герб Украины

 ЗАКОН УКРАЇНИПро аудиторську діяльність
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243 )( Вводиться в дію Постановою ВРN 3126-XII ( 3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244 )( Із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 88N 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст. 44N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247N 1863-IV ( 1863-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.501N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.434N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторськоїдіяльності в Україні і спрямований на створення системинезалежного фінансового контролю з метою захисту інтересіввласника.Р о з д і л IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії ЗаконуПоложення цього Закону діють на території України іпоширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від формвласності та видів діяльності.Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльністьдержавних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноваженихзаконами України на здійснення державного фінансового контролю.( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3202-IV( 3202-15 ) від 15.12.2005 )( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3202-IV( 3202-15 ) від 15.12.2005 )Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльністьАудиторська діяльність у сфері фінансового контролюрегулюється цим Законом, іншими законодавчими і нормативнимиактами України. У випадках, якщо міжнародним договором, в якомубере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що міститьцей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.Особливості проведення інших видів аудиторської діяльностірегулюються спеціальним законодавством. ( Статтю 2 доповненочастиною другою згідно із Законом N 1863-IV ( 1863-15 ) від24.06.2004 )( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1863-IV( 1863-15 ) від 24.06.2004 )Стаття 3. Аудиторська діяльністьАудиторська діяльність включає в себе організаційне іметодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторськихперевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторськихперевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій зпитань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізуфінансово-господарської діяльності та інших видівекономіко-правового забезпечення підприємницької діяльностіфізичних та юридичних осіб.Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковуєтьсязгідно з чинним законодавством.Стаття 4. АудитАудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,обліку, первинних документів та іншої інформації щодофінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання зметою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повнотиі відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами),аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарюванняна його проведення.Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів,а також у випадках, передбачених чинним законодавством(обов'язковий аудит).Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартістьтовару (продукції, послуг).Стаття 5. АудиторАудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, щовизначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторськоюдіяльністю на території України. ( Частина перша статті 5 вредакції Закону N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005 )Аудитор має право займатися аудиторською діяльністюіндивідуально, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншимиаудиторами в спілку з дотриманням вимог цього Закону та іншихзаконів України.( Частину третю статті 5 виключено на підставі ЗаконуN 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною,посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх праваотримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративнихправ.Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливізлочини.Стаття 6. Аудиторська фірмаАудиторська фірма - це організація, яка займається виключнонаданням аудиторських послуг. ( Частина перша статті 6 із змінами,внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-якихформ власності.Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів)аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді неможе перевищувати 30 відсотків.Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторськудіяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор.Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документиАудиторський висновок - це офіційний документ, засвідченийпідписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), якийскладається у встановленому порядку за наслідками проведенняаудиту і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності,повноти і відповідності чинному законодавству та встановленимнормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарськоїдіяльності.Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватисьусно або письмово з оформленням довідки та інших офіційнихдокументів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляютьсяекспертним висновком або актом.Аудиторський висновок аудитора іноземної держави приофіційному його поданні установі, організації або господарюючомусуб'єкту України підлягає підтвердженню аудитором України, якщоінше не встановлено міжнародним договором.Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітністьПублічна бухгалтерська звітність складається із аудиторськоговисновку, балансу, звіту про прибутки і збитки, іншої звітності вмежах відомостей, які не становлять комерційну таємницю івизначені законодавством для надання користувачам та публікації.Аудиторський висновок про достовірність, повноту івідповідність чинному законодавству та встановленим нормативамбалансу та інших форм публічної бухгалтерської звітності повиненгрунтуватися на аналізі достатнього обсягу інформації щодонаслідків фінансово-господарської діяльності, в тому числі навивченні бухгалтерської звітності і документів, які становлятькомерційну таємницю і не підлягають публікації.Відкриття бухгалтерської звітності, що становить комерційнутаємницю, для проведення аудиту та надання інших аудиторськихпослуг здійснюється користувачами бухгалтерської звітності.Стаття 9. Користувачі бухгалтерської звітностіКористувачами бухгалтерської звітності можуть бутиуповноважені на підставі законів України представники органівдержавної влади, юридичні та фізичні особи, зацікавлені внаслідках господарської діяльності суб'єктів, в тому числі:власники, засновники господарюючого суб'єкта, кредитори, інвесторита інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають правона отримання інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.Користувачі бухгалтерської звітності мають право виступатизамовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторськихпослуг, визначати обсяги та напрями аудиторських перевірок в межахповноважень, наданих законодавством, установчими документами абоокремими договорами.Стаття 10. Обов'язкове проведення аудитуПроведення аудиту є обов'язковим для:1) підтвердження достовірності та повноти річного балансу ізвітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств,кооперативів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежновід форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційнооприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністюутримуються за рахунок державного бюджету і не займаютьсяпідприємницькою діяльністю. ( Абзац перший пункту 1 статті 10 іззмінами, внесеними згідно із Законом N 81/95-ВР від 14.03.95 )Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу ізвітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотомменш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводитьсяодин раз на три роки; ( Пункт перший статті 10 доповнено абзацомдругим згідно із Законом N 81/95-ВР від 14.03.95 )2) перевірки фінансового стану засновників комерційнихбанків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонернихтовариств, холдінгових компаній, інвестиційних фондів, довірчихтовариств та інших фінансових посередників;3) емітентів цінних паперів;( Пункт 4 частини першої статті 10 виключено на підставіЗакону N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )5) порушення питання про визнання неплатоспроможним абобанкрутом.Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках,передбачених законами України.Стаття 11. Відповідальність за дотримання порядку веденнябухгалтерського облікуВідповідальність за дотримання порядку веденнябухгалтерського обліку, визначеного законодавством України,своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачамта аудиторам покладається на керівника господарюючого суб'єкта.Публічна бухгалтерська звітність повинна бути перевіренааудитором (аудиторською фірмою) і може оприлюднюватись протягомроку, наступного за звітним.Аудиторські перевірки не виключають виконання контрольнихфункцій державними органами, їх підрозділами та посадовими особамиуповноваженими законами України на здійснення державногофінансового контролю. ( Частина третя статті 11 в редакції ЗаконуN 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )Р о з д і л IIСЕРТИФІКАЦІЯ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ( Назва розділу II із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Стаття 12. Сертифікація аудиторівСертифікація (визначення кваліфікаційної придатності)аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.Право на отримання сертифікату мають фізичні особи, якіздобули вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботине менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора,бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. Наявність певнихзнань з питань аудиту визначається шляхом проведення відповідногоіспиту. ( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005 )Особи, які не склали іспиту, мають право повторно скластийого не раніш як через рік після прийняття рішення Аудиторськоюпалатою України.Термін чинності сертифікату не може перевищувати п'яти років.Члени Аудиторської палати України підлягають сертифікації увстановленому порядку.Особи, делеговані до Аудиторської палати України першогоскликання, підлягають сертифікації з дотриманням вимог цьогоЗакону, за винятком складання іспиту.( Статтю 13 виключено на підставі Закону N 3370-IV( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Р о з д і л IIIАУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИСтаття 14. Повноваження Аудиторської палати УкраїниПовноваження Аудиторської палати України визначаються цимЗаконом та Статутом Аудиторської палати України.Статут Аудиторської палати України підлягає затвердженнюдвома третинами голосів від загальної кількості членів палати.Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб'єктів,що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджуєпрограми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, ведеРеєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надаютьаудиторські послуги, здійснює заходи із забезпечення незалежностіаудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок таорганізації контролю за якістю аудиторських послуг. ( Частинатретя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2738-IV( 2738-15 ) від 06.07.2005, N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правомАудиторської палати України. Затверджені Аудиторською палатоюУкраїни норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотриманняпідприємствами, установами та організаціями.Стаття 15. Створення Аудиторської палати УкраїниАудиторська палата України створюється і функціонує якнезалежний, самостійний орган на засадах самоврядування.Аудиторська палата України є юридичною особою, ведевідповідний облік та звітність.Аудиторська палата України набуває повноважень юридичноїособи від дня реєстрації у Міністерстві юстиції України напідставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченомуцим Законом. Плата за реєстрацію не справляється.Аудиторська палата України формується шляхом делегування доїї складу п'яти представників від професійної громадськоїорганізації аудиторів України, по одному представнику відРахункової палати, Міністерства фінансів України, Головногоконтрольно-ревізійного управління України, Державної податковоїадміністрації України, Національного банку України, Державногокомітету статистики України, Міністерства юстиції України,державних органів, уповноважених законами України на здійсненнядержавного фінансового контролю та окремих фахівців від навчальнихнаукових та інших організацій. ( Частина четверта статті 15 вредакції Закону N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )Фахівці від навчальних, наукових та інших організаційделегуються за їх згодою професійною громадською організацієюаудиторів України в кількості п'яти представників і по одномупредставнику за пропозицією Рахункової палати, Міністерствафінансів України, Головного контрольно-ревізійного управлінняУкраїни, Державної податкової адміністрації України, Національногобанку України, Державного комітету статистики України,Міністерства юстиції України, державних органів, уповноваженихзаконами України на здійснення державного фінансового контролю.( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 3202-IV ( 3202-15 )від 15.12.2005 )Порядок делегування визначається відповідно з'їздом,правлінням, колегією або іншим вищим керівним органом здотриманням вимог статті 12 цього Закону.Загальна кількість членів Аудиторської палати Українистановить двадцять п'ять осіб. ( Частина сьома статті 15 іззмінами, внесеними згідно із Законом N 3202-IV ( 3202-15 ) від15.12.2005 )Аудиторська палата України створює на території Українирегіональні відділення, повноваження яких визначаютьсяАудиторською палатою України.Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснюєСекретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несеперсональну відповідальність за ефективне використання майна такоштів Аудиторської палати України і створення належних умов длявиконання функціональних обов'язків її членами.Стаття 16. Діяльність Аудиторської палати УкраїниТермін повноважень членів Аудиторської палати України не можеперевищувати п'яти років.Термін повноважень членів Аудиторської палати України першогоскликання не може перевищувати трьох років.Персональний склад Аудиторської палати України підлягаєщорічній ротації в кількості не менше трьох членів.Ротація здійснюється на підставі визначення особистогорейтингу членів Аудиторської палати України шляхом таємногоанкетування аудиторів України.Результати анкетування затверджуються Аудиторською палатоюУкраїни.Призначення нових членів Аудиторської палати України замістьвибулих здійснюється у встановленому порядку.Всі рішення Аудиторської палати України приймаються на їїзасіданні простою більшістю голосів при наявності двох третіх їїчленів, за винятком рішень, передбачених частиною другою статті 14цього Закону. В окремих випадках, що підлягають визначенню вСтатуті Аудиторської палати України, рішення можуть прийматисяшляхом письмового опитування.При рівності голосів перевага надається рішенню, за якепроголосував головуючий.Засідання Аудиторської палати України веде головуючий,функції якого виконують по черзі всі члени палати в алфавітномупорядку їх прізвищ.Члени Аудиторської палати України виконують свої обов'язки нагромадських засадах.Матеріальні витрати на сертифікацію покриваються за рахунокосіб, що претендують на отримання сертифікатів, у розмірах, яківизначаються Аудиторською палатою України.Р о з д і л IVПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВУКРАЇНИСтаття 17. Створення професійної громадської організаціїаудиторів УкраїниАудитори України мають право об'єднатися в громадськуорганізацію за професійними ознаками (Спілку аудиторів України),дотримуючись вимог цього Закону та інших законів України.Спілка аудиторів України повинна мати фіксоване індивідуальнечленство в особі окремих аудиторів або їх колективів.Спілка аудиторів України може відкривати місцеві осередки принаявності в них не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки.Відкриття місцевих осередків не є обов'язковим.Стаття 18. Повноваження професійної громадської організаціїаудиторів України (Спілки аудиторів України)Повноваження професійної громадської організації аудиторівУкраїни визначаються цим Законом, Законом України "Про об'єднаннягромадян" ( 2460-12 ) та Статутом професійної громадськоїорганізації аудиторів України (Спілки аудиторів України).З метою забезпечення соціального захисту своїх членів Спілкааудиторів України може створювати відповідні фонди, в тому числіфонд соціального страхування.У порядку, встановленому цим Законом, Спілка аудиторівУкраїни має право:делегувати своїх представників до Аудиторської палати Українита достроково їх відкликати;порушувати клопотання про припинення повноважень членівАудиторської палати України, які делеговані Рахунковою палатою,Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійнимуправлінням України, Державною податковою адміністрацією України,Національним банком України, Державним комітетом статистикиУкраїни, Міністерством юстиції України, державними органами,уповноваженими законами України на здійснення державногофінансового контролю; ( Абзац третій частини третьої статті 18 вредакції Закону N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )вносити на розгляд Аудиторської палати України проекти норм істандартів аудиту.Рішення та клопотання з питань делегування, відкликання таприпинення повноважень членів Аудиторської палати Україниприймаються з'їздом Спілки аудиторів України або правлінням знаступним затвердженням таких рішень з'їздом.Р о з д і л VПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА НАДАННЯ ІНШИХАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГСтаття 19. Загальні умови проведення аудиту та наданняінших аудиторських послугАудитор може надавати аудиторські послуги індивідуально абояк працівник аудиторської фірми.Аудитор має право індивідуально надавати аудиторські послугитільки на підставі чинного сертифіката. ( Частина друга статті 19із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від19.01.2006 )Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги занаявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чиннийсертифікат. ( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідноіз Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )( Частину четверту статті 19 виключено на підставі ЗаконуN 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )Стаття 20. Підстави для проведення аудиту та наданняінших аудиторських послугАудит проводиться на підставі договору між аудитором(аудиторською фірмою) та замовником.Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватисяна підставі договору, письмового або усного звернення замовника доаудитора (аудиторської фірми).В договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторськихпослуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсягаудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальністьсторін.Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторськоїфірми) з дотриманням вимог цього Закону.Замовник зобов'язаний створити аудитору (аудиторській фірмі)належні умови для якісного виконання аудиту.Стаття 21. Звіт про наслідки аудитуВиконання аудитором (аудиторською фірмою) договорувизначається актом прийому-здачі аудиторського висновку абоіншого офіційного документа.Аудиторський висновок складається з дотриманням відповіднихнорм та стандартів і повинен містити підтвердження абоаргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти тавідповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.Порядок оформлення інших офіційних документів за наслідкаминадання аудиторських послуг визначається Аудиторською палатоюУкраїни з дотриманням вимог цього Закону та інших актівзаконодавства України.Р о з д і л VIПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМСтаття 22. Права аудиторів і аудиторських фірмАудитори і аудиторські фірми України мають право:1) самостійно визначати форми і методи аудиту на підставічинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договоруіз замовником, професійних знань та досвіду;2) отримувати необхідні документи, які мають відношення допредмету перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіхосіб.Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документистосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогуаудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бутиофіційно засвідчена замовником;3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формівід керівництва та працівників замовника;4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагативід керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольнихоглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції,щодо яких здійснюється перевірка документів;5) залучати на договірних засадах до участі в перевірціфахівців різного профілю.Стаття 23. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірмАудитори і аудиторські фірми зобов'язані:1) належним чином надавати аудиторські послуги, перевірятистан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їхдостовірність, повноту і відповідність чинному законодавству тавстановленим нормативам;2) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовниківпро виявлені під час проведення аудиту недоліки веденнябухгалтерського обліку і звітності;3) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенніаудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувативідомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і невикористовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;4) відповідати перед замовником за порушення умов договорувідповідно до чинних законодавчих актів України;5) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг таіншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до наданняаудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.Стаття 24. Спеціальні вимогиЗабороняється проведення аудиту:1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвомгосподарюючого суб'єкта, що перевіряється;2) аудитором, який має особисті майнові інтереси угосподарюючого суб'єкта, що перевіряється;3) аудитором - членом керівництва, засновником або власникомгосподарюючого суб'єкта, що перевіряється;4) аудитором - працівником господарюючого суб'єкта, щоперевіряється;5) аудитором - працівником, співвласником дочірньогопідприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, щоперевіряється;6) аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуютьсявимоги щодо його незалежності. ( Частину першу статті 24 доповненопунктом 6 згідно із Законом N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005 )Членам адміністративних, керівних та контролюючих органіваудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам,власникам, учасникам, акціонерам забороняється втручатися упрактичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежністьаудиторів, які здійснюють аудит. ( Статтю 24 доповнено частиноюдругою згідно із Законом N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005 )Р о з д і л VIIВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМСтаття 25. Цивільно-правова відповідальність аудиторів тааудиторських фірмЗа неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторськафірма) несе майнову та іншу відповідальність, визначену в договорівідповідно до чинного законодавства.Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторськихфірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків зїх вини.Всі спори майнового характеру між аудитором (аудиторськоюфірмою) та замовником вирішуються у встановленому порядку здотриманням вимог цього Закону.Стаття 26. Інші види відповідальності аудиторівЗа неналежне виконання своїх професійних обов'язків доаудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосованістягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату настрок до одного року або анулювання сертифікату.( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Стаття 27. Припинення чинності сертифікату( Назва статті 27 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Припинення чинності сертифікату на аудиторську діяльністьздійснюється на підставі рішення Аудиторської палати України увипадках:1) встановлення неодноразових фактів низької якостіаудиторських перевірок;2) систематичного чи грубого порушення чинного законодавстваУкраїни, встановлених норм та стандартів аудиту.( Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Порядок припинення чинності сертифікату на аудиторськудіяльність визначається Аудиторською палатою України. ( Частинадруга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Рішення Аудиторської палати України щодо припинення чинностісертифікату можуть бути оскаржені до суду. ( Частина третя статті27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від15.05.2003, N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )Р о з д і л VIIIОБОВ'ЯЗКИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ ПРИПРОВЕДЕННІ АУДИТУСтаття 28. Укладання договору на проведення аудитуГосподарюючі суб'єкти, для яких законодавством встановленообов'язкове проведення аудиту, зобов'язані до 1 грудня поточногороку повідомити відповідним податковим інспекціям про укладаннядоговору на аудиторську перевірку.Стаття 29. Подання аудиторського висновку до податковоїінспекціїГосподарюючі суб'єкти, зазначені в пункті 1 статті 10,повинні подати аудиторський висновок та інші документи публічноїбухгалтерської звітності до відповідної податкової інспекціїУкраїни протягом дев'яти місяців року, що настає за звітним.Подання аудиторського висновку до відповідної податковоїінспекції здійснюється не пізніше десяти днів після закінченняаудиторської перевірки. В разі неподання або несвоєчасного поданняаудиторського висновку відповідним податковим інспекціям з винигосподарюючого суб'єкта до нього застосовуються фінансові санкціїта адміністративні штрафи, передбачені законодавчими актамиУкраїни.Стаття 30. Відповідальність господарюючого суб'єктапри проведенні аудитуКерівництво господарюючого суб'єкта відповідно до законівУкраїни несе персональну відповідальність за повноту тадостовірність бухгалтерських та інших документів, які надаютьсяаудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту, та за дії, щовпливають на незалежність аудитора. ( Частина перша статті 30 іззмінами, внесеними згідно із Законом N 2738-IV ( 2738-15 ) від06.07.2005 )В разі виявлення фактів недостовірності або неповнотибухгалтерських документів аудитор (аудиторська фірма) зобов'язанийповідомити замовника не пізніше дня закінчення перевірки абонадання інших послуг.Президент України Л.КРАВЧУКм. Київ, 22 квітня 1993 рокуN 3125-XII