Содержание материала

Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Постанова Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року № 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 р. за № 885/9484

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 22 лютого 2005 року № 57,
від 12 серпня 2005 року № 288,
від 31 серпня 2005 року № 321,
від 21 серпня 2006 року № 329,
від 22 червня 2007 року № 235
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
від 22 червня 2007 року № 235, набрали чинності з 1 січня 2008 року),
від 27 вересня 2007 року № 350
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
від 27 вересня 2007 року № 350, набрали чинності з 1 січня 2008 року),
від 29 грудня 2007 року № 494

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", № 67, 17 вересня 2007 р.),
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
від 12 листопада 2007 року

Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України" та на виконання постанови Правління Національного банку України від 21.05.2003 № 209 "Про заходи щодо кодифікації нормативно-правових актів Національного банку України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (додається).

2. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 (зі змінами), пунктом 72 такого змісту:

"72. Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту - 3400 грн.".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 № 602 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за № 15/4236 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 28.05.2001 № 203 "Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за № 505/5696 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 17.06.2002 № 218 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.05.2001 № 203", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за № 564/6852.

4. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко) та територіальні управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В. о. Голови

А. П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 р. № 270

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 р. за № 885/9484


Положення
про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Це Положення розроблене відповідно до вимог статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 № 734/99 та нормативно-правових актів Національного банку України.

Національний банк України (далі - Національний банк) цим Положенням встановлює порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі - договори), та видачі резидентам реєстраційних свідоцтв про здійснення валютних операцій за такими договорами, а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 235)

Розділ I. Порядок отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації договорів

Глава 1. Загальні положення

1.1. Резиденти (юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи - громадяни України) (далі - резиденти-позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому цим розділом.

Резиденти-позичальники одержують кредити від нерезидентів лише в безготівковій формі.

1.2. Резиденти-позичальники (крім уповноважених банків України) залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України, які надали згоду на обслуговування операцій за договором (підрозділи банків) (далі - обслуговуючі банки). Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).

1.3. Залучення уповноваженими банками України (далі - уповноважені банки) коштів на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку здійснюється на умовах, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань. Договір, який передбачає залучення коштів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстрації Національним банком відповідно до вимог, установлених главою 4 цього розділу.

(пункт 1.3 глави 1 розділу I у редакції постанови
Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)

1.4. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов'язаннями резидента-позичальника згідно із зовнішньоекономічним договором без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то перерахування коштів нерезиденту з метою погашення заборгованості (основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, неустойки, інших платежів, установлених договором) за таким кредитом здійснюється за умови подання резидентом-позичальником обслуговуючому банку оригіналів і копій документів, які підтверджують надходження в Україну продукції, виконання робіт та надання послуг в Україні, отримання в Україні об'єкта права інтелектуальної власності (вантажні митні декларації, акти про виконані роботи, надані послуги, документи, що свідчать про отримання об'єкта права інтелектуальної власності) за зовнішньоекономічними договорами, сплата за якими була проведена за рахунок кредитних коштів нерезидентів. Сплата резидентом-позичальником комісій та/або зборів, передбачених договором як умова для отримання кредитних коштів, дозволяється без подання вищезазначених документів. Оригінали документів повертаються резиденту-позичальнику протягом двох робочих днів, а їх копії залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку.

(абзац перший пункту 1.4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)

Датою надання кредитних коштів під час здійснення сплати нерезидентом-кредитором за зобов'язаннями за зовнішньоекономічним договором резидента-позичальника за межами України слід уважати дату списання коштів з рахунку нерезидента-кредитора на користь нерезидента-експортера.

Документами, достатніми для підтвердження резидентом-позичальником обслуговуючому банку дати отримання та суми отриманого кредиту від нерезидента-кредитора, є засвідчені іноземним банком або іноземною фінансовою установою оригінали або копії платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором нерезиденту-експортеру за зовнішньоекономічним договором, із зазначенням реквізитів договору, дати та суми перерахованих коштів нерезиденту-експортеру. Також підтвердженням є отримане безпосередньо обслуговуючим банком від банку-кредитора повідомлення (SWIFT чи телексне), що містить відповідний ключ, із зазначенням реквізитів договору, а також дати та суми перерахованих нерезиденту-експортеру коштів. Ці документи залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом [не потребує перекладу повідомлення (SWIFT чи телексне), що отримане безпосередньо обслуговуючим банком].

Резидент-позичальник зобов'язаний на вимогу обслуговуючого банку подати письмове підтвердження того, що сплачені нерезидентом-кредитором за рахунок кредитних коштів суми є сплатою за зобов'язаннями цього резидента за відповідними зовнішньоекономічними договорами, і подати копії цих договорів.

1.5. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відкритий за межами України, який використовується резидентом на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), то перерахування нерезиденту коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання резидентом-позичальником оригіналу реєстраційного свідоцтва і засвідчених іноземним банком або іншою іноземною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резиденту-позичальнику і подальше використання цих коштів [підтвердним документом також може бути отримане безпосередньо обслуговуючим банком від іноземного банку (або іншої іноземної фінансової установи), у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, повідомлення (SWIFT чи телексне), що містить відповідний ключ, із зазначенням дати і суми отримання кредитних коштів, а також дати, суми та мети їх використання]. Ці документи (крім реєстраційного свідоцтва) залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом [не потребує перекладу повідомлення (SWIFT чи телексне), що отримане безпосередньо обслуговуючим банком].

1.6. Кредити, що одержують від нерезидентів резиденти - фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності (далі - фізичні особи), мають зараховуватися на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунку.

Використання фізичними особами кредитних коштів здійснюється як у безготівковій, так і в готівковій формі (з додержанням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань використання готівкової іноземної валюти на території України).

Перерахування фізичними особами коштів для виконання боргових зобов'язань за укладеними договорами здійснюється з рахунків фізичних осіб, відкритих в уповноважених банках. Купівля фізичною особою іноземної валюти для погашення основного боргу та сплати процентів, комісій, неустойки проводиться через мережу пунктів обміну іноземних валют або каси банків чи на міжбанківському валютному ринку України.

1.7. Договори, які передбачають виконання резидентами-позичальниками боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від них кредитами, підлягають обов'язковій реєстрації Національним банком відповідно до Указу Президента України від 27.06.99 № 734 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства". Резидентам-позичальникам, які не є банками, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління Національного банку (далі - територіальні управління).

Уповноважені банки зобов'язані реєструвати такі договори в порядку, визначеному главою 4 цього розділу.

Резидент-позичальник згідно із законодавством України несе відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються територіальному управлінню відповідно до вимог цього розділу.

1.8. Реєстраційні свідоцтва (додаток 1) видаються резидентам-позичальникам, які не є банками, територіальним управлінням за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

1.9. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір до фактичного одержання кредиту.

1.10. Не потребують реєстрації Національним банком договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються державою або під державні гарантії.

1.11. Розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору (далі - виплати за користування кредитом), на дату надходження до територіального управління повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору (змін до договору) відповідно до вимог цього розділу, не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами (далі - виплати за максимальною процентною ставкою), що діє на дату надходження до територіального управління вищезазначеного пакета документів.

Національний банк здійснює реєстрацію укладеного резидентом-позичальником договору лише за умови дотримання вимог абзацу першого цього пункту.

Національний банк встановлює постановою Правління Національного банку України максимальні процентні ставки за договорами в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор), та договорами в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора.

(абзац третій пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)

1.12. Максимальна процентна ставка за договорами (далі - максимальна процентна ставка) встановлюється:

а) для договорів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора - на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках. Під час установлення розміру такої ставки Національний банк враховує розмір дохідності українських облігацій, випущених Міністерством фінансів України, з урахуванням середнього спреду (різниці між ставками) за запозиченнями держави і українських суб'єктів господарювання на міжнародному фінансовому ринку, а також рейтингу українських суб'єктів господарювання, визначеного міжнародними рейтинговими агентствами;

б) для договорів в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора - на підставі розміру середньозваженої процентної ставки, за якою уповноважені банки надають суб'єктам господарювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

(пункт 1.12 глави 1 розділу I у редакції постанови
Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)

1.13. Національний банк повідомляє територіальні управління та уповноважені банки про зміну максимальної процентної ставки не пізніше ніж за місяць до введення її в дію.

(пункт 1.13 глави 1 розділу I у редакції постанови
Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)

1.14. Відомості щодо розміру виплат за користування кредитом зазначаються резидентом-позичальником у повідомленні про договір.

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі плаваючої процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору, про що має бути визначено в договорі.

Якщо договором установлена щомісячна або щоквартальна процентна ставка за користування кредитом, то до розрахунку розміру виплат за користування кредитом береться розрахункова річна процентна ставка.

Якщо договором передбачена плаваюча процентна ставка, то період з дати заповнення резидентом-позичальником повідомлення про договір до дати надходження до територіального управління повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору (змін до договору) відповідно до вимог цього розділу, не повинен перевищувати двох тижнів.

Якщо під час реалізації кредитного проекту відбувається скорочення строку кредиту (внаслідок дострокового погашення кредиту або якщо одержання кредиту розпочалося із затримкою), то контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350,
абзац п'ятий пункту 1.14 глави 1 розділу I у редакції постанови
Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)

У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи Класифікатора.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)

До розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)

1.15. Реєстрація Національним банком змін до договорів, у яких установлений розмір виплат за користування кредитом, що перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до територіального управління повного пакета документів, потрібних для реєстрації змін до договорів, не дозволяється в разі збільшення загальної суми кредиту (у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів), розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом.

Продовження строку дії реєстрації договору (строку дії реєстраційного свідоцтва) не дозволяється, якщо розмір виплат за користування кредитом перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до територіального управління пакета документів, потрібних для продовження строку дії реєстрації договору (строку дії реєстраційного свідоцтва).

1.16. Національний банк у разі потреби реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за користування кредитом за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.

1.17. Не допускається реєстрація Національним банком укладених резидентами-позичальниками договорів, згідно з якими передбачена сплата резидентами-позичальниками процентів за користування кредитами (без урахування відповідних комісій), до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від нерезидентів або до здійснення сплати нерезидентами-кредиторами зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника, відкритий за межами України.

1.18. Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі, що він набирає чинності з моменту його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік.

(абзац перший пункту 1.18 глави 1 розділу I у редакції постанови
Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. № 350)

Якщо зміни до договору згідно з вимогами пункту 2.5 глави 2 та підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 цього розділу потребуватимуть їх реєстрації Національним банком, то резидент-позичальник зобов'язаний зазначити, що відповідні зміни набирають чинності з моменту їх реєстрації Національним банком.

(абзац другий пункту 1.18 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)

1.19. Реєстрація Національним банком договору здійснюється без будь-яких зобов'язань з боку Національного банку щодо зобов'язань сторін договору.

1.20. Вимоги цього розділу щодо розміру виплат за користування кредитом, а також щодо моменту набрання чинності договором не застосовуються до договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.

(пункт 1.20 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 494)