Содержание материала


герб Украины

 ЗАКОН УКРАЇНИПро банки і банківську діяльність
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 ){ Із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 1, ст. 2N 485-IV ( 485-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104N 835-IV ( 835-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.270N 914-IV ( 914-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.322N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181N 1828-IV ( 1828-15 ) від 22.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.473N 2631-IV ( 2631-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.358N 3127-IV від 29.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.90N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.100N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 " class="system-pagebreak" />Розділ IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯГлава 1ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Предмет та мета ЗаконуЦей Закон визначає структуру банківської системи, економічні,організаційні і правові засади створення, діяльності,реорганізації і ліквідації банків.Метою цього Закону є правове забезпечення стабільногорозвитку і діяльності банків в Україні і створення належногоконкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпеченнязахисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створеннясприятливих умов для розвитку економіки України та підтримкивітчизняного товаровиробника.Стаття 2. Визначення термінівУ цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів знаступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору прогарантування повного або часткового продажу цінних паперівемітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп зафіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання напокупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більшецінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінніпапери, що не були продані;афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якійбанк має істотну участь або яка має істотну участь у банку;банк - юридична особа, яка має виключне право на підставіліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такіоперації: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичнихосіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власнихумовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківськихрахунків фізичних та юридичних осіб;банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу,що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків;банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштівфізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів відсвого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття іведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певнусуму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбатиправо вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу,яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо поверненнязаборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів таінших зборів з такої суми;банківська ліцензія - документ, який видається Національнимбанком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі,на підставі якого банки мають право здійснювати банківськудіяльність;банківський платіжний інструмент - засіб, що міститьреквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, вякій він використовується, та, як правило, держателя цьогобанківського платіжного інструмента. За допомогою банківськихплатіжних інструментів формуються відповідні документи заопераціями, що здійснені з використанням банківських платіжнихінструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей абонадаються інші послуги держателям банківських платіжнихінструментів;банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власнікошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів іконтрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів задопомогою банківських платіжних інструментів;державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національнимбанком України і містить відомості про державну реєстрацію усіхбанків;вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковійформі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщеніклієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах навизначений строк зберігання або без зазначення такого строку іпідлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства Українита умов договору;державна реєстрація банку - надання банку статусу юридичноїособи відповідно до вимог глави 3 цього Закону;ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації проособу, що дає можливість зробити висновок про професійні тауправлінські здібності такої особи, її порядність та відповідністьїї діяльності вимогам закону;економічні нормативи - показники, що встановлюютьсяНаціональним банком України і дотримання яких є обов'язковим длябанків;( Визначення терміну "ідентифікація особи" статті 2 виключенона підставі Закону N 485-IV ( 485-15 ) від 06.02.2003 )іноземний - пов'язаний з громадянином або юридичною особоюбудь-якої країни, крім України;істотна участь - пряме або опосередковане, самостійно абоспільно з іншими особами володіння 10 і більше відсоткамистатутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв)юридичної особи або незалежна від формального володіння можливістьвирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;капітал банку - залишкова вартість активів банку післявирахування всіх його зобов'язань;капітал підписний - величина капіталу, на яку отриманописьмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесеннякоштів за підпискою на акції (паї);капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписнийкапітал;капітал регулятивний (власні кошти) - складається з основногота додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаютьсянормативно-правовими актами Національного банку України;клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, щокористується послугами банку;контроль - безпосереднє або опосередковане володіння часткоюв юридичній особі, одноосібне або разом з іншими особами, щопрезентує еквівалент 50 чи більше відсотків статутного капіталуабо голосів юридичної особи, або можливість справляти вирішальнийвплив на управління, або діяльність юридичної особи на основіугоди або будь-яким іншим чином;кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їхеквівалент;кредитор банку - юридична або фізична особа, яка маєдокументально підтверджені вимоги до боржника щодо його майновихзобов'язань;ліквідація банку - процедура припинення функціонування банкуяк юридичної особи відповідно до положень цього Закону;ліквідатор - юридична або фізична особа, яка здійснює функціїщодо припинення діяльності банку та задоволення вимог кредиторів;ліквідаційна маса - усі види майнових активів (майно тамайнові права) банку, які належать йому на праві власності на деньвідкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідації;мораторій - зупинення виконання банком майнових зобов'язань ізобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),строк виконання яких настав до дня введення мораторію, тазупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цихзобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів(обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення провведення мораторію;неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно тав повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів черезвідсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми,що становить менше однієї третини мінімального розмірурегулятивного капіталу банку;нормативно-правові акти Національного банку України -нормативно-правові акти, що видаються Національним банком Україниу межах його повноважень на виконання цього та інших законівУкраїни;підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусуюридичної особи і виконує функції, визначені банком;представництво банку - територіально відокремленийструктурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність;реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділбанку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідкомяких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язківправонаступникам;розрахункові банківські операції - рух грошей на банківськихрахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або врезультаті дій, які в рамках закону призвели до зміни прававласності на активи;споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банкомвласників істотної участі;системоутворюючий банк - банк, зобов'язання якого становлятьне менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківськоїсистеми;тимчасова адміністрація - процедура, що застосовуєтьсяНаціональним банком України при здійсненні банківського нагляду заобставин, передбачених цим Законом;тимчасовий адміністратор - фізична або юридична особа, щопризначається Національним банком України для здійсненнятимчасової адміністрації;уповноважена особа банку - особа, яка на підставі статуту чиугоди має повноваження представляти банк та вчиняти від його іменіпевні дії, що мають юридичне значення;учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який єакціонерним товариством, учасники банку, який є товариством зобмеженою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку;філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, щоне має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльністьвід імені банку;фінансова холдингова група - фінансова установа, якавідповідає вимогам статті 12 цього Закону.Стаття 3. Сфера застосуванняЦей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування,реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків.Положення цього Закону застосовуються до представництвіноземних банків, що діють на території України, якщо інше невстановлено міжнародними договорами (угодами), згода наобов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також дофілій українських банків за кордоном та до пов'язаних з банкомосіб, визначених статтею 52 цього Закону.Відповідні положення цього Закону поширюються також на окремізобов'язання і відповідальність інших осіб, діяльність якихпов'язана з функціонуванням банків.Стаття 4. Банківська система УкраїниБанківська система України складається з Національного банкуУкраїни та інших банків, що створені і діють на території Українивідповідно до положень цього Закону.Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або якспеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними,інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності іспеціалізацію за видами операцій. Національний банк Україниздійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків черезекономічні нормативи та нормативно-правове забезпеченняздійснюваних цими банками операцій.Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщобільше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банкнабуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщобільше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.Національний банк України здійснює регулювання та банківськийнагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону,Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), іншихзаконодавчих актів та нормативно-правових актів Національногобанку України.Стаття 5. Економічна незалежність банківБанки мають право самостійно володіти, користуватися тарозпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності.Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки невідповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбаченозаконом або договором.Національний банк України не відповідає за зобов'язаннямибанків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національногобанку України, якщо інше не передбачено законом або договором.Органам державної влади і органам місцевого самоврядуваннязабороняється будь-яким чином впливати на керівництво чипрацівників банків у ході виконання ними службових обов'язків абовтручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбаченихзаконом.Шкода, заподіяна банку внаслідок такого втручання, підлягаєвідшкодуванню у порядку, визначеному законом.Стаття 6. Організаційно-правова форма банкуБанки в Україні створюються у формі акціонерного товариства,товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.Законодавство про господарські товариства поширюється набанки у частині, що не суперечить цьому Закону.Стаття 7. Державні банкиДержавний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталуякого належать державі.Державний банк засновується за рішенням Кабінету МіністрівУкраїни. При цьому в законі про Державний бюджет України навідповідний рік передбачаються витрати на формування статутногокапіталу державного банку. Кабінет Міністрів України зобов'язанийотримати позитивний висновок Національного банку України з приводунаміру заснування державного банку. Отримання висновкуНаціонального банку України є обов'язковим також у разі ліквідації(реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідаціївнаслідок неплатоспроможності.Статут та діяльність державного банку мають відповідативимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правовихактів Національного банку України.Статут державного банку затверджується постановою КабінетуМіністрів України.Національний банк України здійснює державну реєстраціюдержавних банків відповідно до вимог цього Закону танормативно-правових актів Національного банку України.Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій(паїв), які їй належать у статутному капіталі державного банку,через органи управління державного банку.Органами управління державного банку є наглядова рада таправління банку.Органом контролю державного банку є ревізійна комісія,персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовоюрадою державного банку.Наглядова рада є вищим органом управління державного банку,що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метоюзбереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їхповернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонерадержавного банку та інші функції, визначені цим Законом.До складу наглядової ради державного банку входять членинаглядової ради банку, призначені Верховною Радою України таПрезидентом України. З метою представництва інтересів держави доскладу наглядової ради державного банку можуть входити народнідепутати України, представники органів виконавчої влади та іншіособи, що відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Строкповноважень членів наглядової ради державного банку - п'ять років.Президент України призначає сім членів наглядової радидержавного банку шляхом прийняття відповідного Указу.Верховна Рада України призначає сім членів наглядової радидержавного банку шляхом прийняття відповідної Постанови.Членом наглядової ради державного банку може бути громадянинУкраїни, який має вищу економічну або юридичну освіту, абонауковий ступінь у галузі економіки, фінансів та/або права і прицьому має досвід роботи в органах законодавчої влади чи накерівних посадах центральної виконавчої влади України абобанківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи угалузі економіки, фінансів, права.Члени наглядової ради державного банку виконують свої функціїбез отримання будь-якої матеріальної винагороди.Наглядову раду державного банку очолює голова, якийобирається наглядовою радою зі складу її членів.Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не меншедесяти її членів.Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосіввід загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядовоїради державного банку.Внутрішні питання організації діяльності наглядової радидержавного банку та питання діловодства визначаються положеннямпро наглядову раду, що приймається на її засіданні.Повноваження призначеного складу наглядової ради державногобанку та/або кожного з її членів можуть припинятися відповідно зарішенням Верховної Ради України та Президента України щодопризначених ними осіб, але не раніше ніж через один рік з дняпризначення. У разі призначення тимчасового адміністраторадержавного банку повноваження наглядової ради припиняються напідставі статті 78 цього Закону.У своїй діяльності наглядова рада державного банку керуєтьсяцим Законом, іншими актами законодавства України та статутомдержавного банку. Наглядова рада не втручається в оперативнудіяльність державного банку.До компетенції наглядової ради державного банку належитьприйняття рішень з питань, визначених у пунктах 1, 5, 6 статті 38цього Закону та пунктах 1-7 статті 39 цього Закону, а також зінших питань, необхідність врегулювання яких передбачена цимЗаконом.Рішення про зміну розміру статутного капіталу державногобанку та припинення його діяльності приймається КабінетомМіністрів України. При цьому Кабінет Міністрів Українизобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банкуУкраїни з приводу наміру зміни розміру статутного фонду державногобанку.Повноваження виконавчого органу державного банку визначаютьсяйого статутом. Кандидатури голови та членів виконавчого органуузгоджуються з Національним банком України відповідно до вимогцього Закону.Банк, створений у порядку, визначеному частиною другою цієїстатті, має право додавати до свого найменування слово"державний", використовувати зображення Державного Герба України,Державного Прапора України.У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуженнядержавою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банквтрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привестистатут та діяльність банку у відповідність з вимогами цього Законута нормативно-правових актів Національного банку України.Стаття 8. Кооперативні банкиКооперативний банк створюється в порядку, передбаченому цимЗаконом. Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативнібанки в частині, що не суперечить цьому Закону.Кооперативні банки створюються за принципом територіальностіі поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області)кооперативного банку має бути не менше 50 осіб. У разі зменшеннякількості учасників і неспроможності кооперативного банку протягомодного року збільшити їх кількість до мінімальної необхідноїкількості діяльність такого банку припиняється шляхом зміниорганізаційно-правової форми або ліквідації.Учасниками центрального кооперативного банку є місцевікооперативні банки.До функцій центрального кооперативного банку, крімпередбачених цим Законом, належать централізація та перерозподілресурсів, акумульованих місцевими кооперативними банками, а такожздійснення контролю за діяльністю кооперативних банківрегіонального рівня.Органами управління кооперативних банків є загальні збориучасників (пайовиків), спостережна рада банку та правління банку.Органом контролю є ревізійна комісія банку. Органи управління таконтролю кооперативного банку створюються та здійснюють своїповноваження відповідно до цього Закону.Статутний капітал кооперативного банку поділяється на паї.Рівень мінімального розміру статутного капіталу кооперативногобанку встановлюється Національним банком України відповідно доцього Закону.Кожний учасник кооперативного банку незалежно від розмірусвоєї участі у капіталі банку (паю) має право одного голосу.Прибутки або збитки кооперативного банку за результатамифінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміруїх паю.Обмеження, встановлені цим Законом для операцій банку зпов'язаними особами, не поширюються на операції кооперативногобанку.Стаття 9. Банківські об'єднанняБанки мають право створювати банківські об'єднання такихтипів: банківська корпорація, банківська холдингова група,фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасникамипромислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольногозаконодавства України.Банківське об'єднання створюється за попередньою згодоюНаціонального банку України та підлягає державній реєстраціїшляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.Порядок отримання дозволу на створення банківськогооб'єднання та порядок його державної реєстрації встановлюютьсяНаціональним банком України.Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання.Учасники банківського об'єднання перед своєю власною назвоювказують назву банківського об'єднання.Учасники банківського об'єднання можуть вийти з його складуіз збереженням взаємних зобов'язань та дотриманням умов укладенихдоговорів з іншими суб'єктами господарювання.Банківське об'єднання зобов'язане публікувати в офіційнихдрукованих виданнях - газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України"інформацію про створення банківського об'єднання за визначеноюНаціональним банком України формою, про зміни в ньому та проприпинення його діяльності, а також консолідовану звітність заобсягами та за формою, встановленими Національним банком України.Учасники банківського об'єднання несуть відповідальність зазобов'язаннями інших його учасників відповідно до укладеного міжними договору.Банківське об'єднання ліквідується за рішенням його учасниківабо з ініціативи Національного банку України за рішенням суду уразі, якщо діяльність такого банківського об'єднання суперечитьантимонопольному законодавству України або загрожує інтересамвкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідаціябанківського об'єднання не припиняє діяльності банків - йогоучасників.Стаття 10. Банківська корпораціяБанківська корпорація - це юридична особа (банк),засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки.Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталівбанків - учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідностіта платоспроможності, а також забезпечення координації та наглядуза їх діяльністю.Банківська корпорація підлягає реєстрації у Національномубанку України і заноситься до Державного реєстру банків. Статутнийкапітал банківської корпорації повинен відповідати загальнимвимогам Національного банку України щодо статутного капіталуновостворюваного комерційного банку.Вимоги Національного банку України щодо надання банківськійкорпорації ліцензій на виконання окремих операцій встановлюютьсяна рівні загальних вимог для комерційних банків виходячи з розміруконсолідованого капіталу.Установчий договір та статут корпорації мають включатиположення щодо забезпечення виконання корпорацією та її членамисвоїх фінансових зобов'язань і відповідальності за результатисумісної діяльності з метою забезпечення інтересів кредиторів тавкладників.Банки, що увійшли до банківської корпорації, передаютькорпорації повноваження на здійснення окремих операцій тазабезпечують централізацію виконання окремих функцій.Централізації в межах банківської корпорації підлягають:виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за їїмежами;операції на ринках грошей та капіталів;встановлення та ведення кореспондентських рахунків (унаціональній та іноземних валютах);моніторинг кредитних ризиків;розробка та прийняття загальних для членів банківськоїкорпорації правил і процедур виконання операцій та внутрішньоїзвітності;формування зовнішньої звітності;внутрішній аудит.Перелік централізованих функцій може бути розширений зазгодою банків - членів корпорації. Передача повноважень щодоцентралізованого виконання зазначених вище функцій від банків-членів до банківської корпорації повинна бути зафіксована як устатутах банків - членів корпорації, так і в статуті самоїбанківської корпорації.Банківська корпорація виконує функції розрахункового центрудля банків - членів корпорації і не веде безпосередньогообслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб, крім банківта інших фінансових установ). Усі банки - члени корпораціївиконують свої розрахунки та платежі (як у національній, так і віноземних валютах) виключно через свої кореспондентські рахунки,відкриті в Національному банку України або безпосередньо убанківській корпорації.Банки, що увійшли до банківської корпорації, зберігають своююридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами тастатутом банківської корпорації. Банки, що увійшли у банківськукорпорацію, не можуть входити до інших банківських об'єднань, крімяк за згодою корпорації (виняток - участь у професійнихасоціаціях, створених не на комерційних засадах). Банки, щоувійшли до банківської корпорації, повинні в усіх своїхдокументах, укладених угодах тощо вказувати свою належність докорпорації.Назва банківської корпорації встановлюється засновникамидовільно з дотриманням вимог цього Закону.Стаття 11. Банківська холдингова групаБанківська холдингова група - це банківське об'єднання, доскладу якого входять виключно банки.Материнському банку банківської холдингової групи маєналежати не менше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталуабо голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірнімибанками.Дочірній банк не має права володіти акціями материнськогобанку. У разі, якщо дочірній банк набув право власності на акціїматеринського банку, він зобов'язаний відчужити їх у місячнийтермін.Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише заумови, що угода про їх створення передбачає покладання на головнийбанк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків -членів групи, а також створення системи управління спільноюдіяльністю.Банківський нагляд за діяльністю банківської холдинговоїгрупи здійснюється на індивідуальній та консолідованій основі.Материнський банк зобов'язаний подавати консолідовано-фінансовийта статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.Материнський банк банківської холдингової групи відповідає зазобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталікожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою міжними.Стаття 12. Фінансова холдингова групаФінансова холдингова група має складатися переважно абовиключно з установ, що надають фінансові послуги, причому середних має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бутифінансовою установою.Материнській компанії має належати більше 50 відсотківакціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінансовоїхолдингової групи.Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов'язанаподавати наглядовим органам консолідовано-фінансовий тастатистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.Материнська компанія фінансової холдингової групи приздійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльностіїї членів на виконання законодавства і нормативно-правових актівНаціонального банку України має право встановлювати правила, що єобов'язковими для членів фінансової холдингової групи.Материнська компанія фінансової холдингової групи відповідаєза зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталкожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою міжними.Стаття 13. Банківські спілки та асоціаціїЗ метою захисту та представлення інтересів своїх членів,розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпеченнянаукового та інформаційного обміну і професійних інтересів,розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки маютьправо створювати неприбуткові спілки чи асоціації.Банківські спілки та асоціації не мають права займатисябанківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бутистворені з метою отримання прибутку.Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків іне має права втручатися у діяльність банків - членів асоціації(спілки).