Содержание материала

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
28.08.2001 N 368

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2001 р.
за N 841/6032

Інструкція
про порядок регулювання діяльності банків в Україні

(У тексті Інструкції слова "Генеральний департамент банківського
нагляду Національного банку" у всіх відмінках замінено
словами "Департамент банківського регулювання і нагляду" у
відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку
N 407 (z1400-05) від 01.11.2005


Розділ I. Загальні положення

Ця Інструкція вводиться з метою забезпечення стабільної
діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед
вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів
і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській
діяльності.
Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у
міжнародній практиці принципів і стандартів.
Відповідно до статей 2, 58-59 Закону України "Про
Національний банк України" (679-14) та статей 2, 4, 7-12, 30-36,
47-50, 52, 69, 73 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" (2121-14 ) Національний банк України (далі -
Національний банк) установлює порядок визначення регулятивного
капіталу банку та такі економічні нормативи, що є обов'язковими до
виконання всіма банками:
нормативи капіталу:
мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1),
адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2),
адекватності основного капіталу (Н3);

нормативи ліквідності:
миттєва ліквідність (Н4),
поточна ліквідність (Н5),
короткострокова ліквідність (Н6);

нормативи кредитного ризику:
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
(Н7),
великих кредитних ризиків (Н8),
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9),
максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

нормативи інвестування:
інвестування в цінні папери окремо за кожною установою
(Н11)-1,
____________
1 Установи - будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, що
є юридичними особами (підприємства, організації, компанії, фірми,
установи тощо).

загальної суми інвестування (Н12);

норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої)
валютної позиції банку (Н13).
Базою для розрахунку економічних нормативів Н2, Н7, Н8, Н11,
Н12, Н13 є регулятивний капітал банку.
Базою для розрахунку економічного нормативу Н3 є основний
капітал банку.
Базою для розрахунку економічних нормативів Н9, Н10 є
статутний капітал банку.
Якщо операції здійснюються банком за рахунок капіталу згідно
з вимогами цієї Інструкції, то такі операції не включаються до
розрахунку економічних нормативів.
Дія цієї Інструкції поширюється на всі банки України
незалежно від форм власності.
За надання Національному банку недостовірної інформації щодо
економічних нормативів банки несуть відповідальність згідно з
вимогами чинного законодавства України.
(Розділ I із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 267
(z0825-04) від 17.06.2004, N 407 (z1400-05) від 01.11.2005)