кожного виду ЗМІ з точки зору зв’язків з громадськістю.
Поняття “база даних цільових ЗМІ”. Критерії відбору і оцінки ефективності використання засобів комунікації для різних PR - заходів і програм.
Рейтинги ЗМІ. Стратегія і тактика взаємовідносин зі ЗМІ. Види робочих PR – документів, які використовують в роботі зі ЗМІ.
Види робочих заходів. Організація зворотних зв’язків з громадськістю.

Тема 4.

Робота з основними групами громадськості.

Робота з пресою. Матеріали для преси. Прес-, або ньюз-реліз: підготовка й розсилка. Прес-конференції. Заходи з участю журналістів. Листи редактору. Моніторинг публікацій в пресі.
Робота з радіо й телебаченням. Відео-ньюз-реліз. Відео- й телеконференції, аудіоконференції. Фільм, його створення. Оптичні диски.
Інтернет в паблік рилейшнз. Інтернет і суспільство. Конвергенція ЗМІ і Інтернет. Інтернет - представництво й PR.
Відносини зі споживачами. Цілі відносин зі споживачами. Управління відносинами з клієнтами. Просування товарів і послуг. Робота з запитами і претензіями споживачів.
Відносини з персоналом фірми. Зростання значення відносин з працюючими. Принципи сучасних комунікацій з зайнятими. Сфери і задачі внутрішньоорганізаційних комунікацій: друковані засоби комунікацій, оповіщуючі засоби, Інтернет, особисті зустрічі, візити, збори, комітети, клуби, міфи, слухи, невербальні внутрішньоорганізаційні комунікації.
Відносини з державою і місцевою громадськістю. Держава і PR. Відносини з держструктурами. Лобіювання. Робота з місцевими органами держу правління і місцевою громадськістю.
Відносини з інвесторами. Фінансові PR і фінансова спілка. Програма відносин з інвесторами. Джерела інформації для інвесторів. Фінансові аналітики й ЗМІ. Інструменти фінансових комунікацій корпорації. Принципи успішного ведення комунікацій з інвесторами.

Тема 5.

Етика і професійні стандарти в зв’язках з громадськістю.

Кодекс професійної поведінки і етики IPRA. Афінський кодекс. Кодекс професійної поведінки інституту PR (IPR, Англія). Європейський кодекс професійної поведінки в PR (Лісабонський кодекс). Кодекс професійної етики українського журналіста. Кодекс професійної етики союза професійних журналістів США.

Тема 6.

Регулювання діяльності у сфері зв’язків з громадськістю.

Правове забезпечення зв’язків з громадськістю. Зв’язки з громадськістю і Закон України “Про засоби масової інформації”. Закон України “Про рекламу”. Захист прав споживачів. Неформальні засоби регулювання в області зв’язків з громадськістю: традиції, норми, мораль, суспільна думка.

Тема 7.

Дослідження, планування і програмування – основа ефективних PR-технологій.

Складові процесу управління PR-технологіями. Проведення досліджень. Класифікація видів досліджень. Особливості методики проведення соціологічних досліджень. Етапи проведення досліджень. Планування і програмування.

Тема 8.

Інформаційно-комунікаційні PR-технології.

Основні елементи, прийоми, методи і правила розробки комунікаційних і інформаційних технологій. Особливості укладання мадіапланів. Аналіз ефективності PR-кампанії.

Тема 9.

Менеджмент PR.

Стратегічний підхід до управління PR. Організація діяльності PR. Організаційні структури. Формування бюджету PR. Планування PR-кампанії. Економічні оцінки PR-проектів: метод дисконтованого строку окупності, метод чистої приведеної вартості, метод індексу прибутковості, метод беззбитковості операцій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  • Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров: Курс лекций / И.В. Алёшина. – М.: ИКФ «ЭКМОС». 2002. – 480с.
  • Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: Учеб. пособ. / Б.Л. Борисов. – М.: Изд. - торг. дом «Гранд», Фаир-прес, 2001. – 624с.
  • Горкина М.Б. PR на 100%: как стать хорошим менеджером по PR / М.Б. Горкина, А.А. Мамонтов, Н.Б. Манн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альтина Бизнес Букс, 2004. – 237с.
  • Калиберда Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс: Учеб. пособ. для студ. ВУЗов / Е.Г. Калиберда. – М.: Логос, 2003. – 119с.
  • Капитонов Э.А. Корпоративная культура и PR: Учебно-практическое пособие / Э.А. Капитонов, А.Э. Капитонов. – М.: Ростов-на-Дону: Изд. центр «МарГ», 2003. – 413с.
  • Лукашев А.В. Чёрный PR как способ овладения властью или бомба для имидж мейкера. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-Преса», 2002. – 176с.
  • Ньюсон Д. Всё о PR: теория и практика Паблик Рилейшнз: Пер. с англ. / Д. Ньюсон, Тёрк Дж. В.-С., Крукеберг Д. – 7-е изд. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт», ИД «Инфра-М», 2001. – VIII 628c.
  • Поцепцов Г.Г. Паблік Рилейшнз: Навч. посіб. для студ.вузів. – К.: Знання, 2000. – 506с. – (Вища Освіта XXI століття).
  • Поцепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. – 2-е изд. испр. – М.: Рефл-Бук, К.: Ваклер, 2002. – 624с.
  • PR сегодня: Новые подходы, исследования, международная практика: Пер. с англ. / Науч. ред.: А.П. Сотников, М.Л. Бочаров, В.А. Лиеов. – М.: имидж-Контакт Инфра – М., 2002. – 490с.
  • Уткин Э.А. Управление связями с общественностью. PR / Э.А. Уткин, В.В. Баяндаев, М.Л. Баяндаева. – М.: ТЕНЕ, 2001. – 296с.
  • Бинецкий А.Э. Паблик Рилейшнз: Защита интересов и репутации бизнеса: Учеб.-практ. пособие / А.Э. Бинецкий. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. – 240с.
  • Бодуан Ж.П. Управление имиджем компании Паблик Рилейшнз: предмет и мастерство: Пер. с фр. – М.: ИМИДЖ-КОНТАКТ, Инфра-М, 2001. – 232с.
  • Оливер С. Стратегия в Паблик Рилейшнз: Пер. с англ. / С. Оливер. – СПб.: ИД «Нева», 2003. – 157с.